Issue 2007/

From Slovakia

Efektívnosť a kvalita poskytovania knižnično-informačných služieb – myslíme to vážne?

Človek prahne po poznaní, rýchlom raste zhodnocovania svojej činnosti, chce sa mať dobre, lepšie a ešte lepšie. Je to normálne a v princípe to hýbe úvraťami dejín. Vpred a dopredu....

From Slovakia

Hodnotenie kvality poskytovania VKIS na Slovensku

Knižnice sú inštitúcie financované z verejných prostriedkov, preto musia preukazovať svojim zriaďovateľom, ale aj verejnosti vyhodnotenie kvality a efektívnosti svojich...

From Slovakia

Kvalita a dostupnosť knižnično-informačných služieb v národných projektoch SNK

Zvyšovanie kvality informačných služieb a dostupnosti relevantných informácií prostredníctvom informačných a komunikačných technológií je kľúčovou výzvou knihovníctva pre...

From Slovakia

Disoperabilita informačných systémov v organizáciách rezortu kultúry SR

V zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva je v súčasnosti 33 rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré plnia úlohy v súlade so svojou zriaďovacou listinou a príslušnými...

From Slovakia

Nástroje na zvýšenie efektivity služieb v knižniciach

V knižniciach sa za posledné roky dosiahol badateľný pokrok pri využívaní informačných technológií napriek tomu, že kultúrne inštitúcie nepatria medzi odvetvia, ktoré by boli...

From Slovakia

Kvalitné elektronické informačné zdroje v knižniciach – efektívne alebo módne?

Elektronické informačné zdroje (EIZ) sa stali neoddeliteľnou súčasťou každej väčšej i menšej knižnice – akademickej, verejnej, vedeckej či špeciálnej. Knižnica sa stala...

From Slovakia

Certifikát kvality pre Technickú univerzitu v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) ako prvá a zatiaľ jediná univerzita ako celok na Slovensku po náročnom procese budovania komplexného systému manažérstva kvality splnila...

From Slovakia

Informačné vzdelávanie na vysokých školách a kritériá jeho kvality z pohľadu akademických knižníc

Na...

From Slovakia

Efektívny spôsob ochrany knižničných fondov v Slovenskej národnej knižnici

Sprístupňovanie dokumentov v Slovenskej národnej knižnici je determinované jej funkciami národnej knižnice. V zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. SNK ako konzervačná...

From Slovakia

Digitálnym obsahom k vyššej efektivite služieb z Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského

Život, ktorý v súčasnosti prežívame, sa mení oveľa rýchlejšie, ako sme boli doposiaľ zvyknutí. Už nestačí šľapať vo vopred vytýčených koľajach, ale je potrebné hľadať stále...

From Slovakia

Marketing vo verejnej knižnici alebo Poskytujeme svoje služby efektívne?

Diskusie o úlohe knižníc a ich postavení v súčasnej spoločnosti a hľadanie odpovedí na otázku, ako ďalej, rezonujú nielen v našej spoločnosti. Odpovede treba...

From Slovakia

Kritériá kvality moderného knižnično-informačného systému

     Knižnično-informačný systém je podobne ako každý iný systém žijúci organizmus, ktorý musí neustále reagovať na vnútorné aj vonkajšie podnety v snahe...

From seminars and conferences

LIBER-EBLIDA: Pracovný seminár o digitalizácii knižničných materiálov v Európe

Medzinárodná konferencia a pracovný seminár expertov Dánsko, Kodaň, 24. – 26. októbra 2007 Obr. 1 Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek   og Kobenhavns Universitetsbibliotek...

From seminars and conferences

Kríza čítania III.

Je to rovnomenný názov dvojdňového seminára, ktorý sa uskutočnil v Košiciach počas dvoch septembrových dní. Bol určený všetkým, ktorí si myslia, že beletria sa číta menej...

From seminars and conferences

KIS MASK na Orave

Orava – kraj, ktorý obdivujú  turisti i milovníci krásna – nádherné doliny, lesy hýriace jesennými farbami… A v tejto kráse sa v dolnokubínskej Oravskej knižnice...

From abroad

Meniace sa podmienky – prispôsobujúca sa knižnica

Čo sme videli pred tridsiatimi rokmi, keď sme vošli do knižnice? V čom sa líšila knižnica spred tridsiatich rokov od knižnice spred sto rokmi? Aká je súčasná moderná knižnica? Ako...

From abroad

Proč a k čemu využít benchmarking

Činnost každé knihovny je pod dvojím tlakem, který v mnoha ohledech působí jako spojité nádoby či uzavřený kruh. Provozovatel, který knihovnu financuje, ať tím myslíme obec, město,...

From abroad

Průzkum spokojenosti uživatelů jako významný faktor měření efektivnosti a kvality služeb

V listopadu 2005 zahájil Knihovnický institut Národní knihovny ČR ve spolupráci se čtyřiceti veřejnými knihovnami projekt Benchmarking knihoven. Hlavním cílem projektu ...

Step by Step

Najčastejšie chyby pri dizajne webových sídiel a kritériá jeho hodnotenia

Úvod V minulom článku K niektorým problémom grafického dizajnu webových sídiel sme sa podrobnejšie venovali grafickému dizajnu webových sídiel (Makulová 2007 b). Zdôraznili sme nutnosť...

New building

Nová budova – nové technológie – nové úlohy

Adresa nového sídla CVTI SR: Centrum vedecko-technických informácií SR Lamačská cesta 8/A,  811 04 Bratislava Autori projektu:...

Infomix

Infomix

Stratégia rozvoja knihovníctva na Slovensku a v Čechách Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 7. novembra 2007 uznesením vlády SR č. 943/2007 schválila Stratégiu rozvoja slovenského...

Introducing

Ako zistíte, či je webové sídlo vašej knižnice navštevované a úspešné?

V súčasnosti prebehli už tri ročníky súťaže o najlepšie webové sídlo knižnice TOP WebLib. Nepochybne mala súťaž veľký vplyv na zlepšenie kvality webových stránok. Veľa...

Introducing

Jeden z dní Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach

5. november 2007, pondelok, bežný deň v týždni. Pre Univerzitnú knižnicu UPJŠ v Košiciach (ďalej len UK) to bol deň, ktorý sa do jej histórie zapíše červeným písmom....

Introducing

Bibliomining – data mining pre knižnice

Abstrakt Bibliomining je nová metóda, ktorá vychádza z data miningu a bibliometrie. Predstavuje kombináciu týchto dvoch metód, ktorá umožňuje ucelený pohľad na kvalitu...

Introducing

Androvič má šesťdesiat...

(… rokov). Doplnok v zátvorke má predísť prípadnému nedorozumeniu, keďže reč tentoraz nie je o čistom mesačnom plate riaditeľa  úseku elektronizácie a integrácie...

From Slovakia

Znalostná spoločnosť pre človeka, človek pre znalostnú spoločnosť

Znalostná spoločnosť – zásadne iná kvalita V posledných rokoch vyspelé krajiny sveta demonštrujú nové prístupy k národným stratégiám, ktoré majú urýchliť rozvoj...

From Slovakia

Postavenie knižníc v znalostnej spoločnosti alebo Existujú znalosti v knižničnom a informačnom systéme?

Informácie a znalosti sú to, čo dnes hýbe svetom. Informačná spoločnosť priniesla knižniciam elektronizáciu a automatizáciu odborných procesov, postupnú internetizáciu na...

From Slovakia

Komunikácia znalostí prostredníctvom LMS a LCMS

Úvod Na komunikáciu znalostí (vzdelávací proces) prostredníctvom internetu (intranetu) sú kladené špecifické požiadavky, z ktorých vyplýva aj potreba nevyhnutnosti niektorých...

From Slovakia

Server eKurzy – znalosti na webe

Úvod Na Katedre informačných sietí Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity sa už niekoľko rokov zaoberáme poskytovaním vzdelávania (znalostí) prostredníctvom internetu....

From Slovakia

Elektronická podpora vzdelávania na Žilinskej univerzite

Úvod Informačno-komunikačné technológie (ďalej IKT) sa používajú vo vzdelávaní od začiatku ich vývoja. Školy sú vybavované počítačovou technikou a majú pripojenie ku...

From Slovakia

Štandardizácia študijných zdrojov pre e-learning

Úvod Vyučovanie formou e-learningu je založené na poskytnutí kvalitných študijných zdrojov študujúcim. Dochádza k zverejneniu obsahu predmetu a vzniká možnosť porovnávať tento obsah a...

From Slovakia

Online kurz – nová forma ďalšieho vzdelávania

Na začiatku tohto roku som sa zúčastnila medzinárodného online workshopu na tému Písanie textov pre web. Keďže si myslím, že skúsenosti a poznatky, ktoré som pri takejto nevšednej...

From Slovakia

Komunikácia je zvyčajne umením... a to nielen na webe

V tomto príspevku z akademického prostredia jednej vysokoškolskej knižnice (dislokovanej na 6 miestach v druhom najväčšom meste na slovensku) by som chcela poukázať na...

From Slovakia

Vzdelávanie školských knihovníkov formou e-learningu

Slovenská pedagogická knižnica pripravila základný učebný materiál pre kurz elektronického vzdelávania školských knihovníkov už koncom roka 2005. V priebehu mesiacov máj až jún...

From Slovakia

Výchova seniorov k počítačovej gramotnosti

Seniori, občania nad 50 rokov, tvoria čoraz väčšiu časť obyvateľov republiky a Európy. Seniori na Slovensku sa v školách učili ako cudzí jazyk ruštinu, iné jazyky sa učili...

From Slovakia

KULT (MK SR) 4-01 – neperiodické publikácie za rok 2006

Slovenská národná knižnica – Národný bibliografický ústav v Martine v spolupráci s odborom informatiky Ministerstva kultúry SR realizuje každoročne štatistické zisťovanie...

From Slovakia

Elektronické obsahy pre moderné vzdelávanie

ÚVOD “Technologický pokrok v oblasti informačno-komunikačných technológií umožňuje zber, spracovanie, uloženie, prenos, vyhľadávanie a prezentovanie informácie v ľubovoľnej...

From seminars and conferences

Seminár Digitálne referenčné služby

Referenčné služby sa stali neoddeliteľnou súčasťou každej knižnice. Sú veľmi dôležité pre používateľa, pretože informačné prostredie sa príliš rýchlo mení, stále vznikajú...

From seminars and conferences

Medzinárodná konferencia CASLIN 2007

3. – 7. júna 2007, Stupava V súvislosti so zameraním nášho čísla upozorňujeme záujemcov na vynikajúci medzinárodný seminár, ktorého ústrednou témou boli informačné...

From abroad

Komunikace znalostí nebo informací? Zamyšlení nad aktuálními problémy

Úvodní zamyšlení Žijeme ve velice spletité době, protože mnohé z věcí, na které jsme byli zvyklí a které dodávaly našemu životu strukturu, mizí. Svět se mění rychleji, než...

From abroad

E-learningové kurzy katalogizace v ČR: první zkušenost

Prezenční kurzy katalogizace podle Anglo-amerických katalogizačních pravidel a formátů UNIMARC a MARC 21 pořádá Národní knihovna ČR a další české knihovny od roku 1996. Po velké...

From abroad

Zásady a pokyny pre prístup k vedeckým informáciám financovaných z verejných zdrojov

V roku 2004 sa uskutočnilo v Paríži stretnutie ministrov vedy a techniky 30 krajín OECD a zástupcov Číny, Izraela, Ruska a Južnej Ameriky, na ktorom schválili Deklaráciu...

From abroad

Znalostná mapa informačnej vedy

Informačná veda je v neustálom vývoji, preto je dôležité jej základné bloky často kontrolovať, a ak je to nutné, aj ich obnovovať. Z tohto dôvodu robil v rokoch 2003...

Infomix

Infomix

Vyhľadávacie okienko JIB Počas tohtoročných školských prázdnin bola začiatkom augusta spustená nová verzia Jednotnej informačnej brány (http://www.jib.cz). Horúcou novinkou je možnosť...

Step by Step

K niektorým problémom grafického dizajnu webových sídiel

Úvod Grafický dizajn webových sídiel patrí k dôležitým pilierom informačnej architektúry. V článku Hodnotenie webových stránok (Makulová, 2005) sme zdôraznili, že internet sa...

Introducing

Nový modul v LMS Moodle

Rozvoj informačných a komunikačných technológií (IKT) poskytuje technické prostriedky na nové možnosti výučby. Systémy na podporu elektronického vzdelávania umožňujú poskytovať...

Introducing

Systém syntézy reči pre slovenský jazyk

Nasledujúci článok je určený tým našim čitateľom, ktorí sa zaujímajú o možnosti využitia prirodzeného jazyka v počítačových aplikáciách. Systém je možné...

Introducing

35 rokov Knižnice Ružinov

Keď som hneď v januári roku 1983 nastúpil do Knižnice Ružinov, mala práve desať rokov. Teda k dnešnému dňu som v nej už pomaly dvadsaťpäť rokov. Znamená to, že...

From Slovakia

Manifest o digitálnych knižniciach a využívanie informácií v informačnej spoločnosti

Úvod V júni 2006 bol vydaný významný dokument – Manifest digitálnych knižníc (The Digital Library Manifesto 2006) – zaradený do riešenia 6. rámcového programu Európskej komisie....

From Slovakia

Online publikácie – “offline” legislatíva

Neustále sa zvyšujúci podiel elektronických informačných prameňov v publikačnej reťazi a s tým súvisiaci prudký nárast objemu elektronického obsahu je permanentnou črtou...

From Slovakia

Budúcnosť katalogizácie v ére sprístupňovania elektronického obsahu

Katalogizácia ako prax zameraná na organizovanie zbierok bibliografických jednotiek s cieľom umožniť ich identifikáciu, umiestnenie, prístup a využívanie bola v tradičnom...

From Slovakia

Digitálny obsah a jeho ochrana

Digitálne dokumenty samy osebe predstavujú veľmi komplexnú a často diskutovanú problematiku, ktorú možno lepšie pochopiť pomocou modelu životného cyklu dokumentov. Jednotlivé fázy...

From Slovakia

Databázy EBSCO v slovenských knižniciach

Každá knižnica, či už malá alebo veľká, sa snaží zabezpečiť dostupné informačné zdroje pre svojich používateľov, čitateľov, klientov a návštevníkov. V prvom rade je to...

From Slovakia

Digitálna knižnica SKN

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (ďalej len SKN) začala poskytovať digitálne informačné služby ešte pred rokom 2000. Naši používatelia využívajú OPAC...

From Slovakia

Digitalizácia generálneho menného katalógu UKB

Univerzitná knižnica v Bratislave (ďalej UKB) cieľavedome budovala od svojho vzniku systém katalógov, ktorého bohatá škála je výsledkom pracovných aktivít generácií pracovníkov...

From Slovakia

Tvorba e-obsahu v akademickej knižnici. Skúsenosti z UK PU

Akademická knižnica podľa svojho zamerania patrí v rámci knižničného systému SR ku knižniciam, ktoré by sa mali najviac zapájať do tvorby e-obsahu. V akademickom prostredí sa...

From Slovakia

Digitálny obsah z Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského

Naša knižnica už dlhší čas sprístupňuje digitálny obsah, prevažne vo forme rôznych databáz. Mnohé už spomenuté aktivity len v krátkosti zhrniem a podrobnejšie predstavím...

From Slovakia

D-knižnica Univerzitnej knižnice v Bratislave

Každý sa už asi raz pohrával s myšlienkou sprístupnenia svojich dokumentov na internete. Niektorí z vás možno zašli ďalej a začali uvažovať o výhodách...

From Slovakia

Zamyslenie sa knižnično-informačného zamestnanca...

Áno, je to tak. K prostému a jednoznačnému pomenovaniu nášho povolania knihovník sme si zvykli pridať ešte bonus vo forme prívlastku informačný. Práca knihovníka ako sprostredkovateľa...

From Slovakia

Dve nové databázy v Univerzitnej knižnici v Bratislave

Vo februári 2007 predstavila Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) dve nové databázy ako čiastkový výsledok jednej z úloh svojho pracoviska Kabinetu retrospektívnej...

From Slovakia

E-content nie sú len (odborné) texty

Trúfnem si napísať, že vo všeobecnosti prevláda názor, že obsah elektronických informačných zdrojov (e-zdrojov) tvoria predovšetkým odborné texty – články z časopisov,...

From Slovakia

Elektronické obsahy pre e-vzdelávanie

Úvod Význam slova obsah v súvislosti s e-learningom neznamená iba zoznam kapitol súvisiacich s vyučovanou témou. Pojem obsah tu má význam najdôležitejšej vnútornej “výplne”...

TOP WebLib 2006

TOP WebLib 2006

...

TOP WebLib 2006

Po súťaži

Top WebLib1 je súťaž a vo väčšine súťaží ide o to – vyhrať. Je známe, že okrem víťazov, pre ktorých má súťaž osobitné čaro, má súťaž isté, ako sa dnes hovorí v biznis...

TOP WebLib 2006

Národné športové centrum venovalo publikáciu do súťaže TOP WebLib 2006

Národné športové centrum (NŠC) je priamo riadená rozpočtová organizácia MŠ SR, ktorá vznikla 1. januára 2004 zlúčením Centra akademického športu a Národného inštitútu...

From seminars and conferences

Európska konferencia o archivácii digitálnych zdrojov (NSR, Frankfurt 20. – 21. apríla 2007)

V rámci nemeckého predsedníctva Rady Európskej únie v roku 2007 usporiadali splnomocnenec spolkovej vlády pre kultúru a médiá a Nemecká národná knižnica medzinárodnú...

From seminars and conferences

ELAG 2007: Library 2.0. Medzinárodná konferencia a porada expertov (Španielsko, Barcelona 8. – 11. mája 2007)

Medzinárodná výročná konferencia európskej skupiny expertov pre automatizáciu knižníc, ktorej súčasťou bolo zasadnutie pracovnej skupiny expertov v oblasti elektronických informačných...

From seminars and conferences

Štandardizácia v múzeách, knižniciach a archívoch (Lotyšsko, Riga 17. – 21. apríla 2007)

Na medzinárodnej konferencii s názvom Sharing Information and resources: Cooperation of Museums, Archives and Libraries in the Field of Standardization (Spoločná tvorba a využívanie...

From abroad

Jednání sekce SDRUK pro IT zaměřené na oblast digitalizace a portálů

Ve dnech 13. – 14. 2. 2007 se v Olomouci konalo další, v pořadí již třetí jednání sekce Sdružení knihoven pro informační technologie. Jednání se zúčastnilo přes 45...

Infomix

Infomix

Online regionálna databáza Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene Regionálnu databázu okresov Detva, Krupina a Zvolen buduje systematicky jeden bibliograf oddelenia regionálnej...

Infomix

Už sa blíži...

Čo také? No predsa “Noc v knižnici”! Takto nejako si povedia či povzdychnú knihovníci slovenských verejných knižníc každý rok počiatkom marca. Áno, vážení. Je to tak. Noc...

Introducing

Predstavujeme Ing. Silviu Stasselovú, predsedníčku Spolku slovenských knihovníkov

Ako predsedníčku Spolku slovenských knihovníkov vás odbornej knihovníckej komunite predstavovať nemusíme – v tejto pozícii ste aktívna od roku 1999 a už tretíkrát ste boli...

Introducing

Databáza DynaMed – nový přírůstek do rodiny medicínských databází založených na důkazech společnosti EBSCO Publishing – nyní slouží lékařům na celém Slovensku

Společnost EBSCO Publishing je divizí EBSCO Industries Inc., jedné z nějvětších soukromých společností ve Spojených státech amerických. Je světovým lídrem v oboru vývoje a distribuce...

Introducing

Súborný katalóg periodík pod Virtuou

“Čo sa stalo nové v tom prešporskom dvore: polapili SKZP v UKB v komore. Keď ho polapili, Aleph mu zviazali a na stránku KIS3G ho odšikovať dali…” Pred 300 rokmi by možno neodbytný...

Introducing

Zelený kameň z Nového Zélandu, čo to je a ako nám pomôže vytvoriť digitálnu knižnicu

Ak si myslíte, že vybudovanie a prevádzka digitálnej knižnice v súčasnosti vyžaduje skúseného programátora a veľké finančné náklady na softvérové a technické zabezpečenie, tak sa...

Introducing

CMS – spravovanie obsahu

Pri získavaní informácií z internetu sa stretnete s mnohými podobami webových stránok. Sú lepšie/horšie, krajšie/škaredšie, obsahovo zaujímavé/nezaujímavé,aktuálne/neaktuálne....

Introducing

Aktuálny a exluzívny...

…rozhovor s generálnym riaditeľom Národní knihovny ČR v Prahe Vlastimilom Ježkom pri príležitosti jeho prednášky Nové oko nad Prahou v Univerzitnej knižnici...

From Slovakia

Mentálna a sémantická interoperabilita v knihovníctve a knižnično-informačnom systéme

Interoperabilita – stará téma Termín interoperabilita je jedným z ďalších módnych slov, ktoré vyjadrujú učene to, čomu mnohí, odborne zdatnejší odborníci z knižničnej a...

From Slovakia

Sémantická interoperabilita IS pre oblasť kultúry

Interoperabilita Snahy o zachovanie kultúrneho dedičstva so sebou prinášajú nové a nové výzvy. Jednou z nich je aj otázka interoperability informačných systémov určených na...

From Slovakia

Sémantická komunikácia v informačných systémoch

Úvod Sémantická komunikácia ako nový prvok v komunikácii informačných systémov (ďalej IS) má pomôcť zjednodušiť prenos informácií medzi systémami. Celkovo poskytuje vyššiu...

From Slovakia

Interoperabilita v storočí skratiek

Štandardy, interoperabilita, formáty, kooperácia, dokumenty, objekty, informatik, knihovník a ako to všetko spolu súvisí… Zamyslenie na úvod Je knihovníkom 21. storočia...

From Slovakia

Európsky rámec interoperability kultúrneho a vedeckého obsahu

V ostatných rokoch prebieha medzi európskymi inštitúciami silnejúca spolupráca týkajúca sa vybudovania spoločného informačného priestoru. Svet a ľudstvo je pri x-tom míľniku...

From Slovakia

OpenDocument

Súborový formát V súčasnom svete digitalizácie sa údaje a informácie rôzneho druhu, napríklad hudba, obrázok, text, dajú preniesť a uchovať v počítačovom súbore. Aj časopisy a...

From Slovakia

Interoperabilita a knižnica či skôr knižnično-informačný systém

Interoperabilita – ide len o nový moderný pojem v oblasti informačných technológií (ďalej len IT)? Má význam zaoberať sa s ňou aj v knižniciach? Potrebujeme ju? Na čo má slúžiť?...

From Slovakia

Interoperabilita a prax...

Definícia termínu interoperabilita podľa KTD (knihovnícka terminologická databáza) – súčinnosť, schopnosť spolupracovať, univerzálnosť. Napr. schopnosť aplikačného programu...

From Slovakia

Normalizačná činnosť v oblasti knižnično-informačných systémov – činnosť TK 69

Interoperabilitu v knižnično-informačných systémoch chápeme ako technickú, technologickú, inštitucionálnu a legislatívnu harmonizáciu, čo v sebe zahŕňa techniku, inštitúcie,...

From Slovakia

Budovanie súborov autorít v Slovenskej ekonomickej knižnici EU v Bratislave

Úvod V Slovenskej ekonomickej knižnici (SEK) sme sa po prvýkrát stretli s pojmom “autority” pri práci v systéme Rapid Library (1994 – 2003) a vtedy sme pochopili význam budovania...

From Slovakia

I. Je súčasné vzývanie interoperability namieste? II. Sú informačné systémy pamäťových a fondových inštitúcií na Slovensku pripravené na poskytovanie informácií a poznatkov prostredníctvom informačných portálov a brán?

Odpoveď na prvú otázku je áno. Odpoveď na druhú otázku je nie. Čo s tým, čo z toho vyplýva, ako sa tieto skutočnosti prejavujú? Ad I. Stačí si cez prehliadač google.sk zadať heslo...

Our poll

Interoperabilita ISVS

(Anketa) Materiál s názvom Národný rámec interoperability informačných systémov verejnej správy (ISVS) prešiel koncom minulého roka pripomienkovým konaním a je pripravený na schválenie...

From abroad

Národní autority v prostředí muzeí a galerií – interoperabilita s NK ČR

Jedním z termínů, který je v poslední době často slyšet/vidět na nejrůznějších setkáních (formálních i neformálních) zejména pracovníků knihoven je termín...

From seminars and conferences

Marketing informačních služeb aneb BOBCATSSS 2007

Ve dnech 29. – 31. 1. 2007 se konal v Praze již 15. ročník prestižního mezinárodního studentského sympozia, které je každoročně pořádáno pod záštitou EUCLID (European Association...

Step by Step

Návrh vyhľadávania na webových sídlach rešpektujúci odporúčania informačných architektov

V minulom článku K niektorým problémom vyhľadávania na webových sídlach (Makulová 2006 c) sme bližšie charakterizovali dôležitý pilier informačnej architektúry vyhľadávania na...

Infomix

Infomix

Knihovníctvo a informačná veda (KIV) na internete V rámci Jednotnej informačnej brány (www.jib.cz) českí kolegovia zverejnili nový informačný zdroj pre knihovníkov a informačných...

Introducing

Knižnice sebe a svojim používateľom

Portál InfoLib obohatili v poslednom období v sekcii Informačné zdroje a služby dve nové aktivity. Ide o budovanie katalógov, ktorých cieľom je zvýšiť informačné povedomie o...

Introducing

Ešte raz o informačnej spoločnosti

Recenzia knihy Pavla Rankova Informačná spoločnosť – perspektívy, problémy, paradoxy (Levice : LCA, 2006. 254 s. ISBN 80-89129-91-9) Keď sa v priebehu 70. a 80. rokov minulého storočia...

Speech

Príhovor

Ing. Alojz Androvič, PhD. riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie, Univerzitná knižnica v Bratislave alojz.androvic@ulib.sk    Posudzovanie kvality čohokoľvek záleží...

Speech

Príhovor

Ing. Anna Diačiková, PhD. manažér strategických informácií CHEMOSVIT, a. s., Svit Aj keď hádam patrím k viac-menej skúseným prezentátorom tém z oblasti marketingu,...

Speech

Príhovor

PhDr. Pavol Rankov, PhD. Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave pavol.rankov@fphil.uniba.sk   E-content… e-verything Veľký analytik médií Marshall...

Speech

Príhovor

Túžba po poznaní a neúnavná snaha o získavanie a uchovávanie vedomostí a výmenu skúseností sú základnými atribútmi civilizovanej spoločnosti. Táto geneticky podmienená výbava...

Main Articles

Spätná väzba ako indikátor efektivity a kvality

Namiesto motta otázka: Motivujú nás témy európskych programov k posunu vízií našich knižníc v smere používateľských potrieb a ku kvalite poskytovaných služieb?   Pohľad do...

Main Articles

Efektivní vyhledávání informací řízené uživateli

Již tradičně je vyhledávání akcí, která spojuje uživatele s informacemi, které hledají prostřednictvím významu svých dotazů. V uplynulých deseti letech profitoval infromační...

Main Articles

Komunikácia poznatkov v novej paradigme informačnej vedy

V príspevku sa charakterizujú zmeny v komunikovaní informácií a poznatkov vyvolané zmenami v názoroch na kogníciu, interakciu a relevanciu. Nová paradigma informačnej...

Main Articles

Informace – Komunikace – Věda – Výzkum

Charakteristiky vědecké komunikace se vyvíjí a postupně mění. Nové komunikační a webové technologie urychlují výměnu a využití informací a poznatků a eliminují časové a...

Main Articles

Užitočný digitálny obsah a znalostná spoločnosť

Anotácia Neoddeliteľnou súčasťou slovníka moderného človeka sú pojmy internet, virtuálna realita, elektronická pošta a ďalšie. Súvisia s rozvojom informačných a komunikačných...

Main Articles

Elektronické systémy kulturního dědictví

Anotace Článek se věnuje problematice elektronických systémů kulturního dědictví a zpřístupňování tohoto dědictví ve webovém prostředí. Provádí charakteristiku a rozdělení...

Main Articles

Interoperabilita informačných systémov v Slovenskej republike

Vláda Slovenskej republiky ešte pred vstupom do EÚ svojím uznesením č. 522/2001 zo dňa 13. júna 2001 schválila Politiku informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike a odsúhlasila...

Main Articles

Interoperabilita v prostředí českých knihoven

Článek v krátkosti ukazuje, v jakých směrech se v České republice rozvíjí vzájemná spolupráce knihoven, zejména na technologické úrovni. Ukazuje vedoucí úlohu Národní knihovny ČR...