Číslo 2008/

Zo Slovenska

Štandardy informačného systému verejnej správy a knižnice

Niekedy v roku 2004 sme závideli českým knihovníkom, že informatizácii v Českej republike napomohol vznik ústredného orgánu štátnej správy Ministerstvo informatiky ČR. Bol prijatý...

Zo Slovenska

Elektronické dokumenty a súvisiace zmeny v legislatíve

Elektronické publikovanie je fenomén, ktorý preniká v posledných rokoch závratnou rýchlosťou do všetkých oblastí politického, kultúrneho, spoločenského, vedeckého i akademického...

Zo Slovenska

Norma ISO STN 3297 Medzinárodné štandardné číslo seriálovej publikácie (ISSN) a aplikácia nového prvku ISSN-L v praxi

Slovenská technická norma ISO STN 3297 Medzinárodné štandardné číslo seriálovej publikácie (ISSN)1, vydaná 1. októbra 2008, je prevzatá prekladom 4. revidovaného vydania normy ISO 3297,...

Zo Slovenska

Creative commons – „nový“ štandard na správu dokumentov

Úvodné zamyslenie Internet má svojho patróna. Oficiálneho, priamo Vatikánom uznaného. Svätého Izidora… Aj so svojou oficiálnou modlitbou a s (predpokladám neoficiálnou)...

Zo Slovenska

CERIF: štandardizácia informácií o vede

Štandardizácia v oblasti informačných systémov o vede a výskume je medzi odbornou verejnosťou na Slovensku takmer neznámym pojmom. Dátový formát CERIF (Common European Research...

Zo seminárov a konferencií

Historik versus markup. O interdisciplinárnom workshope Elektronické edície latinských prameňov na báze XML

Myšlienka zorganizovať podujatie sa zrodila už pred niekoľkými rokmi. V tom čase tvorcovia  digitálnej knižnice pre historické tlače a rukopisy Manuscriptorium...

Zo seminárov a konferencií

Benchmarking v knižniciach

Goetheho inštitút v Bratislave, Slovenská národná knižnica, Spolok slovenských knihovníkov a Slovenská asociácia knižníc zorganizovali v spolupráci s Centrom VTI SR dňa 23. septembra...

Zo seminárov a konferencií

Meranie výkonov v knižniciach – nekonvenčný úvod

Meranie výkonov je téma, s ktorou sa denne stretávame v mnohých knižniciach. Prečo treba merať výkony aj v knižniciach? Práca s dátami, štatistikami a číslami je časovo náročná,...

Zo seminárov a konferencií

Benchmarking knihoven

Co je benchmarking Při nahlédnutí do anglického slovníku je možno zjistit, že pojem „benchmark“ lze přeložit jako „měřítko“, „značku zeměměřiče pro měření výšky“ či...

Zo seminárov a konferencií

Meranie výkonov v maďarských knižniciach – výsledky a problémy

Najskôr by som sa chcela poďakovať za pozvanie na tento seminár, ktorý sa koná v Bratislave. Je mi potešením, že môžem stretnúť tak veľa kolegov a opäť navštíviť toto pekné mesto....

Zo seminárov a konferencií

Analýza výkonov vedeckých knižníc v Poľsku. Opis projektu

Hlavným cieľom tejto práce je prezentovať výsledky prebiehajúcej štúdie  o ukazovateľoch výkonov pre poľské vedecké knižnice. Výkonové normy knižníc boli po niekoľko rokov...

Zo seminárov a konferencií

Štandardy verejných knižníc v Slovenskej republike

Približne pred poldruha rokom predstavila odborná skupina pre tvorbu štandardov verejných knižníc slovenskej knihovníckej verejnosti ich prvú etapu, koncom uplynulého roka vedúca odbornej...

Predstavujeme / Introducing

Časopisy z jedné kapsy

Časopisy z jedné kapsy   Na Univerzitě Karlově v Praze a v Krajské knihovně Karlovy Vary připravují pro studenty, pedagogy a čtenáře atraktivní seznamy dostupných významných a...

Zo Slovenska

Poskytovanie elektronických služieb v knižnici

Elektronické služby (ďalej e-služby) v knižnici už niekoľko rokov prechádzajú obrovskými zmenami. Ich začiatok môžeme datovať do elektronickej katalogizácie. Vytvárali sa prvé...

Zo Slovenska

9. zasadnutie Národnej komisie pre služby

Národná komisia pre služby, poradný orgán generálneho riaditeľa Slovenskej národnej knižnice pre oblasť knižnično-informačných služieb, sa 17. – 18. 6. 2008 zišla na svojom 9....

Zo Slovenska

Služba e-Kniha na objednávku – prieskum preferencií zákazníkov

 Úvod Univerzitná knižnica v Bratislave poskytuje od septembra 2007 službu e-Kniha na objednávku, ktorá sa realizuje v rámci medzinárodného konzorcia s podporou EÚ, ktoré je zamerané...

Zo Slovenska

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie v službách verejnosti

Na internetovej adrese www.vedatechnika.sk  bol 29. júna 2008 v pilotnej verzii uvedený do prevádzky portál Ministerstva školstva Slovenskej republiky1s názvom Centrálny informačný...

Zo Slovenska

Stane sa súborný katalóg periodík portálom?

Poznáte SKP? Mnohí dôverne, iní menej alebo vôbec. Najmä tým druhým je určená táto informácia o celoštátnom informačnom zdroji, akým je Súborný katalóg periodík (SKP). Spektrum...

Zo Slovenska

Elektronické služby Centra VTI SR

Centrum VTI SR sprístupňuje svojim používateľom okrem klasických knižnično-informačných služieb aj služby elektronické, ktoré vo všeobecnosti zaznamenali v posledných rokoch výrazný...

Zo Slovenska

Zber elektronických záverečných prác na TU v Košiciach v akademickom roku 2007/2008

Technická univerzita v Košiciach (TU) v roku 2005 implementovala vlastný centrálny informačný systém na elektronický zber záverečných prác svojich študentov (IS ETD). Systém IS ETD...

Zo Slovenska

Chatujúci knihovníci

Nie, nebude reč o porušovaní pracovnej disciplíny. Iba o takom malom krôčiku Slovenskej pedagogickej knižnice smerom k jej používateľovi. Používateľ našej knižnice je totiž mladý. Je...

Zo Slovenska

Potrebujú používatelia akademických knižníc nástroje na správu e-časopisov?

Mohlo by sa zdať, že pre človeka znalého pomerov znie odpoveď na otázku položenú v nadpise príspevku jednoznačne kladne – áno, potrebujú. Dôvodov je hneď niekoľko: narastajúca...

Zo Slovenska

Spolupráca v poskytovaní elektronických služieb na univerzite

V súlade s najnovšími trendmi v oblasti informačných a komunikačných technológií, v novom európskom priestore a v závislosti od mnohých právnych noriem a dokumentov v tejto oblasti pre...

Zo Slovenska

Top WebLib 2007

Súťaž Top WebLib vyhlasuje Spolok slovenských knihovníkov od roku 2005. V tomto roku bol spoluorganizátorom súťaže aj odbor pre knižničný systém SR pri Slovenskej národnej knižnici....

Zo zahraničia

Položte otázku knihovníkovi – vo Francúzsku

Digitálne referenčné služby typu ASK sa pôvodne začali rozvíjať v osemdesiatych rokoch 20. storočia v USA a aj v nasledujúcom desaťročí sa obmedzovali hlavne na americké a anglosaské...

Zo zahraničia

Elektronické služby Knihovny Univerzity Palackého v Olomouci

http://knihovna.upol.cz Na začátku devadesátých let se vedení Univerzity Palackého (dále UP) rozhodlo spojit knihovny všech sedmi fakult univerzity (filozofické, teologické,...

Zo seminárov a konferencií

2. kolokvium knižnično-informačných pracovníkov krajín V4+

Digitalizácia – cesta k ochrane a sprístupneniu dokumentov    Myšlienka organizovať stretnutia knižnično-informačných pracovníkov krajín V4 + s cieľom vytvoriť platformu pre...

Zo seminárov a konferencií

Knižnice v znalostnej spoločnosti/Nová knižnica

odborné podujatie / workshop   V dňoch 26. až 27. 6. 2008 sa konalo v Univerzitnej knižnici v Bratislave odborné podujatie Knižnice v znalostnej spoločnosti a workshop Nová knižnica,...

Krok za krokom

Elektronické služby v knižnici – ako na to?

Príspevok ponúka praktický pohľad na zavádzanie e-služieb do rutinnej praxe knižnice. Častou chybou v príprave na poskytovanie e-služieb je zameranie sa na technickú stránku veci a...

Krok za krokom

Aký by mal byť systém metadát na webových sídlach

Úvod V našich článkoch venovaných informačnej architektúre stále zdôrazňujeme, že internet je predovšetkým publikačné médium. Ide o to, akým spôsobom sa obsah dostane k...

Infomix / Infomix

Infomix

Zavedenie eura v knižniciach Slovenskej republiky Rada Európskej únie na úrovni ministrov financií členských štátov Európskej únie (ECOFIN) na svojom zasadnutí v Bruseli stanovila...

Predstavujeme / Introducing

MICHAEL – Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe MICHAEL Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe Viacjazyčný inventár európskeho kultúrneho dedičstva

Úvod Štátne a miestne úrady v Európe od roku 1990 programovo podporujú digitalizáciu zbierok vo všetkých oblastiach kultúry. Predmetom záujmu sú zbierky, ktoré sa nachádzajú v...

Predstavujeme / Introducing

Murova čitáreň – web pre všetkých (aj neknihomoľov)

Muro je typický kocúr – v maškrtách rád preberá. Nedá sa zlákať na hocičo. Elegantne sa uloží na policu a v teple, v pohodlí si vyčíha chutnú knižku. Vraj je to pre kocúra čudná...

Predstavujeme / Introducing

Výmena dáta a digitalizovaných kníh medzi OCLC a Google, všetko cez WorldCat

Dublin, Ohio, USA, 19. mája 2008 – OCLC a Google podpísali dohodu na výmenu dát, ktoré uľahčia hľadanie knižničných zbierok cez Google. Obsahom dohody je spolupráca členských...

Zo Slovenska

Borgesova knižnica - pohľad na informačné systémy vo svetle aktuálnych technológií a prístupov

Do spoločnosti údajných prorokov internetovej éry sa popri P. T. de Chardin a M. McLuhanovi nedávno zaradil aj argentínsky spisovateľ J. L. Borges, ktorý údajne vo svojich prózach...

Zo Slovenska

Interaktívne systémy informačného prieskumu

Ľudský prvok je v prieskumovom systéme rozhodujúci a od neho sa odvíja aj vývoj interaktívnych prieskumových systémov. Teoretické výskumy v oblasti sa začali formovať už v 50. rokoch...

Zo Slovenska

Centrálny register publikačnej činnosti

Úvod Publikačná činnosť predstavuje jeden z hlavných ukazovateľov vedeckovýskumnej činnosti vysokej školy a zároveň nastavuje zrkadlo aj kvalite jej pedagogickej činnosti. V roku 2005...

Zo Slovenska

Naša anketa

Jej zámerom je predstaviť prvé skúsenosti realizátorov zo spolupráce v rámci projektu Centrálny register Evidencie publikačnej činnosti (CREPČ), ktorý bol začiatkom roka 2008 na...

Zo Slovenska

MIS LIB a digitálna knižnica pre nevidiacich

V knižniciach sa používajú rôzne informačné systémy (IS). Medzi známejšie patria ekonomický alebo knižnično-informačný, ktoré v knižniciach plnia základné úlohy. Bez nich si...

Zo Slovenska

CLAVIUS v regionálnych knižniciach v BBSK

Úvod V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) pôsobí 6 regionálnych knižníc, z toho jedna s krajskou pôsobnosťou. Knižnice využívali takmer 13 rokov jednotný knižnično-informačný...

Zo Slovenska

Projekt KIS3G a iné knižnično-informačné systémy

Slovenská národná knižnica sa v spolupráci so svojimi partnermi podieľa na riešení, riadení a implementácii projektu KIS3G (Knižnično-informačný systém tretej generácie), ktorý sa...

Zo Slovenska

Neperiodické publikácie v roku 2007

Slovenská národná knižnica – Národný bibliografický ústav v Martine v spolupráci s odborom informatiky Ministerstva kultúry SR realizuje každoročne štatistické zisťovanie a...

Zo Slovenska

Informačné systémy nad informačnými zdrojmi

Odkedy sa zaoberám problematikou nadstavbových nástrojov k elektronickým informačným zdrojom (e-zdrojom), uvedomujem si, že ich nasadenie do praxe má nielen efekt pre používateľov, ale...

Zo zahraničia

Statistika knihovnických služeb - informační systém o knihovnách a (nejen) pro knihovny

Statistické vykazování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále VKIS) a podmínek, za kterých jsou knihovnami poskytovány (okrajově i průběžné vedení podkladové...

Zo seminárov a konferencií

ELAG 2008: Rethinking the Library

Medzinárodná konferencia a porada expertov Holandsko, Wageningen University, 13. – 16. 4. 2008 European Libraries Automation Group (ELAG) je otvorená skupina európskych expertov v oblasti...

Zo seminárov a konferencií

Svet digitálnych knižníc ... Digitálne knižnice sveta ... Digitálny svet knižníc

Správa z konferencie Digitálna knižnica 2008 v Jasnej Druhý ročník konferencie Digitálna knižnica 2008 si dal i tento rok za cieľ informovať odbornú komunitu z oblasti knihovníctva,...

Krok za krokom

Open source redakčné systémy

Približne pred dvoma rokmi na stránkach časopisu ITlib. Informačné technológie a knižnice (č. 2/2006) [1] vyšiel článok o redakčných systémoch (ďalej RS), o možnostiach ich využitia,...

Infomix / Infomix

Infomix

VEDA v CENTRE: Éra antibiotík končí, čo ďalej? Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) Centra VTI SR v Bratislave uviedlo do života cyklus stretnutí...

Predstavujeme / Introducing

Advanced Rapid Library - o informačnom systéme netradične

Opísať informačný systém je relatívne jednoduché – stačí vymenovať jednotlivé moduly, funkčnosť… O Advanced Rapid Library (ARL) sa tieto základné informácie môžete...

Predstavujeme / Introducing

Predstavujeme knižničný systém Clavius

Všeobecná charakteristika Knižničný systém Clavius predstavuje moderný, slovenskou praxou preverený automatizovaný knižnično-informačný systém. Vznikol na samom počiatku 21. storočia...

Predstavujeme / Introducing

Dawinci - príbehy z Bronxu praxe

Systém DAWINCI nie je na poli knižničných informačných systémov novým pojmom. V tomto príspevku sme sa rozhodli predstaviť vám systém prostredníctvom vybraných "príbehov"...

Predstavujeme / Introducing

Knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice

Slovenská národná knižnica v Martine (ďalej len SNK) roku 2004 zakúpila od firmy CEIT Bratislava (vo výberovom konaní) ako pokračovanie projektu KIS3G systém KIS MaSK. Cieľom projektu v...

Predstavujeme / Introducing

Jedinečnosť ako vízia pre rozvoj firmy a jej produktov

Keď som sa v roku 1992 rozhodla založiť našu firmu, vychádzala som z čerstvých vedomostí získaných absolvovaním Školy manažmentu pri Georgetownskej univerzite vo Washingtone, D.C....

Zo Slovenska

Žijeme vo svete 2.0?

Na prvé stretnutia s fenoménom 2.0 som reagoval ako na otravný hmyz: vyhýbal som sa mu a presviedčal som sám seba, že sa ma netýka. Pravdepodobne, ako množstvo iných ľudí, som si myslel,...

Zo Slovenska

2.0 – Módna značka či realita?

Základná myšlienka – vzájomné zdieľanie obsahu, zdieľanie a výmena informácií, priestor pre tvorbu komunít a vzájomné stretávanie sa – nový priestor, kde si každý môže nájsť...

Zo Slovenska

Katalogizácia v knižnici 2.0

Príspevok prináša základné tézy o katalogizácii v prostredí knižnice 2.0, ktoré sa môžu stať východiskom pre širšiu diskusiu odborníkov, ale aj  verejnosti, ktorá v budúcnosti...

Zo Slovenska

Nové služby v Univerzitnej knižnici v Bratislave alebo Bude UKB knižnicou 2.0?

Knižničné služby sú konečným produktom knihovníckych procesov – získavania, spracovania, správy a ochrany dokumentov. Ich úroveň a kvalita závisia aj od materiálno-technického...

Zo Slovenska

S nástrojmi web 2.0 už počítame

Podstata internetu druhej generácie – web 2.01 spočíva v otvorenej komunikácii, vo väčšom zameraní na užívateľa, na snahu o jeho zapojenie do tvorby webu a k väčšej názorovej...

Zo Slovenska

E-learningové prostredie v ére WEB 2.0

Analýza z hľadiska potrieb Filozofickej fakulty UK   Úvod Využívanie informačných technológií predstavuje v poslednom desaťročí jeden z najvýznamnejších nástrojov implementácie...

Zo seminárov a konferencií

Efektívnosť činnosti knižníc – štandardy

Medzinárodný seminár, Varšava 23. 11. 2007   Problematika štandardov ako zadefinovaných ukazovateľov hodnotenia úrovne alebo kvality činnosti knižníc rezonuje aj v okolitých...

Zo seminárov a konferencií

Ako ďalej Pro Scientia?

Pro Scientia – združenie informačných špecialistov na podporu vedy si v tomto roku pripomenie 10. výročie svojho vzniku. Počas tohto obdobia prebehlo veľa zmien nielen v samotnom...

Zo zahraničia

Knižnice 2.0 v zahraničí – Skúsenosti a príklady

Web 2.0, komunita 2.0, business 2.0, kancelária 2.0, knižnica 2.0, Everything 2.0… stále však platí, že dva plus dva sú štyri. Na čo je teda dobrý celý ten hurhaj okolo 2.0? V...

Zo zahraničia

Vzdělávání a internet 2. generace

Žijeme v období rychlých změn. Technologie proměňují téměř všechny obory lidské činnosti. Někteří z nás si ještě nestačili zvyknout na úžasnou dostupnost informací v prostoru...

Infomix / Infomix

Infomix

Europeana – Spojené kultúrne dedičstvo Ide o veľkolepý projekt sprístupňovania digitalizovaných zdrojov prostredníctvom webového rozhrania. Plánovaná zbierka tohto jednoduchého...

Predstavujeme / Introducing

Knižnica 2.0: nové scenáre pre knižnice

Pojem knižnica 2.0 doposiaľ nie je jednoznačne definovaný. Všetky doterajšie náznaky majú spoločné to, že poukazujú na web 2.0. Knižnica 2.0 sa opiera o princípy a techniky webu 2.0....

Predstavujeme / Introducing

Scholar SFX – linkujte správným směrem

Představte si svět, v němž čtenář vždy snadno dosáhne na dokument, o který má zájem. Nestane se mu, že by mu nebyl umožněn rychlý přístup k elektronickým zdrojům,  které je...

Predstavujeme / Introducing

Knižničný manifest 2.0

...

Príhovor

Príhovor

  Ing. Ivana Hrubá ivana.hruba@sutn.gov.sk Slovenský ústav technickej normalizácie, Bratislava   „Ak nie si súčasťou normalizácie, môžeš sa stať súčasťou problémov.“...

Príhovor

Príhovor

Ing. Silvia Stasselová stassel@svf.stuba.sk vedúca KIC Stavebnej fakulty STU predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov členka výboru IFLA Management of Library Associations Standing...

Príhovor

Príhovor

Mgr. Beáta Bellérová Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre Beata.Bellerova@uniag.sk   Informačné systémy a my Informačný systém – termín, pod ktorým si...

Príhovor

Príhovor

    prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave sona.makulova@fphil.uniba.sk   Web 2.0 ako výzva pre knižnično-informačnú...

Hlavné články / Main Articles

Štandardy – druhy, vývoj a použitie

Cieľom príspevku je definovanie jednotlivých existujúcich druhov štandardov využívaných tzv. pamäťovými inštitúciami. Rieši sa otázka definovania pojmu štandard. Je predstavený...

Hlavné články / Main Articles

Elektronické služby knižníc – služby v ére internetu

Niet pochýb o tom, že medzi hlavné fenomény súčasného obdobia patrí vysoký nárast informačných a komunikačných technológií a s tým súvisiace prenikanie počítačov a internetu do...

Hlavné články / Main Articles

Nové služby nové Národní technické knihovny

Hovořit o nových elektronických službách v souvislosti s novým fyzickým prostorem knihovny může vypadat jako paradox. Ale paradox to být nemusí. Nový prostor totiž může otevřít nové...

Hlavné články / Main Articles

Informačné systémy v novej paradigme vzdelávania a výskumu

V príspevku sa analyzujú zmeny vo vedeckej komunikácii ovplyvňujúce informačné systémy a prácu knižníc. Modely využívania informácií v akademickom informačnom prostredí sú...

Hlavné články / Main Articles

WEB 2.0 – Knižnica 2.0?

Čo predstavuje web 2.0 – revolúciu alebo ďalšiu bublinu? Kedy a ako prišiel, ako ho definujeme? Čo vieme o webe 2.0 a aké sú skutočné jeho vlastnosti? Aké zmeny prináša knižniciam,...

Hlavné články / Main Articles

WEB 2.0, knihovna 2.0, knihovníci 2.0, WEB 3.0 a jak dál?

Cílem všech knihoven je poskytování co nejlepších služeb svým uživatelům. L2 nám může pomoci dosáhnout tohoto hlavního cíle pomocí rychle jdoucích změn. Jde o něco více, než...