Issue 2011/

From Slovakia

Informačná ekológia použiteľnosti

Úvod V prostredí internetu a webových sídiel sa informačná ekológia dosahuje rôznymi metódami a prostriedkami. Ako jednu z možných stratégií zabezpečenia informačnej ekológie vo...

NISPEZ presents

Science Direct

ScienceDirect je vysokokvalitná plnotextová vedecká databáza od spoločnosti Elsevier, ktorá v súčasnosti obsahuje články z viac ako 2 500 recenzovaných časopisov a kapitoly z viac než 11...

From seminars

Informačná ekológia a knižnice

Konferenčná miestnosť Univerzitnej knižnice v Bratislave sa stala 10. – 12. októbra 2011 dejiskom medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Information ecology and libraries (Informačná...

From abroad

Adaptácia, evolúcia alebo zánik: knižnice a nový informačný ekosystém

Ekosystém, v ktorom knižnice fungujú, sa rýchlo mení a je čoraz komplikovanejší. Tradičný priestor, miesto, ktorý knižnice v informačnom svete zaberajú, sa príliš zahusťuje,...

From abroad

Kongnitivní styl a intuice: jeden vhled do informační ekologie

Úvod Moderní člověk v jednadvacátém století čelí různým výzvám, je pod obrovským časovým i finančním tlakem, zvýšeným stupněm nejistoty a výrazně znásobenou frekvencí změn....

From abroad

Nová média v kontextu vědeckého publikování

Vědecká komunikace nabývá mnoha podob – od vysoce formalizovaných forem publikování ve vědeckých časopisech a sbornících po neformální komunikaci, ať už mluvenou nebo psanou....

From abroad

Metody rychlého čtení jako efektivní nástroj osobní práce s informacemi

 „Lidé nemají ani tušení, kolik času a námahy se musí vynaložit, aby se člověk naučil číst. Potřeboval jsem k tomu osmdesát let a stále ještě nemohu tvrdit, že jsem dosáhl...

Infomix

WebMethods Business Events

WebMethods Business Events sa stal IT produktom roka 2011 Redakcia českého časopisu Computerworld každoročne odovzdáva ocenenia IT produkt roka. Nebolo tomu inak ani tento rok. Najlepšie...

Infomix

InLook systém – systém pre efektívne riadenie znalostí

Spoločnosť INTER M & K, spol. s r. o., sa už od roku 2000 špecializuje na problematiku organizačného poradenstva a komplexného prístupu k riadeniu zmien. Práve vďaka...

Infomix

Informačný systém Easy Project a riadenie znalostí

Spoločnosť Easy Software, s. r. o., sa na trhu informačných technológií prezentuje informačným systémom pre riadenie celej spoločnosti, ale i projektov, s názvom Easy Project....

Infomix

„Quo vadis, knižnica?“

„Quo vadis, knižnica?“ 15. – 16. februára 2012 čaká odbornú knihovnícku verejnosť v poradí už 9. ročník konferencie „Kniha v 21. storočí“, tento raz s podtitulom Budúcnosť...

Introducing

Zborník Informačná ekológia a knižnice. Library and Information Science

RECENZIA ZBORNÍKA  Knižničná a informačná veda. Library and Information Science. XXIII. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Sborník, který byl zpracován s využitím a...

Introducing

Co je dobré vědet před tím, než knihovna koupí systém pro správu elektronických zdrojů

Systémy ERM: Co je dobré vědět před tím, než systém nakoupíme/vytvoříme a implementujeme Systém ERM (Electronic Resource Management) je software, který umožňuje knihovníkům spravovat...

Introducing

Do knižnice prichádza spoľahlivý nový zamestnanec

Neveríte, že do knižnice môžete nájsť zamestnanca, ktorý bude pracovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni, nikdy neochorie, nikdy nebude reptať na plat, nikdy nebude potrebovať...

From Slovakia

Informačné vzdelávanie v akademickej obci trochu inak

Informačné vzdelávanie v prostredí vysokých škôl spravidla vnímame ako aktivity akademických knižníc podporujúce rozvoj informačnej gramotnosti študentov. Pravdaže, je to pohľad...

From Slovakia

Podpora informačného vzdelávania cez transfer poznatkov

Úvod Informačné vzdelávanie možno chápať ako celistvý systém metód a foriem prípravy človeka na prácu s informáciami v informačnom prostredí, ako jeden zo základných predpokladov...

From Slovakia

Školíme, učíme a vzdelávame na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach

Informačné vzdelávanie na vysokých školách podporuje rozvoj informačne gramotného študenta. Nezastupiteľným a dôležitým článkom v tomto vzdelávaní sú akademické knižnice....

From Slovakia

Účasť knižnice Vysokej školy manažmentu na informačnom vzdelávaní

Jednou z úloh vysokej školy je usmerniť študentov pri získavaní a spracovávaní informácií počas štúdia, ale aj v záujme toho, aby následne boli schopní vytvárať nové informácie a...

From Slovakia

Informačné vzdelávanie na Univerzite Komenského v Bratislave

Slovenská asociácia knižníc nedávno realizovala viaceré prieskumy zamerané na zistenie stavu informačnej gramotnosti študentov vysokých škôl. Domnievame sa, že výsledky týchto...

From Slovakia

Ako realizujeme informačné vzdelávanie v Univerzitnej knižnici Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vedieť aktívne a tvorivo pracovať s informáciami, analyzovať ich, spracovávať a odovzdávať je súčasťou vzdelávacieho procesu a aj cieľom informačného vzdelávania, ktoré realizujú...

From Slovakia

Informačná výchova v Akademickej knižnici na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave

V Akademickej knižnici na PdF UK sa informačná výchova realizovala do roku 2011 formou prednášok a seminárov, kde boli vždy prítomní aj vyučujúci. Cieľom informačnej výchovy bola...

From Slovakia

Mládež a čítanie. Výskum čítania mládeže v SR

Výskum čítania mládeže vo veku 13 – 17 rokov v Slovenskej republike prebiehal v rokoch 2010 – 2011 v siedmich krajoch Slovenska. Realizovali ho krajské knižnice s regionálnou...

From Slovakia

Rozšírenie chápania informačnej gramotnosti z pohľadu informačnej chudoby

ÚVOD Keď koncom druhej svetovej vojny UNESCO vytvorilo programy na podporu gramotnosti založené na písaní, čítaní a počítaní, približne o 30 rokov neskôr Paulo Freire rozvinul túto...

From Slovakia

Zvyšovanie úrovne počítačovej gramotnosti prostredníctvom certifikačného programu ECDL

Úvod V posledných desaťročiach sa v súvislosti s pojmami „digitálna gramotnosť“, „počítačová gramotnosť“ často uvádza skratka ECDL. Čo je obsahom certifikačného programu...

NISPEZ presents

Chemická informatika a databáza REAXYS

Chémia je prakticky jedinou vednou disciplínou, ktorá sa môže pýšiť pomerne veľmi rozsiahlou bibliografiou kníh, publikácií a patentov venovaných problematike chemických informácií....

From abroad

Informačná gramotnosť v zdravotníckom sektore v Indii

Informačná gramotnosť je schopnosť získať, vyhodnotiť, zoradiť a použiť informácie pri učení, riešení problémov, rozhodovaní vo formálnom aj neformálnom kontexte vzdelávania, v...

From abroad

Informační vzdělávání uživatelů – aktuální úkoly odborné sekce SDRUK

Odborná sekce Informační vzdělávání uživatelů (IVU) vznikla při Sdružení knihoven ČR (SDRUK) v květnu 2009. Od té doby řeší intenzivně otázky spojené s inovací, možná lépe...

Infomix

Nová koncepcia rozvoja českých knižníc a čitateľská gramotnosť

Vláda ČR schválila Koncepciu rozvoja knižníc ČR na roky 2011 – 2015. Cieľom koncepcie je definovať a uviesť do praxe podmienky pre komplexné služby knižníc v reálnom aj digitálnom...

Infomix

Digitálna gramotnosť na Slovensku 2011

Inštitút pre verejné otázky (IVO) v Bratislave sa v období apríl – september 2011 venoval prieskumu mapujúcemu jeden z primárnych predpokladov úspešnej znalostnej spoločnosti, ktorou je...

Infomix

Asociácia knižníc vysokých škôl ČR a jej odborná komisia pre informačné vzdelávanie

Na začiatku existovala len iniciatíva Českého vysokého učenia technického (ČVUT) a následne i celoštátny zámer vytvoriť odbornú skupinu zaoberajúcu sa problematikou informačnej...

Infomix

Ocenenia konferencie INFORUM 2011

V rámci konferencie INFORUM 2011 (23. – 26. mája 2011, Praha) sa odovzdávali ocenenia za najkvalitnejší produkt či službu v oblasti elektronických informačných služieb v Čechách a na...

Infomix

Dizajn ako duševné vlastníctvo

V období od 27. 2. 2012 do 5. 4. 2012 sa v Centre vedecko-technických informácií SR (Lamačská cesta 8/A, Bratislava) v multifunkčnej miestnosti a v priestoroch vestibulu budovy uskutoční...

Infomix

NAKLIV – Národná sieť pre informačné vzdelávanie

Národní klastr pro informační vzdelávaní – NAKLIV (http://www.nakliv.cz/projekt-nakliv) – je online platformou pre komunitu odborníkov v oblasti informačného vzdelávania. Bol...

Introducing

Informačné vzdelávanie v podmienkach slovenských vysokých škôl (analytická štúdia)

Publikácia Informačné vzdelávanie v podmienkach slovenských verejných vysokých škôl – analytická štúdia je kolektívnym dielom autoriek z významných akademických knižníc na...

Introducing

INWENT - Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií

Výzkumný projekt KEGA 3/7275/09, který byl realizovaný v letech 2009-2011 a jehož výstupem je výukové prostředí INWENT – Informační studia v podmínkách  webu 2.0 a nových...

Introducing

Slovník mediálnej a informačnej gramotnosti (SMIG) – prvý krok ku kolaboratívnemu virtuálnemu vzdelávaniu

Intencie a tendencie projektu SMIG je jedným z čiastkových výstupov výskumnej úlohy a s podporou grantu KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií...

Introducing

Slávnostné otvorenie Univerzitnej knižnice UKF v Nitre

Deň 20. február 2012 bol významným dňom pre Univerzitnú knižnicu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Slávnostné otvorenie uzavrelo viac ako 5-ročné obdobie výstavby knižnice....

Introducing

Samoobslužné systémy prinášajú výhody obidvom stranám

Knižnice s voľne prístupným fondom pre používateľov nemajú dilemu, či investovať finančné prostriedky do ochrany fondu, pretože tá je primárne dôležitá. Predovšetkým v kontexte...

NISPEZ presents

Digitálna knižnica IEEE/IET Electronic Library

  Elektronická knižnica IEEE/IET Electronic Library (IEL) je najobsiahlejšia plnotextová kolekcia článkov z časopisov a konferenčných zborníkov z oblasti informačných a...

NISPEZ presents

Open Access - otvorený prístup k publikovaným výsledkom vedy a výskumu

Dostupnosť a možnosti informačných a komunikačných technológií v posledných desaťročiach značne rozšírili komunikáciu vedeckých poznatkov. Vznikli nové formy publikovania a voľné...

NISPEZ presents

Pripravme Európu na rok 2020. Európska komisia vyzýva k verejnej diskusii o otázkach Open Access

Otvorený prístup (Open Access, OA) – ide o otvorený prístup k vedeckým informáciám voľne dostupným prostredníctvom internetu, ktorého cieľom je sprístupnenie dosiahnutých výsledkov...

NISPEZ presents

Otvorený prístup k výsledkom projektov EK a ERC

  Projekt OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) financovaný zo 7. rámcového programu Európskej komisie (7. RP). Jeho cieľom je uľahčenie, zlepšenie a propagácia...

NISPEZ presents

Sprievodca pre autorov: Ako vyhovieť politikám otvoreného prístupu Európskej komisie a Európskej rady pre výskum

Sprievodca pre autorov Ako vyhovieť politikám otvoreného prístupu Európskej komisie (EK) a Európskej rady pre výskum (ERC) – ďalej iba „Sprievodca“ – je určený predovšetkým pre...

NISPEZ presents

Sprievodca pre výskumné inštitúcie: Ako vyhovieť politikám otvoreného prístupu Európskej komisie a Európskej rady pre výskum

Odporúčania pre výskumné inštitúcie vznikli na základe pozitívnych skúseností špičkových európskych univerzít a výskumných ústavov. Informácie sa podobne ako v predchádzajúcom...

From seminars

Je zdrojom informácií iba katalóg? NitLib 2011

Dňa 8. júna 2011 zorganizovala Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou knižnicou SPU v Nitre, Univerzitnou knižnicou Univerzity Konštantína...

From seminars

LIBER 2011. 40. výročná konferencia Asociácie európskych vedeckých knižníc

40. výročná medzinárodná konferencia LIBER 2011 sa konala na Katalánskej polytechnickej univerzite v Barcelone v dňoch 29. 6. – 2. 8. 2011. V podnázve konferencie bola zadefinovaná výzva...

From abroad

Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR

Otevřený přístup je podle Budapešťské iniciativy definován jako přístup k odborným publikacím volně na internetu dovolující uživatelům texty stahovat, tisknout a dále používat s...

From abroad

Otevřený přístup k vědeckým informacím na Masarykově univerzitě

Podpisem Berlínské deklarace1 v říjnu 2010 se Masarykova univerzita v Brně – jako vůbec první vysoká škola v ČR2 – přihlásila k aktivní podpoře hnutí Open Access (OA), otevřeného...

Infomix

Infomix

Open Access Week Medzinárodná akcia, ktorej cieľom je propagácia otvoreného prístupu a informovanie vedeckej komunity o myšlienke publikovania v režime otvoreného prístupu. Piatykrát...

Introducing

Výučba anglickej terminológie v oblasti knižničných a informačných štúdií

Výučba cudzích jazykov sa začína na základnej škole a končí sa na univerzite, čiže trvá približne 12 rokov. Ak vzdelávanie prebieha správne, študenti končiaci univerzitu by mali...

Introducing

Všetky ročníky časopisu Knižnica na webe SNK

Edičný program Slovenskej národnej knižnice v Martine je mimoriadny pestrý, čo dokumentuje periodická a neperiodická produkcia z oblasti knihovníctva, knižnej kultúry, bibliografie,...

Introducing

Vyhlásenie IFLA o otvorenom prístupe

  IFLA sa hlási k zásadám slobodného prístupu k informáciám a verí, že všeobecný a spravodlivý prístup k informáciám je zásadný pre sociálny, vzdelávací, kultúrny,...

Introducing

Cesta, ako sa vďaka RFID dostať bližšie k používateľovi

V súčasnosti vo svete aj u nás zápasia s financiami takmer všetky kultúrne inštitúcie vrátane knižníc. V dôsledku ekonomických turbulencií v posledných rokoch knižnice postihli...

NISPEZ presents

Wiley Online Library

  Wiley Online Library patrí medzi popredné úložisko (archív) recenzovaných publikácií. Kombináciou technických inovácií a prísnym dodržiavaním publikačných štandardov bola...

NISPEZ presents

O informačnej politike a kultúrnom dedičstve

Úvod Slovné spojenie „informačná politika“ sa v odbornej literatúre stalo frekventovanejším najmä v 90. rokoch minulého storočia hlavne v súvislosti s úvahami o nástupe informačnej...

NISPEZ presents

Informatizácia verejnej správy SR v kontexte rozvoja informatizácie spoločnosti

Úvod Problematika informatizácie spoločnosti je v súčasnosti veľmi aktuálnou témou, ktorá sa rieši na pôde Európskej únie (ďalej len „EÚ“) i samostatne v rámci Slovenskej...

NISPEZ presents

Právo na súkromie v informačnej spoločnosti

Právo na súkromie predstavuje v súčasnosti základné ľudské právo, a preto je ako také chránené aj rôznymi legislatívnymi prostriedkami. Hranica medzi súkromným a verejným je však...

NISPEZ presents

Aktivity Európskej únie v oblasti eHealth

 Na rozvoj systémov a služieb eHealth existuje hneď niekoľko závažných dôvodov. V dôsledku starnutia európskej populácie totiž čelí Európska únia a jej členské štáty...

NISPEZ presents

E-obchod v informačnej politike Európy

Úvod Rozvoj ľudskej spoločnosti znamená zmeny vo viacerých jej aktivitách. Nové možnosti, ktoré poskytujú informačno-komunikačné technológie, znamenajú posun aj v obchodovaní a...

NISPEZ presents

Komunikácia o vede prostredníctvom informačného systému

Zvoniaci mobil a pevná linka súčasne, na obrazovke otvorený online formulár a blikajúca ikona elektronickej pošty oznamujúca množstvo nových správ. Začína sa ďalší dialóg s...

From seminars

8. ročník konferencie Kniha ve 21. století

Kniha ve 21. století, známa aj pod skratkou K21, označuje medzinárodnú vedeckú konferenciu, už tradične organizovanú Ústavom bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-prírodovedeckej fakulty...

From abroad

Současný stav informační politiky ČR aneb život jako na houpačce po česku

Stručný úvod do současné informační politiky Informační politika, jako zastřešující pojem pro vládní aktivity podporující rozvoj informační společnosti určitého státu, nabývá...

From abroad

Informačná spoločnosť, informačná politika a knižnice – dokumenty IFLA

Problematika informačnej spoločnosti a slobodného prístupu k informáciám priamo súvisí s poslaním a praxou knižníc, a preto je aj obsahom významných dokumentov vydaných Medzinárodnou...

Infomix

Programové vyhlásenie vlády SR a informačná politika

Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010 – 2014   obsahuje z pohľadu informačnej spoločnosti nasledujúce aktivity: kapitola Demokratický štát   prístup k...

Infomix

Kniha o elektronickom podpise

Elektronický podpis je aj v Českej republike využívaný minimálne. Napriek nesporným výhodám, ktoré spočívajú najmä v rýchlejšej a pohodlnejšej komunikácii so štátnou správou,...

Infomix

Blog o digitálnych učebniciach

Na stránke http://digital-textbooks.blogspot.com nájdete blog, ktorý ponúka informácie zozbierané z webových sídel venovaných digitálnym učebniciam. Jednotlivé príspevky sú venované...

Infomix

Vyhľadávač Můj antikvariát

Zatiaľ v beta verzii beží projekt, ktorého ambíciou je vytvoriť jednotný prístup na prehľadávanie väčšiny českých antikvariátov. Špecializovaný vyhľadávač indexuje a prehľadáva...

Infomix

IKI 2011 – Informace, konkurenceschopnost, inovace

Štvrtý ročník konferencie sa konal 18. januára 2011 v priestoroch Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe – Jinoniciach. Na konferencii odzneli tieto príspevky: Milan Špála: ...

Introducing

Systémy ERM: Co je dobré vědět před tím, než systém nakoupíme/vytvoříme a implementujeme

Co je systém ERM? Systém ERM (Electronic Resource Management) je soubor pracovních procesů a nástrojů, které umožňují knihovníkům spravovat detailní informace týkající se EIZ v...

Introducing

Novinka spoločnosti Elsevier – platforma SciVerse

Mnohí z vás už majú skúsenosť s dvomi databázami, ktoré spoločnosť Elsevier na Slovensku ponúka svojim užívateľom – databázami SCOPUS a ScienceDirect. Spoločnosť Elsevier minulý...

Introducing

Webovky.knihovna.cz – snadný krok k perfektnímu webu

Cílem příspěvku je představit projekt Webovky.knihovna.cz [1], který umožňuje knihovnám vytvořit si profesionální a přístupnou webovou prezentaci za příznivou cenu. Článek se také...

Introducing

MojeID

Asi väčšina používateľov internetu sa stretáva pri využívaní rôznych webových služieb s nutnosťou opakovane sa prihlasovať a vyplňovať registračné údaje,  prihlasovacie mená...

Introducing

Hladká konverzia prináša okamžité výsledky využívania technológie RFID (prípadové štúdie)

V posledných rokoch výrazne pribúda v knižniciach po celom svete zavádzanie technológie automatizácie procesov založenej na rádiofrekvenčnej identifikácii (RFID). Slovensko nie je...

Speech

Príhovor

prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave jela.steinerova@fphil.uniba.sk   Informačná ekológia – skrotenie informačného chaosu?...

Speech

Príhovor

Ing. Silvia Stasselová vedúca Knižnice a informačného centra SvF STU predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov tajomníčka Sekcie IFLA MLAS/IFLA Officer stassel@svf.stuba.sk   V...

Speech

Príhovor

Branislav Rovan Katedra informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave rovan@dcs.fmph.uniba.sk    Otvorený prístup Myšlienka otvoreného prístupu je prirodzeným...

Speech

Príhovor

Gerald Leitner prezident EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) www.eblida.org  Knižničná politika pre Európu Rozvoj informačnej spoločnosti...

Main Articles

Informačná ekológia akademického informačného prostredia

Abstrakt Analyzuje sa akademické informačné prostredie v rámci koncepcie informačnej ekológie. Predstavujú sa výsledky výskumu so zameraním na prieskum názorov 17 manažérov univerzít v...

Main Articles

Informační ekologie univerzitního oboru

Abstrakt: Příspěvek mapuje koncept informační ekologie. Informační ekologie univerzitních oborů tvoří ekologii univerzity, současně hranice univerzity jako celku překračují....

Main Articles

Modely informačnej gramotnosti

Abstrakt Informačná gramotnosť je v zahraničí veľmi aktuálnou problematikou. Prejavom snahy riešiť problémy informačnej spoločnosti je tvorba a vývoj modelov informačnej gramotnosti a...

Main Articles

Současné informační prostředí a informační gramotnost

Abstrakt Koncept rozvoje lidských zdrojů, celoživotního vzdělávání a posléze i celoživotního učení provází teorie lidského kapitálu. I když lze formálně dosažené vzdělání...

Main Articles

Repozitáre na otvorený prístup v krajinách V4. Štandardný grant programu V4

Úvod Masívny nárast objemu digitalizovaných a digitálnych vedeckých informácií, údajov a poznatkov predstavuje popri rastúcich nárokoch na IKT infraštruktúru nové výzvy pre oblasť ich...

Main Articles

Otvorený prístup vo východnej Európe

Abstrakt: Autorka vo svojom článku hovorí o výhodách otvoreného prístupu pre vedcov, výskumné inštitúcie a vydavateľov a poukazuje na meniacu sa úlohu knižníc v rozvíjajúcom sa...

Main Articles

Informačná politika v kontexte spoločensko-politických procesov 21. storočia

Úvod – politika ako „umenie možného“ Termín politika (z gréckeho polis – mesto, resp. politiké techné – správa mesta/štátu) svetové výkladové slovníky (Business Dictionary,...

Main Articles

Česká informační politika včera a dnes

Pojem označovaný u nás už zhruba padesát let souslovím „informační politika“ se v průběhu posledních dvaceti let co do obsahu podstatným způsobem změnil. Jeho uplatňování ještě...

Advertisement

LSE Integration s.r.o.