Issue 2018/

Introducing

80. výročie knižnično-informačných služieb CVTI SR / 80th Anniversary of Library and Information Services of SCSTI

  „Naozaj musíte vedieť len jednu vec – kde je knižnica,“ povedal Albert Einstein v dávnych dobách pred digitálnou revolúciou. Dnes, vo veku všadeprítomného internetu, zvyknú...

Events

Čo znamená, keď sa povie – Sociálne inovácie v knižniciach? / What do Social Innovations in Libraries Signify?

  Redakcia nášho časopisu sa začiatkom februára zúčastnila konferencie, ktorej hlavnou témou sa stali sociálne inovácie v knižniciach. Podujatie pripravil Kabinet informačných...

Gray literature

Šedá literatura dnes a zítra – od klasických dokumentů k digitálním datům / Grey Literature today and tomorrow – from classic documents toward digital data

  Národní technická knihovna v Praze (NTK) se zabývá už řadu let problematikou šedé literatury. Provozuje digitální repozitář Národní úložiště šedé literatury, kde jsou...

Library Profession

Informační média a služby / Information Media and Services

  Výuka informatiky má na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze dlouholetou tradici. Ke dvěma již zavedeným oborům („Aplikovaná informatika“ a „Multimédia v ekonomické...

Library Profession

O štúdiu na Katedre knižničnej a informačnej vedy na Filozofickej fakulte univerzity Komenského v Bratislave / About the course of Study at the Department of Library and Information Science at the Faculty of Arts in Comenius university in Bratislava

  Žijeme v dobe, keď technologický rozvoj predbieha rozvoj ľudský a informácií a dát je omnoho viac, ako ľudská myseľ dokáže spracovať a vyhodnotiť. V tejto, takzvanej ...

Library Profession

Kľúčové spôsobilosti učiaceho sa obyvateľstva v profesii knihovníka – skúsenosti a perspektívy / Key competencies of the Population Learning in the Profession of Librarian - experiences and Perspectives

  Autorka príspevku penetruje požiadavku kľúčových spôsobilosti učiaceho sa obyvateľstva v profesii knihovníka s rešpektom k podmienkam celoživotného vzdelávania v knihovníckej...

Information Literacy

EBLIDA – Promoting Libraries and EBLIDA Literacies – Promoting culture and Information Society in Europe

  EBLIDA – Promoting Libraries and EBLIDA Literacies – Promoting culture and Information Society in Europe The European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA)...

E-services

Big data a elektronické zdravotníctvo / Big data and e-Health

  Zber a spracovanie veľkých súborov dát možno považovať za jeden z najvýznamnejších technologických trendov súčasnosti. Technológia veľkých dát so sebou prináša pozitívne i...

Information Behaviour

Informačné správanie „google“ generácie / Information Behavior of “GOOGLE” generation

  Informačné správanie mladých ľudí s dôrazom na ich informačné správanie v  elektronickom prostredí je vysoko aktuálna téma. Teoretické základy, ako aj výsledky...

Information Behaviour

Modely informačného správania v kontexte cieľov projektu HIBER (2. časť) / Models of Information Seeking Behaviour in the context of the HIBER Project Objectives (Part 2)

  V prvej časti prehľadovej štúdie mapujúcej modely informačného správania sme najskôr analyzovali koncept informačnej potreby ako aktivizujúceho mechanizmu informačného správania...

Introducing

Vyhlásenie súťaže KNIŽNICA ROKA 2018 / Library of the Year Award

  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súlade so štatútom súťaže Knižnica roka, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2018, vyhlásilo 1. ročník súťaže Knižnica roka....

Events

Konferencia INFORUM – štvrťstoročie inšpirácie / INFORUM 2018

  Už štvrtý rok má naša redakcia možnosť stať sa súčasťou medzinárodnej konferencie INFORUM, ako jej mediálny partner. A tak sme sa aj počas 24. ročníka tohto podujatia snažili...

Digital content

Virtual learning environment: the Virca-based Model of the Ancient Library of Alexandria

  Our research objective is to invent, implement and gradually improve a three-dimensional virtual library model. We selected some prominent authors who represented the ancient Greek poetry and...

Open access, open science

(Otvorený) Prístup na Slovensku (otázky a výzvy) / (Open) Access in Slovakia (issues & challenges)

  Publikovanie výsledkov vedeckého výskumu je zavŕšením neľahkého procesu hľadania odpovedí na otázky postavené pred vedu našim každodenným životom. Zároveň je však len...

Open access, open science

Web of Science Core Collection – prémiový zdroj relevantních vědeckých informací / Web of Science Core Collection – Premium Source of Relevant Science Information

  Citační databáze Web of Science patří mezi nejvýznamnější zdroje vědeckých informací. Článek, který vám předkládáme, vás stručně uvede do problematiky této citační...

Information Literacy

Čítajme deťom 20 minút každý deň! / Week of Reading to children within the Framework of the Project „Vysehrad (Vysegrad) is Reading to Children“

  Radi by sme vám predstavili projekt „Vyšehrad číta deťom“, jeho organizátorov, praktické rady k čítaniu a v neposlednom rade aj výber detskej literatúry z krajín Vyšehradskej...

Information Education

Inovace kurzu kreativní práce s informacemi: od klasického pojetí k webovému kurzu /Course Creative Work with Information: from the Cassic concept of e-learning to the Web course

  Článek popisuje způsob fungování, tematickou obsažnost i strukturu kurzu Kreativní práce s informacemi. Ukazuje, jakým způsobem může být proces kreativní práce s informacemi...

Information Education

Rozhovor - iSchools / Interview - iSchools

                                       Answers by Michael Seadle, Executive Director of the...

Library Profession

Pedagogické kompetence učícího knihovníka se zaměřením na dimenzi sebereflexe / Pedagogical competences of a teaching librarian focusing on self-reflection

  Příspěvek se teoreticky zabývá pojetím edukačních kompetencí učícího knihovníka jednak v kontextu (české) Koncepce rozvoje knihoven na léta 2017-2020, jednak v návaznosti na...

Library Profession

Ochrana osobných údajov podľa GDPR v podmienkach knižníc / Personal Data Protection under Conditions of Libraries in accordance with the GDPR

  Osobné údaje sú dôležitou súčasťou života každého človeka a predstavujú tú najosobnejšiu sféru ľudského bytia. Ich ochrana pramení predovšetkým z Ústavy  Slovenskej...

Introducing

Virtuálny pohľad na 80 rokov CVTI SR prostredníctvom špecializovanej zbierky digitálnej knižnice / 80 years of the Slovak Centre of Scientific and Technical Information in Digital Collection

Na začiatku sme mali v našom oddelení predstavu vytvoriť k osemdesiatemu výročiu CVTI SR niečo výnimočné, neskôr naša predstava nadobudla jasnejšie rysy. Rozhodli sme sa, že...

Open access, open science

Open Access Week 2018 – Formovanie spravodlivých základov pre otvorené poznanie / Open Access Week 2018

Týždeň otvoreného prístupu je každoročná udalosť zameraná na globálnu propagáciu otvoreného prístupu k vedeckýmn informáciám a vedeckým dátam. Článok približuje ciele a...

Evaluation of Science

Leidenský manifest k meraniu výskumu – nič nové, a predsa dôležité / Leiden Manifesto for Research Metrics – nothing new but important

Leidenský manifest k meraniu výskumu a jeho pravidlá sú určené tým, ktorí hodnotia a  tým, ktorí sú hodnotení, ale nielen im. Určite môže byť užitočný aj pre akademické ...

Information Behaviour

Efekt filtračných bublín: Defenzívne stratégie a taktiky / The effects of Filter Bubbles: Defensive Strategies and Tactics

Problematika filtračných bublín označuje efekt uzatvárania sa používateľov do vlastných intelektuálnych bublín v internetovom prostredí. Informačné filtračné bubliny sa v tomto...

Information Behaviour

Informačné správanie žurnalistov TASR / Information Behavior of TASR editors

Článok prináša vybrané výsledky z výskumu informačného správania redaktorov TASR. Teoretické podložie výskumu tvoria modely informačného správania K. Bystömovej a K. Järvelina, T....

Information Education

Nevyhnutnosť ekonomicko-manažérskych predmetov v odbore knižnično-informačné štúdia /The Inevitability of Ecomomics and Management Subjects in the Field of Library and Information Studies

Cieľom príspevku je objasniť nevyhnutnosť zaradenia ekonomicko-manažérskych predmetov do študijného plánu programov spadajúcich do odboru knižnično-informačné štúdia. Uvedená...

Bibliography

Description Schema of Posters

Since the first appearance of the electronic libraries more and more electronic collections have been built in the World Wide Web, where such documents come into prominence that do not have...

Bibliography

Nový rozmer v poskytovaní obsahových služieb pre vedu a výskum – platforma DIMENSIONS /New Dimension in R&D Content Services – The DIMENSIONS Platform

Začiatkom roku 2018 bola do života uvedená nová databáza Dimensions. Bola vyvinutá pre potreby akademickej komunity a v spolupráci s ňou, s cieľom, podať z jedného miesta dôležité...

Information Technologies

Emerging Technology Trends for Libraries

Emerging Technology Trends for Libraries In today’s modern library, technology is no longer an add-on service to offer library patrons if there is extra money and space. Instead, technology is a...

Information Literacy

Postavenie Braillovho písma v kontexte digitálnej gramotnosti / Position of Braille in the Context of Digital Literacy

  Objektom skúmania našej práce bolo deskribovať postavenie Braillovho písma v kontexte digitálnej gramotnosti. Pri opise postavenia Braillovho písma v kontexte digitálnej gramotnosti...

Open access, open science

Otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu - sme na Slovensku pripravení? / Open Access to the Results of Research and Development – Are we ready for it in Slovakia?

  Otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu (ďalej len Open Access) je téma, ktorá rezonuje v celosvetovom, európskom a aj slovenskom priestore minimálne 10 rokov. Ide o celosvetový...

Open access, open science

OpenAIRE Services for Open Science

  OpenAIRE shifts scholarly communication towards openness and transparency and  facilitates innovative ways to communicate and monitor research by building global  common standards...

Science Communication

Focusing on Research Data Services

  This paper names some services that should be provided by academic libraries in order to show their value and ability to support Research 2.0. The biggest and more general one is Research Data...

Digital content

Bavorská štátna knižnica sa orientuje hlavne na digitálne médiá / The Bavarian State Library Focuses on Digital Resources and Remote Access

  Elektronizácia a internetizácia prináša množstvo výziev pre celú spoločnosť, hlavne však pre knižnice a iné pamäťové inštitúcie vo všetkých krajinách. Jednou z nich je aj...

Digital content

Učebnice pre každého – komplexný projekt CVTI SR pre zabezpečenie prístupu k študijnej literatúre na slovenských univerzitách / Textbooks for Everyone – A comprehensive Project of SCSI Providing Access to Study Literature for Slovak University Students

  Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) spúšťa nový projekt s cieľom zlepšenia a zjednodušenia prístupu študentov slovenských univerzít k odbornej literatúre,...

Bibliography

Aké dôležité je mať (Filipa) Avatara / The Importance of Being (Earnest) Virtual

  V súvislosti s masívnym nárastom publikovania vedeckých poznatkov a údajov na internete, osobitne v kontexte požiadaviek na otvorený prístup k týmto prameňom, nadobúda rozhodujúci...

Speech

Milí čitatelia ITlib-u,

Milí čitatelia ITlib-u, každý úvodník, ktorý som vyzvaná napísať, píšem vždy za tým istým oknom. Pri písaní tohto vonku vidím ozývajúcu sa jar, postávajúce hlúčky študentov...

Speech

Príhovor / Address

  Čtení je kulturním vetřelcem… ale s mnoha důvody Nejprve jedna špatná zpráva: z neurologického hlediska je čtení civilizačně-kulturním vetřelcem. Představuje vzpouru historie...

Speech

Adrdress / Editorial office

Milí čitatelia, rovnako, ako predchádzajúce pravidelné členské mítingy medzinárodnej organizácie pre výskumné informácie euroCRIS, sa aj ten, ktorý hostilo Centrum vedecko-technických...

Speech

Adrdress / Danica Zendulková

Keď hovoríme o výskumných informáciách, knihovnícka obec si väčšinou predstaví vedecké databázy, publikačnú činnosť a citácie. Medzi výskumné informácie však patrí opis celého...

Speech

Adrdress / Ed Simons

Dear Reader, Research Information Systems, commonly called CRIS, increasingly take a central place as key information resources within the field of research. Originally (starting some 30 years ago)...

Speech

Príhovor / Address

    OSEMDESIAT. Tento rok najskloňovanejšia číslovka v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Aj časopis ITlib.Informačné technológie a knižnice je súčasťou...

Main Articles

České děti a mládež jako čtenáři v roce 2017 / Czech Children and Young People as readers in 2017

  V roce 2017 uskutečnila Národní knihovna ČR opakování celostátního průzkumu dětí se zaměřením na četbu knih, čtenářské chování, obvyklé způsoby trávení volného času,...

Main Articles

Reflexia absolventov na štúdium v odbore „knižnično-informačné štúdiá“ na Katedre knižničnej a informačnej vedy na FiF UK v Bratislave / Reflexion of graduates to the Study in the field of “Library and information studies” at the Department of Library and Information Science, Faculty of Arts, Comenius university, Bratislava

  Prieskumy zamerané na absolventov patria medzi jedinečné nástroje, prostredníctvom ktorých možno ostať v kontakte s bývalými študentmi, či získať cenné informácie o ponúkanom...

Main Articles

Prečo by aj (budúci) znalostní pracovníci, experti a výskumníci mali čítať beletriu: kultúrnocivilizačné kontexty výsledkov jedného výskumu /Future Knowledge Workers, Experts and Scientists should read Fiction: Results of the Reading Research ...

  V roku 2017 bola Slovenská asociácia knižníc gestorom reprezentatívneho výskum mládeže, ktorý ukázal, že až 38,9 % žiakov nečíta beletriu (55,2 % chlapcov a 22,8 % dievčat). V...

Main Articles

Použitelnost mobilních webových sídel knihoven / Usability of Mobile Library Websites

Použitelnost webových sídel je oblastí, která se stává stále více potřebnou, nezbytnou, ale také zajímavou. V současnosti již nestačí řešit základní kvalitativní atributy...

Main Articles

Analýza možností využitia výsledkov digitalizácie v knižniciach: sprístupňovanie digitálneho obsahu vo vedeckých knižniciach prostredníctvom inštitucionálnych repozitárov – výsledky výskumu / Analyzing Options of Digitization Results Usage in Libraries. Accessing Digital Content in Scientific Libraries through Institutional Repositories

Digitalizácia kultúrneho obsahu ešte stále patrí k naliehavým úlohám dnešných dní s ohľadom na svoje dvojité poslanie: ponúka vhodný spôsob, ako ochrániť a uchovať efemérny,...

Main Articles

Problematika depersonalizácie v online prostredí / The Problem of Depersonalization in Online Environment

Online prostredie, teda internetové prostredie, má svoje špecifiká, ktorými sa vymedzuje alebo porovnáva s offline prostredím, teda fyzickým, materiálnym svetom. Obe prostredia ponúkajú...

Main Articles

The Added value of a CRIS in Archiving Research Data and Registering Data Management Plans A Case Study of Radboud University and the National Data Archive DANS, the Netherlands

  In 2016, Radboud University (Nijmegen, The Netherlands) and national data archive DANS initiated a project to extend Radboud University’s CRIS (METIS) to allow researchers to register and...

Main Articles

Omega-Psir – Institutional CRIS at Polish Universities

  OMEGA-PSIR is an institutional Current Research Information System, originally developed at the Warsaw University of Technology (WUT). The system is used for presenting the University research...

Main Articles

From Data Collection to FAIR Use in CRIS. The Case of University of Vienna

  Current Research Information Systems (CRIS) have been implemented at Austrian Universities, as in many other European countries, with the incentive to account for  scientific conduct of...

Main Articles

The role of Current Research Information Systems (CRIS) in Supporting Open Science Implementation: the Case of Strathclyde

  CRIS systems are playing an increasingly relevant role in the implementation of Open Access and Research Data Management (RDM) policies at research-performing  organisations. This is not...

Main Articles

The Information System for R&D in the Context of R&D Environment in the Slovak Republic

  The research and development (R&D) environment in Slovakia is comprehensive and envisions the interaction of several key players, such as the universities, Slovak Academy of Sciences,...

Main Articles

Informačný systém pre vedu a výskum na Žilinskej univerzite

  V rámci OP Vzdelávanie bol na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) riešený projekt zameraný na rozvoj ľudských zdrojov s podporou integrovaného informačného systému na ...