Issue 2015/

Prvý E-shop s kompletnou ponukou akademickej literatúry

...

Events

AKM – konferencia, ktorá spája pamäťové a fondové inštitúcie

Ochrana a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva je dôležitým prvkom budovania znalostnej spoločnosti. Inštitúciami, ktoré týmto bohatstvom disponujú sú práve archívy, knižnice či...

Internet

Zlepšení přístupnosti webového sídla prostřednictvím jeho mobilní verze (2. část – studie)

* poznámka redakcie – prvá časť článku, venujúca sa teoretickému základu k tejto štúdii bola publikovaná 4/2014. Webová sídla představují v dnešní době velmi využívané...

Projects

Projekt INTERPI

Příspěvek představuje projekt INTERPI – Interoperabilita v paměťových institucích, jehož cílem je vytvořit infrastrukturu pro tvorbu znalostní databáze o informačních objektech...

Projects

Národný projekt NISPEZ II

Národný projekt Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II) priamo nadväzuje na národný projekt...

Electronic information sources

ProQuest ebrary a Summon v projekte NISPEZ II

Súčasťou ponuky na databázy ProQuest Central pre pokračovanie projektu NISPEZ II bola aj možnosť vybrať si k prevažne periodickej literatúre (ktorá tvorí základ ProQuest Central) aj...

Electronic information sources

ProQuest Central z hľadiska publikačných možností

K dôležitým profesijným aktivitám akademických pracovníkov vysokých škôl a vedeckých inštitúcií je účasť na vedeckom výskume vo svojej odbornej oblasti. Publikovanie predstavuje...

Electronic information sources

Centrálna databáza slovenských elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj SciDAP

SciDAP sa zameriava na slovenské informačné zdroje produkované vo sfére vedy a výskumu. Používateľovi poskytuje centrálny prístup k bibliografickým záznamom spracovaním s pridanou...

Electronic information sources

Informačný systém SK CRIS má dva roky

Od prvého spustenia informačného systému o vede, výskume a inováciách SK CRIS do ostrej prevádzky v čase vydania tohto článku uplynú dva roky. Toto obdobie možno hodnotiť ako relatívne...

Library information services

Gamifikácia knižníc ako nový spôsob zaujatia používateľov

Praktiky, ktoré môžu knižniciam pomôcť adaptovať sa v spoločnosti 21. storočia, je mnoho. Jedným z najnovších fenoménov je napríklad aj gamifikácia. Knižnice sa vyvíjajú s dobou, o...

Information Technologies

Heuristická analýza desktopových nástrojů pro tvorbu myšlenkových map

Článek se věnuje desktopovým nástrojům vhodných pro tvorbu myšlenkových map. Všechny nástroje prošly heuristickou analýzou. Byla vytvořena přehledná tabulka popisující nástroje...

Evaluation of Science

Bibliometrické služby akademických knižníc?

Počas predchádzajúcich niekoľkých rokov akademické knižnice v mnohých krajinách zriadili pozíciu „bibliometrician“ a etablovali relatívne širokú škálu služieb nazvaných...

Managment and Marketing

Kvalitativní sonda do současného řízení knihoven

Článek představuje dílčí výsledky získané kvalitativním šetřením v rámci ankety „Moderní manažerské metody.“Úvodem stručně představíme použitou metodologii. Hlavní...

Open access, open science

CVTI SR ako Národný referenčný bod pre Open Access politiku – súčasný stav a perspektívy

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), jedna z kľúčových organizácií (Key Node) pre Slovenskú republiku v oblasti otvoreného prístupu k vedeckým informáciám. Funkcia CVTI...

ŠPECIÁL - špeciálne vydanie "ITlib."

Veda ako vec verejná: poznámky k súčasnej dynamike vzťahov medzi vedeckým výskumom a spoločnosťou

Produkcia vedeckého poznania, ako aj samotná inštitúcia vedy prechádzajú v súčasnosti viacerými premenami, ktoré tvarujú aj podoby vzťahu medzi vedou a jej širším spoločenským...

ŠPECIÁL - špeciálne vydanie "ITlib."

Radikálna demokratizácia interakcie vedy a verejnosti

Text je príspevkom k stransparentneniu interakcie vedy s verejnosťou v dynamike súčasnej spoločnosti. Perspektíva nazerania je určená pojmom radikálna demokratizácia,resp. radikalizácia...

ŠPECIÁL - špeciálne vydanie "ITlib."

Otvorená veda a funkcie informačnej vedy

Otvorená veda predstavuje novšiu koncepciu vedeckého výskumu a komunikácie s približovaním výstupov širšej verejnosti. Definujú sa princípy otvorenej vedy v súvislosti s hnutím...

ŠPECIÁL - špeciálne vydanie "ITlib."

Začlenenie inštitucionálneho repozitára do akademického prostredia

Inštitucionálne repozitáre ako nový komunikačný kanál predstavujú významný nástroj nielen na uchovávanie, sprístupňovanie a šírenie vedeckých a odborných informácií, ale aj na...

ŠPECIÁL - špeciálne vydanie "ITlib."

Biotechnológie a vylepšovanie človeka (Z histórie a súčasnosti)

Autori príspevku sa venujú problematike vylepšovania človeka v kontexte historických reálií a súčasnosti. Všímajú si dve základné fázy rozvoja eugeniky, ich podobnosť i rozdielnosť a...

ŠPECIÁL - špeciálne vydanie "ITlib."

Odcudzenie, genetické inžinierstvo a budúcnosť ľudstva

Článok reaguje na dve aktuálne vyhlásenia vedcov volajúce po globálnej diskusii o regulácii a pravidlách pre prípadné modifikácie zárodočných buniek. V tejto diskusii by pred...

ŠPECIÁL - špeciálne vydanie "ITlib."

(In)tolerancia a jej jazykové signály ako problém humánnej bioetiky (Ilustrácia na diskurze transrodovosti)

Príspevok spadá do spektra tzv. minoritných štúdií, v ktorých sa v transdisciplinárnom priereze riešia otázky minoritnej identity v záujme tolerancie biologicky podmienených podôb...

ŠPECIÁL - špeciálne vydanie "ITlib."

Etnofarmakológia a bezpečnosť: analýza internetových reklám na medikamenty v sfére kulturistiky

Cieľom príspevku je prezentovať výsledky kvalitatívneho prieskumu internetových reklám na výživové prípravky využívané v kulturistike. Predbežná sonda naznačuje, že úspešnosť...

ŠPECIÁL - špeciálne vydanie "ITlib."

Personalizovaná medicína a etické výzvy pre pacienta, lekára i politiku verejného zdravotníctva

Personalizovaná medicína sľubuje presnejšiu diagnostiku, nižšie riziko adverzných reakcií na liečivá a efektívnejšiu liečebnú terapiu. Je prísľubom lacnejšej a efektívnejšej...

ŠPECIÁL - špeciálne vydanie "ITlib."

Potreba zahrnutia bioetickej problematiky do štúdia farmácie v rámci odbornej jazykovej prípravy

Ku kľúčovým otázkam súčasnej medicíny a farmácie patria aj bioetické otázky. Oblasť bioetiky tak zasahuje aj prax farmaceutov, čo znamená, že sa týka aj ich profesionálnej...

ŠPECIÁL - špeciálne vydanie "ITlib."

Editoriál

V súčasnosti môžeme pozorovať rôzne zmeny v procese produkcie vedeckého poznania. Nový model tvorby poznania kladie dôraz na interakcie medzi vedou a spoločnosťou, ktoré vykazujú vysokú...

Events

Na „informačnom rybolove“ ... Konferencia INFORUM 2015

Aktuálny ročník konferencie INFORUM 2015 niesol podnázov – Zlatá rybka v informačných vodách. Aj naša redakcia sa tohto informačného rybolovu zúčastnila a stala sa dokonca i mediálnym...

Events

Projekt NISPEZ je v cieli ... na rade sú ďalšie míľniky

Prístup k odborným elektronickým informačným zdrojom predstavuje pre vedeckú komunitu na Slovensku mimoriadny význam. Už šesť rokov je táto bohatá informačná podpora zabezpečovaná...

Events

(R)EVOLÚCIA V KNIŽNICIACH A KNIHOVNÍCTVE ± 25 rokov: bilancia, realita, perspektívy: INFOS 2015

V dňoch 14. – 17. apríla 2015 sa vo Vysokých Tatrách konal už 38. ročník medzinárodného informačného sympózia INFOS, ktorého už samotný názov (R)EVOLÚCIA V KNIŽNICIACH A...

Events

Konferencia Digitálna knižnica 2015

V apríli 2015 sa konal ďalší ročník, v poradí už 17. konferencie, s výstižným názvom Digitálna knižnica. Podujatie má už za sebou 8 úspešných ročníkov, jeho tohoročnými...

Events

Otvorene o otvorenom prístupe

Publikovanie a sprístupňovanie poznatkov z vedy a výskumu prostredníctvom otvoreného prístupu sa stáva fenoménom vedeckej komunikácie. Napriek tomu na Slovensku chýba dostatočné povedomie...

Internet

Analýza profilových obrázků uživatelů Facebooku

Sociální sítě patří v dnešní době mezi široce diskutované téma i z toho důvodu, že nabízí svým uživatelům různé možnosti dorozumívání se. Lidská komunikace zde neprobíhá...

Projects

Digitálne múzeum

Cieľom článku je poskytnúť čitateľovi ucelený pohľad na digitalizáciu kultúrneho dedičstva realizovaného prostredníctvom národného projektu Digitálne múzeum. Sumarizuje jeho...

E - books

Východiská pre zapojenie knižníc do distribučného modelu e-kníh na Slovensku

Elektronické knihy sa v zahraničí tešia mimoriadnej obľube. Najrapídnejší nárast záujmu o elektronické čítanie priniesli špecializované čítačky e-kníh. Na Slovensku bol predaj...

Gray literature

Access to Grey Literature in the Netherlands/ Grey Literature at Data Archiving and Networked Services – DANS

Data Archiving and Networked Services (DANS) is the national Dutch organization for permanent access to research data, with a focus on the humanities and social sciences. DANS offers three services...

Gray literature

Ochrana súkromia a správa osobných údajov v repozitároch šedej literatúry

V každom digitálnom repozitári akejkoľvek povahy možno nájsť dáta, ktoré sa priamo vzťahujú k jednotlivým fyzickým osobám. Tento článok sa bude venovať osobným údajom, ktoré sa v...

Open access, open science

Otvorený prístup alebo dostupnosť v akademickom publikovaní

Príspevok sa zameriava na východiská OA publikovania univerzít a možnosti jeho podpory na príklade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Prezentuje vydavateľské aktivity...

Managment and Marketing

Ako môžu študenti pomôcť marketingu knižníc

Ako možno zvrátiť trend nízkej popularity knižníc a čítania u mladých ľudí? Odpoveď na túto otázku sme zisťovali priamo so študentmi Katedry knižničnej a informačnej vedy v...

Review

Znalostní pracovník v informační společnosti

Pracovníci disponující znalostmi jsou nově se objevující dominantní skupinou soudobé společnosti. Znalostní pracovníci, jak je označuje odborná literatura, tvoří ve Spojených státech...

Review

Veľké dáta vo vedeckej komunikácii v digitálnom prostredí: prečo sa treba starať o publikácie a dáta

BORGMAN, Ch. 2015. Big Data, Little Data, No Data. Scholarship in the Networked World. Cambridge, Mas.: MIT 2015. 383 s. Profesorka Christine Borgmanová z UCLA je autorkou, ktorá sa dlhé roky...

Events

Letná škola DARIAH-IT Models for Open Access Publishing

Začiatkom júna (9. 6. – 11. 6. 2015) sa v krásnom prostredí mestečka Menaggio pri Comskom jazere (Taliansko) konala letná škola zameraná na modely publikovania formou Open Access....

Events

LIBER 2015

Otvorená veda bola hlavnou témou medzinárodnej konferencie konanej začiatkom leta vo Veľkej Británii. Existuje mnoho definícií otvorenej vedy. Vo všeobecnosti ju možno definovať ako stav,...

Events

5. kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+

V priestoroch Hudobnej siene Bratislavského hradu sa v dňoch 8. – 9. júna 2015 konalo pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča 5. kolokvium...

Library Profession

Education of Librarians, Skills and Innovation-INELI Initiative

The last years have seen great changes in the way services are delivered by libraries and it is likely that in the next years will continue to provide challenges for staff. The biggest factor for...

Library Profession

Prieskum celoživotného vzdelávania knihovníkov vybraných knižníc na Slovensku

V prieskume som sa zamerala na celoživotné vzdelávanie knihovníkov verejných knižníc. Informácie z praxe sú získané prostredníctvom krátkej ankety, sondy, ktorej cieľom bolo zistiť,...

Libraries

ISIL – Medzinárodný štandardný identifikátor pre knižnice a príbuzné organizácie/International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations, ISO 15511: 2011

Zdieľanie údajov a zdrojov medzi knižnicami, príbuznými organizáciami, vrátane archívov, múzeí, vládnych agentúr,vzdelávacích inštitúcií a firiem sa dramaticky zvýšilo. Táto nová...

Electronic information sources

Moderný citačný manažér: viac ako len citácie

V súčasnosti neustále bojujeme s obrovským množstvom informácií a literatúry dostupných všade a všetkým. Hoci prví citační manažéri vedeli vytvárať bibliografie offline, ich...

Information Science

Vizualizácia údajov

Článok sa zaoberá vizualizáciou údajov z teoretického aj praktického hľadiska. Definuje vizualizáciu údajov z viacerých pohľadov v kontexte podobných pojmov, pričom medzi nimi vymedzuje...

Digitalization

Digitalizácia v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach a jej prínos pre knižnično-informačné služby

Digitalizácia knižničných fondov v ŠVK v Košiciach je zameraná predovšetkýmna ochranu knižničných fondov so zreteľom na najviac ohrozené staré tlače a noviny. Okrem toho cieľom...

Internet

Český webový archiv v roce 2015

Objem dat na internetu se stále zvyšuje a množství těchto dat se mění a zaniká. Český webový archiv zajišťuje výběr, archivaci, dlouhodobou ochranu a zpřístupnění národních...

Bibliography

Automatické rozpoznávání a indexování knižních obsahů

Název dokumentu u vědecko-technických monografií nepřináší informace o všech obsazených tématech. Napr. z názvu knihy „XML technologie: Principy a aplikace v praxi“ nepoznáme,...

Library legislation

Nový knižničný zákon – náš zákon

Dňa 6. mája 2015 Národná rada Slovenskej republiky schválila knižničný zákon. Dňa 10. júna 2015 bol v čiastke 39/2015 Zbierky zákonov vydaný a od 1. júla 2015 nadobudol účinnosť...

Review

Aký je stav Open Access v Českej republike? Prezradí to nová kniha... / What is a status of Open Access in the Czech republic? It reveals a new book ...

    Kniha „Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě” bola vydaná koncom roku 2015 v Brne, ČR, v nakladateľstve VUTIUM (editori:...

Events

Metodologický seminár: Informačné interakcie 2015 / Methodological workshop Information interaction 2015

    Seminár sa uskutočnil 27. 10. 2015 v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave, organizátorom metodologického seminára bola Katedra knižničnej a informačnej vedy...

Events

Konferencia Memory 2015 ... alebo synergia pamäťových inštitúcií v reálnom svetle / Memorz Conference in 2015 ... or synergy memory institutions in the real view

    Pamäť. Podľa psychológov je to psychický proces uchovávania a opätovného vybavovania si informácií. Známy spisovateľ Thomas Mann povedal, že kto nepozná svoju minulosť,...

Events

Konferencia Knižnice 2015 / Conference Libraries 2015

    Konferencia, organizovaná Slovenskou asociáciou knižníc (SAK) s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR (MK SR), sa konala od 29. 9. do 30. 9. 2015 v Liptovskom Jáne v hoteli...

Projects

Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II) /National information system supporting research and development in Slovakia - acces to electronic information sources II (NISPEZ II)

    Strategickým cieľom národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)...

Projects

Je Slovakiana len portál kultúrneho dedičstva? Slovakiana – platforma a portál pre prezentáciu a výmenu informácií o kultúrnom dedičstve Centrum pre autorské práva / Is the portal Slovakiana only portal for cultural heritage?

    Cieľom príspevku je predstaviť základné stimuly, ktoré predchádzali vybudovaniu systému CAIR a následná kooperácia národných registrov s informačnými systémami...

Projects

Digitálny pamiatkový fond Slovenskej republiky / Digital Monuments Fund of the Slovak Republic

    Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v rámci Operačného programu informatizácie spoločnosti (ďalej OPIS5) od roku 2012 digitálne dokumentuje vybrané národné kultúrne...

Gray literature

OMEGA-PSIR system: from the institutional repository to the University Base of Knowledge

    The paper presents the functionality of The Warsaw University of Technology Base of Knowledge system, which combines functions of a repository and the Base of Knowledge. The Base is...

Open access, open science

Otvorené vzdelávanie v Akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku na rok 2015 /Open Education in the Open Government Partnership Action Plan of the Slovak Republic for 2015

    Nástup internetu dramaticky mení, akým spôsobom ľudia komunikujú. Dnes sa bežne používajú e-maily, ktoré pred 20 rokmi poznalo v našej krajine len minimum ľudí, rovnako...

Library legislation

Nový Autorský zákon a jeho dosah na činnosť knižníc / New Copyright Act and its impact to libraries activities

    Nový Autorský zákon vypracovalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako komplexnú úpravu autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom, práv k databáze a...

Speech

Tvorivosť a inovácie – základ informačných aktivít človeka

Výskumy informačného správania v informačnej vede prirodzene vyúsťujú do témy tvorivosti pri práci s informáciami. Tvorivosť znamená vytváranie niečoho nového, originálneho,...

Speech

„Co nic nestojí, za nic nestojí.“

„Co nic nestojí, za nic nestojí.“František Saleský Moderní technologie mění spoustu věcí, které nám připadají běžné. Automatické řízenídopravy ve městech umožňuje...

Speech

Rok 2015... Knihovnícka profesia a digitalizácia / Year 2015 ... Library profession and digitization

    Milí naši čitatelia, … a máme tu posledné tohtoročné vydanie. Ako redakcia sme sa tentokrát rozhodli, prihovoriť sa Vám z miesta, z ktorého sa Vám počas roka...

Main Articles

Knihovní legislativa v České republice

Stať podává přehled legislativních aktivit knihovnické obce v České republice, zejména Národní knihovny ČR a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, a to ve vztahu ke...

Main Articles

Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadaní dňa 3. 12. 2014 schválila návrh Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 (ďalej stratégia). Stratégia bola spracovaná...

Main Articles

Informačný prieskum a hudba

Informačný prieskum v hudbe je v súčasnosti neustále sa rozvíjajúca interdisciplinárna veda, ktorá poskytuje používateľovi možnosť jednoduchej a efektívnej identifikácie akejkoľvek...

Main Articles

Aktuálne smery implementácie informačno-komunikačných technológií z pohľadu politík a programov Európskej únie

Moderné digitálne technológie, akými sú počítače či smartfóny, dnes už neodmysliteľne patria k bežnému životu celej spoločnosti. Spolu s internetom vytvárajú nové možnosti a...

Main Articles

Discovery služby v knižnično-informačných inštitúciách

V bakalárskej práci Discovery služby v knižnično-informačných inštitúciách prezenujeme výsledky výskumu, ktorý sme realizovali formou dotazníka od 30. novembra 2014 do 31. marca 2015 na...

Main Articles

Informačná tvorivosť v elektronickom prostredí

V príspevku venujeme pozornosť charakteristike a špecifikácii informačnej tvorivosti. Hlbšie sa venujeme problematike informačnej tvorivosti v elektronickom prostredí. Stručne predstavujeme...

Main Articles

Otevřené knihovní systémy v českých knihovnách

Za posledních 25 let se v českých knihovnách odehrálo mnoho výrazných změn. Jednou z těch zásadních je bezesporu jejich automatizace. Ta započala v 90. letech 20. století a vrcholila na...

Main Articles

Technológie pre spracovanie a sprístupňovanie dát v knižniciach: od katalogizačných lístkov k dátam vo virtuálnom svete

Čas je neúprosný a dnes, keď sa všetko okolo nás neustále mení, sa nám môže zdať, že aj ten čas plynie akosi rýchlejšie. Nemôžeme poprieť skutočnosť, že prostredie, v ktorom...

Main Articles

Zvukové dokumenty nejen v paměťových institucích – náš společný problém / Sound documents not only in memory institutions - our common problem

    Zvukové dokumenty v paměťových institucích jsou i v 21. století dokumentem, kterému se stále nedostává potřebné péče a pozornosti. Při tom dochází postupně k...

Main Articles

Realizácia Národného projektu Digitálna knižnica a Digitálny archív v Slovenskej národnej knižnici /Implementation of the National Project Digital library and Digital archive in the Slovak National Library

    Príspevok približuje stratégiu digitalizácie – jej predmet a ciele. Popisuje proces digitalizácie v širšom zmysle slova, ako aj k nemu pridružené postprocesy. Definuje...

Advertisement

s.r.o.

Advertisement

Emerald Group Publishing Limited

Advertisement

s.r.o.

Advertisement

Slovak Alarms s.r.o.

Advertisement

s.r.o.

Advertisement

FreeTech services

Advertisement

Thomson Reuters

Advertisement

s.r.o.

Advertisement

SVOP 1