Infomix

Infomix

BOBCATSSS 2007 bude v Prahe

Budúce sympózium BOBCATSSS sa uskutoční koncom januára 2007 v Prahe v spolupráci s nemeckými školami. Pražské fórum bude mať podnázov Marketing informačných služieb.

Tohtoročné študentské sympózium sa uskutočnilo v estónskom Talline na prelome januára a februára 2006 (30. 1. – 1. 2. 2006). Témou sympózia boli Informácie, inovácie, zodpovednosť: Informačný profesionál v sieťovej spoločnosti ( Information, Innovation, Responsibility: Information Professional in the Network Society). Jeho organizátormi boli dánska Kráľovská škola knižničnej a informačnej vedy (Royal School of Library and Information Science) a Katedra informačných štúdií Tallinskej univerzity (Departement of Information Studies of Tallin University).

Viac informácií: http://www.bobcatsss.nu; www.ikaros.cz

Nie je kniha ako kniha

O tom, že kniha nie ja iba na čítanie a detská fantázia nepozná hranice, sa mohli presvedčiť návštevníci umeleckej prehliadky kníh v Detskej knižnici Slniečko v Prešove, ktorú zorganizovali počas knižničného festivalu Prešov číta rád (28. – 30. septembra 2005) žiaci umeleckej školy z kníh, ktoré samy zhotovili. Materiálom boli vyradené knihy, ktoré by v najhoršom prípade putovali do zberu. Knihy nezaujali len obsahom, ale aj formou, a na niektorú z nich ste mali doslova “chuť”.

infomix1.jpg (14550 bytes)   infomix2.jpg (12905 bytes)   infomix3.jpg (16745 bytes)   infomix4.jpg (14484 bytes)   infomix5.jpg (18913 bytes)   infomix6.jpg (17512 bytes)

O festivale sa viac dozviete na:
http://www.kniznica-poh.sk/presov_cita_rad/index.htm

Fotogalériu 100 podôb knihy nájdete na:
http://www.kniznica-poh.sk/presov_cita_rad/foto_nie_je%20_kniha.htm

 

Porovnávali národné knižnice nových členských štátov EÚ

Nedávny “Dotazníkový prieskum výskumných činností a potrieb národných knižníc nových členských štátov EÚ” v rámci projektu TEL-ME-MOR skúmal digitalizačné programy národných knižníc nových členských štátov EÚ. Výsledná správa ukazuje, čo sťažuje alebo znemožňuje národným knižniciam aktívne sa zúčastňovať v programoch výskumu a vývoja. Problematika siaha od intelektuálnych, finančných a organizačných záležitostí po riadiace skúsenosti s digitalizovaným a pôvodne digitálnym obsahom, veľkosti digitálnych zbierok, uplatňovanie a prijímanie medzinárodných štandardov a technologickú infraštruktúru. Výsledkom je, že iba 4 z 10 skúmaných knižníc mali významné objemy digitalizovaného obsahu.

Schopnosti týchto knižníc sa vzájomne odlišujú. Knižnice v Českej republike, Estónsku, Maďarsku a Slovinsku boli zapojené do viacerých európskych výskumno-vývojových projektov a majú vybudovanú značnú infraštruktúru, akou je digitali-
začné vybavenie, systémy na hromadné skladovanie, zber webu a internetové brány na vyhľadávanie a získavanie informácií.

Výslednú správu, ktorá veľmi podrobne opisuje stav výskumu a digitalizácie zdrojov v národných knižniciach nových členských štátov EÚ, nájdete na internetovej adrese: http://telmemor.net/docs/D1.1_Final%20analysis.pdf.

 

Prodekan pre informačné zdroje na FF UK v Prahe

Nový dekan Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe v príhovore k akademickej obci zdôraznil dôležitosť tímovej práce pri smerovaní a rozvoji fakulty a za základný stavebný kameň budúcich zmien na FF UK považuje kvalitný tím prodekanov. Jeho tím bude zložený z 5 prodekanov, ktorí budú riadiť oblasti štúdia, vedy, zahraničia a vonkajších vzťahov, rozvoja a novej oblasti informačných zdrojov. Túto potrebu zdôvodnil nevyhnutnosťou moderného prístupu v tejto oblasti.

Zdroj: http://www.ff.cuni.cz/dok/org/oznameni/060202.php

 

Múzeum českého knihovníctva?

V Bulletine SKIP č. 3/2005 si môžete prečítať rozhovor s PhDr. Ivom Brožekom, vedúcim Ústrednej knižnice Pedagogickej fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, ktorého meno je spojené s návrhom na zriadenie Múzea českého knihovníctva. Predsedníctvo VV SKIP na svojom augustovom zasadnutí navrhlo riaditeľovi Národní knihovny v Prahe, aby do plánov revita-
lizácie Klementina bol zahrnutý aj priestor pre takéto múzeum a aby sa začalo so zhromažďovaním exponátov.

http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull05_313.htm  

 

100 tisíc kníh vo vrecku

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave ako prvá a zatiaľ jediná knižnica na Slovensku ponúka verejnosti prostredníctvom mobilných zariadení prístup na online katalóg a prezeranie čitateľského konta pre registrovaných používateľov na svojej wap stránke.

Vyše “100 tisíc dokumentov” môžete nosiť vo svojom vrecku a otvárať ich podľa potreby.

Systém poskytuje aj stručné bibliografické údaje vybraných autorov, ktoré iste využijú zábudliví študenti.

Zdroj: http://www.kniznica-rv.sk/iso/hlavna.php

Share: