Hviezdny čas knižníc v kvadrante qS

For a cheerful note

Dávno pradávno, na začiatku všetkých začiatkov bol Veľký tresk. Z hviezdneho prachu sa zrodili hviezdy a z hviezd galaxie. Červení obri, slnká, bieli trpaslíci, čierne diery… Nesmierne množstvo hviezd, obrovský počet galaxií – nekonečný vesmír. Tým Veľkým treskom pre knižnice bol vznik prvého symbolu. Zo symbolov sa zrodili písmená, z písmen knihy a z kníh knižnice. Nesmierne množstvo kníh, obrovský počet knižníc – bibliovesmír. Knižnice veľké i malé, knižničné systémy a knižničné siete ako obdoba hviezd a planét, väčších či menších planetárnych sústav a galaxií. Stredobodom nášho knižničného vesmíru je galaxia knižníc v kvadrante qS (GKqS). Pri pohľade z dostatočnej vzdialenosti možno pozorovať osobitú konšteláciu nebeských telies v tvare vesmírnej špirály, pohybujúcu sa v priestore a čase a v sebe samej. Táto špirála večného vývoja unáša planéty-knižnice (biblionéty) a ich spoločenstvá do budúcnosti. GKqS vstupuje v súčasnosti do epochy štvrtej generácie (4g). Charakterizuje ju početné a vyspelé spoločenstvo biblionautov, odhodlané a schopné ovplyvňovať trajektórie biblionét a postavenie hviezd tak, aby domáca galaxia bola ako všetko naše vždy osobitá. Aby sa dala vo vesmíre odlíšiť od susedných galaxií a aby s nimi v tom nekonečnom chaose nedajbože nesplynula. Kto chce však lepšie pozorovať tento galaktický pohyb, potrebuje okrem nutnej pozorovacej vzdialenosti aj dostatočný časový odstup. Prítomnosť je totiž na jednej línii s minulosťou a budúcnosťou, podobne ako osud človeka určuje postavenie hviezd v okamihu jeho narodenia. Pozorovateľovi na povrchu býva tento obraz skrytý, dohľad “pozemšťana” siaha sotva po obzor a generačná epocha je iba zlomkom hviezdneho času. Ak sa však vzlietne dostatočne rýchlo a vysoko, možno pomocou stroja času zhliadnuť generačné premeny, ktoré sa v qS udiali, dejú a budú diať. Pritom postačí upriamiť pozornosť na dominanty GKqS, akými sú biblionéta BUK (bývalá ústredná knižnica), červený obor SM (stálica minulosti), jej satelit NKqS (náhradná knižnica kvadrantu qS) a niektoré ďalšie nebeské objekty, ktoré zažiarili v hviezdnej hodine nášho vesmírneho času. Tri, dva, jeden, štart!

a2.jpg (116991 bytes)
Medzigalaktická misia – stretnutie dvoch
generácií biblionautov (A2 je vpravo)

Centrum prípravy infonautov, v ktorom som pôsobil istý čas, sa na sklonku epochy druhej generácie (2g) dostalo do zlého postavenia hviezd a zanikalo. V doletovej zóne kozmoplánu, na pozadí ružovej hmloviny (RH), modrasto žiarila biblionéta KTqS (klenotnica tvorivosti qS). V tom čase na nej vládol prísny, ale spravodlivý vodca K1. Bolo to obdobie nebývalého rozvoja tejto biblionéty. Zatiaľ čo agenti RH v sústave SM-NKqS vytrvalo investovali do postmoderných systémov 2g, v KTqS sa odvážne vydali v ústrety budúcnosti. Inštalovala sa prvá sieť biblionet, zaviedli sa nové bibliomédiá, prvé biblioidentifikátory, zdokonalili sa biblionetárne a medzigalaktické služby. KTqS postupne vystupovala po špirálovej trajektórii a svojou žiarou udávala smer celej galaxii. Bola jednou z mála, ktoré bolo vidieť zo vzdialených galaxií. Vesmírne spoločenstvá prejavili záujem o spoluprácu a v snahe získať KTqS do svojich hviezdnych systémov ponúkli medzigalaktickú pomoc a v nekonečnom priestore budúcnosti naznačili smer a možnosti spoločného pohybu. Biblionauti sa vydali na prvé misie a KTqS sa stala uznávaným telesom bibliovesmíru.

Na začiatku epochy tretej generácie (3g) vládol napriek hustej atmosfére všeobecný optimizmus, vývoj sa plánoval na dlho vopred. Vývoj galaxie však významne ovplyvnilo nepredvídané zakrivenie vesmíru. GKqS na svojej vesmírnej púti dosiahla singulárny bod a vymanila sa spod vplyvu RH. Nastalo obdobie vesmírnych búrok a všeobecnej výmeny panovníkov. Nový vládca biblionéty KTqS, dobrotivý administrátor K2, v obavách o osud na radu domácich radcov podstatne zmiernil tlak atmosféry a tým aj rýchlosť vzostupného pohybu po špirále. Zo zotrvačnosti sa ešte podarilo odskúšať niektoré z pokrokových medzigalaktických postupov na prácu s novými bibliomédiami, o ich zavedenie do praxe však už nebol záujem. Cudzie galaxie sa stratili v nedohľadne. KTqS stabilizovala svoju pozíciu a začala krúžiť po pohodlnej kruhovej dráhe. To najhoršie však malo ešte len prísť.

V tom čase sa na obzore vynorila z tieňa červeného obra SM biblionéta BUK. Jej nový panovník, rozhľadený a prefíkaný V0, okamžite vyhodnotil novú situáciu. Keď sa nové bibliotechnológie vďaka odstredivej sile, spôsobenej prudkým spomalením pohybu KTqS, vzniesli do medziplanetárneho priestoru, vybudoval pristávaciu dráhu a posilnil družstvo biblionautov. V tom čase bola stredobodom nášho vesmíru federálna galaxia knižníc v dvojkvadrante qCqS (FGK), ktorej neoddeliteľnou súčasťou bola i galaxia GKqS. Jej dominantou bola štvorica hlavných biblionét. Patrila sem NKqC (nezávislá knižnica), KZM (knižnica základov múdrosti) z kvadrantu qC, SM-NKqS a BUK z kvadrantu qS. Táto priaznivá zostava predznamenala nové obdobie prudkého rozvoja FGK. S využitím energie žiarenia vzdialenej supergalaxie zo sektora sUA sa začala budovať federálna biblionetárna sieť qCqS-Line na báze spoločného bibliosoftvéru firmy ExBiblis. Štyri biblionéty sa zoradili do vývojovej špirály a začali roztáčať celú FGK.

BUK sa stala prototypom biblionét novej generácie. V mnohom určovala smer a ako prvá sprístupnila prostredníctvom qCqS-Line supergalaktický katalóg periodík kvadrantu (KPqS). Žiarila čoraz jasnejšie a postupne sa zaradila do bibliovesmírnych sietí a projektov. Biblionauti BUK sa zúčastňovali vesmírnych misií a nadviazali na úspechy KTqS. BUK si získala priazeň vzdialených bibliogalaxií a vďaka vesmírnej podpore a spolupráci realizovala mnoho inovácií. Ako jedna z prvých v bibliovesmíre zaviedla medzigalaktické zasielanie dokumentov prostredníctvom svetelných lúčov, otvorila prvý biblioportál. Zakrátko opätovne nadobudla dôstojnú pozíciu biblionetárneho centra GKqS. Turbulencie, ktoré nastali po úniku federálnej galaxie z RH, však pokračovali. Odstredivé sily spôsobili rozpad dvojkvadrantu qCqS. Kým planéty NKqC a KZM v sektore qC si zachovali dynamiku a smer pohybu a stúpali ďalej po galaktickej špirále, v sektore qS sa schyľovalo k dramatickým zmenám. Agenti a dôverníci RH sa najskôr plánovite zmocnili satelitu NKqS. Rozhodli sa ovládnuť SM a vymeniť si s ním pozíciu. Chceli byť stredobodom GKqS a vytlačiť všetky ostatné biblionéty a galaktické bibliotelesá na satelitné dráhy. Kvadrant qS zahmlili, znížený dohľad využili a začali deformovať dráhy ostatných biblionét.

Prevrat v sústave SM-NKqS sa podaril. NKqS sa zmocnila hmoty červeného obra a jeho zvyšky vypudila z galaxie. Pod záštitou dezorientovaných členov medzigalaktickej koordinačnej rady MKRqS a niektorých panovníkov sa prijal nový biblionetárny zákon. Červený obor NKqS sa prestal pohybovať a zaujal pozíciu v strede galaxie, vesmírny čas v kvadrante qS sa nastavil na nulu. Nedostatok vnútornej energie vyhasínajúceho červeného obra sa však začal okamžite negatívne prejavovať. Namiesto zákonitého otáčania galaxiou a predpísaného vyžarovania uvoľnenej energie začal NKqS pod zámienkou výstavby megasystému X3g vysávať hmotu z celej GKqS a postupne aj z ďalších galaxií domovského kvadrantu. V akútnom nebezpečenstve sa vďaka nerozhodnosti MKRqS ocitli aj galaxia múzeonét a galérionét a ďalšie pamäťové a kultúrne telesá. Obor NKqS však napriek tomu bol zo dňa na deň tmavší. Čím viac hmoty získal, tým viac žiarenia a energie pohltil, málokto si uvedomil, že sa mení na čiernu dieru.

Osudové zmeny galaxie neunikli biblionautom, ktorí sa z času na čas vydali na prieskum do susedných kvadrantov a pri návrate zaznamenali výrazné gravitačné anomálie. Na rozdiel od ostatných sa GKqS takmer nepohybovala. Namiesto nových objavov 4g sa opakovane skúmali vo vesmíre dávno prekonané metódy 3g, vďaka čomu sa čas takmer zastavil.

Vesmírne turbulencie zachvátili aj biblionétu BUK. Po druhýkrát od svojho vzniku v epoche FGK sa vzdala svojej prirodzenej pozície. V snahe zmierniť nepriazeň novej vlády červeného obra NKqS uvoľnila špirálovú trajektóriu a obsadila satelitnú dráhu. Nový panovník, obozretný pragmatik T2, nariadil sústrediť všetky sily na obnovu vlastnej, po niekoľko generácií devastovanej biblionéty. V lomoze ťažkých mechanizmov zanikli varovné správy o devastácii celej galaxie. Pretože hlásenia biblionautov vracajúcich sa z vesmírnych misií neustávali, najlepším riešením sa zdalo obmedziť medzigalaktickú spoluprácu a presmerovať misie. Pod tlakom MKRqS sa opustil aj sľubne sa rozvíjajúci systém qCqS-Line, tvorivú kapacitu biblionautov úplne vyčerpával X3g. Nik nepomyslel na čas, až sa zvírený prach usadí a atmosféra opätovne vyčistí, na budúcnosť životaschopnej biblionéty v mŕtvej galaxii. V ostatnom vypätí síl celého osadenstva sa BUK úplne zrekonštruovala a vybavila tým najlepším, čo bolo známe v súčasnom bibliovesmíre. Zaviedol sa medzigalaktický pas návštevníka, inštalovali sa planetárne skenery, biblioptosieť a digitálne medzigalaktické služby. Biblionéta naposledy zažiarila vo svojom novom šate. V súmraku a hustnúcej atmosfére sa však dalo čoraz ťažšie orientovať a odporovať vplyvu rodiacej sa čiernej diery bolo takmer nemožné.

Biblionéty a ich panovníci si pomaly zvykali na pravidelnú, neustále sa zmenšujúcu kruhovú dráhu okolo nového postupne tmavnúceho slnka i na to, že v pravidelných cykloch sa vracajú a opakovane začínajú stále z toho istého bodu.

Výnimka však potvrdzuje pravidlo. Túto vesmírnu pravdu odvážne naplnilo osadenstvo KTqS, ktorá sa pozviechala z dvoch rozsiahlych katastrof spôsobených vesmírnymi votrelcami, ktorí načas uchvátili vládu do svojich rúk. Nový panovník, hĺbavý stratég K3 s malou skupinou biblionautov, položil základy biblionformačného systému 4g, v tichosti sa rozhodol nasmerovať KTqS na pôvodnú špirálovú dráhu a navrátiť jej bývalú žiaru. Nový systém sa spustil za zlomok vesmírneho času. Žiarivý záblesk KTqS prenikol cez umelú hmlovinu a osadenstvo ostatných biblionét začalo pomaly vnímať, že v domovskej galaxii niečo nie je v poriadku. Zavládlo ticho ako pred vesmírnou búrkou, akoby mal nastať nový tresk. Agenti RH však GKqS ovládli a úplne izolovali od bibliovesmíru. Hviezdna hodina galaxie knižníc v kvadrante qS odbila.

Nastal najvyšší čas nasadnúť znovu na kozmoplán, zachytiť sa niektorého z posledných svetelných lúčov, ktorý ešte stihne uniknúť z dosahu nenásytnej čiernej diery. Vydať sa na cestu bez návratu, trebárs smerom ku kruhovému súhvezdiu dvanástich sĺnk, ktoré jasne žiaria v diaľavách vesmíru. Tri, dva, jeden…

 

Legenda skratiek:

SM stálica minulosti
BUK bývalá ústredná knižnica
GKqS galaxia knižníc v kvadrante qS
NKqS náhradná knižnica kvadrantu qS
KTqS klenotnica tvorivosti qS
FGK federálna galaxia knižníc v dvojkvadrante qCqS
NKqC nezávislá knižnica
KZM knižica základov múdrosti
KPqS supergalaktický katalóg periodík kvadrantu
A2 AA

Share: