Digitální datové kurátorství: mikro a makro pohled / Digital Data Curatorship: Micro and Macro View

Information Sciencedata curationdigital curation

Digitální datové kurátorství: mikro a makro pohled

Článek nabízí pohled na tradiční koncept digitálního kurátorství a klade jej do souvislosti s moderním pojetím, které vychází z Whittakera a spojuje dlouhodobé uchovávání dat s osobním datovým managementem. Oba směry přitom integruje do knihovnické a informačně vědní praxe a odkazuje se k rozvoji informačního vzdělávání v této oblasti.


Digital data curatorship: micro and macro view

This paper provides insight into the traditional concept of the digital curatorship and puts it into context with modern concept, which is based on Whittaker and joins long-term retention of personal data management. Both directions while integrating into the library and information science practice and refers to the development of information literacy education in this field.

Share: