Vymedzenie priestorových vzťahov v jazyku na sociálnych sieťach na pozadí deíx a referencie / Definition of Spatial Relations in Language Used on Social Networking Sites through Deixes and References

Information Sciencedeixesinformation educationcommunication

Vymedzenie priestorových vzťahov v jazyku na sociálnych sieťach na pozadí deíx a referencie

Cieľom tejto štúdie je analýza prostriedkov na vyjadrenie priestorových vzťahov v jazyku na sociálnych sieťach. Práca popisuje deixy, typologické koncepcie a lexikálne jednotky, ktorými jedinec tvorí virtuálny priestor. Záver poukazuje na to, že aj keď jedinec nie je so skutočným fyzickým svetom spojený, jazyk flexibilne reaguje na túto skutočnosť a vytvára dojem, ako keby ho chcel dôverne napodobniť.


Definition of Spatial Relations in Language Used on Social Networking Sites through Deixes and References

The object of this study is to analyze the means for expressing spatial relations in the language of the social networks. The work explores a wide range of dexia typological concepts, lexical units and dynamic verbs, which demonstrate the existence of individual and area of virtuality. In conclusion, we can say that wen the individual is not connected with the real world, the language reacts flexibly and looks like imitation of this world.

Share: