Alexandrijský manifest o knižniciach, informačná spoločnosť v akcii

Main Articles

Knižnice a informačné služby prispievajú k fungovaniu komplexnej informačnej spoločnosti.

Umožňujú intelektuálnu slobodu tým, že sprístupňujú informácie, myšlienky a umelecké diela v akomkoľvek médiu a bez ohľadu na hranice.

Pomáhajú nestranne chrániť demokratické hodnoty a všeobecné občianske práva a sú proti akejkoľvek forme cenzúry.

Jedinečná úloha knižníc a informačných služieb spočíva v tom, že reagujú na otázky a potreby jednotlivcov vrátane všeobecného prenosu poznatkov cez médiá, vďaka čomu sa knižnice a informačné služby stávajú dôležitým faktorom pre demokratickú a otvorenú informačnú spoločnosť. Knižnice sú nevyhnutné pre dobrú informovanosť občanov a transparentné riadenie, rovnako ako pre plynulý prechod na elektronickú štátnu správu.

Takisto presadzujú informačnú gramotnosť, podporujú efektívne využívanie informačných zdrojov vrátane informačných a komunikačných technológií, ako aj ďalšie vzdelávanie v tejto oblasti. To je obzvlášť významné pri presadzovaní rozvojového programu, keďže ľudské zdroje sú pre hospodársky pokrok rozhodujúce. Týmto spôsobom knižnice prispievajú k určeniu digitálneho členenia a informačnej nerovnosti, ktorá z toho vyplýva. Pomáhajú realizovať ciele rozvoja milénia vrátane zmierňovania chudoby. Dokážu urobiť veľa napriek skromným investíciám – návratnosť je najmenej štvor- až šesťnásobná.

IFLA v snahe dosiahnuť prístup k informáciám pre všetkých ľudí podporuje rovnováhu a čestnosť v otázke autorského práva. Do značnej miery podporuje viacjazyčnosť obsahu, kultúrnu rozmanitosť a špeciálne potreby pôvodných obyvateľov a menšín.

IFLA, knižnice a informačné služby majú spoločnú predstavu o informačnej spoločnosti pre všetkých, ktorá bola prijatá na svetovom samite o informačnej spoločnosti v Ženeve v decembri 2003. V rámci nej presadzujú komplexnú spoločnosť, založenú na základnom práve človeka mať prístup k informáciám v spoločnosti, v ktorej každý bude môcť vytvoriť, sprístupniť a využiť informácie a poznatky.

IFLA nabáda národné, regionálne a miestne správy aj medzinárodné organizácie:

  • investovať do knižničných a informačných služieb ako nevyhnutných prvkov v oblasti stratégie, politiky a rozpočtu informačnej spoločnosti;
  • skvalitniť a rozšíriť existujúcu knižničnú sieť v záujme dosiahnutia čo najväčších možných výhod pre svojich občanov a komunity;
  • podporovať neobmedzený prístup k informáciám a slobodu prejavu;
  • presadzovať voľný prístup k informáciám a určiť štrukturálne a iné bariéry, ktoré tomu bránia;
  • uznať význam informačnej gramotnosti a dôrazne podporovať stratégie zamerané na výchovu gramotného a odborne vzdelaného obyvateľstva, ktoré môže urýchliť rozvoj globálnej informačnej spoločnosti a mať z nej prospech.

manifest.jpg (4177 bytes)

Prijatý v Alexandrijskej knižnici v Egypte 11. novembra 2005 na medzinárodnej konferencii
Knižnice – informačná spoločnosť v akcii (www.bibalex.org/wsisalex),
ktorá predchádzala Svetovému samitu o informačnej spoločnosti (Tunis 16. – 18. november 2005).

Zdroj: http://www.ifla.org/III/wsis/AlexandriaManifesto.html.

Share: