ESCI – nový citačný index vo Web of Science Core Collection / ESCI – New Citation Index in Web of Science Core Collection

Bibliographybibliographycitation indicesWeb of Science Core Collection

ESCI – nový citačný index vo Web of Science Core Collection

Článok poskytuje základné informácie o novom citačnom indexe ESCI (Emerging Sources Citation index), ktorý je sprístupnený ako súčasť databázy Web of Science Core Collection od novembra 2015. Za vznikom tohto indexu stojí potreba pružne reagovať na rýchly vývoj vo vede a technike, ktorý vyúsťuje do vzniku nových vedných disciplín a smeruje v medziodborovosti a netradičným kombináciám vedných odborov. Rigorózne citačné indexy, najmä vo vede a technike (SCI) a v spoločenských vedách (SSCI) vzhľadom na relatívne dlhý výberový proces tieto zmeny neodzrkadľujú. Vznik ESCI bol podmienený aj ďalšími faktormi, ktoré sú  diskutované v príspevku. Článok obsahuje aj výberové kritériá a dôvody, prečo je vhodné pre autorov a vydavateľov stať sa súčasťou ESCI. Krátky prieskum publikácií v indexe ESCI ukázal, že slovenskí vedeckí a výskumní pracovníci najčastejšie publikujú v časopisoch v odbore matematika. Súčasťou článku je aj prehľadný zoznam 60 časopisov identifikovaných v ESCI, v ktorých publikujú slovenskí vedci. Zoznam obsahuje základné údaje, ako je názov, tematické zameranie, zaradenie do vednej oblasti, dĺžka existencie časopisu a jeho periodicita, jazyk, vydavateľské údaje a odkaz na webové sídlo. Časopisy v tomto zozname spolu s časopismi uvedenými na web stránke ESCI, môžu slúžiť ako menej známe prípadne úplne nové publikačné zdroje pre študentov, mladých začínajúcich vedcov a výskumníkov prípadne pre tých vedeckých pracovníkov, ktorých publikačné možnosti sú svojím bádateľským zameraním alebo jazykom špecificky užšie vyhranené; to sa týka hlavne humanitných vied, umenovedy a spoločenskovedných disciplín a aj niektorých úzko špecializovaných lekárskych disciplín. Pozitívom je otvorený prístup takmer polovice časopisov zaradených do citačného indexu ESCI.


ESCI – New Citation Index in Web of Science Core Collection

The basic information on a new citation index, Emerging Sources Citation Index (ESCI), available from November 2015 as part of the Web of Science Core Collection, is summarised in this article. The introduction of the ESCI was driven by the need to
respond flexibly to rapid developments in science and technology that result in the emergence of new disciplines and trends in multidisciplinary research arising from unconventional combinations of scientific disciplines. Given the time-demanding
selection process, rigorous citation indexes, especially in science and technology (SCI) and social sciences (SSCI), fail to reflect these changes. The introduction of the ESCI was also contingent on other factors discussed in this paper. It contains the eligibility criteria and the rationale behind supporting the advisability on the part of authors and publishers to become part of the ESCI. A short survey in the ESCI revealed that Slovak scientists and researchers published most often in journals in the field of mathematics. The article provides a comprehensive list of sixty journals identified in the ESCI with publications by Slovak scientists. This list contains basic information on journals, such as the name, focus, category classification, the lifetime of the journal and its periodicity, language, publisher data and the journal’s web-site hyperlink. These journals, along with the complete
list of journals on the ESCI web-page, can serve as new publication resources for students, young scientists or for those researchers and scientists whose publishing opportunities are somewhat restricted due to their highly specific scientific discipline or the publication language. This is particularly true of the arts and humanities, social sciences, and some specialisations in medicine. Another positive feature is that almost half of the journals in the ESCI are open access.

Share: