Centrálny dátový archív roku 1 / Central Data Archive

Digitalization

Centrálny dátový archív v roku 1

Článok sumarizuje výsledky implementácie a prvého roku riadenia a prevádzky národného projektu Centrálny dátový archív [1], ktorý realizovala v rokoch 2011 – 2014 Univerzitná knižnica v Bratislave v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti prioritnej osi 2: Rozvoj pamäťových fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry (OPIS PO2) [2]. Opisuje technické a organizačné charakteristiky systému, informačné procesy, ako aj procesy prevádzky a fungovania vybudovaného dátového úložiska. V závere sú vyhodnotené skúsenosti z prvého roku prevádzky a správy dlhodobého dôveryhodného úložiska digitálnych objektov, ktoré je z hľadiska funkcionality a kapacity jedným z prvých svojho druhu v Slovenskej republike.


Central Data Archive

Article summarizes the results of implementation and first year of the management and operation of the national project Central Data Archive [1], carried out between 2011-2014 by University Library in Bratislava under the Operational Programme Information Society Priority Axis 2: Development of memory repository institutions and renewal of the national infrastructure ( OPIS PO2) [2]. It describes the technical and organizational features of the system, information processes and processes of operation and functioning newly built data repository. In conclusion it is evaluated the experience of the first year of operation and management of a credible long-term storage of digital objects, which in terms of  functionality and capacity is one of the first of its kind in Slovakia.

Share: