Péče o novodobé knihovní fondy v Národní knihovně České republiky – průzkum fyzického stavu /Care about Libraries Collections after 1800 in The National Library of Czech Republic – Physical Conditions Survey

Collections preservation

Péče o novodobé knihovní fondy v Národní knihovně České republiky – průzkum fyzického stavu

Příspěvek prezentuje aktivity Odboru ochrany knihovních fondů Národní knihovny ČR v oblasti péče o tzv. novodobé knihovní fondy. V Národní knihovně České republiky se jedná o fondy vzniklé po roce 1800. Představeny budou jednotlivé kroky péče a ochrany, především metody průzkumu fyzického stavu novodobých knihovních fondů, kdy se jedná se o rozsáhlé množství knihovních exemplářů vyrobených z nestabilních materiálů (dřevitý papír, textil, plasty, apod.), ke kterým je potřeba přistupovat díky obrovskému množství pokud možno hromadně. Nejprve je však třeba znát jejich fyzický stav, vybrané vlastnosti materiálů a zmapovat typy degradace a poškození, teprve potom je možné přistoupit k rozhodování, jaké postupy konzervace a restaurování zvolit.


Care about Libraries Collections after 1800 in The National Library of Czech Republic – Physical Conditions Survey

Article presents activities of The Collection Preservation Division of the National Library of the Czech Republic in the field of „modern book collections“ care, in the National Library of the Czech Republic include documents originated after year 1800. There will be described main care and conservation steps, specially modern book collections physical state survey metodology, modern book collections are much more extensive and produced from nonstabile materials (lignin containing paper, textile, plastics, …), it is necessary to use mass methods. But first is necessary describe physical state, choosen material properties and damage and deterioration types, than it is possible determine conservation and restoration methods.

Share: