EÚ na pulze doby – podpora kreatívneho priemyslu v čase digitálnych technológií

Projectsculturecultural heritageprojects

Program Kreatívna Európa združuje od roku 2014 doposiaľ samostatné európske podporné programy Kultúra a MEDIA. Ide o komunitárne dotačné programy určené inštitúciám na stimuláciu pôvodnej európskej tvorby a podporu medzinárodnej kultúrnej spolupráce. Oba programy boli v uplynulých rokoch úspešné a kreatívny priemysel zaznamenal rast aj v časoch ekonomickej krízy.Európska komisia chce tento rast posilňovať a prepojením dvoch podporných programov sa má dosiahnuť synergický efekt. Čo teda môžeme očakávať od nového obdobia a aké sú možnosti získania podpory pre knižnice a ďalšie informačné inštitúcie?

Európska komisia sa snaží komunikovať modernejším jazykom, držať krok s technologickým vývojom a podporovať inovácie v oblasti umenia a kultúry. Pri podprograme Kultúra sa už nehovorí len o umení, ale aj o kreatívnych priemysloch, nových biznis modeloch a podobne. Stále však ide o podporu neziskových projektov a organizácií, ktoré sa zaoberajú nekomerčnou kultúrou. A popri tom je tu aj väčší priestor na podporu kreativity v širšom ponímaní. Dôraz sa kladie na prácu s novými technológiami, získavanie zručností, schopností a odborných znalostí pracovníkov, ktoré prispievajú k posilňovaniu odvetví kultúry.

Projekty by sa mali ďalej zameriavať na testovanie inovačných prístupov k práci s publikom a testovanie nových modelov podnikania a riadenia, podporovať opatrenia umožňujúce kultúrnym pracovníkom medzinárodne spolupracovať a internacionalizovať ich kariéry. Cieľom programu je tiež poskytovať podporu na posilnenie európskych kultúrnych a kreatívnych organizácií a medzinárodných sietí so zámerom uľahčiť prístup pracovníkov k profesijným príležitostiam a tým prispievať k tvorbe nových pracovných miest.

Na roky 2014 – 2020 vyčlenila EÚ na program Kreatívna Európa 1 miliardu460 miliónov EUR. Je to o 9 % viac ako v období 2007 – 2013. Z tohto programu chce finančne podporiť približne 250 000 umelcov a profesionálov z oblasti kultúry, 2 000 kín, 800 filmov a 4 500 prekladov kníh. Program okrem toho zavedie nový finančný nástroj, ktorý umožní subjektom pôsobiacim v oblasti kultúry prístup k bankovým úverom v celkovej hodnote 750 miliónov EUR. Európska komisia očakáva, že do programu sa zapoja aj slovenské organizácie. Ich úspech pri uchádzaní sa o projekty z programu Kreatívna Európa závisí najmä od ich schopnosti predkladať kvalitné projekty a spájať sily s partnermi v Európe. Môže im pomôcť aj ochota národných a regionálnych orgánov spolufinancovať kultúrne projekty. Na projekty v oblasti kreatívneho priemyslu je možné využiť aj financie z iných európskych programov, najmä zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ.

 „Cieľom inovácií je predovšetkým zefektívnenie procesu vo vzťahu k žiadateľom. Tí môžu podávať žiadosti o podporu projektov online na zjednodušených formulároch,“ vysvetľuje Vladimír Štric, zodpovedný za podprogram MEDIA a zároveň vedúci novej spoločnej konzultačnej kancelárie s názvom Creative Europe Desk Slovensko. „V mnohých podporných schémach sa budú prideľovať fixné sumy. Pre slovenských žiadateľov to znamená výhodu, môžu dostať viac peňazí na projekt.“ Podprogram MEDIA sa zameriava na podporu profesionálov v audiovizuálnej oblasti. Jednotlivé podporné schémy sú určené na podporu tréningu, vývoja, distribúcie a propagácie audiovizuálnych obsahov. Výraznú úlohu zohráva v novom programe Kreatívna Európa dôraz na prácu s publikom. Túto ambíciu si netreba spájať s prispôsobovaním sa masovému vkusu a znižovaním umeleckej úrovne.

Z podprogramu Kultúra bude naďalej podporovaná široká škála umeleckých oblastí a aktivít (hudba, tanec, divadlo, literatúra, výtvarné umenie, architektúra, rôzne typy vzdelávania atď.) a stále so zreteľom na medzinárodnú spoluprácu a komunikatívnosť projektov v rámci európskeho priestoru. Na projekty medzinárodnej spolupráce je možné získať dotáciu v dvoch typoch projektov: projektoch menšieho rozsahu a projektoch väčšieho rozsahu. Pri druhých musí spolupracovať minimálne šesť organizácií zo šiestich rôznych krajín, pri prvej kategórii stačia tri. Tieto výzvy sú vhodné aj na podporu projektov z oblasti knihovníctva a informačnej vedy, budovania informačných systémov a pod.

V predchádzajúcom programe Kultúra 2007 – 2013 bol podporený aj projekt väčšieho rozsahu, na ktorom participovala slovenská organizácia – Univerzitná knižnica v Bratislave. Projekt s názvom Ebooks on Demand koordinovala rakúska Univerzitná knižnica Innsbruck. Projekt poskytuje prístup k historickým knihám s cieľom profesionálneho alebo osobného použitia – „tu a teraz“. Zámerom networku Ebooks on Demand (EOD – „Elektronické knihy na požiadanie“) je, aby každá kniha, ktorá bola publikovaná v Európe medzi rokmi 1500 a 1900, bola prístupná v digitálnom formáte na požiadanie záujemcu za prístupný poplatok a v priebehu niekoľkých dní. Projekt má 3 ciele: rozšíriť sieť EOD o ďalších európskych členov, použiť EOD ako model najlepšej praxe pre širokú európsku spoluprácu, školiť príslušné organizácie (knižnice, múzeá a iných kultúrnych operátorov), aby vedeli využiť multinárodný kultúrny servis založený na informačných technológiách, podporiť medzikultúrny dialóg medzi čitateľmi a používateľmi historických kníh. Projekt doteraz úspešne funguje pod adresouhttp://books2ebooks.eu/en.

Iným úspešným projektom bola aj spolupráca s plným názvom Sieť centrálnych európskych virtuálnych archívov – stredoveké dokumenty. Koordinátor projektu Diecéza St. Polten (Rakúsko) spolu so Slovenským národným archívom a ďalšími partnermi riešili propagáciu transnárodnej spolupráce medzi archívmi, poskytnutie prístupu online k ich digitálnym archívom a historickým dokumentom a listinám, podporu kompletizácie týchto archívov. Zároveň projekt podporil integráciu archívov do virtuálneho archívu stredovekej histórie a demonštroval pozitívne príklady činnosti v tejto oblasti.

Oba príklady úspešných projektov sú v súlade s prioritami Kreatívnej Európy: podporovať prácu s publikom ako prostriedok na stimulovanie záujmu o európske kultúrne diela a hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo a zlepšovanie prístupu k nim. Cieľom je pomôcť európskym umelcom a ich dielam dostať sa k čo najväčšiemu počtu recipientov v Európe a rozšíriť prístup ku kultúrnym dielam. Jeho cieľom je takisto pomôcť kultúrnym organizáciám prispôsobiť sa potrebe pracovať s publikom novými a inovatívnymi spôsobmi, aby si ho udržali, získali a aby zároveň zlepšili zážitky existujúceho i budúceho publika a prehĺbili s ním vzťahy.

Pri projektoch nejde len o dobrý východiskový nápad, ale aj o to, ako je opísaný, či je realizovateľný, či oň prostredie, pre ktoré je určený, prejavuje záujem, či je v súlade s prioritami EÚ. V každej krajine EÚ a ďalších krajinách participujúcich na programe je zriadená konzultačná kancelária, ktorej zamestnanci môžu v týchto otázkach poradiť. Vzhľadom na spájanie programov sa zlúčili aj doteraz fungujúce kancelárie Kultúrny kontaktný bod a MEDIA Desk Slovensko do spoločnej informačnej kancelárie Creative Europe Desk Slovensko, ktorá je súčasťou Slovenského filmového ústavu. CED je zriadený ako koordinačné centrum pre implementáciu uvedeného programu v Slovenskej republike a žiadateľom poskytuje zdarma poradenstvo pri podávaní žiadostí.

 


Kontakty:

www.cedslovakia.eu

Podprogram MEDIA:

Vladimír Štric, vladimir.stric@mediadesk.sk

Podprogram Kultúra:

Zuzana Duchová zuzana.duchova@ccp.sk

 

 

 

 

 

Share:
Issue content