Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry / Digital Fund of Traditional Folk Culture

Preserving cultural heritage

Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry – národný projekt

Základom slova dedina je dedenie. A dedenie bolo v minulosti základným predpokladom tvorby a rastu hodnôt. Obrazne by sa dalo povedať, že dedina dedila zvyky, poriadky, zručnosti a informácie a odovzdávala ich z generácie na generáciu. Tak to bolo po stáročia. Dnes je situácia iná. Informácie sa prioritne nešíria vertikálne, teda z generácie na generáciu, ale horizontálne prostredníctvom médií. Zdá sa, že stačí natiahnuť ruku a človek si môže vybrať taký poriadok, ktorý považuje za výhodnejší alebo aspoň atraktívnejší. Treba však mať na pamäti, že každý poriadok vznikol a vyvíjal sa v istom spoločenstve. Tento vznik a vývoj identifikuje spoločenstvo, v ktorom sa poriadok zrodil. Toto parafrázovanie myšlienky prof. Janky Krivošovej (Krivošová, J.: Slovenská ľudová architektúra, Trio Publishing, 2013) nevyjadruje snahu vrátiť sa v myslení a konaní k životu predchádzajúcich generácií. Je snahou pripomenúť, že v súčasnej dobe informatizácie je potrebné vracať sa k hodnotám vytvoreným predchádzajúcimi generáciami z viacerých dôvodov. Ak aj nie preto, aby sme ich využívali dnes, tak aspoň preto, aby sme budúcim generáciám umožnili prístup k myšlienkam a schopnostiam ich predkov. Rozmanitosť tradičnej ľudovej kultúry je jedinečným ukazovateľom schopností a najmä tvorivosti predchádzajúcich generácií. Podpora zachovania tejto rozmanitosti bola jedným z hlavných cieľov národného projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry. Jeho realizácia bola jedným z dôležitých krokov smerujúcich k zachovaniu a sprístupneniu javov tradičnej ľudovej kultúry.


Digital Fund of Traditional Folk Culture

The paper deals with the implementation of the national project titled Digital Fund of Traditional Folk Culture. It concentrates on the necessity of mediating the information related to traditional culture and values via contemporary information technologies, and describes the reasons of project existence and the institution involved. The paper presents the reasons, why the project is focused on the content, describes the method of realisation, and deals with the cooperation with the external environment. The paper characterizes the process of gathering and processing the material, informs about the technical background of the project, and summarises the findings, conclusions and experiences.

Share: