Issue 2017/

Events

Ako informácie skvalitňujú život – konferencia Bobcatsss 2017 / How information to improve the life: conference Bobcatsss 2017

V dňoch 25. – 27. 1. 2017 sa vo fínskom Tampere konala konferencia Bobcatsss 2017, ktorú zastrešuje organizácia EUCLID (European Association for Library and Information Education and...

Events

Informačné interakcie 2016: prehľad príspevkov a zhodnotenie podujatia / The Information interactions 2016: review of the contributions and assessment of event

V poradí už štvrtý ročník konferencie s medzinárodnou účasťou a doktorandského metodologického semináru Informačné interakcie, organizovaných Katedrou knižničnej a informačnej vedy...

Events

Bibliosféry: knihovnícke sféry dôverné / “Bibliosfery – librarianship confidential sphere”

Nie sú konferenciou ani workshopom. Organizátori pripravili inovatívny formát, ktorý nazvali Rozhovory o knižniciach. Podujatie sa konalo v termíne od 14. do 16. novembra 2016 a miestom...

Managment and Marketing

Online marketing v akademických knihovnách – knihovna jako přítel na Facebooku / Online marketing of academic libraries – library as a Facebook friend

Článek seznamuje čtenáře se způsobem prezentace akademické knihovny na sociální síti Facebook (FB). Primárně poukazujeme na naše praktické zkušenosti s fungováním na FB, zabýváme...

Evaluation of Science

Alternatívne indikátory: výzva pre modernú bibliometriu / Alternative metrics: The challenge for a modern bibliometrics

Cieľom príspevku je uvedenie do problematiky altmetrie ako nového, alternatívneho spôsobu hodnotenia vedy popri tradičných bibliometrických metódach. Zameriava sa na otázku užitočnosti...

Digital content

Vývoj a prvý rok nového Webu umenia / The first year of new „Web umenia“ and it’s development

Prvé záznamy Centrálnej evidencie diel výtvarného umenia (CEDVU) boli v databáze CDS/ISIS zapísané v roku 1993, jeho webová nadstavba bola spustená v roku 2002. V roku 2008 nahradilo už...

Digital content

Súčasné trendy v digitalizácií a sprístupňovaní digitalizovaného obsahu v bratislavskej Univerzitnej knižnici / Current trends in digitization and access to digitized content the University library in Bratislava

Autor sa v článku zaoberá digitalizáciou knižných dokumentov, manažmentom digitalizačných projektov, spracovaním digitalizovaných dát, sprístupnením digitalizovaného obsahu a jeho...

Digital content

Projekt INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities / Project INDIHU – development of tools and infrastructure for digital humanities

V roce 2016 byl zahájen pětiletý projekt INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities. Koordinátorem je Knihovna AV ČR a na projektu s ní spolupracuje také Národní...

Digital content

Služby digitálnych univerzitných repozitárov s pridanou hodnotou / Services of digital repositories with a additional value

Cieľom príspevku je priblížiť možnosti využitia digitálnych univerzitných repozitárov s dôrazom na takzvané služby s pridanou hodnotou. Tieto služby slúžia na rozšírenie...

Events

INFORUM 2017: O trendoch v informačnej spoločnosti aj otvorenom prístupe / INFORUM 2017

Odborníci z oblasti knižnično-informačnej vedy sa už tradične stretli na pražskej konferencii INFORUM, aby spoločne hovorili o súčasných problémoch a výzvach. „Ideme do hĺbky“ znelo...

Events

TLIB 2017: O medzinárodnej spolupráci s novinkou – Knižničným inkubátorom / TLIB 2017 – About the International Cooperation with a New – Library Incubator

Odborný seminár pre knihovníkov a informačných špecialistov TLIB – Trendy v knižničnej praxi, ktorého hlavným organizátorom             je Štátna...

Evaluation of Science

Interoperabilita výskumných informácií a európska prax / Interoperability of research Information a European Practice

Keď hovoríme o výskumných informáciách, každému zainteresovanému ako prvé napadnú vedecké databázy, publikačná činnosť a citácie. Do tejto kategórie však zaraďujeme opis celého...

Education & Practice

Najnovšie výskumy v akademickom priestore v oblasti knižnično-informačnej vedy a praxe / The Latest Academic researches for Library and Information Science and Practice

Pre knižnično-informačné štúdiá sa v akademickom priestore otvára niekoľko oblastí. Oblasť vedy a výskumu je na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline sústredená do...

Digital content

Digitalizačné pracovisko v priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku / Digitizing Workplace at the University Library of Catholic University in Ružomberok

Cieľom aktivity pod názvom Vybudovanie digitalizačného pracoviska bolo vytvorenie pracoviska, ktoré bude umožňovať digitalizáciu papierových kníh a rukopisov, s možnosťou spracovania a...

E-services

Pokročilá informační podpora v Národní technické knihovně / Advanced Information Support in the Czech National Library of Technology

Případová studie z Národní technické knihovny v Praze popisuje vývoj informační podpory založené na uživatelsky orientovaném přístupu. Její podobu ukazuje na příkladu dvou...

E-services

Knihovny a e-learning / Libraries and e-Learning

Mnohé knihovny již v současné době reflektují změny v podobě transformace společnost, kterou lze označit jako společnost informační. Informační a komunikační technologie (ICT)...

E-services

Digitálny obsah v akademickej knižnici (Udržateľná) Pridaná hodnota v službách / Digital Content in an Academic Library: (Sustainable) Added value for Library Services

V období posledných 20 rokov bolo publikované množstvo prác, ktoré sa zaoberajú otázkami vzniku, uchovávania,organizácie a komunikácie informácií v digitálnom prostredí v rôznych...

Open access, open science

Slovenská webová stránka o Open Access (OA) / Slovak website for a Open Access (OA)

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako Národný referenčný bod pre Open Access politiku Európskej komisie bolo poverené za Slovenskú republiku zaoberať sa a riešením...

Open access, open science

Predátori: podvodné praktiky v Open Access publikovaní / Predators: Fraudulent Practices in Open Access Publishing

„Predátorskí vydavatelia sú vydavatelia, ktorí zneužívajú model zlatej cesty na vlastné obohatenie. Tvária sa ako vedecké médiá, a pritom publikujú články výmenou za poplatky od...

Introducing

Digitálna fonotéka pre nevidiacich / Digital Sound recordings Library for the Blind

Na konci roka 2016 sme v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu začali pracovať na zaujímavej digitálnej službe pod názvom Digitálna fonotéka pre nevidiacich. Vo februári 2017...

Events

INFOS 2017 – Aj knižnice „chcú revolúciu“ / INFOS 2017

Tradičná konferencia a možno pre knihovnícku obec tak trochu netradičná hlavná téma diskusie. INFOS 2017 sa pýtal na výzvy 4. priemyselnej revolúcie pre knižnice a na ich transformáciu v...

Libraries

How to transform the Library into a Public Space

Sølvberget is a library and cultural centre situated in the heart of Stavanger. To succeed today a library must fulfil many different roles, and we depend on a good interaction between location,...

Libraries

3D tlač v Hornozemplínskej knižnici / 3d print in Hornozemplínska knižnica

Verejné knižnice už nie sú len miestami požičiavania kníh. Stávajú sa miestom vzdelávania a centrom komunity. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou od marca 2016 prezentuje v...

Open access, open science

Open Science and Horizon 2020

The article provides an introduction to open science and why it is important; highlights open access to publications mandate and Open Research Data Pilot in the Horizon 2020; and features open...

Library Profession

Akademická knižnica – informačné vzdelávanie – kľúčové kompetencie: prepojené uzly siete alebo izoláty? /Academic Library – Services Lerning / Information Literacy – Key competencies: Linked Network Nodes or isolates?

Príspevok je zamyslením sa nad jednou z aktivít, ktorým je na pôde (nielen) akademických knižníc venovaná významná pozornosť tak smerom k prostrediu externému (používateľskej...

Library Profession

Erasmus+ a akademické knižnice / Erasmus + and Academic Libraries

Prieskum z marca 2017 ukázal, že v rokoch 2014 – 2016 využili akademické knižnice na 12 verejných a štátnych vysokých školách SR (z celkového počtu 21) možnosti financovania...

E-services

Nové technológie vyžadujú nové myslenie / New technologies Needs New Minds

Nové technológie výrazne určujú podobu súčasného sveta. Aj keď v knižniciach pracuje prevaha tých, čo informácie hľadajú a overujú v tradičných zdrojoch, a potom porovnávajú...

E-services

Resource discovery Services versus OPAcs in information Searching

In order to learn more about the strengths and weaknesses of Resource Discovery Services (RDSs) and Online Public Access Catalogues (OPACs), we selected three universities from Spain which met the...

E-services

Online služby městské knihovny v Praze / Online Services of municipal Library of Prague

Příspěvek přináší základní seznámení s hlavními službami, které Městská knihovna v Praze poskytuje uživatelům v online prostředí. Článek se soustředí převážně na...

Science Communication

5 P Informačního auditu / Five faces of Information Audit

Článek sleduje informační audit z několika různých hledisek – jako pojem, proces, projekt, produkt a případovou studii. Informační audit jako nástroj strategického řízení disponuje...

Science Communication

Digital Humanities – stručné shrnutí stávajícího stavu problematiky v ČR /Digital Humanities – a Short Summary of the current State of issue in Czech Republic

Oblast tzv. digital humanities je v současné době jednou z nejprogresivněji se rozvíjejících oblastí vědecké práce v oblasti sociálních a humantních věd, do které spadají obory,...

Introducing

NAUTILUS – Pomáhame sprístupniť informácie už raz nájdené / NAUTILUS

Nemusíte byť študentom, aby ste potrebovali nájsť nejaké informácie. My v škole pracujeme prevažne s digitálnymi knižnicami. S radosťou sme preto prijali správu o tom, že vďaka...

Events

Informačné interakcie 2017: prehľad príspevkov / Information interactions 2017: review of the contributions

Dňom 17. októbra 2017 o 9.00 hod. sa v konferenčnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave otvoril ďalší ročník medzinárodnej konferencie Informačné interakcie v spolupráci Katedry...

Events

Národný workshop OpenAire / National Workshop OpenAire

Dňa 23. októbra 2017 sa uskutočnil v Centre vedeckotechnických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave národný workshop, ktorý zorganizovalo CVTI SR vďaka podpore projektu OpenAIRE. National...

Events

MEMORY 2017 – spoločná reflexia hodnôt / MEMORY 2017

Druhý ročník konferencie MEMORY 2017 opätovne ukázal, aký veľký je potenciál pamäťových a fondových inštitúcií. Tak, ako ho každý archív, múzeum či knižnica reprezentujú...

Events

Členský míting euroCRIS tentokrát v Bratislave / Membership meeting eurocriS this time in Bratislava

Pravidelný strategický členský míting medzinárodnej organizácie pre výskumné informácie euroCRIS, ktorý sa koná každoročne v jesennom období a vždy v inom európskom regióne, sa...

Gray literature

Impact of disruptive technologies on grey Literature management

Analysis of disruptive information technologies (IT) is based on five 2017 reports, issued by several leading international consulting companies with a special interest in researching the impact of...

Open access, open science

Moving from Big deal Negotiations to making Agreements for Open Access to research Publications in Sweden: the Bibsam consortium Approach

How can Sweden reach full open access to all research output by 2026? What is needed to achieve an overview of the total cost of publication – including both publishing and subscription costs –...

Information Literacy

Datová (informační) gramotnost a výzkumná data / Data (information) Literacy and research data

Příspěvek představuje pojem datová gramotnost a souvislost datové gramotnosti s informační gramotností zejména v kontextu výzkumných dat. Dále uvádí soubor kompetencí, které jsou s...

Digitalization

Meta data – guide to digital information and deep Web Word

Digital information is one of significant factor of modern word. From one hand they contribute to unbelievable data volume growth, but from the other they are guides to valuable information, which...

Libraries

Wikipedie ve Vědecké knihovně v Olomouci / Wikipedie in Research Library Olomouc

Internetová encyklopedie Wikipedie je beze sporu nerozsáhlejším encyklopedickým projektem všech dob. Její anglická verze měla na konci října 2017 téměř 5,5 miliónu hesel. Její o něco...

Information Behaviour

Modely informačného správania v kontexte cieľov projektu HiBer (1. časť) / models of information Seeking Behavior in the context of the HiBer Project Objectives (Part 1)

Katedra knižničnej a informačnej vedy (ďalej KKIV) Filozofickej fakulty UK v Bratislave je jedným zo spoluriešiteľov výskumného projektu APVV 0508-15 pod názvom HIBER – Human Information...

Science Communication

The Place of the Book and of information in the domain of Scientific communication in 21st century Poland: New tasks for Academic Librarians

The objective of this article is to describe new tasks faced by Polish academic librarians and information science workers as a consequence of the development of scientific information and the Web...

Speech

Mobilné telefóny v knižnici / Mobile phones in the libraries

Mobilné telefóny v knižnici Verejnosť vníma knižnice ako pamäťové inštitúcie s množstvom kníh, ktoré boli vydané počas mnohých desiatok rokov. Medzi dôležité úlohy knižnice...

Speech

Príhovor

„Problémom dneška je, ako vhodne pýtať poplatky za elektronický prístup. Nezisková povaha Journal of Clinical Investigation prichádza s riešením – nepýtať poplatky!“ …napísal...

Speech

Príhovor

Digitalizácia je fenomén, ktorý v súčasnosti zasahuje do všetkých oblastí života spoločnosti. Pod týmto pojmom pritom nemáme na mysli iba technologické procesy spojené s transformáciou...

Speech

Príhovor / Address

  Milí naši čitatelia, už ste stihli zbilancovať, čo vám končiaci rok profesijne i osobne dal a vzal a pripraviť si predsavzatia do toho nového? Týmto myšlienkovým pochodom...

Main Articles

Mobilné zariadenia a ich využitie pri navigácii používateľa v knižnici / Mobile devices and their use for users navigation in the library

GPS signál sme si už zvykli využívať pre navigáciu na cestách, avšak v uzavretých priestoroch to nie je možné, alebo je to veľmi nespoľahlivé. Preto sme skúmali iné spôsoby, ktorými...

Main Articles

Mobilné zariadenia a knižnice / Mobile devices and libraries

Mobilné zariadenia sa stali každodennou súčasťou života. Cieľom článku je priblížiť problematiku prezentovania knižníc v mobilných zariadeniach a ponúknuť inšpiráciu a riešenia,...

Main Articles

DOAJ a jeho nová hodnotící kritéria / DOAJ and the New Evaluation Criteria

Článek v obecné rovině seznamuje čtenáře s adresářem Directory of Open Access Journals a detailněji se zaměřuje na práci uvnitř – tedy na kritéria a evaluaci jednotlivých...

Main Articles

Nástroje a služby podporující vědeckou práci / Tools and Services Supporting Current Scientific Work

Současná věda má vysoké nároky na sdílení a zpracování odborných informací a dat. Vědci vytváří výzkumné týmy, které často pracují distribuovaně nejen na národní, ale i...

Main Articles

Zpřístupnění kulturního dědictví pobaltských států prostřednictvím národních digitálních knihoven a Europeany /Accessing of cultural Heritage of Baltic countries via National digital Libraries and europeana

Příspěvek vznikl na základě disertační práce s názvem „Zpřístupnění kulturního dědictví pobaltských států prostřednictvím národních digitálních knihoven a Europeany“,...

Main Articles

Výskum digitálneho informačného priestoru pre podnikanie / Research of Digital information space for a Business

V príspevku sú zhrnuté výsledky výskumu digitálneho informačného priestoru pre podnikanie (DIPP), ktoré sme získali počas spracovávania dizertačnej práce na Katedre KIV FFUK....

Main Articles

Vnímanie informačného prostredia vedcami: vybrané výsledky výskumu / Perception of information environment by Scholars: Selected results of a Study

V príspevku sa vymedzujú pojmy informačné prostredie a informačná a znalostná infraštruktúra v súvislostiach s výskumami informačného správania vedcov. Uvádzajú sa vybrané výsledky...