Významné európske ocenenie za inovačný projekt v oblasti verejnej správy pre CVTI SR

Side dish

Úspech nie je náhoda

Rok 2013 je pre CVTI SR rokom významným: budeme sláviť 75. výročie založenia prvej samostatnej verejnej vedeckej knižnice na Slovensku, ktorá počas svojej histórie najdlhšie niesla názov Slovenská technická knižnica. CVTI SR je pokračovateľom činnosti tejto inštitúcie s množstvom ďalších moderných služieb (ďaleko presahujúcich štandardné knižničné služby) smerujúcich k podpore vzdelávania, vedy a výskumu Sme veľmi radi, že sme k tomuto významnému jubileu mohli prispieť malou kyticou: postupom do finále súťaže a aj víťazstvom v súťaži „European Prize for Innovation in Public Administration“ v kategórii „Iniciatívy v oblasti vzdelávania a výskumu“ s projektom ANTIPLAG.

ANTIPLAG reprezentoval v súťaži Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) a Antiplagiátorský systém (APS). CRZP a APS povinne využívajú všetky vysoké školy pôsobiace na Slovensku podľa slovenského právneho poriadku od apríla 2010.

 

Niekoľko slov o súťaži

Európska komisia (Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie) vyhlásila súťaž o celoeurópsku cenu, aby motivovala orgány verejnej správy v Európe k predstaveniu najdynamickejších, pokrokových iniciatív v troch kategóriách: Iniciatívy pre občanov, Iniciatívy pre firmy a Iniciatívy v oblasti vzdelávania a výskumu. Cieľom tejto ceny je podnietiť inovácie a modernizáciu prostredníctvom informovania o nasledovaniahodných príkladoch.

Celkovo sa udelí deväť cien (tri po 100 000 EUR v každej kategórii) úspešným a inovatívnym verejným iniciatívam, ktoré sa už realizujú a priniesli významné zlepšenia do života občanov. Iniciatívy a programy prihlásené do súťaže už museli byť v rutinnej prevádzke minimálne rok a maximálne štyri roky. ANTIPLAG tieto podmienky spĺňal

Žiadosti o zaradenie do súťaže hodnotila skupina nezávislých odborníkov z oblasti verejnej správy, akademickej obce a podnikateľského sektora. Účastníci „Európskej ceny za inováciu vo verejnej správe“ boli vyberaní na základe štyroch kritérií:

Brusel: Pohoda bezprostredne po prezentácií a pri
odovzdávaní ceny pre finalistov šúťaže.
 

● originalita a replikovateľnosť iniciatívy,

● hospodárska relevancia pre dotknuté spoločenstvo,

● sociálna relevancia pre dotknuté spoločenstvo,

● plánované použitie peňažnej ceny.

 

Tieto kritériá boli použité aj pri výbere víťazov. Ceny musia orgány verejnej správy použiť na posilnenie a rozšírenie svojich iniciatív, teda na podporenie ich vplyvu a vyvolanie ďalších inovatívnych projektov vo verejnej správe. Komisia bude naďalej úzko spolupracovať s víťazmi a bude sledovať vykonávanie následných etáp iniciatív. Okrem toho sa cenou sleduje nabúranie pretrvávajúceho negatívneho stereotypu v názoroch verejnosti vo vzťahu k verejným výdavkom.

Príprava podkladov do súťaže

Veľkú pozornosť sme venovali príprave podkladov do súťaže. Zabezpečili sme všetky potrebné dokumenty právneho charakteru a sústredili sme sa na prípravu dokumentu kľúčového významu: bol to dokument popisujúci náš systém (v angličtine) tak, aby to bolo v súlade s kritériami pre výber a aby bol napísaný pútavo, aby posudzovateľa zaujal. Po niekoľkonásobnej kontrole všetkých dokumentov sme ich v požadovanom termíne, 15. 2. 2013, odoslali na stanovenú adresu Európskej komisie. Dostali sme potvrdenie, že všetky dokumenty boli doručené Európskej komisii v poriadku.

Čakanie na výsledky

Vyše mesiaca sme čakali na správu hodnotiteľskej komisie. 28. 3. 2013 prišla potešujúca správa: „Vaše podklady do súťaže spĺňajú všetky kritériá a postupujú do ďalšieho kola, kde ich bude hodnotiť skupina nezávislých expertov.“ Bol to príjemný pocit, hrialo to. Ale aj táto istota mala v sebe zárodky ďalšej neistoty. „Sme takí dobrí, že nás vyberú aj ďalej?“ – pýtali sme sa sami seba. Zároveň nám oznámili, aby sme v termíne 22. – 23. apríla boli pripravení vycestovať do Bruselu, za predpokladu, že budeme vybraní medzi šiestich finalistov. Tentoraz bolo čakanie na výsledok podstatne kratšie, výsledok sme mali v rukách už 11. 4. 2013.

V ozname stálo: „S potešením Vám oznamujeme, že Váš systém bol vybraný porotou do prvej šestky najinovatívnejších iniciatív vo Vašej kategórii.“ A boli sme vo finále! Zároveň nám bolo oznámené, že o troch víťazoch v našej kategórii rozhodne por

ota na základe našej osobnej prezentácie systému a na základe interview v Bruseli 22. 4. 2013.

Príprava na Brusel

Začali sme sa starostlivo pripravovať na prezentáciu a na interview. Prezentácia prešla viacerými oponentúrami, svojimi pripomienkami v prípravnom období nám po

mohlo aj Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli. Nič sme nechceli nechať na náhodu, a tak let do Bruselu bol naplánovaný v predvečer akcie. Mal som už totiž jednu negatívnu skúsenosť s raňajším s letom do Bruselu: jednoducho som bol posunutý na neskorší let. Brusel ma privítal studeným počasím – vietor a chlad, 13 stupňov, o desať menej ako u nás. Ale to nebolo dôležité. Na rade boli ešte posledné prípravy týkajúce sa prednesu prezentácie.


Ocenenie pre finalistov – ANTIPLAGU “veštíme” hodnotnú budúcnosť
                           
                                        

Deň D

Slnečné, ale studené ráno. Raňajky. Posledné precvičenie prednesu prezentácie. Vstupná kontrola v budove sídla Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie, odovzdanie požadovaných dokumentov a prezentácie, usadenie v „čakárni“ a čakanie na hodinu H. Tá prišla, prišli pre mňa a odchádzam do miestnosti, kde na jednej strane za radom stolov sedí porota (5 členov) a na druhej strane miestnosti organizátori súťaže. Na plátne už vidím úvodnú stránku prezentácie. Predstavujú ma porote, porota sa predstavuje mne. Prezentácia začína. Prebehla v stanovenom časovom limite pätnástich minút. Nasledujú otázky. Odpovedám.

Padla posledná otázka a aj odpoveď. Ešte fotografia pri zástave EÚ aj s cenou pre finalistov súťaže. Hotovo. Porota ma informovala, že oznámi svoje rozhodnutie v polovici mája. Dlhé týždne čakania. Budeme medzi tými troma víťazmi? Určite by sme tam chceli byť, urobili sme pre to maximum.

Aký bude verdikt poroty?

Organizátori súťaže hodnotili prezentáciu vysoko. Podľa nich bola pôsobivá a mala veľmi pozitívne ohlasy. Porota sa nevyjadrovala. Polovica mája minula a nič. 17. 5. 2013: konečne mail z Bruselu. Netrpezlivo ho čítam: „There were some hard decisions to be made, and the jury members had a difficult time deciding between so many wonderful initiatives“ – myslel som si, že to je decentný úvod k formulácii, že nebudeme patriť medzi víťazov. Čítam ďalšiu vetu, a tá všetko mení: „It is therefore a real pleasure for me to inform you that your initiative has been selected among the three winners in your category. CONGRATULATIONS!” Výdych, nádych, … a je to tu! Budeme stáť na stupňoch víťazov!

ANTIPLAG patrí medzi víťazné projekty!

Slovenský projekt ANTIPLAG je unikátnym v celoeurópskom priestore spôsobom jeho implementácie: povinne ho využívajú všetky vysoké školy pôsobiace podľa slovensého právneho poriadku, CRZP sústreďuje päť druhov vysokoškolských prác (bakalárske, diplomové, dizertačné, rigorózne a habilitačné) a zabezpečuje sa kontrola ich originality, ktorej výstupom je protokol o kontrole originality.

Jedinečný spôsob implementácie ANTIPLAG-u a jeho prínosy presvedčili porotu. ANTIPLAG je jedným z troch víťazných

projektov v kategórii Iniciatívy pre vzdelávanie a výskum. Je to významný úspech pre Slovensko, zapísali sme sa do histórie, patríme medzi víťazov prvého ročníka tejto súťaže. S ocenením je spojená aj finančná odmena 100 tisíc EUR, ktorá bude slúžiť na financovanie ďalšieho rozvoja projektu ANTIPLAG.

Juraj Noge a Július Kravjar s víťazným diplomom v rukách


Delíme sa

Tento významný úspech má hlbšie korene, nie je len ocenením CVTI SR ako prevádzkovateľa špičkového inovatívneho projektu vo verejnej správe. Je ocenením aj MŠVVaŠ SR, spoločnosti SVOP, spol. s r. o., NR SR, autorov štúdie „Prevencia a odhaľovanie plagiátorstva”. MŠVVaŠ SR prijalo rozhodnutie realizovať celoštátny systém na odhaľovanie

plagiátov na podnet Slovenskej rektorskej konferencie, NR SR ho podporila schválením novely vysokoškolského zákona. CVTI SR bolo poverené realizáciou projektu, pripravilo špecifikáciu požiadaviek na funkčnosť systému. Spoločnosť SVOP na základe týchto požiadaviek vyvinula potrebné softvérové vybavenie a participovala na technickej implementácii systému. CVTI SR zabezpečuje samotnú prevádzku a súvisiace služby s využitím informačno-komunikačnej infraštruktúry Dátového centra pre vedu a výskum. Podiel na úspechu má aj Stále zastúpenie SR pri Európskej únii v Bruseli, ktoré prispelo k zdaru prezentácie niektorými usmerneniami v etape finalizácie prezentácie ANTIPLAG-u.

Slávnostné vyhlásenie víťazov

Boli sme pozvaní a zúčastnili sme sa s kolegom Mgr. Jurajom Nogem na slávnostnom odovzdaní cien víťazom, ktoré sa uskutočnilo 6. júna 2013 v Corku (Írsko) v rámci konferencie Week of Innovative Regions Europe Conference (WIRE IV) financovanej z prostriedkov 7. rámcového programu Európskej komisie. Diplomy odovzdávala víťazom komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan- Quinn. Prítomný bol aj írsky minister pre výskum a inovácie Seán Sherlock.

Viac informácií o súťaži „Európska cena za inováciu vo verejnej správe“ a o konferencii WIRE IV je k dispozícii na týchto stránkach:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=admin-innovators, http://wire2013.eu/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share: