Číslo 2013/

Predstavujeme / Introducing

Představuje se Ex Libris Alma: nová generace knihovních služeb

Loňský rok s sebou přinesl v oblasti automatizace knihovních systémů významný posun kupředu – do ostrého provozu byla v různých knihovnách spuštěna nová generace knihovních služeb...

Predstavujeme / Introducing

Ako sa pripraviť na život v globálnej spoločnosti? Globálnym vzdelaním!

„Globálne vzdelávanie je učenie, ktoré ľuďom pomáha vidieť a pochopiť podstatu dnešného sveta a zároveň ich povzbudzuje k tomu,aby do neho priniesli viac spravodlivosti, rovnosti a...

Projekty

Národný projekt Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry

Štátna vedecká knižnica v Prešove (ďalej len „knižnica“) podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len„NFP“) na realizáciu národného projektu v novembri 2011 a...

E-zdroje

Managing of e-Resources within the COSEC consortium

As a member of the world’s largest international consortium called eIFL.net, Consortium of Slovenian Electronic Collections (COSEC) is the first library purchasing consortium in Slovenia which...

Z podujatí

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2012

V dňoch 28. a 29. novembra 2012 sa v priestoroch Národního archivu v Prahe konala 13. konferencia Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2012. Organizačne konferenciu zabezpečovali 3...

Z podujatí

Konferencia GreyLiterature zavíta na Slovensko!

Domovom medzinárodnej konferencie o sivej literatúre GreyLiterature je každý rok iná krajina európskeho či amerického kontinentu. V tomto roku zavíta 15. ročník konferencie GreyLiterature...

Rozhovor s...

Rozhovor s účastníčkami konferencie BOBCATSSS 2013

Odborné podujatie, výmena medzinárodných skúseností a profesijný entuziazmus. Konferencia informačných špecialistov BOBCATSSS sa konala už po dvadsiaty prvýkrát. Na poslednom ročníku v...

Spolupráca/Zdieľanie

Sharebrary: knihovny v ekonomice sdílení

Článek stručně představuje sdílenou spotřebu a koncept ekonomiky sdílení, která by mohla být nástupcem dlouhodobě neudržitelné ekonomiky založené na nadměrné spotřebě. Shrnuje...

Benchmarking v knižniciach

Benchmarking knižníc Žilinského, Zlínskeho a Moravskosliezskeho kraja

Ako sme vás už v minulom čísle časopisu ITlib informovali, Žilinský samosprávny kraj získal finančné prostriedky vo výške 180 042,40 € na projekt „Informácie bez hraníc. Budovanie...

Katalógy

Kto bude budovať naše katalógy. MARC a ONIX: starý koncept a nová perspektíva

Prvá revolúcia Keď v šesťdesiatych rokoch minulého storočia vznikol formát MARC (Machine-Readable Cataloguing), zdalo sa, že pre knižnice prichádza nová éra. Vďaka metóde...

Informačné správanie / Information Behaviour

Vnímanie a pozornosť používateľa vo webovom prostredí

Príspevok sa zaoberá vnímaním a pozornosťou používateľa v prostredí webových sídiel. Autorka približuje problematiku vnímania a pozornosti používateľov, poukazuje na jednotlivé...

Projekty

„Smart rakúsko-slovenská sieť“ alebo projekt SMART>NET

Atraktívne regióny, dve hlavné mestá a rozvoj podnikania založený na inováciách. Tieto slovné vyjadrenia charakterizujú medzinárodný projekt, ktorého realizácia je možná vďaka...

Projekty

Projekt Europeana Newspapers – online brána k evropským historickým novinovým sbírkám

Následující článek, jehož hlavním cílem je krátce představit projekt Europeana Newspapers čtenářům časopisu ITlib a odborné veřejnosti na Slovensku, vznikl hned z několika důvodů....

Projekty

Spoločne, otvorene a inovatívne v projekte Central Community

Biológia, virológia, potravinárstvo, farmácia a iné odbory z oblasti vied o živej prírode sú odvetvia, kde komercializácia vedeckých poznatkov a ich využitie v prospech spoločnosti idú...

Hodnotenie vedy / Evaluation of Science

Databáza slovenských vedeckých a odborných časopisov / Návrh obsahových a formálnych kritérií

Úvod Publikačná činnosť vedeckých a pedagogických pracovníkov vysokých škôl je dôležitou súčasťou hodnotenia ich výkonov v oblasti vedeckej a odbornej činnosti. Publikačná...

Hodnotenie vedy / Evaluation of Science

Nový portál CREPČ/CREUČ

S nutnosťou publikovať sa stretávajú všetky vysoké školy na Slovensku, či už štátne, verejné alebo súkromné. Výmena vedeckých poznatkov medzi komunitami a aj verejnosťou je totiž...

Príloha

Významné európske ocenenie za inovačný projekt v oblasti verejnej správy pre CVTI SR

Úspech nie je náhoda Rok 2013 je pre CVTI SR rokom významným: budeme sláviť 75. výročie založenia prvej samostatnej verejnej vedeckej knižnice na Slovensku, ktorá počas svojej histórie...

Predstavujeme / Introducing

Nahraďťe čiarový kód RFID zabezpečením

...

Predstavujeme / Introducing

Dva konkrétní způsoby jak efektivně podpořit otevřený přístup k vědeckým informacím (1. část)

Změny v tradičním modelu publikování vědeckých informací se postupně prosazují nejen v každodenním životě knihoven. Odborníci se jednak zajímají o výběr titulů vhodných k...

Z podujatí

Měření efektivity informačního vzdělávání: zpráva o pracovním semináři

V březnu letošního roku proběhl na Vysokém učení technickém v Brně závěrečný pracovní seminář pořádaný Odbornou komisí pro informační vzdělávání a informační gramotnost...

Z podujatí

Knižnice pre deti, knižnice bez nudy

Súťažné prehliadky knižničných podujatí pre deti sa stali tradičným podujatím detských knihovníkov na Slovensku, konajú sa od roku 2007, v roku 2012 prebehol už jubilejný 5. ročník....

Z podujatí

Odovzdávanie ocenení Vedec roka SR 2012

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v zastúpení ich štatutárov, ktorými sú riaditeľ CVTI SR prof....

Rozhovor s...

V Čechách mala premiéru otvorená knihovnícka (ne)konferencia

Témy navrhnuté samotnými účastníkmi, živá diskusia a problematika nových trendov a praxe v knihovníctve. Českí kolegovia pripravili prvý ročník takzvaného „barcampu.“...

Internet / Internet

Úvod do štandardov a pravidiel pre web – ich miesto v knižničnej praxi

Úvodný článok zo série o štandardoch a pravidlách pre web, ktorý sumarizuje ich vývoj, súčasný stav a trendy. Cieľom je upozorniť na tie oblasti knižničnej práce, ktorých sa...

Normy a štandardizácia

Citovanie a odkazovanie na použité zdroje podľa nového štandardu ISO 690 (2010) Časť 1: Tvorba bibliografických odkazov

Príspevok predkladá všeobecné a konkrétne zásady tvorby bibliografických odkazov ako kľúčových prvkov citačného aparátu, pričom vychádza z najnovšieho vydania štandardu ISO 690...

Riadenie knižníc a marketing

Výzkumy v knihovnách nemusí být jen dotazníky. Několik trendů z marketingového výzkumu a designu služeb

V českém a slovenském prostředí se v posledních letech etablovaly různé metody výzkumů v knihovnách. Trend evidence based librarianship zdůrazňující bezprostřední propojení výzkumu...

Informačné technológie a knižnice

Standardy a pravidla pro technologii RFID

Technologie RFID si hledá cestu do knihoven, protože přináší více výhod v oblasti identifikace a ochrany knihovního fondu a též nové možnosti služeb. V případě, že se při aplikaci...

Informačné technológie a knižnice

Osm technologických trendů, které promění knihovny v informační společnosti

Článek se věnuje vybraným trendům v oblasti informačních a komunikačních technologií, které mají potenciál proměnit knihovny. Důraz je přitom kladen na změny, které souvisejí s...

Informačné vzdelávanie / Information Education

Projekt CEINVE – Informační vzdělávaní (nejen) pro studenty na Masarykově univerzitě v Brně

Příspěvek se zaměřuje na inovativní a smělý projekt OP VK vzniklý na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (ČR). Jedná se o projekt Centrum informačního vzdělávání –...

Informačné vzdelávanie / Information Education

Rozečti.se – online výuka rychlého čtení

Důvody ke vzniku projektu na zvýšení efektivity čtení na principu online learningu,resp. e-learningu nebo web-based learningu S kvantitativním nárůstem informací se kladou větší nároky...

Informačné vzdelávanie / Information Education

Každý (sa) môže učiť

Učenie sa nám pomáha získavať nové informácie. Vďaka českému projektu Naučmese.cz je možné nielen poznatky získavať,ale aj prezentovať druhým. Rok fungujúci projekt Naučmese.cz má...

Informačné vzdelávanie / Information Education

Informačné vzdelávanie ako obraz nových úloh akademickej knižnice

Informačné vzdelávanie, ktoré realizujú akademické knižnice, má množstvo foriem a podôb. V súvislosti s bibliografickouregistráciou publikačnej činnosti zamestnancov slovenských...

Infomix / Infomix

Quark mení dres

Mesačník Quark sa za svoju dlhoročnú existenciu stal na Slovensku synonymom pre kvalitné a aktuálne informácie o vede a technike. Tento významný slovenský časopis vychádza už od roku...

Infomix / Infomix

Program SEE Science: Tvorivo-objavné dielne podľa SCHOLA LUDUS

Atlantis centrum Bratislava pozýva školské skupiny a mladých ľudí na originálne tvorivo-objavné dielne: „V rotácii“ a „Bermudský trojuholník a bublinky“. Atlantis centrum realizuje...

Predstavujeme / Introducing

Discovery služby a význam integrace uživatelského konta

Když dnes knihovny nasazují discovery služby, činí tak s vidinou zefektivnění služeb pro koncového čtenáře. Chtějí, aby byl uživatel spokojený a mohl fondy knihovny jednoduše a...

Predstavujeme / Introducing

Špecialista na Open Access publikovanie

Spoločnosť Versita je jedným z popredných svetových vydavateľstiev vedeckého obsahu s voľným prístupom – Open Access OA. Vydáva približne 400 vedeckých časopisov vo všetkých...

Podujatia

Správa údajov – nová výzva pre knižnice? Spoločný seminár OpenAire/LIBER (Gent 28. 5. 2013)

V ostatných rokoch možno sledovať nárast zdieľania a opakovaného využívania výskumných údajov v rámci viacerých vedeckých komunít. To môže mať významný vplyv na výskumné...

Internet / Internet

Pravidlá prístupnosti webu so zameraním na online katalóg

Druhý článok zo série o štandardoch a pravidlách pre web je zameraný na nedostatky prístupnosti, ktoré sa prejavujú hlavne v online katalógoch knižníc. Online katalógy si vyžadujú pri...

Normy a štandardizácia

Citovanie a odkazovanie na použité zdroje podľa nového štandardu ISO 690 (2010) Časť 2: Prvky a techniky citovania

Príspevok charakterizuje a na konkrétnych príkladoch vizualizuje základné termíny citovania a predstavuje tri  techniky citovania odporúčané štandardom ISO 690 (2010). Osobitne sa...

Bibliografia / Bibliography

Jak využít citační manažery pro spojení publikační činnosti a šedé literatury?

  Článek se zabývá využíváním citačních manažerů pro spojení publikační činnosti v klasických publikačních médiích a publikování v digitálních repozitářích. Cílem...

Informačné správanie / Information Behaviour

Informace vs. znalosti

Žijeme zaplaveni chaotickým mořem informací. Jak z nich ale vybrat ty správné? A jak proměnit tyto informace (to, co víme) ve znalosti (to, co víme a používáme)? Informační doba...

Otvorený prístup

Repozitář DSpace VŠB-TUO v kontextu aktuálního vývoje hnutí open access

Článek popisuje vývoj a aktuální situaci institucionálního repozitáře pro vědecké výstupy Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO), budovaného Ústřední...

Otvorený prístup

Licencie Creative Commons: nástroj pre Open Access

Jednou z možností, ako môže vysoká škola či vedeckovýskumné pracovisko skvalitniť vedu a výskum na svojom pracovisku za súčasného zníženia finančných nákladov a neporušovania...

Otvorený prístup

Prosazování otevřeného přístupu prostřednictvím Institucionálního repositáře

Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) patří dlouhodobě k inovátorům v oblasti knihovnických služeb a snaží se nabízet prostřednictvím nových technologií svým uživatelům...

Otvorený prístup

SCOAP3 a jiné otevřené aktivity Národní technické knihovny

Článek představuje Open Access aktivity Národní technické knihovny. Hlavním tématem jsou mezinárodní projekty, kterých se NTK účastnila nebo které stále běží, dále popisuje...

Otvorený prístup

Budovanie digitálneho repozitára publikačnej činnosti a ohlasov

Článok sa zaoberá otázkou digitalizácie fondu publikačnej činnosti ako aktivity v rámci budovania digitálnej knižnice Akademickej knižnice MTF STU v Trnave. Rozoberá evidenciu...

Otvorený prístup

Systém CRIS a repozitár: spoločná cesta k Open Access

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Vízia zaručenia všeobecného a dlhodobého prístupu k údajom bez právnych alebo technických bariér je...

Informačné vzdelávanie / Information Education

Metody kritického a kreativního myšlení v informačním vzdělávání

Příspěvek je zaměřen na problematiku zavádění metod kritického a kreativního myšlení do informačního vzdělávání a ukazuje praktický příklad zavádění metod na kurzech a...

Podujatia

Jubileum Centra vedecko-technických informácií SR

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je dnes významnou inštitúciou, ktorá má svoju 75 ročnú históriu. Bývalá Slovenská technická knižnica je vďaka súčasným...

Predstavujeme / Introducing

PRIMO

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), přední výzkumná instituce zřízená Ministerstvem zemědělství  České republiky, úspěšně implementoval discovery systém Primo...

Predstavujeme / Introducing

SÚBORNÝ KATALÓG INFOGATE.SK

Jedným zo súčasných trendov v oblasti sprístupňovania bibliografických informácií je snaha o čo najväčšiu integráciu  dát. Tak ako v zahraničí, aj na Slovensku vznikajú snahy...

Podujatia

Informačné interakcie: metodologický seminár

Dňa 12. 9. 2013 sa v priestoroch prednáškovej sály Univerzitnej  knižnice v Bratislave konal metodologický seminár Informačné  interakcie, ktorý organizovala Katedra...

Podujatia

Humor v detskej literatúre

Celoslovenská súťažná prehliadka knižničných podujatí pre deti sa čoraz viac dostáva do  povedomia nielen odbornej knihovníckej verejnosti, ale i spolupracujúcich škôl,...

Podujatia

Komunitná knižnica VII

Projekt Komunitná knižnica vznikol v roku 2008 z iniciatívy Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou a občianskeho združenia Korálky ako výsledok činnosti pracovnej...

Podujatia

Európska konferencia o informačnej gramotnosti, ECIL 2013 – inovatívna paleta prístupov

V Istanbule sa v dňoch 21. 10. – 26. 10. 2013 konala európska konferencia o informačnej gramotnosti. Bola to prvá konferencia k tejto téme v širokom, priam celosvetovom zábere integrujúca...

Projekty

Funkcionalita Centrálnej infraštruktúry a vzájomná integrácia so systémami PFI (workshop)

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ Európsky fond regionálneho rozvoja                                   ...

Internet / Internet

Zdrojový kód webových sídiel (validita, integrácia technológií, priestor pre ďalší vývoj)

Tretí článok zo série o prístupnosti webu je zameraný na otázky priamo súvisiace s technológiami, ktoré sa využívajú pri tvorbe webového sídla. Cieľom je poskytnúť rôzne pohľady...

Benchmarking v knižniciach

Meranie výkonov v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou

V osemdesiatych rokoch minulého storočia som sa ako knihovníčka Okresnej knižnice vo Vranove nad Topľou veľmi tešila na chvíle, keď som po ukončení výpožičného času počítala...

Benchmarking v knižniciach

Benchmarking akademických knižníc na Slovensku

Sebareflexia alebo autoreflexia je poznávanie samých seba na základe pozorovania a porovnávania sa s inými podobnými subjektmi. To isté by sme mohli povedať aj o benchmarkingu firiem a...

Prieskumy

Evropský průzkum názorů na přínosy informačních a komunikačních technologií ve veřejných knihovnách

Příspěvek uvádí vybrané výsledky průzkumu, který iniciovala nadace Billa a Melindy Gatesových a provedla agenturaTNS v závěru roku 2012 v 18 zemích EU, včetně České republiky. Jedná...

Informačné vzdelávanie / Information Education

Přechodový model informační gramotnosti I.

  Článek prezentuje návrh modelu informační gramotnosti, který se snaží přistoupit k problematice informační gramotnosti za aktivní reflexe informační společnosti. Využívá...

Otvorený prístup

Přínos, hrozby a možný vývoj otevřeného publikování (Open Access) jako nové formy vědeckého sdílení informací

Volný přístup k plným textům publikací vědeckého charakteru, tak zvaný „otevřený přístup“ (Open Access), se stal v posledních dvou desetiletích žádaným celosvětovým...

Otvorený prístup

Open Access v Slovenskej národnej knižnici

Pred viac ako piatimi rokmi spustila Slovenská národná knižnica(SNK) projekt Informácie pre inovácie, v rámci ktorého ako prvá ponúkla pre svojich používateľov vzdialený prístup k...

Hodnotenie vedy / Evaluation of Science

Analýza kvality konferencií pomocou komunít výskumníkov

Pre digitálne knižnice v odbore informačných a komunikačných technológií (ďalej len IKT) konferencie zohrávajú významnú rolu v šírení publikačných a vedeckých výstupov. Avšak pri...

Príhovor

Príhovor

Milí čitatelia, prvé tohtoročné vydanie sme v úvodných článkoch venovali myšlienkam na budúcnosť a možné trendy rozvoja našej profesie a knižníc. Okrem vízie o tom, ako bude...

Príhovor

Príhovor

V historii lidstva vždy v průběhu několika staletí dochází k výrazné transformaci, překračuje se zlom. Během několika desetiletí společnost sama sebe přetváří, mění se její...

Príhovor

Príhovor

Otevřený přístup – open access – krásná vize, anebo strašák nejen pro publikační byznys? Musím konstatovat, že není vždy jednoduché vyhovět sloganům a poučkám při...

Príhovor

Doktorandský kolotoč

Doktorandský kolotoč Ako sa dnes u nás majú doktorandi? Ak sa takto opýtame, roztočí sa nám celý kolotoč úloh, situácií, výskumov, publikovania či pedagogickej záťaže. Keď sa k...

Hlavné články / Main Articles

Future Activities of Academic Libraries

For the last few years there has been a continuing discussion on the future shape and activities of libraries, especiallyacademic. Librarians and library/information science researchers have...

Hlavné články / Main Articles

Výro(e)čná správa UKB za rok 2029

  Minulý rok v jeseni sa uskutočnila na Slovensku medzinárodná konferencia „Digitálna knižnica“ s podnázvom Knižnice 2015 – 2030. Už samotný podnázov napovedá, že ústrednou...

Hlavné články / Main Articles

Mapa možných budoucností veřejných knihoven

Cílem příspěvku je zmapovat světové trendy a směry v knihovnictví, které preferují knihovny s vizí. Podívat se na budoucnost veřejných knihoven z různých úhlů pohledu, jak ji vidí...

Hlavné články / Main Articles

Informační vzdělávání: jak zjistíme, zda opravdu funguje?

Tento článek je rozšířenou verzí autorčina příspěvku na pracovním semináři „Měření efektivity informačního vzdělávání: novinky a shrnutí tématu“, který se konal 21. 3....

Hlavné články / Main Articles

MEDIÁLNY MULTITASKING Media Multitasking

Príspevok sa venuje problematike multitaskingu: načrtáva podstatu multitaskingu a sumarizuje jeho konzekvencie. Podrobnejšie sa venuje vplyvu multitaskingu v rámci vzdelávania, učenia a...

Hlavné články / Main Articles

Strategické smerovanie vybraných aktivít CVTI SR na podporu výskumu a vývoja na Slovensku

Cieľom tohto príspevku je priblížiť odbornej verejnosti smerovanie aktivít CVTI SR  v rámci podpory výskumu a vývoja (VaV) na Slovensku a tém, ako sú otvorený prístup k vedeckým...

Hlavné články / Main Articles

Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR

Úvodní část tohoto článku čtenáře stručně seznamuje s Politikou otevřeného přístupu Akademie věd České republiky (AV ČR), včetně základních principů OA publikování v AV ČR....

Hlavné články / Main Articles

Online zpřístupnění kulturního dědictví v kontextu vybraných témat informační politiky

Dizertačná práca obhájená v Ústave informačních studií a knihovnictví na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, 194 s. + prílohy 129 s. Školiteľ: doc. PhDr. Richard Papík,...

Hlavné články / Main Articles

Ochrana farebnej fotografie počas dlhodobého uloženia

Dizertačná práca obhájená v roku 2013 na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline, 209 s. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bukovský,...

Hlavné články / Main Articles

Informačné správanie informatikov

Dizertačná práca obhájená v roku 2013 na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 140 s. Školiteľ: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD....

Hlavné články / Main Articles

Filozofické aspekty vzťahu človeka a informácií v informačnej spoločnosti

Dizertačná práca obhájená v roku 2013 na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 176 s. Školiteľ: doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD....