Issue 2010/

NISPEZ presents

ProQuest Central

PREDSTAVUJE    Trocha histórie Mnohí poznajú spoločnosť ProQuest, ale málokto pozná históriu jej vzniku. Absolvent MBA na University of Michigan, Eugene Power, v roku 1938 založil...

NISPEZ presents

Diseminácia akademického a vedeckého obsahu z pohľadu webometrických analýz

Úvod V júli roku 1945 publikoval Vanevar Bush, riaditeľ Office of Scientific Information and Research (USA), článok, v ktorom prezentoval potrebu opustenia tradičného modelu organizácie a...

NISPEZ presents

Vybrané aspekty vedeckej spolupráce

Úvod Problém vysokej špecializácie vedcov, zvyšujúca sa komplexnosť používaných vedeckých nástrojov a hlavne potreba kombinácie a dopĺňania rozličných druhov špecializovaných...

NISPEZ presents

Knižnice ako uzol sociálnych sietí

Význam a úloha knižníc v sociálnych sieťach „Knižnica je viac ako len nábytok, “ hovorí poľský spisovateľ Stanislav Lec. Starovekí Gréci ju nazývali chrámom ducha, dnes o nej...

NISPEZ presents

Blogovanie a knižnice

Úvod Blogy existujú v elektronickom prostredí už dlhší čas – prvé vznikli koncom 20. storočia, keď boli prístupné len pre informatikov ovládajúcich jazyk HTML. Ich boom nastal na...

From seminars

Konferencia CoLIS 7 – inovácie v informačnej vede, jednota v rozmanitosti

Konferencie CoLIS (Conceptions of Library and Information Science) patria medzi výnimočné a odborne vrcholové podujatia zamerané na teóriu, výskum a koncepčné prístupy k vednému,...

From seminars

Informačné stratégie – stavanie mostov v digitálnom veku

V priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave (UKB) sa uskutočnil dňa 26. 11. 2010 seminár Informačné stratégie – stavanie mostov v digitálnom veku. Cieľom organizátorov –...

From seminars

Valné zhromaždenie projektu OpenAIRE

  OpenAIRE – portál k výsledkom európskeho výskumu V prvých decembrových dňoch sa v Univerzitnej knižnici v Gente (BE) konalo výročné valné zhromaždenie riešiteľov...

From abroad

Webové služby a nástroje na podporu vědecké komunikace a sdílení informací

Současné technické a technologické možnosti významně podporují vědecké a výzkumné procesy. Vlastní vědecká a výzkumná činnost se často odehrává ve velkých týmech na...

From abroad

Čo znamená byť knihovníkom 2.0?

Missy Harvey 1 Nielen knihovníci z vedeckých knižníc zažili v priebehu rokov príchod a odchod mnohých technológií. S novými nástrojmi a technológiami knihovníci experimentujú a...

Infomix

IFLA Success Stories Database

Databáza úspešných projektov knižníc – IFLA Success Stories Database – vznikla v rámci aktivít pre svetový summit o informačnej spoločnosti, ktorý prebiehal v rokoch 2003...

Infomix

Raj kníh.sk

  Slovenské e-knihy je možné od 21. novembra 2010 kupovať prostredníctvom služby Rajknih.sk. Projekt, ktorý prevádzkuje Zoznam.sk spolu s firmou MB Entertainment, predbehol najväčšie...

Infomix

Knihobežník

Kníhkupectvo Martinus.sk spustilo projekt Knihobežník. Spolu s vydavateľstvami Evitapress, IKAR, Slovart a Tatran pripravil pre knihobežníkov viac ako 500 kníh na hľadanie. Knihy sú...

Infomix

CoMamCitatDalej.sk

  Webové stránky, ktorých prevádzkovateľom je kníhkupectvo Martinus.sk, odporúčajú na základe prečítanej knihy ďalšie, ktoré by sa čitateľovi mohli páčiť. Stránka sleduje,...

Infomix

Moja naj kniha

Aj na Slovensku sa hlasovalo o najobľúbenejšiu knihu národa. Program Moja naj kniha sa realizoval podľa licencovaného formátu BBC The Big Read. Vo Veľkej Británii mala súťaž v r. 2003...

Introducing

Podpora výskumu a vývoja ako nástroj informačného a manažmentu akademickej knižnice

V dnešnom období rozvoja poznatkovej spoločnosti majú akademické knižnice akoby stále mierny ostych využiť možnosť, ktorá sa im naskytuje. A tou je – presadiť sa na vedúcej...

Introducing

Nový vyhľadávací portál pre vedu a výskum – scientia.sk

Vyhľadávanie informácií je neoddeliteľnou súčasťou informačného správania človeka. Ide o jeden zo základných procesov práce s informáciami. V súčasnosti existuje nesmierne množstvo...

Introducing

Implementácia nového knižnično-informačného systému v CVTI SR

V článku hodnotíme a opisujeme priebeh celej implementácie knižnično-informačného systému DAWINCI so zoznamom vybraných funkcií pred aj po zmene knižničného softvéru v CVTI SR....

Introducing

Univerzitná knižnica P. J. Šafárika v Košiciach opäť v novom...

Slávnostné otvorenie nového akademického roka 2010/2011 bude v dejinách Univerzitnej knižnice Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (ďalej len UK UPJŠ) zapísané červeným písmom. 20....

Introducing

Podpora transferu technológií na Slovensku

Úvod do problematiky O transfere technológií sa v ostatnom čase čoraz intenzívnejšie diskutuje aj na Slovensku. Napriek tomu je táto téma na Slovensku aj v okolitých krajinách strednej a...

Introducing

Informačné stratégie v elektronickom prostredí

Recenzia monografie Informačné stratégie v elektronickom prostredí / Jela Steinerová …[et al.]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. – 192 s. – ISBN...

Introducing

Analýza konceptov kredibility aplikovaných v oblasti elektronického obchodovania

Úvod Najčastejšie používané synonymá pre kredibilitu sú dôveryhodnosť, spoľahlivosť, odbornosť či kvalita. To sú však len generalizované pojmy, v ktorých sú obsiahnuté mnohé...

Introducing

Knižničný pas – čipová karta MIFARE®

Zavádzanie novej generácie informačných, autentifikačných a identifikačných systémov, potreba racionalizácie iniciačných procedúr (registrácia, prihlasovanie do systému, vstup do...

Introducing

Samoobslužné systémy na vracanie dokumentov – hudba prítomnosti alebo budúcnosti?

Aj keď vo svete boli prvé samoobslužné knižničné systémy uvedené do života už v 90. rokoch, na Slovensku je ich zatiaľ ako šafranu. Ide predovšetkým o systémy určené na výpožičky...

NISPEZ presents

ACM/Association for Computing Machinery

PREDSTAVUJE    V tomto čísle predstavujeme databázu ACM / Association for Computing Machinery sprístupňovanú v rámci projektu NISPEZ, ktorej gestorkou je Ing. Viera Tomášová z...

NISPEZ presents

Efektívnosť využívania e-zdrojov NISPEZ – dotazníkový prieskum

V rámci národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja v SR – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ) je sprístupňovaných 16 kolekcií...

NISPEZ presents

Prieskum spokojnosti používateľov so službami UKB

Od polovice októbra do polovice novembra roku 2009 uskutočnila Univerzitná knižnica v Bratislave (ďalej UKB) prieskum spokojnosti medzi svojimi používateľmi spojený s hodnotením...

NISPEZ presents

Výsledky prieskumu spokojnosti používateľov CVTI SR – výzva na skvalitňovanie knižnično-informačných služieb

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) uskutočnilo v novembri 2009 prieskum spokojnosti svojich používateľov. V príspevku sú cielene prezentované vybrané okruhy otázok,...

NISPEZ presents

Novinky v knižnično-informačných službách v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene (SLDK) je akademickou knižnicou Technickej univerzity vo Zvolene a plní aj funkciu špecializovanej vedeckej...

NISPEZ presents

Tieňoví čitatelia – tieňové výpožičky

   Ide o scenár otázok určite známy v každej knižnici: Prečo je menej výpožičiek? Prečo klesol počet čitateľov? Kto sú naši čitatelia? Kde sú naše výpožičky? Aj v...

NISPEZ presents

Elektronická komunikácia v knižniciach

Veta „našiel som to na internete“ patrí v súčasnosti v rámci medziľudskej komunikácie medzi najčastejšie. Internetizácia postupuje i v knižniciach, kde sa počet počítačov s...

NISPEZ presents

SDI v Slovenskej lekárskej knižnici

O zriadení služby SDI1 v SlLK Nová nadstavbová služba SDI v prostredí webového katalógu knižnično-informačného systému (ďalej len KIS) Advanced Rapid Library (ďalej len ARL) bola...

NISPEZ presents

Ako získavať odborné elektronické informačné zdroje?

V prvom polroku 2010 oddelenie prezenčných a referenčných služieb (OPRS) Centra VTI SR pripravilo a zrealizovalo 12 odborných seminárov určených laickej aj odbornej verejnosti. Impulzom k...

From seminars and conferences

ELAG 2010

Rozhrania na prieskum: FRBR a identifikátory  Úvod Európska skupina pre automatizáciu knižníc (European Libraries Automation Group – ELAG), založená roku 1979 [1], je otvorené fórum...

From seminars and conferences

LIBER 2010

Pretvorme knižnice – výzvy nového informačného prostredia Správa z 39. ročníka konferencie LIBER   Na prelome mesiacov jún a júl sa v dánskom univerzitnom mestečku Arhus...

From seminars and conferences

Knihovnícke fórum v Katoviciach

Knihovnícka sekcia pri pobočke Združenia poľských učiteľov v Čenstochovej na čele s Dr. Renatou Sowada organizuje od roku 2005 knihovnícke fórum   Sliezskeho vojvodstva, na ktorom sa...

From seminars and conferences

CASLIN 2010

    17. ročník medzinárodného seminára CASLIN, ktorý sa tento rok konal v hoteli Stupka Tále v dňoch 6. až 10. júna 2010, sa zameral na otázky smerovania knižníc v čase...

From abroad

Informační podpora VaV – důležitá služba univerzitní knihovny na podporu zvýšení kvality a hodnocení publikační činnosti

Tento text vychází z publikace a prezentace kolektivu autorů z Ústřední knihovny ČVUT na konferenci Inforum 20101, 2. Zaměřuje se na oblast podpory vědy a výzkumu (VaV) ze strany...

From abroad

Použití metod měření výkonu a kvality v KUK MU v Brně

Základní informace o knihovně Obr. 1 Knihovna – křižovatka cest, prúchozí na úrovni dvou podlaží (Foto: Lubomír Čech) Knihovna univerzitního kampusu (KUK) Masarykovy univerzity...

From abroad

Regionální knihovna Karviná – moderní, progresivní, perspektivní

(http://www.rkka.cz) Regionální knihovna Karviná (RKK) je městskou knihovnou s regionální funkcí, působící v Euroregionu Těšínského Slezska. Město Karviná se rozkládá v údolní...

From abroad

Jak efektivní může být knihovna se 6 zaměstnanci?

Městská knihovna Antonína Marka Turnov je univerzální knihovnou s profesionálními knihovníky. Zajišťujeme knihovnické, informační a kulturně-vzdělávací služby pro 15 tisícové...

From abroad

Využití OCLC v meziknihovních službách NK ČR

Úvod Úplné počátky spolupráce s OCLC v rámci meziknihovních služeb1, žel, nejsou zdokumentovány žádnou statistkou, zaměřím se proto na dobu po roce 2000, kdy byl již v rámci OCLC...

From abroad

Knihovní služby pro studenty se zdravotním postižením na Masarykově univerzitě

Středisko Teiresiás – plným názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky při Masarykově univerzitě – bylo v návaznosti na předchozí dílčí aktivity oficiálně...

From abroad

Elektronické čtečky a jejich využívání v Moravské zemské knihovně v Brně

O nákupu elektronických čteček se v MZK začalo uvažovat v souvislosti s projekty digitalizace, především při spouštění služby E-books on Demand. Pracovníci digitalizace při...

Infomix

Audioknihy v slovenských knižniciach

Audioknihy sa v slovenských knižniciach absenčne nepožičiavajú. Podľa autorského zákona č. 618/2003 musí dať súhlas na verejné rozširovanie diela vypožičiavaním jeho autor, za čo...

Infomix

Seminár o audioknihách

Seminár o audioknihách Mestská knižnica v Bratislave pripravila v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave  pri príležitosti 110. výročia založenia Mestskej knižnice v...

Infomix

Do knižnice

Celoslovenská kampaň na podporu knižníc a čítania Slovenská národná knižnica v Martine vyhlasuje celoslovenskú kampaň na podporu čítania a zviditeľnenie knižníc s názvom DO...

Infomix

Ochrana osobných údajov v knižniciach

Nové záväzné stanovisko o ochrane osobných údajov na účel poskytovania knižnično-informačných služieb Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vydal dňa 1. mája 2005...

Infomix

World eBook Fair

   Medzinárodné  konzorcium knižníc (World Public Library Association), ktorého členovia zdieľajú svoje zbierky v spoločnom katalógu, iniciovalo roku 2006 World eBook...

Infomix

Kaplického chobotnica v Brne

Diskutovaný projekt architekta Jana Kaplického pre Národnú knižnicu ČR bude nakoniec stáť v Brne, ale v zmenenej veľkosti a v novej funkcii.  V zmenšenej podobe ho budú môcť...

Introducing

Teoretické aspekty problematiky vplyvu médií na informačné preťaženie človeka

Úvod V sieťovej, elektronickej, digitálnej či informačnej spoločnosti, ako sa zvykne súčasná spoločnosť pomenúvať, sprostredkúvajú technológie nové spôsoby komunikácie. Sieťové...

Introducing

Projekt Audioknihy.net

Chcete, aby vám někdo četl? Teď hned? Přispěchejte na Audioknihy.net, audioknih celý svět! Co to jsou to vlastně audioknihy? Jsou to namluvené knihy na multimediálním nosiči,...

Introducing

Elektronické knihy: utópia, alebo ďalší krok vo výpožičnej službe?

V prvom desaťročí 21. storočia sa mohlo zdať, že elektronické knihy (ďalej e-knihy) ostanú len výstrelkom, slepou uličkou vývoja, technologického boomu konca 20. storočia, a to napriek,...

Introducing

Publikačná a citačná registrácia výskumných a pedagogických aktivít zamestnancov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

História Registrácia publikačných aktivít zamestnancov UKF siaha do roku 1960, keď vznikla samotná univerzitná knižnica a už v roku 1961 sa začali budovať samostatné bibliografické...

Introducing

Samoobslužné zariadenia SelfCheckTM – komfort, ktorý si knihovníci aj používatelia zaslúžia

Samoobslužné systémy SelfCheck™ boli vo svete prvýkrát predstavené začiatkom 90. rokov a odvtedy sa stále zdokonaľujú, aby spĺňali najnáročnejšie požiadavky moderných knižníc....

NISPEZ presents

Knovel

PREDSTAVUJE   V tomto čísle predstavujeme elektronickú kolekciu Knovel Library sprístupňovanú v rámci národného projektu NISPEZ, ktorej gestorkou je PhDr. Marta Sakalová zo Žilinskej...

NISPEZ presents

Slovenská digitálna knižnica. Detašované pracovisko SNK, Vrútky

Slovenská republika sa vstupom do Európskej únie (EÚ) stala zároveň členom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), do ktorého patria aj krajiny Európskeho združenia voľného obchodu...

NISPEZ presents

Digitalizácia v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Digitalizáciu dokumentov v podmienkach Slovenskej knižnici pre nevidiacich v Levoči (ďalej SKN) môžeme rozdeliť na digitalizáciu textových a zvukových dokumentov. Pre našu knižnicu je to...

NISPEZ presents

Štátne archívy SR a digitalizácia

Organizácia slovenského archívnictva Sústavu archívov v Slovenskej republike tvoria verejné archívy a súkromné archívy. Verejné archívy sú štátne ústredné archívy (Slovenský...

NISPEZ presents

Digitalizácia pamiatkového fondu Slovenska

Digitalizácia je už niekoľko rokov prioritnou témou kultúrnej politiky Európskej únie a osvojilo si ju už aj Slovensko. Základným dokumentom, ktorý je momentálne určujúcim pre ďalší...

NISPEZ presents

Digitalizácia a galérie. Výzvy, očakávania, skúsenosti, nástrahy

Pred pár rokmi slovo „digitalizácia“ zaváňalo cudzokrajnosťou, elitárstvom. Neskôr zovšednelo, digitálne fotoaparáty, kamery, televízne vysielanie termín spropagovali a dnes, keď sa...

NISPEZ presents

Digitalizácia deň po

Úvodom Spojenie „deň po“ poznáme predovšetkým z katastrofických filmov zobrazujúcich nezávideniahodný osud tých, čo prežili katastrofu. Ak by sme tento scenár aplikovali na prípad...

NISPEZ presents

Nevyhnutné podmienky pri tvorbe digitálnych knižníc

Čo robíme v pamäťových a fondových inštitúciách? Pamäťové a fondové inštitúcie (ďalej PFI) sa v svojej činnosti zameriavajú predovšetkým na získavanie, ochranu, spracovanie a...

NISPEZ presents

TOP WebLib 2009

  Ani v tomto roku sa profesionálna knihovnícka verejnosť nemohla zaobísť bez tradičnej súťaže o najlepšie webové sídlo knižnice TOP WebLib, ktorú už po šiestykrát zorganizoval...

From seminars and conferences

EoD Culture. Európska sieť pre digitalizáciu kníh na objednávku

Úvod Projekt EoD sa zameriava na splnenie veľmi dôležitej úlohy, ktorou je zabezpečenie ľahkej dostupnosti historickej literatúry. Na efektívne dosiahnutie stanovených cieľov sa široko a...

From abroad

Staré mapy online

...

From abroad

Národní úložiště šedé literatury - digitální repozitář a centrální vyhledávací rozhraní

Projekt Národního úložiště šedé literatury (NUŠL) se začal realizovat díky podpoře Ministerstva kultury České republiky v rámci programových projektů výzkumu a vývoje jako...

From abroad

Vytváření digitálních sbírek v Greenstone

Základní pojmy a nástroje V systému Greenstone se sbírkou nazývá množina dokumentů různých typů, které byly převedeny do jednotné struktury, nad nimiž byly vytvořeny indexové...

From abroad

Registr digitalizace.cz

I. Úvod Registrdigitalizace.cz je projekt, na jehož vývoji se podílí společně Knihovna Akademie věd České republiky[1], Národní knihovna České republiky[2] a soukromá společnost...

From abroad

Recenzia publikácie Informační zdroje v odborné literatuře

Recenzia knihy VYMĚTAL, Ján. Informační zdroje v odborné literatuře. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. 436 s. ISBN 978-80-7357-520-5 Publikácia Informační zdroje v odborné literatuře je...

Infomix

Infomix

Adoptuj si študenta! IFLA  – Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií vyhlásila na rok 2010 program s názvom Adoptuj si študenta. Cieľom programu je...

Introducing

Digitalizácia slovenských textov a ich využitie v Slovenskom národnom korpuse

Slovenský národný korpus ako oddelenie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave i elektronická databáza vnútorne štruktúrovaného a uceleného súboru jazykových dát vznikol v...

Introducing

Nové digitalizačné technologické prírastky v bratislavskej Univerzitnej knižnici

Technické vybavenie odboru digitalizácie  v Univerzitnej knižnici v Bratislave je neustále na vzostupe. V posledných mesiacoch sme k nášmu doterajšiemu vybaveniu, ktoré pozostávalo zo...

From abroad

CONTENTdm od OCLC pomáha sprístupňovať špeciálne zbierky na internete

Russ Hunt Product Specialist · OCLC (UK) Ltd  Birmingham, United Kingdom uss.hunt@oclc.org preklad článku (Mgr. Daniela Tóthová) Impressive Spanish map collection visible worldwide Until...

Introducing

CONTENTdm od OCLC pomáha sprístupňovať špeciálne zbierky na internete (preklad)

Russ Hunt (russ.hunt@oclc.org) Impozantná španielska zbierka máp je prístupná pre každého Ak si chcel niekto do roku 2007 prezrieť obrovskú zbierku viac ako 300 000 máp a 250 000 leteckých...

Introducing

Databáza grantových projektov univerzity v knižnično-informačnom systéme

V roku 2009 Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len UMB) postupne uviedla do prevádzky elektronickú evidenciu projektov UMB. Podmienky evidencie grantových...

Introducing

EBSCO - Information to Inspiration

Na stránkach časopisu ITlib sme doteraz predstavili našu spoločnosť a jej rozsiahlu ponuku na podporu modernej knižnice. Naše služby zahrnujú všetko, počnúc nástrojmi na spravovanie...

Introducing

Riešenia pre knižnice s voľne prístupným fondom

Ochrana fondu – efektívne, diskrétne a dlhodobo Vo svete sa už takmer 40 rokov vyvíjajú bezpečnostné systémy určené pre knižnice, ktoré zohľadňujú špecifiká danej oblasti. Ich...

NISPEZ presents

SpringerLink

PREDSTAVUJE V tomto čísle predstavujeme databázu SpringerLink sprístupňovanú v rámci projektu NISPEZ, ktorej gestorkou je Mgr. Andrea Doktorová z Ústrednej knižnice SAV.  SpringerLink...

NISPEZ presents

INWENT – príprava informačných profesionálov pre znalostnú spoločnosť

Úvod Revolúcia v oblasti informačných a komunikačných technológií v posledných desaťročiach so sebou priniesla potrebu aplikácie nových postupov, metód a techník práce, ktoré sa...

NISPEZ presents

O metamorfózach knižnično-informačných štúdií

Úvod Číňania vraj za najhoršiu kliatbu považovali výrok „bodaj by si žil v zaujímavých časoch“. Stalo sa. Sme prekliati, žijeme v časoch plných zmien a kotrmelcov, pre ktoré...

NISPEZ presents

Výsledky informačného vzdelávania študentov a doktorandov na Stavebnej fakulte STU (Štúdia z prostredia akademickej praxe)

Inšpirácia pre iné fakulty? alebo Výsledky dotazníkového prieskumu absolventov predmetu pre doktorandov môžu byť nielen dôkazom nedostatkov v oblasti systematického informačného...

NISPEZ presents

Knihovnícke odborné minimum

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako národné informačné centrum a špecializovaná vedecká knižnica SR, zameraná na technické odbory a vybrané oblasti prírodných,...

NISPEZ presents

Vzdelávanie používateľov v Staromestskej knižnici v Bratislave

Podpora celoživotného vzdelávania a zvyšovanie informačnej gramotnosti používateľov je jedným z prioritných cieľov Stratégie slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013. Ide...

NISPEZ presents

Ako ďalej v ďalšom (profesijnom) vzdelávaní knihovníkov?

Poznávať všetko, čo existuje, nazýva sa rozum, čiže myseľ, alebo intelekt, vzniká z pravdy. Chcieť všetko, čo prospieva, to je vôľa, majúca za predmet dobro vecí, konať všetko, čo...

NISPEZ presents

Projekt Sphaera ex post

Projekt záchrany a prezentácie historických glóbusov mal svoju dôležitú propagačnú zložku. Bolo potrebné prezentovať ho laickej verejnosti adekvátnymi prostriedkami vrátane mnohých...

From seminars and conferences

10. ročník konferencie Archívy, knižnice a múzeá v digitálnom svete 2009

Konferencia sa konala v dňoch 1. – 3. decembra v  Národnom archíve v Prahe a bola venovaná problematike spolupráce archívov, knižníc, múzeí, galérií pri využívaní informačných...

From seminars and conferences

OpenAIRE – Infraštruktúra na otvorený prístup pre výskum v Európe

Úvod Naše poslanie šíriť poznatky sa naplní iba čiastočne, ak informácie nebudú v spoločnosti široko a ľahko dostupné. Popri klasických formách treba čoraz viac podporovať nové...

From seminars and conferences

K21

Pod touto trochu tajomnou skratkou sa skrýva konferencia „Kniha v 21. století“, ktorú už po siedmy raz organizoval Ústav bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opave spolu s...

From abroad

Tajemství úspěchu při transferu technológií

Základem úspěšného transferu technologií je buď vyhledání vhodné technologie ze zahraničí nebo naopak nabídka technologie českého původu jiným, jak domácím, tak i zahraničním...

From abroad

Projekt „Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu“ jakožto podpora vzdělávání budoucích odborníků v oblasti informačních studií a knihovnictví

18. května 2009 byla zahájena realizace projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském...

From abroad

Partnerství a spolupráce – NAKLIV (Národní klastr informačního vzdělávání)

Informační vzdělávání a vzdělávací aktivity patří mezi knihovnické služby, které překračují rámec pasivního poskytování informací. Nabízí možnost rozvíjet schopnost aktivní...

Infomix

Infomix

Slovenský zástupca vo vedení sekcie IFLA pre manažment knihovníckych asociácií Na zasadnutí výboru sekcie IFLA pre manažment knihovníckych asociácií MLAS (Management of Library...

Introducing

Patenty a ochranné známky na internete

Priemyselné vlastníctvo Priemyselné vlastníctvo nie je na Slovensku príliš známa téma. Patenty, ochranné známky, dizajny a ďalšie formy ochrany priemyselného vlastníctva sa do povedomia...

Introducing

EBSCO Information Services

  Spoločnosť EBSCO je najvýznamnejším poskytovateľom služieb v oblasti elektronických zdrojov, elektronických časopiseckých kolekcií (vrátane optimalizácie nástrojov k ich...

Speech

Príhovor

prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave sona.makulova@fphil.uniba.sk   Veda 2.0 predstavuje novú výzvu aj pre knižnično-informačnú...

Speech

Príhovor

    PhDr. Vít Richter Národná knižnica ČR vit.richter@nkp.cz   Jak obstát v digitálním světě Když se před sedmdesáti lety objevila televize, mělo hodně pracovníků...

Speech

Príhovor

  Mgr. Norbert Végh Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči vegh@skn.sk   Digitalizácia a knižnice „Bývam vo veľmi malom domčeku, ale moje okná hľadia do...

Speech

Príhovor

PhDr. Dušan Lechner Univerzitná knižnica v Bratislave dusan.lechner@ulib.sk Mali by sme vedieť Tenká hranica gnosticizmu a agnosticizmu sa vinie myšlienkovým bohatstvom filozofie už niekoľko...

Main Articles

Veda 2.0: ekologické modely informačnej podpory vedeckej komunikácie

Úvod Elektronické informačné prostredie rýchlo preniklo do kontextov sociálnej činnosti človeka. Prejavuje sa ako pri každodennom informačnom správaní, tak aj pri informačnom správaní...

Main Articles

Využití wiki systémů ve vědě a vědecké komunikaci

1   Úvod – proměny vědecké komunikace na přelomu století Tradiční formy ústní i písemné komunikace ve vědě jsou staré jako věda sama. S nástupem internetu a...

Main Articles

IT a služby SlPK pri SPU v Nitre vo svetle aktuálnych trendov, možností a skúseností

 „… technika bez mysle je hluchá a slepá, a najmä drahá.“ (Lechner, 2007) Úvod Informačné a komunikačné technológie – pre jedného ešte stále strašiak, pre druhého...

Main Articles

Standardizovaný dotazník pro zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven

V roce 2005 zahájila Národní knihovna ČR projekt „Benchmarking knihoven“ 1, jehož cílem je vytvořit pro veřejné knihovny nástroj pro vzájemné porovnávání výkonů a činnosti. V...

Main Articles

Štúdia uskutočniteľnosti. Operačný program Informatizácia spoločnosti

Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 – 2013 ako základný dokument o národnej stratégii rozvoja a programovania pomoci z fondov EÚ vymedzuje 11 operačných programov....

Main Articles

Manuscriptorium a nové trendy v digitálním zpřístupnění písemného a dokumentárního dědictví

1. Úvod Manuscriptorium (http://www.manuscriptorium.com) vzniklo roku 2003 v návaznosti na evropský projekt MASTER (Manuscript Access through Standard for Electronic Records –...

Main Articles

Podpora aplikácie a komerčného zhodnocovania vedeckých poznatkov v záujme trvalo udržateľného rozvoja

Úvod do problematiky transferu technológií Transfer technológií je odborný termín odvodený z anglického výrazu „technology transfer“, ktorý označuje komplexný proces prenosu...

Main Articles

Vzdělávání knihovníků v České republice (Stručné poznámky)

Akademické vzdělávání Celoživotní vzdělávání knihovníků je v České republice poměrně hodně diskutované téma, bohatá praktická činnost, ne zcela efektivně fungující systém a...