Issue 2019/

Introducing

Mobilná aplikácia SKN – Corvus / Mobile Application of Slovak Library for the Blind in Levoca SKN – Corvus

  Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči pripravila pre používateľov digitálnej knižnice mobilnú aplikáciu           SKN – Corvus,...

Library Profession

O zlepšovaní digitálnych kompetencií knihovníkov / Improving the Digital Competencies of Librarians

  S cieľom zlepšiť digitálne zručnosti knihovníkov zorganizovala Slovenská poľnohospodárska knižnica v Nitre 5 dňový kurz. Východiskom pre tvorbu obsahu kurzu sa stal The Digital...

Preserving cultural heritage

Na ceste k pamäti: Projekt Nový fonograf vstupuje do druhého roku svojej existencie / Reconstituting Memory: New Phonograph Enters its Second Year

  V máji roku 2018 začal fungovať projekt Nový fonograf, ktorý vznikol pri Národnom múzeu ČR s cieľom vyvinúť, otestovať a zaviesť vhodné postupy, ktoré budú riešiť komplexnú...

Open access, open science

Prvý slovenský inštitucionálny repozitár registrovaný v OpenDOAR a ROAR / The First Slovak Institutional Repository registered in OpenDOAR and ROAR

  V predkladanom odbornom príspevku analyzujeme narastajúci počet digitálnych open access repozitárov v štátoch susediacich so Slovenskou republikou, pričom sa priamo opierame o dáta...

Bibliography

Medzinárodné štandardné identifikátory a systémy trvalej identifikácie informačných entít: Krátky úvod / International Standard Identifiers and Systems of Permanent Identification of Information Entities: A Brief Introduction

  „Globálne informačné univerzum“, ako pomenoval WWW jeho tvorca T. Berners-Lee, rozšírilo portfólio informačných entít vyjadrovaných rôznymi atribútmi a reláciami medzi nimi....

Libraries

Academic Librarians and Research Data Services: Attitudes and Practices

  Becoming a partner in the research process and enabling access to the scholarship of e-science is a natural evolution of the traditional roles of academic libraries. Managing research data can...

Libraries

Knižnica ako platforma kreatívneho priemyslu v 21. storočí / Library as a Creative Industry Platform in the 21st Century

  Vďaka technologickému pokroku, rozvoju nového typu médií, komunikačným technológiám, prechodu na digitálne služby sa za posledných 25 rokov dosiahol nebývalý pokrok aj v oblasti...

Review

Križanová Petronela: Príbeh zabudnutého kníhkupectva Anton Löwe (1770 – 1799) │ Križanová Petronela: The story of a forgotten bookshop

Knižný obchod a s ním úzko súvisiaca recepcia jednak zo strany čitateľa, ako jednotlivca, a tiež z hľadiska všeobecného vnímanej širokej verejnosti, vytvára jeden z najzložitejších...

Events

Knižnice: kedysi archivovali vedomosti, dnes učia aj moderným technológiám │ Libraries: Once they Collated knowledge, now they are Teachers of Modern Technologies

  Ovládanie hlasom, mobilné aplikácie, 3D tlačiarne alebo drony. Nič nezvyčajné teraz už aj v niektorých knižniciach. Knižnice sa totiž prispôsobujú „smart“ dobe. A tá dáva...

Reading literacy

Význam kníh a čítania v súčasnej rodine │ The Importance of Books and Reading in Contemporary Family

Miesto čítania v súčasnej rodine je stále v ohrozenej zóne nepodstatných činností napriek zvyšujúcej sa vlne informácií o význame čítania pre rozvoj detí v rôznych médiách a...

Internet

Metadata Management and Future plans to Generate Linked Open Data in the Hungarian Web Archiving Pilot Project

In this article we would like to offer a short overview about the metadata management model of our web archiving pilot project together with international recommendations as a major background of...

Bibliography

ISSN v kontexte zmien │ ISSN in the Context of Changes

Národná agentúra ISSN (NA ISSN) – výkonný orgán medzinárodného systému ISSN (s ústredím v Paríži) sídli od roku 1997 v Univerzitnej knižnici v Bratislave a zabezpečuje agendu...

Bibliography

Perzistentné identifikátory digitálnych informačných entít – štandardy, vybrané systémy a aktuálne trendy v kontexte vedeckej komunikácie │ Persistent Identifiers of Digital Information Entities – Standards, Selected Systems and Current Trends in Scholarly Communication

Jasná identifikácia informačnej entity je v kontexte rýchlej a efektívnej komunikácie nevyhnutnosťou. V rôznych informačných procesoch sú informačné objekty reprezentované symbolickými...

Library information systems

Informačná bezpečnosť a GDPR z pohľadu tvorcu knižnično-informačného systému │ Information Security and GDPR from the Perspective of the Designer of the Library-Information System

S nárastom počtu technologických zariadení, ktoré nás postupne obklopujú, si stále častejšie kladieme otázky týkajúce sa bezpečnosti či ochrany – bezpečnosti dát, ochrany našich...

Libraries

Smart Lab library v ére Industry 4.0 │ Smart Lab Library in the Industry 4.0 Era

Vedia to aj žiaci a študenti, ktorí sa o 5 – 10 rokov majú uplatniť v pracovnom procese? Ako môžu dnešné knižnice prispieť k príprave mladých ľudí na život v budúcnosti? Pripravia...

Libraries

Sociální inovace v českých knihovnách │ Social Innovations in Czech Libraries

Knihovny ve 21. století získávají výraznou novou roli: roli komunitních center. Mění se i role knihovníků: „spíše než jako zdroje informací se uplatní jako kouči, mentoři,...

Libraries

Knihovna jako edukační prostředí: ke změně paradigmatu (nejen) v akademických knihovnách │ Library as an Educational Environment: to Change Paradigm (not only) in Academic Libraries

Článek se stručně věnuje změně paradigmatu v přístupu ke knihovnictvím v akademických knihovnách. Snaží se ukázat, že je třeba nahradit stávající model založený na entitách a...

Libraries

Marketing v praxi Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity v Žiline │ Marketing in the Practice at the University Library of the University of Žilina

Na príbehu našej akademickej knižnice môžeme potvrdiť, že základom živej a fungujúcej knižnice je mať dobrý plán a dobrý marketing. V akademických knižniciach sa dejú doslova...

Events

Týždeň otvoreného prístupu 2019 – Otvorené pre koho? Rovnosť v prístupe k otvoreným vedomostiam│Open Access Week 2019 – “Open for Whom? equity in Open knowledge”

Týždeň otvoreného prístupu sa tento rok uskutoční 21 – 27. októbra. Tohtoročnou témou je rovnosť v prístupe k otvoreným vedomostiam, ktorá nadväzuje na minuloročnú tému, ktorou...

Events

Architektúra a výstavba knižníc – inšpirácie z konferencie │ Library Architecture, reconstruction of libraries – inspiration from conference

Architektúra knižníc, rekonštrukcia a modernizácia knižničných priestorov sú témy, ktoré sú odbornou verejnosťou vždy vítané. Pre dynamický vývoj spoločnosti, ktorý zasahuje aj do...

Events

8. kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+ │8th Colloquium of Library and Information Experts of the V4+ Countries

Pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave, organizačného garanta Kolokvia V4+, bolo veľkou cťou privítať viac ako 120 významných zástupcov medzinárodného knihovníctva v Bratislave. Na...

Events

Knižnica roka 2018 │Library of the year 2018

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súlade so štatútom súťaže Knižnica roka, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2018, vyhlásilo prvý ročník súťaže Knižnica roka....

Information Literacy

Právní gramotnost │Legal Literacy

Příspěvek definuje právní gramotnost s ohledem na vývoj pojmu právní vědomí, resp. právní povědomí v rámci teorie práva a právní sociologie. Rozlišuje tři úrovně právní...

Bibliography

Perzistentné identifikátory digitálnych informačných entít – udržateľnosť, príklady dobrej praxe a ich potenciál │Persistent Identifiers of Digital Information Entities – Sustainability, Examples of Good practice and their Potential

Minisériu článkov o perzistentných identifikátoroch digitálnych informačných entít uzatvárame pohľadom na udržateľnosť tohto komplexného a technologicky agnostického systému, ktorý...

Internet

Úspešný knižničný web podľa Bibliowebu │A Successful library Website According to Biblioweb

Cieľom príspevku je oboznámiť čitateľov s hodnotením webových sídiel knižníc v rámci súťaže Biblioweb 2019, súťaže o najlepší knižničný web v Českej republike a súčasne...

Information Systems

Evidenční systém pro psychologickou diagnostiku│The Evidence System for psychological Diagnostics

Nedílnou součástí přijímacího procesu do Armády ČR (AČR) je psychologické vyšetření. Psychologickou diagnostiku lze chápat jako měření vybraných vlastností osoby a jejich...

Open access, open science

Európsky rámec pre otvorenú vedu │European Open Science Cloud

Centrum vedecko-technických informácií SR zabezpečuje rozvoj komplexných informačných systémov na podporu vedy a výskumu s celoslovenskou pôsobnosťou a odpovedajúcim medzinárodným...

Libraries

Beyond technology: The future and changing nature of Human (Work)

Technological revolution brings great and complex changes that alter almost every aspect of human lives – work, leisure time, relationships, understanding of the self, nature and the universe....

Libraries

Akademické knižnice, data-based služby a podpora vedy │Academic libraries, data-based Services and Support of Science

Cieľom príspevku je poukázať na meniace sa požiadavky na služby akademických knižníc (AK) vzhľadom na špecifické potreby súčasných vedcov v oblasti digitálnej vedy. V tejto...

Events

Medzinárodná konferencia LTP 2019: nové trendy a východiská pri budovaní LTP archívov / International conference LTP 2019: New trends and scopes in building LTP archives

Aj tento rok usporiadala Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) v poradí už 4. medzinárodnú konferenciu k problematike dlhodobej archivácie digitálnych objektov (LTP), ktorej sa špeciálne...

Events

CVTI SR sa zapojilo do Týždňa otvoreného prístupu webinárom i národným workshopom / SCSTI participated in Open Access week with a webinar and national workshop

Týždeň otvoreného prístupu už tradične patrí širšej diskusii o problematike takzvaného Open Access. Otvorený prístup (Open Access) možno definovať, ako poskytovanie on-line prístupu k...

Events

Informačné interakcie – to je diskusia, spätná väzba aj motivácia / Information interactions – this is discussion, feedback and motivation too

Dňa 21.–22. októbra 2019 sa v Univerzitnej knižnici v Bratislave uskutočnil 7. ročník odbornej medzinárodnej konferencie INFORMAČNÉ INTERAKCIE. Na jej organizácii sa podieľala Katedra...

Events

1919 – 2019 = KNIHOVNY ... aký má tento vzťah pokračovanie? / 1919 – 2019 = LIBRARIES = What comes next?

Motto síce vychádzalo aj z minulosti, uvažovalo však o budúcnosti. Dvadsiaty siedmy ročník podujatia Knihovny současnosti reflektoval storočnicu vzniku knihovníckeho zákona z roku 1919....

Open access, open science

A to Z, An Open Science Alphabet for Academic librarians

The paper provides an informed, personal and up-to-date description of some central terms useful for a better understanding of the ongoing projects and debates of the global open access and open...

Open access, open science

Open for Whom? Universities and Citizens Science; and Citizen Science beyond Universities

… Is there a new role for academic and research libraries to support Citizen Science? We talk a lot about open/FAIR data in Europe. How can we make sure that open/FAIR data standards are also...

Digital content

Digitálna výstava SNP / Digital exhibition SNP

Digitálna výstava Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici vznikla pri príležitosti pripomenutia 75. výročia SNP. Povstanie slovenského národa sa považuje za jedno z...

Digital content

Digitálna knižnica UKB a jej používatelia / University Library in Bratislava Digital Library and its users

Príspevok sa venuje Digitálnej knižnici UKB a jej používateľom, ktorých skúma  prostredníctvom online nástroja Google Analytics, ktorý umožňuje štatistické sledovanie a ...

Digital content

A new terminology for technology Assisted language learning (TALL)

The use of terms concerning certain stages in computer assisted language learning has by today in retrospect and in reflecting the period become obsolete or at best inaccurate. It is our opinion that...

Informačná bezpečnosť / Information security

On-line kurz pro děti: Digitální stopa / Czech republic – Online course for children on digital footprint

Ačkoliv to zní jako klišé, digitální technologie a internet jsou nedílnou součástí dnešní společnosti. Děti jsou vystavovány jejich přítomnosti a vlivu už od nízkého věku a není...

Libraries

Poradenské a edukační centrum (PEC) - nová služba v českých knihovnách / Counseling and Educational Center (CEC) – a new Service in Czech libraries

Mé zamyšlení.Jaké je poslání knihoven pro společnost ve 21. století, čím vším by měly knihovny v době průmyslové revoluce 4.0 být, jaký je pohled veřejnosti na její širokou...

Libraries

A multitasking Public library. Case study on triple function of Central library of Ervin Szabó Metropolitan Library

It is not a rare thing if the tasks of a library are mixed: for example National Széchényi Library is over the national library’s function at the same time a special library of the ...

Speech

Inteligentné technológie, inteligentné telefóny a hodinky, inteligentná domácnosť, inteligentné mestá ... Je najvyšší čas začať budovať inteligentné knižnice! ...

  Inteligentné technológie, inteligentné telefóny a hodinky, inteligentnádomácnosť, inteligentné mestá… Je najvyšší čas začať budovať inteligentné knižnice!  ...

Speech

Naši doktorandi – nádej pre informačnú vedu

Naši doktorandi – nádej pre informačnú vedu V aktuálnom čísle tohto časopisu sa predstavujú vybrané práce našich doktorandov z KKIV FiFUK a zo Žilinskej univerzity. Čím dlhšie...

Speech

Open for Whom? Universities and Citizens Science; and Citizen Science beyond universities

This year’s International Open Access Week theme, celebrated on October 21 – 27, was “Open for Whom? Equity in Open Knowledge”. We, the Members of the Open Access Week Advisory Committee,...

Main Articles

Digitálne technológie v detstve súčasných dvadsiatnikov / Current Twentieth and Digital Technologies in their Childhood

  Príspevok prináša zistenia kvalitatívneho výskumu mileniálov (diskurzívna analýza naratívov o životnej ceste, 50 respondentov). Respondenti si spomínali na svoje informačné...

Main Articles

Reálny a virtuálny verejný priestor │Real and Virtual Public Space

V príspevku sumarizujeme metódy použité v dizertačnej práci s názvom Reálny a virtuálny verejný priestor, ktorá bola úspešne obhájená na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva...

Main Articles

Výskum čítania pomocou zariadenia na sledovanie pohľadu: základné východiská a stručný prehľad výskumov │Reading Research with the Usage of Eye Tracker: Fundamental Principles and a Brief Survey of Research

Očné pohyby predstavujú priesečník kognitívnych systémov, ako sú spracovanie jazykových štruktúr, pozornosť spolu s videním a okulomotorickými procesmi. Merania v oblasti percepcie...

Main Articles

Metódy a trendy výskumov v kontexte informačného správania detí│Research Methods and Trends in the Context of Information Behavior of Children

Príspevok sa venuje metodologickým trendom výskumov v oblasti informačného správania detí realizovaných v rokoch 2000 – 2017. Na základe analýzy dvadsiatich šiestich vybraných štúdií...

Main Articles

Fenomenografický výskum informačnej gramotnosti začínajúcich študentov učiteľských programov Univerzity Komenského v Bratislave – 1. časť│Phenomenographic Research of Information Literacy of Beginning Students of Comenius University in Bratislava

Článok predstavuje výber najdôležitejších častí z autorovej dizertačnej práce. V teoretických východiskách článok poukazuje na súvis problematiky informačnej gramotnosti s...

Main Articles

Súkromie a jeho modifikácie v digitálnom prostredí / Privacy and its modifications in the Digital environment

V roku 2018 celá Európska únia veľmi intenzívne žila fenoménom nazývaným GDPR. General Data Protection Regulation, alebo Všeobecné nariadenie o ochrane údajov vstúpilo do platnosti 26....

Main Articles

Využívanie prostriedkov IKT v edukácii súčasnej generácie Z / Use of ICT resources in education of the current generation Z

Cieľom príspevku je zdôrazniť dôležitosť širšieho zaradenia prostriedkov IKT do vzdelávania súčasnej generácie Z. V texte sa venujeme porovnaniu tradičného a elektronického...

Main Articles

Fenomenografický výskum informačnej gramotnosti začínajúcich študentov učiteľských programov Univerzity Komenského v Bratislave. 2. časť / Phenomenographic research of Information Literacy of Beginning Student of Comenius University in Bratislava – Part 2

Hoci naším hlavným výskumným problémom v kontexte zvoleného metodologického prístupu fenomenografie bolo zmapovať koncepcie informačnej gramotnosti výskumnej vzorky príslušníkov...