Päť rokov IT-čka v číslach (2001 – 2005)

After five years, extraordinary ...

Začiatok roka sa v každej inštitúcii nesie v znamení spracovávania štatistických údajov za uplynulý rok. Napriek tomu, že dobrá štatistika nikdy nie je samoúčelná, ale slúži ako porovnávajúci a argumentačný materiál, nepatrí k najobľúbenejším aktivitám pracovníkov v knižniciach.

K päťročnici však akosi samozrejme patria i čísla, a my sme navyše našu štatistiku robili s veľkým očakávaním. Zaujímalo nás predovšetkým číslo, za ktorým sa skrýva celkový počet príspevkov a prispievateľov za obdobie od roku 2001 do roku 2005.

So skutočným potešením a poďakovaním zverejňujeme nasledujúce čísla:

Celkový počet príspevkov: 437
Celkový počet prispievateľov: 234

Absolútne najaktívnejším prispievateľom bol Ing. Alojz Androvič, CSc., z Univerzitnej knižnice v Bratislave a Ing. Danica Zendulková z Centra VTI SR v Bratislave. Ďalšími mimoriadne aktívnymi autormi boli Ing. Oleg Cvik (Centrum VTI SR), PhDr. Vít Richter (NK Praha) , doc. Dr. Dušan Katuščák, PhD. (SNK), PhDr. Judita Kopáčiková (Staromestská knižnica, Bratislava), Ing. Ladislav Svršek (AiB), prof. Ing. Štefan Kimlička, PhD. (KKIV FiF UK v Bratislave), PhDr. Darina Janovská (SNK), PhDr. Daniela Gondová (Ústredna knižnica FiF UK), Mgr. Emília Antolíková (Hornozemplínska knižnica vo Vranove n/Topľou), PhDr. Beáta Bellérová (Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre).

Všetkým, ktorí si našli čas (a niekedy aj odvahu) a poslali nám svoj príspevok, úprimne ďakujeme a veríme, že nám zostanú verní i naďalej, a ostatných prizývame k spolupráci. Časopis chce byť o nás a pre nás, preto si ho musíme tvoriť MY!

Viete, že jednotlivé čísla časopisu sú monotematicky zamerané na vopred zvolenú tému. Pri ich určovaní sa v redakčnej rade snažíme vychádzať z knihovníckej teórie a praxe a reflektovať problematiku rozvoja knihovníctva na Slovensku i v zahraničí. V snahe zostaviť jednotlivé čísla časopisu čo najkvalitnejšie a najkompletnejšie zverejňujeme plánované témy vždy na celý rok vopred. Vytvárame tým časový priestor na to, aby naši potenciálni a veľmi potrební prispievatelia zvážili, ktorá téma ich zaujala a chceli by sa k nej osobne či za knižnicu vyjadriť. Je to príležitosť bez časovej tiesne, s dostatočným predstihom spracovať príspevok a zaslať ho k nám do redakcie. Ponúkame vám prehľad tém, ktorým boli venované jednotlivé čísla časopisu ITlib. Informačné technológie a knižnice v rokoch 2001 – 2005:

Témy časopisu ITlib. Informačné technológie a knižnice v rokoch 2001 – 2005

-db-

Share: