Osirelé diela ako významná súčasť zbierok európskych kultúrnych inštitúcií / Orphan Works as the Significant Part of European Cultural Institutions´ collections

Gray literaturedatabase of orphan worksorphan worksgray literature

Osirelé diela ako významná súčasť zbierok európskych kultúrnych inštitúcií

Úsilie vrcholných orgánov EÚ zosúladiť národné úpravy autorského práva jej členských štátov z aspektu zjednodušenia cezhraničnej digitalizácie a šírenia osirelých diel v intenciách ochrany európskeho kultúrneho dedičstva vyvrcholilo prijatím smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel (ďalej SOD). Smernica stanovila spoločnú definíciu osirelého diela, povinnosť členských štátov Únie, ktoré dosiaľ právnu úpravu pre osirelé diela neprijali, zakomponovať do svojich národných úprav zákonnú výnimku z povinnosti získať súhlas autora na použitie diela, ďalej pravidlá vykonávania dôsledného vyhľadávania nositeľov práv, vzájomné uznávanie statusu osirelého diela medzi členskými štátmi EÚ a zmluvnými štátmi EHP (ďalej členské štáty) a pravidlá pre ukončenie statusu osirelého diela. Do slovenskej legislatívy sa smernica transponovala prijatím zákona č. 283/2014 Z.z., ktorý bol inkorporovaný do nového autorského zákona č. 185/2015 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2016.


Orphan Works as the Significant Part of European Cultural Institutions´ collections

The article aims at presenting the new legal provisions at EU level regarding orphan works (Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works) and their transposition into Slovak Copyright Act. The author clarifies the content of the Directive, importance of orphan works as a part of European cultural heritage and the role of the orphan works database in the process of making orphan works avaliable. He also provides instructions what has to be done before an orphan work can be used, as well as how the copyright holder of the work is able to assert his/her copyright and thereby end the orphan work status.

Share: