Technická univerzita v Košiciach buduje knižničné centrum

On a professional note

matas1.jpg (103605 bytes)

Koncom septembra 2005 mnohých kolegov z knižničného prostredia zaiste zaujala správa v tlači a médiách, že Technická univerzita v Košiciach (TU) buduje vo svojom areáli novú budovu – Centrum knižničných služieb a vedecko-technických informácií. Keďže ide o aktivitu bežne nevídanú v našich pomeroch, s radosťou sme prijali priestor na informácie aj na týchto stránkach s nádejou, že priebežne vám z Košíc budeme môcť prinášať aj ďalšie pozitívne správy v zmysle, že výstavba budovy naďalej pokračuje podľa harmonogramu.

Na úvod stručný prehľad, čo sa udialo v priebehu minulého roka. Slávnostné otvorenie výstavby budovy sa uskutočnilo 29. septembra 2005 v rámci otvorenia nového akademického roka 2005 – 2006. Pozvanie rektora TU Juraja Sinaya na túto významnú akciu prijali premiér Mikuláš Dzurinda, minister školstva Martin Fronc, košický primátor Zdenko Trebuľa a ďalší významní hostia, ktorí za účasti manažmentu a zamestnancov a študentov TU odhalili pamätnú tabuľu na základnom kameni novostavby. Výstavba je plánovaná na roky 2005 – 2008, pričom doba výstavby záleží od toho, aký bude prísun financií. Dodávateľ stavebných prác je kapacitne schopný ukončiť budovu aj skôr. Finančné prostriedky určené na túto výstavbu zo štátneho rozpočtu predstavujú podľa plánu investícií celkovo 198 miliónov korún, pričom je predpoklad, že táto suma sa ešte navŕši z dôvodu inflácie. Financie sa podarilo získať vedeniu univerzity po rozsiahlych rokovaniach s Ministerstvom školstva SR. V roku 2005 sa preinvestovalo 40 miliónov korún.

matas2.jpg (69385 bytes)

Doterajšie priestory knižnice na Letnej ulici s výpožičnými priestormi v suteréne hlavnej budovy a nedostatočnou kapacitou a vybavením pracovísk knižnice a študovní sú už dlhodobo pre používateľov a personál knižnice nevyhovujúce. Nová budova knižnice je architektonicky poňatá ako otvorené moderné multifunkčné knižničné centrum, v ktorom sú priestory knižnice vhodne integrované s konferenčnou sálou a priestormi pre kultúrno-vzdelávacie podujatia a výstavy a tiež s oddychovou zónou s libresom. Veľkou zmenou pre nás, oproti doterajšiemu stavu, je plánovaný voľný výber fondu a dostatočná kapacita študovní, skladových a administratívnych priestorov. Budova je dimenzovaná pre celkovú kapacitu pol milióna knižničných jednotiek. Pre nás dnes už prirodzenou súčasťou knižnice budú aj školiace priestory, počítačová študovňa s predpokladanou kapacitou asi 100 PC s pripojením na internet a do lokálnej siete TUNET. Počítame aj s možnosťou bezdrôtového pripojenia prenosných počítačov používateľov cez WiFi technológiu v priestoroch študovní a libresa.

Podľa zámerov vedenia TU by mala budova knižnice poskytnúť študentom aj zamestnancom TU vyšší štandard vzdelávania. Podľa slov kvestora TU Gabriela Fischera v areáli TU vyrastie nová budova, ktorá bude spĺňať multifunkčné požiadavky. “Malo by ísť o päťpodlažnú budovu, ktorá poskytne služby všetkým zamestnancom a študentom univerzity. Aj keď je v súčasnosti areál okolo posluchární nepriechodný, po dokončení budovy by sa malo dať opäť prechádzať na ulicu Boženy Nemcovej z areálu univerzity. Objekt bude napojený na existujúce prednáškové sály (prednáškové sály v hlavnej budove TU – pozn. autora) koridorom.” Bývalú zatrávnenú plochu s oddychovou zónou (parčík), na ktorej vyrastá v súčasnosti budova knižnice, by malo nahradiť zrekonštruované historické jadro areálu univerzity. Dominovať v ňom bude historický liehovar, ktorý bol postavený v roku 1870. Budovy naokolo dostanú patinu bývalých čias. Pribudne nová fontána, vysadia sa stromy a osadia lavičky.

Keďže momentálne ešte stále prebiehajú rokovania s architektmi, s ktorými konzultujeme a spresňujeme vhodné a dostupné architektonické a technologické riešenia, ďalšie informácie sa dozviete nabudúce. Na záver mi ostáva len opäť podčiarknuť naše obrovské nadšenie a očakávania veľkých zmien s nádejou, že výstavba bude plynulo pokračovať aj v jej druhom roku.

Share: