Digitálny informačný priestor / Digital Information Space

Information Sciencedigital information spacevirtual space

Digitálny informačný priestor

K výskumu digitálneho  informačného priestoru možno pristupovať viacerými spôsobmi. Jeden extrém predstavuje abstrakcia až do úrovne konceptu a nástrojov teórie grafov. Druhým extrémom je skúmanie len cez vonkajšie prejavy, t.j. cez v súčasnosti m´dne online sociálne siete. V tomto príspevku sme zvolili strednú cestu. Nie nevyhnutne zlatú, ale umožňujúcu dostatočne presný popis fenoménu „digitálny informačný priestor“ pri zachovaní zrozumiteľnosti pre širšiu odbornú verejnosť.  V prvej časti príspevku diskutujeme samotný koncept informačného priestoru a vzťah digitálneho informačného priestoru k nemu. V druhej časti sa zamýšľame nad súčasným stavom digitálneho informačného priestoru z pohľadu informačnej architektúry, informačnej ekológie a teórie remediácie. V závere formulujeme možné smery budúceho výskumu digitálneho  informačného priestoru.

recenzované


Digital Information Space

There are many ways how to adress the information space concept. One possibility is the use of decompostion technique and to deal with a pure concept and the graph theory. Another possibility is to illustrate limits and possibilities of an information space, for example through description of actual online social networks. An approach of golden mean is chosen in this article. Not literally golden, but the one giving sufficiently precise description of a „digital information space“ phenomena on the one hand and, on the other hand, sufficiently understable picture for a broader public. Concept of information space itself and its application to a digital information space is discussed in the introductory part of the article. Present state of the art in the field of theory of digital space (from the point of view of information architecture, information ecology and theory of remediation, respectively) is described in the remaining part of the article. Possible directions of a future research of digital information space are articulated in the conclusion.

Peer-Rewieved

 

Share: