Program SEE Science: Tvorivo-objavné dielne podľa SCHOLA LUDUS

Infomixpopularization of scienceprojects

Atlantis centrum Bratislava pozýva školské skupiny a mladých ľudí na originálne tvorivo-objavné dielne: „V rotácii“ a „Bermudský trojuholník a bublinky“. Atlantis centrum realizuje dielne pre nadnárodný projekt SEE Science Program Juhovýchodná Európa, spolufinancovaný EÚ. Slovenským partnerom projektu je Centrom vedecko-technických informácií SR.

Tvorivo-objavné dielne si kladú za cieľ podporovať rozvoj pro-vedeckých zručností študentov a rozvíjať stimuláciu ich ďalšieho individuálneho pro-vedeckého poznávania v oblasti prírodných a technických vied. Sú pripravené podľa učenia sa SCHOLA LUDUS1. Program Juhovýchodná Európa je súčasťou širšieho pilotného programu, ktorého cieľom je overiť inovatívne vzdelávacie vedecko-popularizačné programy.

Hlavnými adresátmi dielní sú stredoškoláci, a to nielen v rámci kolektívnej návštevy s učiteľom, ale aj ako partie mladých, ktorí chcú zaujímavým spôsobom stráviť voľný čas, rozvíjať si svoju schopnosť hlbšie poznávať a inšpirovať sa smerom k budúcej kariére spojenej s modernou vedou a technikou.

Významným cieľom objavno-tvorivých dielní je podporiť u mladých ľudí záujem o vedu a techniku, ako aj umožniť mladým ľuďom zažiť radosť z vedecky orientovaného objavovania, možnosť rozvíjať svoje originálne spôsoby pozorovania, uvažovania a poznávania.

Obidve originálne tvorivo-objavné dielne ponúkajú účastníkom možnosť preveriť a prehĺbiť si svoje pochopenie základných pojmov z klasickej mechaniky a hydrodynamiky na sérii šiestich rovnakých interaktívnych exponátov. Tvorivo-objavná dielňa Bermudský trojuholník a bublinky je zameraná na zmysel, tvorbu a preverovanie vedeckých hypotéz.

Študentom umožňuje pracovať s pojmami Archimedov zákon a hustota, prúdenie, vnútorné trenie a viskozita, vírenie a povrchové napätie menej obvyklým spôsobom, čo im umožní si uvedomiť vzájomné súvislosti a prepojenie fyzikálnych pojmov s procesmi pozorovanými v každodennom živote.

Tvorivo-objavná dielňa V rotácii približuje rotačný pohyb ako veľkú tému fyziky pre poznanie sveta a jej význam pre rozvoj moderných technológií a modernej medicíny. Účastníci pracujú s pojmami uhlová rýchlosť, obvodová rýchlosť, moment zotrvačnosti, moment hybnosti, moment sily, trenie, zotrvačnosť a odstredivá sila.

Na zefektívnenie práce je ku každej dielni pripravená séria štyroch prezentácií, ktoré ukazujú míľniky poznávania v danej oblasti a slúžia aj ako sprievodca práce v dielni.

Špeciálne prezentácie aj s komentármi, ktoré obsahujú vysvetľujúce texty a metodické poznámky, sú k dispozícií na podstránke projektu SEE Science www.cvtisr.sk.

Pre záujemcov o pokračovanie bude v júni spustený portál SCHOLA LUDUS online na podporu individuálneho a neformálneho poznávania, ako aj na podporu školského vzdelávania.

Organizátori pozývajú všetkých záujemcov z radov škôl na tvorivo-objavné dielne do ATLANTIS Centra v Bratislave na Brečtanovej ul. č. 1. Termíny pre školy si možno dohodnúť v priebehu mesiacov máj a jún.

Účasť na dielňach je bezplatná. Doba trvania jednej dielne je 90 minút a je dimenzovaná pre 20-40 žiakov (je nutné vopred dohodnúť termín návštevy). Začiatky dielní sú o 9.00, 11.00 a 13.00. Pre učiteľov sa uskutoční špeciálny metodický seminár v posledný májový deň tohto roku.

Share: