Odovzdávanie ocenení Vedec roka SR 2012

From eventsawardsscience

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v zastúpení ich štatutárov, ktorými sú riaditeľ CVTI SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., predseda SAV Pastorek, DrSc., a prezident ZSVTS prof. Ing. Dušan prof. RNDr. Jaromír Petráš, PhD., sa v tomto roku stali po prvýkrát vyhlasovateľmi súťaže významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy.

Realizovaním v poradí už 16. ročníka súťaže Vedec roka SR2012 sa tak pokračuje v tradícii ocenenia aktivít slovenských vedcov a technikov, ktorú založil v súčasnosti už zosnulý JUDr. Ľubomír Lenoch, bývalý riaditeľ Jurnalist-Studio a bývalý predseda Klubu vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov.

Tento ročník súťaže sa konal pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Róberta Fica. Cieľom súťaže je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti vedeckého sveta, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

obr. 1 predsednícky stôl
zľava Ján Turňa (CVTI SR), Štefan Chudoba (MŠVVaŠ SR),Božena Tušová (ZSVTS), Daniela Ježová ( SAV)

Za rok 2012 a predchádzajúce obdobie boli udelené ocenenia v piatich kategóriách:

  • Vedec roka SR 2012
  • Technológ roka SR 2012
  • Mladý výskumník roka SR 2012
  • Uznanie za celoživotné dielo v SR 2012
  • Za výsledky v programoch EÚ 2012

Podujatie moderoval Igor Haraj a kultúrnym spestrením boli vstupy sláčikového kvarteta Symphonic News Quarte. Počas slávnostného odovzdávania ocenení odzneli viaceré príhovory. Úvodný príhovor predniesol riaditeľ CVTI SR Ján Turňa, nasledoval príhovor štátneho tajomníka Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefana Chudobu. Neskôr odzneli aj slová pani Boženy Tušovej, ktorá zastupovala prezidenta ZSVTS Dušana Petráša, pani Daniely Ježovej, ktorá bola v zastúpení predsedu SAV pána Jaromíra Pastoreka a pána Pavla Šajgalíka, ktorý povedal pár slov za hodnotiacu komisiu.

obr. 2 Ocenení
zľava Ivan Kamenec, Peter Kúš, Zuzana Benková, Pavol Alexy,Igor Podlubný

Ocenenia za rok 2012:

V kategórii Vedec roka SR bol ocenený prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc., Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach.

Ocenenie získal za práce v oblasti teórie a aplikácií diferenciálnych rovníc neceločíselného rádu a za mimoriadny citačný ohlas vo svete za rok 2012.

V kategórii Technológ roka SR bol ocenený doc. Ing. Pavol Alexy, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Ocenenie mu bolo udelené za vývoj receptúry a technológie prípravy zmesových materiálov s vysokou húževnatosťou na báze biodegradovateľných polymérov pochádzajúcich z obnoviteľných zdrojov.

V kategórii Mladý výskumník roka SR získala ocenenie Mgr. Zuzana Benková, PhD., Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied.

Ocenená bola za významný príspevok v oblasti počítačových simulácií polyetylénoxidových reťazcov chemicky naviazaných na pevnom povrchu, ako i modelovanie konformačných zmien vyvolaných geometrickým obmedzením cyklických makromolekúl s aplikáciou na molekuly DNA.

V kategórii Uznanie za celoživotné dielo v SR získal ocenenie PhDr. Ivan Kamenec, CSc., Historický ústav, Slovenská akadémia vied.

Ocenenie získal za vysoko erudovanú odbornú činnosť a angažovanie sa pri prehlbovaní historického povedomia širokej slovenskej verejnosti.

V kategórii Za výsledky v programoch EÚ bol ocenený prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., Katedra experimentálnej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave.

Ocenený bol za významný prínos k budovaniu vedeckovýskumnej infraštruktúry fakulty s využitím fondov Európskej únie

Štatutári:
zľava Ján Turňa, Jaromír Pastorek, Dušan Petráš

Oceňovanie vedcov a zároveň popularizácia vedy má na Slovensku veľký význam. Je potrebné rôznymi spôsobmi informovať verejnosť o dôležitosti vedy a techniky, ako aj o nutnosti morálnej i finančnej podpory výskumu a vývoja. Zároveň treba neustále motivovať mladých ľudí k štúdiu vedeckých a technických smerov a zmeniť celospoločenský trend v uprednostňovaní humanitných vied. No a v neposlednom rade práve vedci musia cítiť, že ich práca má význam a že uplatnenie je možné nájsť aj na Slovensku, a nielen v zahraničí.

 

 

 

Share: