Issue 2009/

From Slovakia

Univerzitná knižnica v Bratislave - 90 rokov inovácií

Experimentálne nasadenie a efektívne využitie pokrokových technológií v knižničnej sfére je neodmysliteľnou črtou Univerzitnej knižnice v Bratislave (ďalej UKB), ktorá   v...

From Slovakia

Centrálny register záverečných prác a metodika ich zberu

Úvod Informačná spoločnosť, ktorej súčasťou sme sa chtiac-nechtiac stali už prakticky všetci, prináša do nášho života mnohé prvky, o ktorých sa nám pred desiatimi či dvadsiatimi...

From Slovakia

Centrálny register publikačnej činnosti v roku III.

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (ďalej len CREPČ) sa dostáva do záverečných fáz tretieho ročníka. Základná ambícia projektu – byť zdrojom relevantných dát –...

From Slovakia

CVTI SR a CREPČ

Úlohy CVTI SR v oblasti hodnotenia publikačnej činnosti sa odvíjajú zo štatútu CVTI SR, kde sa v čl. 3 uvádza: CVTI SR „plní funkciu podporného pracoviska pre hodnotenie publikačnej...

NISPEZ presents

Umelecké databázy

V tomto čísle podrobnejšie predstavujeme dve umelecké databázy poskytované v rámci projektu NISPEZ, ktorých gestorkou je PhDr. Zuzana Matinkovičová z Trnavskej univerzity v Trnave....

NISPEZ presents

Ako zaškatuľkovať vedu a výskum?

Koľko percent organizácií, ktoré vykonávali výskum a vývoj v roku 2008, sa nachádza v Bratislavskom kraji? Aké projekty z oblasti ekológie boli riešené na Slovensku za posledných päť...

NISPEZ presents

Dotazníkový prieskum IGPAK2

Slovenská asociácia knižníc (ďalej len SAK), konkrétne pracovná skupina sekcie akademických knižníc pre informačné vzdelávanie, v roku 2009 pokračovala vo výskume informačnej...

NISPEZ presents

Medzinárodné princípy katalogizácie. Význam a praktické dôsledky

Medzinárodná federácia knihovníckych spolkov a inštitúcií (IFLA) sa už mnoho rokov orientuje na medzinárodné bibliografické štandardy. V roku 1961 sa v Paríži konalo stretnutie expertov...

NISPEZ presents

Slovakiana. Stručný prehľad vývoja

Informačný systém pôvodne vyvíjaný ako Digitálny informačný systém kultúry a neskôr  premenovaný na Slovakianu (v súlade so zmenou názvu Európskej digitálnej knižnice na...

NISPEZ presents

MUZEANA - východisko z vízií

Nie je tajomstvom, že v rámci štrukturálnych fondov sa prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti (Prioritná os č. 2 – ďalej OPIS PO2) v programovom období 2007 –...

NISPEZ presents

Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy

            Ústav pro informace ve vzdělávání v Prahe – Národní pedagogická knihovna Komenského v Prahe a Slovenská pedagogická...

From seminars and conferences

Výročná konferencia ISSN 2009

V dňoch 16. – 18. septembra 2009 sa v národnej knižnici v Pekingu konala 34. výročná konferencia riaditeľov medzinárodného systému ISSN. V novostavbe Čínskej digitálnej knižnice sa...

From seminars and conferences

Benchmarking verejných knižníc. Meranie a porovnávanie výkonov knižníc - moderný nástroj riadenia

Pod týmto názvom sa 1. októbra 2009 uskutočnil v Krajskej knižnici v Žiline informačný seminár pre verejné, predovšetkým regionálne knižnice. Jeho spoluorganizátormi boli Slovenská...

From seminars and conferences

Katalogizačný workshop (KatWork)

Zo „statusu“ Slovenskej národnej knižnice vyplýva vzdelávanie knihovníkov. V posledných rokoch budujeme súborný katalóg Slovenská knižnica a oblasť školení na spracovanie zdrojov...

From seminars and conferences

Internet Librarian International 2009

Úvod Internet Librarian je medzinárodná konferencia zameraná na informačných profesionálov a ich využívanie internetu ako jednej zo základných komunikačných i   ...

From seminars and conferences

Digitalizácia knižničných materiálov v Európe. 2. ročník workshopu LIBER - EBLIDA

Obr. 1  Vstup do holandskej Kráľovskej knižnice V dňoch 19. – 21. októbra 2009 (v týždni Open Access Week) sa v holandskej Kráľovskej knižnici v Haagu konal 2. ročník workshopu...

From seminars and conferences

Digitalizácia múzejných zbierok - sympózium za všetky prachy

V dňoch 20. 10. 2009 – 21. 10. 2009 sa v priestoroch Slovenského banského múzea (budova Kammerhof) v Banskej Štiavnici konalo medzinárodné sympózium s názvom Digitalizácia múzejných...

From abroad

Projekt zameraný na prepojenie komunít v mestských knižniciach v Edinburghu

Liz McGettigan vedúca oddelenia knižnično-informačných služieb, Edinburská mestská rada, Veľká Británia Tim O´Reilly naformuloval problém súčasných knižníc takto: „Knižnice...

From abroad

Aby web pracoval pre vedu (Creative Commons, Science Creative Commons)

Creative Commons Digitálne technológie ponúkajú nové možnosti na rozhodovanie o prístupe k výsledkom tvorivej práce všetkých druhov a digitálne self-vydavateľstvá sa rýchlo rozširujú...

Infomix

Projekt záchrany a prezentácie zbierky historických glóbusov v Ústrednej knižnici SAV

Ústredná knižnica SAV je odbornej verejnosti známa ako garant ochrany a sprístupňovania jednej z najvýznamnejších zachovaných historických knižníc v stredoeurópskom priestore –...

Infomix

Biblioterapia na webe

Kabinet informačných štúdií a knihovníctva Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne spustil dňa 12. 10. 2009 nový portál BiblioHelp (www.bibliohelp.cz). Portál ponúka prehľad...

Introducing

Nový DAWINCI OPAC je orientovaný na čitateľa

1   Na úvod Už niekoľko rokov sa stretávame s rôznymi definíciami úspešne fungujúcej knižnice. Takáto knižnica je definovaná ako knižnica, ktorá dodržiava medzinárodné...

Introducing

Nové predsedníctvo SAK a SSK

Naše dve profesijné a odborné združenia – Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov – na svojich tohtoročných valných zhromaždeniach si zvolili nové vedenie,...

NISPEZ presents

Súbor databázových produktov Web of Knowledge

  PREDSTAVUJEME V 1. tohtoročnom čísle nášho časopisu (s. 19-29) sme priniesli podrobnú informáciu o novom systéme zabezpečovania elektronických informačných zdrojov pre oblasť...

NISPEZ presents

Činnosť akademických knižníc očami štatistického výkazu

Za posledných desať rokov sú to práve akademické knižnice (ďalej AK), ktoré sa vďaka dynamickému rozvoju vo využívaní informačno-komunikačných technológií (IKT) a nástupu...

NISPEZ presents

Výskum čítania v Bratislavskom kraji

 Vstup nových informačných technológií, a najmä využívanie internetu spôsobili, že sa začalo diskutovať o budúcej úlohe knižníc. Verejné knižnice nielen na Slovensku nanovo...

NISPEZ presents

Komisia pre služby pri Národnej knižnici ČR (koordinačná porada vedúcich pracovníkov z oblasti služieb čitateľom)

Odbor služieb Národnej knižnice ČR pripravil v spolupráci so Študijnou a vedeckou knižnicou v Hradci Králové v dňoch 1. a 2. apríla 2009 už 23. zasadnutie komisie pre služby....

NISPEZ presents

Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 z pohľadu vydavateľskej činnosti knižníc

Slovenská národná knižnica – Národný bibliografický ústav v Martine v spolupráci s odborom informatiky Ministerstva kultúry SR realizuje každoročne štatistické zisťovanie a následne...

From seminars and conferences

Knihovny současnosti 2009

17. ročník konferencie Knihovny současnosti 2009 prebiehal v dňoch 23. 6. – 25. 6. 2009 už tradične v Seči u Chrudimi v Českej republike. Konferenciu pod záštitou Ministerstva kultúry...

From seminars and conferences

Digitálne iniciatívy Univerzitnej knižnice v Bratislave - DiFMOE

Azda možno uznať tvrdenie, že spolupráca a súčinnosť knižníc a knižničných systémov mala globálny charakter dávno predtým, než sa o globalizácii ako o novodobom fenoméne začalo...

From seminars and conferences

Seminár CASLIN 2009

16. ročník medzinárodného seminára CASLIN 2009 sa uskutočnil v dňoch 7. – 11. 6. 2009 v priestoroch hotelu Klášter Teplá v Českej republike. Hlavným organizátorom podujatia bola...

From abroad

Virtureálný Open Access 2.0

1 Kontext a trendy “OA journals and repositories proliferated faster in 2008 than in any previous year. In 2008 the Directory of Open Access Journals grew by 812 peer-reviewed OA journals, or 27%....

From abroad

40 rokov činnosti Medzinárodného centra vedeckých a technických informácií

International Centre for Scientific and Technical Information 1. Činnosť Medzinárodného centra vedeckých a technických informácií (MCVTI) v Moskve v rokoch 1969 – 2009 MCVTI bolo založené...

From abroad

Arianta - obsiahla databáza poľských vedeckých a odborných elektronických časopisov

Arianta je verejne dostupná databáza, ktorá zhromažďuje detailné informácie o poľských vedeckých a odborných elektronických časopisoch dostupných na internete...

Infomix

Národní technická knihovna

09/09/09 bol magický dátum, ktorý si široká i odborná verejnosť zapamätá ako deň, kedy bola slávnostne otvorená nová budova Národní technické knihovny v Prahe (NTK). Projekt výstavby...

Infomix

Guerrilla Readers spustili inspirativní web pro knihovny

Dobrý den, ráda bych Vás jménem studentů Informačních studií a knihovnictví MU v Brně pozvala na nově spuštěný inspirativní web určený knihovnám skupiny Guerrilla Readers, který...

Infomix

KOŠICE: Technická univerzita má nové Centrum knižničných služieb a VTI

Po trojročnej výstavbe odovzdali dnes 21. 9. 2009 na košickej Technickej univerzite (TUKE) slávnostne do užívania nové Centrum knižničných služieb a vedecko-technických informácií. Jeho...

Introducing

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie. Vydavateľstvo Európskej únie

Vydavateľstvo Európskej únie Dve novinky jubilujúceho vydavateľstva Európskej únie Vydavateľstvo Európskej únie Úrad pre publikácie bolo založené v roku 1969 so sídlom v Luxemburgu ako...

Introducing

Prvý športový deň CVTI SR

Jeden z posledných krásnych letných dní tohto roka – 18. september 2009 – sa zapíše do dejín CVTI SR ako deň vzniku tradície športových dní. Na podnet nášho pána riaditeľa prof....

From Slovakia

Databáza SCOPUS - jej obsah a nástroje alebo Predstavujeme databázu SCOPUS

Scopus umbretta je vták z čeľade Scopidae (takatrovité), vzdialený príbuzný bocianov, známy svojimi vynikajúcimi navigačnými schopnosťami. Databáza, ktorá bola po ňom pomenovaná, má,...

From Slovakia

Vzdialený prístup k externým informačným zdrojom Univerzity Komenského v Bratislave

Akademická knižnica Univerzity Komenského v Bratislave (UK) pre akademickú obec univerzity zabezpečuje prístup do vyše 43 000 titulov elektronických kníh a 41 000 online plnotextových...

From Slovakia

Bodka za súťažou TOP WebLib 2008

Na tohtoročnom medzinárodnom informatickom sympóziu INFOS 2009 prebehlo vyhodnotenie a odovzdanie cien prestížnej súťaže za najlepšie webové sídlo knižnice TOP WebLib. Organizátorom...

From Slovakia

E-zdroje pre deti a mládež- spoločný projekt bratislavských verejných knižníc

Elektronické informačné zdroje je názov jedného z mnohých spoločných projektov bratislavských verejných knižníc, ktorý aktuálne prebieha od roku 2008. Do spoločného projektu sa...

From Slovakia

Dostupnosť informácií a elektronických informačných služieb pre zdravotne postihnutých používateľov

Snahou väčšiny vzdelávacích inštitúcií je sprístupniť vzdelávanie čo najširšiemu okruhu záujemcov o štúdium a vytvárať podmienky na jeho úspešné zvládnutie  aj vďaka...

From Slovakia

Spustili sme portál Kultúrny profil Slovenska

  31. apríl 2009 bol dňom spustenia portálu Kultúrny profil Slovenska (http://www.slovakia.culturalprofiles.net) – jedinečného projektu Ministerstva kultúry SR, British Council a...

From Slovakia

Príručka redakčné systémy v knižniciach

V súčasnosti vari už ani nenájdeme knižnicu, ktorá by nemala ambíciu sa predstaviť v internetovom svete a ponúknuť svoje služby pre používateľov na zaujímavých webových stránkach....

From Slovakia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach vynovená zo štrukturálnych fondov EÚ

Štátna vedecká knižnica v Košiciach má už niekoľkoročnú tradíciu v poskytovaní špecializovaných služieb pre používateľov z podnikateľskej, vzdelávacej, výskumnej a výrobnej...

From seminars and conferences

Konferencia ELAG 2009

Konferencia Európskej skupiny pre automatizáciu v knižniciach (ELAG, European Library Automation Group) sa tento rok uskutočnila na Slovensku v Univerzitnej knižnice v Bratislave. Ústrednou...

From seminars and conferences

Workshopy ELAG z pohľadu účastníkov

NÁJDENIE STRATEGICKÉHO BODU : PRÍSTUP K CHÁPANIU ZARADENIA NOVÝCH NÁSTOJOV DO ŠIRŠEJ STRATÉGIE KNIŽNÍC / FINDING THE STRATEGIC SWEET SPOT :  AN APPROACH TO UNDERSTANDING WHERE THE NEW...

From seminars and conferences

Medzinárodná konferencia Informačné systémy o vede v EÚ

Dňa 23. 4. 2009 sa v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia Informačné systémy o vede v EÚ. Usporiadanie podujatia bolo...

From seminars and conferences

Mikrodátová infraštruktúra v českých informačných systémoch výskumu a vývoja

Abstrakt: Príspevok obsahuje charakteristiky výsledných dát o výsledkoch, ktoré sú v českom informačnom systéme výskumu a vývoja, a procesy ich zhromažďovania a spracovania. Dáta,...

From seminars and conferences

Pamäťové inštitúcie v digitálnom prostredí, INFOS 2009

Ústredná téma tohtoročného medzinárodného informatického sympózia zorganizovaného  Spolkom slovenských knihovníkov, ktoré tradične reflektuje hlavné trendy rozvoja informačnej...

From seminars and conferences

INFOS 2009: Telemost Stará Lesná - Washington

INFOS 2009: Telemost Stará Lesná – Washington   Prvýkrát v histórii organizovania medzinárodných informatických seminárov INFOS sa dňa 27. apríla 2009 od 15.00 do 16.00 hod....

Introducing

Internetové metodické centrum pre obecné knižnice

www.obecnakniznica.sk   O tom, že malé obecné knižnice v súčasnosti to nemajú jednoduché, sa hovorilo aj na tohtoročnom sympóziu INFOS 2009. Mnohé z týchto knižníc bojujú doslova...

Introducing

ABBYY PDF Transformer 3.0

Spoločnosť ABBYY spolu s výhradným zástupcom pre slovenský trh, spoločnosťou NUPSESO Data Service, s. r. o., predstavujú ABBYY PDF Transformer 3.0 – aplikáciu na konverziu a tvorbu PDF...

From Slovakia

Bibliometria a jej miesto pri hodnotení vedy

Otázka kvality vedy je mimoriadne zložitá. Zjednodušene možno povedať, že veda samotná zatiaľ nevytvorila uspokojivý model na svoje hodnotenie. Posúdiť výsledky vedeckej inštitúcie či...

From Slovakia

NISPEZ – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom

Projekt Centra vedecko-technických informácií  SR v Bratislave Národný projekt Operačný program: Výskum a vývoj Projekt financovaný: ERDF Nenávratný finančný príspevok: 19 916...

From Slovakia

NISPEZ – Koordinácia výberu a optimalizácia portfólia elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj

Boom elektronických informačných zdrojov (EIZ) koncom 20. storočia spôsobil, že sa veľmi rýchlo stali hnacím motorom publikačnej revolúcie a dominantným partnerom tlačených...

From Slovakia

Plnenie projektu “Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie”

Knižnice so svojím humánnym poslaním šíriteľa vzdelanosti a kultúrnosti si hľadajú svoje miesto a začínajú sa adaptovať v nových podmienkach 21. storočia. Vo vyspelých krajinách sú...

From Slovakia

Vedecká komunikácia a komunikácia vedy ako prostriedok zvyšovania kvality výskumných inštitúcií

Dnešný vedec môže ovplyvniť, komu a akým spôsobom budú sprístupnené výsledky jeho práce. Ak by mal predsa len nejaké pochybnosti o svojich komunikačných zručnostiach, môže využiť...

From Slovakia

Termíny z pedagogiky. Príspevok k harmonizácii vecného spracovania

V roku 1998, keď sme začali budovať súbor vecných autorít a uvažovali sme, „ako na to“, jedna z úvah bola, že za každú odbornú oblasť bude garantom tvorby vecných autorít...

From seminars and conferences

Nadstavba e-knižnice – rozšírené informačné služby riadené technológiou a ekonomikou

9. medzinárodná konferencia, 3. – 5. február 2009 (Bielefeld, NSR)   V dňoch 3. – 5. februára 2009 sa konala v poradí deviata medzinárodná konferencia s názvom Upgrading the...

Infomix

Infomix

  ELAG ´09 v Bratislave Hostiteľom tohtoročnej špičkovej európskej konferencie European Library Automation Group, zaoberajúcej sa technológiami pre knihovníctvo a správu informácií,...

From abroad

INFOPROGRAM.CZ: nový portál pro podporu informačního vzdělávání

Portál Infogram.cz1 vznikl v roce 2008 jako jeden z výstupů centralizovaného rozvojového projektu MŠMT „Informační vzdělávání bez bariér: webový portál pro rozvoj informační...

Introducing

Elektronické služby knihoven – možnosti rodiny knihovních aplikací od Ex Libris

Úvod Článek představí ideální kombinaci knihovních aplikací pro komplexní řešení přístupu k heterogenním informačním zdrojům různého původu a způsobu zpřístupnění....

Speech

Príhovor

Genius loci… Tak začínal jeden z mnohých príspevkov takmer dvojtýždňového maratónu v rámci osláv 90. výročia založenia Univerzitnej knižnice v Bratislave. Tí, ktorí boli...

Speech

Príhovor

Mgr. Valéria Závadská Štátna vedecká knižnica v Prešove valeria.zavadska@svkpo.gov.sk  Kniha je záhradou, ktorú si môžeme nosiť so sebou. (arabské príslovie)   Koľko sa už...

Speech

Príhovor

Milí čitatelia, druhý štvrťrok býva už tradične v našom profesionálnom živote v znamení konferencií a seminárov. Nebolo to inak ani v tomto roku, a tak mnohí z nás boli na viacerých...

Speech

Príhovor

  prof. RNDr. Ján Turňa,   CSc. riaditeľ Centra VTI SR turna@cvtisr.sk    Vážení čitatelia a priaznivci nášho časopisu, držíte v rukách prvé tohtoročné číslo...

Main Articles

Znalostný manažment

Úvod Posledné roky významne zmenili charakter dnešnej spoločnosti. Zmeny, ktoré nastali, sú často jasné, zreteľné a hmatateľné, rovnako však cítime, že s nimi prišli aj zmeny menej...

Main Articles

Citování a citační praxe v digitálním prostředí

Úvod Tento příspěvek byl připraven s využitím vybraných částí prací (Skolková, 2008a) a (Jansová, 2009) zpracovaných v rámci doktorského studijního oboru Informační věda na...

Main Articles

Výskumy profesijnej a organizačnej identity a ich realizácia v prostredí knižníc

Úvod Pojem identita sa vo filozofii, psychológii a sociológii definuje v širokej škále často až protichodných významov, čo úzko súvisí so smerovaním jednotlivých škôl či autorov....

Main Articles

Ako testovať použiteľnosť webových sídiel?

Úvod V nasledujúcom článku, v ktorom značne čerpáme z našej dizertačnej práce (Gondoľ, 2009), v ktorej sme analyzovali vybrané slovenské evanjelické webové sídla z hľadiska...

Main Articles

Informačná ekológia - využívanie informácií srdcom

Úvod Informačnú ekológiu možno definovať ako vzťahy človeka a informačného prostredia. Obsahuje tvorbu, komunikovanie, rozširovanie a využívanie informácií s cieľom regulovať...

Main Articles

Competitive Intelligence ve vztahu k informačním disciplínám

Motto: Bitevní pole trhu je poseto padlými firmami, jejichž vedení dávalo pozor na všechno, kromě dynamicky se měnící strategie konkurentů. W. L. Sammon (Babka, 1994) 1. Vymezení...

Main Articles

Informačné zabezpečenie akademického prostredia – výzvy a perspektívy

 1    Úvod  Vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku prechádza v poslednom desaťročí významnými zmenami, ktoré súvisia so vstupom SR do Európskej únie,...