Uchovávanie digitálnych objektov a ich súčastí v prostrediach open-source systémov Invenio a DSpace / The Storing of Digital Objects and its Components in the Environment of Open-source Systems Invenio and DSpace

Data preservationdigital information space

Uchovávanie digitálnych objektov a ich súčastí v prostrediach open-source systémov Invenio a DSpace

V predkladanom odbornom príspevku rozoberáme vybrané aspekty vonkajšej a vnútornej reprezentácie súčastí digitálnych objektov vo vybraných dvoch open-source systémoch. Do týchto systémov sme počas experimentu importovali zvolenú identickú elektronickú kolekciu, pozostávajúcu z viacerých textových, ako aj multimediálnych súborov. Následne v príspevku vzájomne, medzi skúmanými systémami, porovnávame metódy postupného prideľovania statických, vonkajších identifikátorov k novovzniknutým digitálnym objektom, v kontraste s dátovými štruktúrami ich systémovej vnútornej reprezentácie priamo v súborovom systéme unix-like servera.


The Storing of Digital Objects and its Components in the Environment of Open-source Systems Invenio and DSpace.

In this paper, we discuss selected aspects of external and internal representation of digital objects components in the two selected open-source systems. We have imported the chosen electronic collection, consisting of several text-based as well as multimedia files into these systems during experiment. Then in this paper, we compare between examined systems the metods of a sequential assingning of static external identifiers to newly created digital objects in contrast with the data structures of its direct system internal representation in unix-like server filesystem.

Share: