Nová databáza na webovej stránke Univerzitnej knižnice v Bratislave

On a professional note

Rozvoj informačných technológií a rozšírenie internetu priniesli na prelome storočí nové možnosti aj v oblasti spracovania historických knižných fondov, starých tlačí a retrospektívnej bibliografie. Prvým výsledkom aplikácie nových technológií spracovania a prezentovania údajov bol elektronický katalóg historického fondu Lyceálnej knižnice v Kežmarku, po ňom nasledovala Databáza starých tlačí ÚK SAV (Lyceálna knižnica) v Bratislave, konvertované, resp. retrokonvertované záznamy v katalógu Slovenskej národnej knižnice v Martine. Poslednou novinkou je online dostupná Databáza výročných školských správ z územia Slovenska 1701 – 1850, ktorá je výsledkom úsilia pracoviska retrospektívnej bibliografie v Univerzitnej knižnici v Bratislave (UKB).

Kabinet retrospektívnej bibliografie UKB, jedno z hlavných pracovísk slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie (ďalej SNRB), v intenciách Smernice a plánu SNRB (1965) a Programu SNRB (1984) sa zameriava na spracovávanie súpisov a rozpisov nepravých periodík (sú to kalendáre, almanachy, ročenky, adresáre, direktóriá, schematizmy, záverečné účty a pod.) na území Slovenska za roky 1701 – 1965. Po rozsiahlom heuristickom prieskume vydalo pracovisko provizórny súpis všetkých zaevidovaných nepravých periodík ako východisko pre ďalšie bádanie, po ktorom nasledovali čiastkové bibliografie podľa jednotlivých typov dokumentov. Spomedzi dosiahnutých výsledkov treba spomenúť knižne vydané diela: Bibliografia slovenských a inorečových kalendárov 1701 – 1965 (Martin 1984), Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku 1919 – 1944 (Martin 1991), Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku 1945 – 1965 (Martin 1996 ), Bibliografia výročných školských správ 1918/19 – 1952/53 (Martin 1998), ale tiež osemzväzkový Katalóg slovacikálnych tlačí UKB. Všetky spomenuté práce sa realizovali “klasickým spôsobom” a mali tlačené výstupy vo forme knihy.

Koncom 90. rokov pristúpilo pracovisko k elektronickému spracovaniu údajov, ktorého zavŕšením majú byť nielen tlačové výstupy, ale aj online dostupné databázy. Prvou z nich je online bibliografická databáza dostupná na webovej stránke UKB (http://phobos.ulib.sk/wwwisis/retro.htm).

Databáza obsahuje 605 bibliografických záznamov školských správ všetkých typov škôl vydaných alebo vytlačených na dnešnom území Slovenska v rokoch 1701 – 1850 popísaných metódou de visu a 33 záznamov o článkoch z nich. Touto databázou UKB prezentuje pravdepodobne prvú online databázu na Slovensku, ktorá obsahuje záznamy o periodicky vychádzajúcich dokumentoch a zároveň o článkoch z nich v 18. a 19. storočí.

Charakteristika spracovaného materiálu

Výročné školské správy predstavujú základný historicko-dokumentárny materiál k výskumu dejín školstva, jednotlivých škôl a dejín všeobecne. V databáze spracovaný materiál registruje výročné správy škôl do r. 1850, keď sa v Uhorsku uplatnila školská reforma (Entwurf alebo tiež thunovská reforma) kodifikujúca ich formu a obsah do dnes známej podoby. Prvé správy škôl vychádzali pôvodne ako pozvánky na výročnú školskú slávnosť spojenú so záverečnými skúškami, alebo to boli jednoduché výkazy o študijných výsledkoch žiakov. Obsahovo nenáročné a nejednotné zachované dokumenty z 18. a prvej polovice 19. storočia prinášali zoznamy žiakov a údaje o ich prospechu a správaní, mená triednych profesorov, neskôr menoslov profesorského zboru a tiež zoznam vyučovacích predmetov.

Databáza registruje výročné správy 60 typov škôl z 33 lokalít na území dnešného Slovenska. Prevažná väčšina (520 záznamov) zachovaného materiálu je v latinčine, zhruba od roku 1840 prevažuje maďarčina. Dokumenty do roku 1830 sa označujú pojmom “staré tlače” a tvoria viac ako polovicu materiálu v databáze. Nasledujúca tabuľka prináša prehľad materiálu – výročných správ škôl – spracovaného v databáze z jazykového a chronologického hľadiska:

ukb.jpg (10844 bytes)

Väčšina záznamov je v latinčine, spravidla ide o príhovory či prejavy riaditeľov škôl, v ktorých sa zaoberajú situáciou v školstve, resp. na jednotlivých školách.

Štruktúra bibliografického záznamu

O každom ročníku výročnej školskej správy sa vytváral samostatný bibliografický záznam.

V databáze sa zobrazuje skrátený záznam (názov dokumentu, preklad názvu, rok tlače) a rozšírený záznam. Pri vytváraní záznamu sa zohľadňovali medzinárodné štandardy (Unimarc, ISBD), ale tiež unifikácia bibliografického popisu už vydaných bibliografií nepravých periodík, ktorý je istým kompromisom medzi popisom kníh a popisom periodík. Nebudeme analyzovať štruktúru záznamu podrobne, upozorníme len na niektoré špecifiká záznamu. Ako vidieť na príkladoch konkrétnych záznamov (obr. 1), záhlavie je korporatívne, tvorí ho názov a sídlo školy, v ktorom sme uplatnili aspekt slovacity. V imprese sme neuvádzali údaje o mieste vydania a vydavateľovi, keďže ním bola spravidla škola, uviedli sme len údaje o mieste tlače a tlačiarovi. Rozšírený záznam má obsažnú bibliografickú poznámku, v nej zahrnuté údaje sledujú obsah dokumentu, grafickú výzdobu, papierenské dielne, resp. výrobcov papiera, a priesvitky; tiež obsahuje menoslov profesorov danej školy, ak boli v dokumente uvedení.

ukb1.jpg (296963 bytes)

Obr. 1 – Príklad rozšíreného databázového záznamu

Časť databázových záznamov je doplnená o ilustráciu, väčšina z nich bola knižne publikovaná spolu s analýzou grafickej výzdoby výročných školských správ poprednej historičky umenia Kataríny Závadovej v diele Grafická výzdoba výročných školských správ 1700 – 1850 (Bratislava 2002). Posledným zobrazovaným údajom v databázovom zázname je signatúra, ktorá vypovedá o výskyte tohto typu dokumentu.

Pri tvorbe bibliografického záznamu o článku sa zohľadňovali aj medzinárodné štandardy, člení sa na autorské záhlavie, názov a autora článku, zdrojový dokument a lokáciu článku v ňom, krátku poznámku o obsahu dokumentu.

Štruktúra databázy

Databáza vznikala v systéme CDS/ISIS, jej internetová verzia je vytvorená pod systémom GenISIS Web a je prevádzkovaná na www serveri pod operačným systémom Sun Solaris.

Úvodná stránka databázy obsahuje stručné informácie o databáze (obr. 2) a ponúka používateľovi možnosť prezerania dokumentov alebo vyhľadávania. Pri voľbe “prezerania” dokumentov má používateľ možnosť prezerať výročné správy podľa sídla školy, články podľa abecedy autorského záhlavia.

ukb2.jpg (1286794 bytes)

Obr. 2 – Úvodná stránka databázy

Pri voľbe “vyhľadávania” úvodná stránka poskytuje pre menej náročného používateľa možnosť vyhľadávania podľa sídla, resp. podľa typu školy. Náročnejšiemu používateľovi sa ponúka možnosť rozšíreného vyhľadávania (obr. 3) podľa ním zvolených parametrov. Databáza umožňuje v rozšírenom vyhľadávaní zadávať požiadavky nielen podľa sídla a typu školy, ale aj podľa slov z názvu, názvu školy, pôvodcov (dokumentu – myslia sa tu zostavovatelia, redaktori, ilustrátori…), tlačiarov, predmetového hesla, podľa mien učiteľov, ako aj podľa geografických názvov. Pri voľbe rozšírené vyhľadávanie je možné použiť štandardné postupy pomocou logických operátorov (and, or). Veľkou výhodou je možnosť využitia ikony “?”, ktorá obsahuje slovník indexovaných termínov.

ukb3.jpg (177677 bytes)

Obr. 3 – Voľba rozšíreného vyhľadávania


Databáza by mala slúžiť odbornej verejnosti na vedecké účely a tiež širokej verejnosti ako zdroj informácií.

Share: