OTEVŘENÁ VĚDECKÁ DATA, JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA A VÝZVY / OPEN RESEARCH DATA: REGULATION AND CHALLENGES

Open ScienceOpen Sciencescientific publishing

Otevřená vědecká data jsou konceptem, který se postupně čím dál více dostává do povědomí širší odborné veřejnosti v souvislosti s oblastmi jako otevřený přístup k vědeckým publikacím (tzv. „open access“), nebo otevřená věda. Tento přehledový článek upozorňuje na aktuální legislativní vývoj zejména v oblasti evropského práva a zasazuje právní problematiku otevřených vědeckých dat do širšího kontextu informací veřejného sektoru. Ve své druhé části se článek dotýká vybraných právních a věcných problémů, které s poskytováním a opětovným užitím otevřených vědeckých dat souvisí a nabízí návrhy na jejich řešení.


Abstract: Open research data is a concept that is gradually becoming more and more known to the general professional public in connection with topics such as open access to scientific publications or open science. This article draws attention to current legislative developments, especially in the field of law of the European Union and places the legal issue of open research data in the broader context of public sector information. In its second part, the article deals with selected legal and factual problems related to the provision and reuse of open scientific data and offers suggestions for their solution.

Share: