Issue 2006/

From Slovakia

Edičná činnosť knižníc – tajuplná, ale lákavá neznáma?

Táto úvaha je výsledkom mojich osobných postrehov, pocitov, dojmov a všeličoho možného i nemožného, čo som získal praktickou skúsenosťou a pozorovaním. Najprv niekoľko slov o edičnej...

From Slovakia

Vydavateľské možnosti (a možno aj povinnosti) regionálnych knižníc

Edičná činnosť nikdy nebola pre regionálne knižnice stanovená ako rigorózna povinnosť s konkrétnym kvalitatívnym a kvantitatívnym vymedzením. Knižnice ju však postupne prijali za svoju...

From Slovakia

Akademická knižnica – iniciátor posunu od klasického k e-publikovaniu

Dnešný svet je charakterizovaný procesom prenikania informačných a komunikačných technológií do všetkých zložiek spoločnosti, a tak i naše poznanie je v čoraz väčšej miere fixované...

From Slovakia

Vydavateľské aktivity knižníc v oblasti knihovníctva a bibliografie

Na Slovensku bolo vydaných za rok 2005 spolu 6 175 titulov, z toho 4 854 kníh a 1 321 brožúr, čo predstavuje súhrnom pokles oproti roku 2004 (spolu 8 061 titulov) približne o 24 %. Z tohto...

From Slovakia

Výročná správa ako marketingový nástroj knižnice

Výročné správy už i na Slovensku nadobúdajú z roka na rok rastúci význam. Výročná správa by mala byť prehľadným zhodnotením sledovaného obdobia, prostriedkom na zverejnenie faktov,...

From Slovakia

Časopis ako prostriedok informačnej výchovy a komunikácie s používateľmi alebo Od prvých krokov po jednoročnú skúsenosť s vydávaním časopisu

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici začala vydávať časopis Bibliotheca Universitatis v septembri 2005. Bolo to rok po organizačných zmenách, ktorými sa radikálne...

From Slovakia

Putovanie za dušou tretieho zázraku

“Prvým zázrakom civilizácie je písmo, druhým kníhtlač a tretím zázrakom je kniha. Jeho dušou je ex libris – knižná značka.” Viktor Chrenko V jedno popoludnie pred desiatimi rokmi...

From Slovakia

Vydavateľská a publikačná činnosť Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave

Slovník cudzích slov (SPN, 1983) definuje termín publikačný (z lat.) uverejňovaný tlačou, rozhlasom ap.; vydavateľský. Publikačnú činnosť môžeme definovať ako určitý proces...

From Slovakia

Tatranské listy v edičnej činnosti Podtatranskej knižnice v Poprade

Na prvý pohľad sa môže zdať, že regionálna knižnica nemá v súčasnosti k dispozícii príliš široké pole pre vlastnú publikačnú činnosť, najmä ak má záujem prísť s niečím...

From Slovakia

Edičné aktivity Centra VTI SR

Na úvod pokladáme za dôležité povedať, že CVTI SR ako národné informačné centrum a špecializovaná vedecká verejná knižnica Slovenskej republiky v rámci metodickej činnosti rozvíja...

From Slovakia

Medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN)

Z histórie Otázka potreby a realizácie medzinárodného číslovacieho systému pre knihy sa po prvý raz prediskutovala na tretej medzinárodnej konferencii o výskume knižného trhu a...

From Slovakia

Publikovanie tlačených periodických publikácií a elektronických prameňov na pokračovanie z pohľadu Národnej agentúry ISSN

V článku sa hovorí o úlohe Národnej agentúry ISSN zo širšieho uhla pohľadu, obracia sa na knižnice ako vydavateľov, venuje sa rozšírenému záberu identifikácie v systéme ISSN,...

From abroad

Šestileté zkušenosti s vydáváním Knihovnického zpravodaje Vysočiny

Od roku 1989 se pohybuji v knihovnickém světě. Měla jsem to štěstí, že jsem pracovala v různých typech knihoven. Musím přiznat, že oblast veřejných knihoven mě nadchla. Práci ve...

From seminars and conferences

Medzinárodná konferencia Využívanie informácií v informačnej spoločnosti, VIIS, 10. – 11. október 2006, Bratislava

Po vyše roku sa idea doc. Jely Steinerovej usporiadať konferenciu zhmotnila do skutočnosti. S titulom článku rovnomenná konferencia sa konala v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Teraz...

From seminars and conferences

Študentská konferencia INFOŠKIŠ 2006

Škola hrou je jednou z najpríťažlivejších a dosiaľ i najnetradičnejších foriem výchovy a vzdelávania mládeže v našich podmienkach. Študenti piatich škôl s knihovníckym a...

Step by Step

K niektorým problémom vyhľadávania na webových sídlach

Cieľom článku je charakterizovať systém vyhľadávania na webových sídlach. Vyhľadávanie patrí k dôležitému pilieru informačnej architektúry a podľa prieskumov aj k...

Step by Step

Blogér začiatočník alebo Ako začať blogovať

Čo potrebujete? Počítač, notebook a pod. s pripojením na internet, aj keď je možné dopredu si text pripraviť na počítači bez pripojenia, a potom – napr. v knižnici, internetovej...

Infomix

Infomix

Projekt ESF “Tvorba obsahov pre e-Learning” (TOP-eL) Katedra informačných sietí na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity začala riešiť v rámci sektorového operačného...

On another topic

Ideální knihovna

Tento článek je textovou verzí přednášky o ideální knihovně, kterou jsme s Dr. Kurkou z Městské knihovny v Praze připravili pro seminář “Knihovna a Architektura” v Olomouci v...

Introducing

Prvá videokonferencia v slovenskej knižnici

Pohľad na účastníkov konferencie 21. storočie je storočím informácií a charakterizuje ho znalostná spoločnosť postavená na rozvoji informatizácie a vzdelania. Súčasťou znalostnej...

Introducing

Príležitosť aj pre slovenské knižnice. Šablóna webu pre malú knižnicu

Knihovna města Hradec Králové (KMHK) získala konkrétny nástroj, ktorým môže pomôcť malým knižniciam na ceste do virtuálnej existencie. Šablóna webu pre malú knižnicu (pre obce s...

From Slovakia

Životný cyklus e-zdrojov v knižnici

Máte elektronické dokumenty v knižnici evidované podobne ako tie papierové? Dokážete e-zdroje ponúknuť používateľom a sledovať zodpovedne ich využívanie? Kto a ako sa vo vašej...

From Slovakia

Folksonómie v kontexte organizácie a vyhľadávania informácií

Softvér pre ľudí Aktuálny prístup k tvorbe aplikácií uprednostňuje prepájanie ľudí, umožňuje spoločné využívanie obsahu, podporuje spoluprácu a komunikáciu. Na základe...

From Slovakia

Multimediálne prvky v digitálnej knižnici

1.     Digitálne knižnice S rozvojom informačno-komunikačných technológií (IKT) sa rozširujú aj možnosti knižníc. Vďaka prudkému rozvoju IKT vznikla možnosť...

From Slovakia

Marketing informačných služieb (Postrehy z workshopu spoločnosti Dialog z pohľadu CVTI SR)

Súčasťou tohtoročnej 12. medzinárodnej konferencie o profesionálnych informačných zdrojoch INFORUM 2006 [1] bol i workshop s názvom Viete správne predať svoje informačné služby?, ktorý...

From Slovakia

Využívanie databáz EBSCO na Slovensku

Knižnica už dávno nie je miestom, kde sa knihy len požičiavajú. V súčasnom období je veľkým trendom elektronizácia knižníc a využívanie elektronických informačných zdrojov, ktoré...

From Slovakia

Konzorciálne konto EZB – Slovensko. Čo sa za ním skrýva?

Elektronická knižnica časopisov (EZB) je používateľsky nenáročnou službou, ktorá rýchlo a pohodlne sprístupňuje odborné plnotextové časopisy publikované na internete. S vyše 24 000...

From Slovakia

Digitalizácia v Univerzitnej knižnici v Bratislave

Úvod Digitalizačné pracovisko UKB vzniklo v septembri 2004 ako samostatné oddelenie v rámci odboru ochrany dokumentov. V súčasnosti má 5 odborne zaškolených pracovníkov, ktorí vyrábajú,...

From Slovakia

Web-archive made in Slovakia. Pilotný projekt zberu a archivácie elektronických informačných prameňov

WWW kultúrne dedičstvo Webové elektronické informačné pramene (e-IP) sú čoraz rozsiahlejšou a významnejšou súčasťou kultúrneho dedičstva krajiny. Ich prudko narastajúci objem sa dnes...

From Slovakia

Spoločná česko-slovenská parlamentná digitálna knižnica

Projekt Spoločná česko-slovenská parlamentná digitálna knižnica vznikol na Slovensku v roku 2002, keď bola podpísaná Zmluva o spolupráci na digitalizácii parlamentných dokumentov medzi...

From Slovakia

100 tisíc kníh vo vrecku

Rozhovor s Valérom Romokom z Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, autorom jedného z víťazných projektov, ktorý získal na tohtoročnej medzinárodnej konferencii INFORUM 2006 v...

From abroad

Zkušenosti s organizací anket v Knihovně Univerzity Palackého v Olomouci

Rozvoj informačních a komunikačních technologií přinesl změny v práci všech knihoven. Také Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci (dále KUP) se snažila udržet krok s vývojem...

From abroad

Představení Shibboleth

Jemný úvod do Shibboleth Shibboleth je middleware navržený konzorciem Internet2 pro zajištění distribuované webové autentikace a Single-Sign-On. V prostředí knihoven a informačních...

From abroad

Několik myšlenek o vyhledávání informací a knihovnické profesi

 Několik myšlenek o vyhledávání informací a knihovnické profesi Some thoughts about information retrieval and our profession Sdílení informací Množství informací v tisku,...

From abroad

Národný register výskumných a vývojových projektov HunCRIS v Maďarsku

Informácie o aktivitách v oblasti vedy a výskumu  patria k zaujímavým a v praxi dobre využiteľným informáciám. Slúžia na prezentáciu a propagáciu výsledkov vedy a výskumu v...

From seminars and conferences

Osobnosť knižnično-informačného pracovníka v znalostnej spoločnosti

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a Slovenská asociácia knižníc usporiadali v rámci Týždňa slovenských knižníc v poradí 6. ročník odborných seminárov. Úspech...

From seminars and conferences

E-knihy sa nečítajú, e-knihy sa používajú!

Univerzitná knižnica Karl-Franzens Univerzity v Grazi zorganizovala v apríli 2006 medzinárodný odborný seminár „Gutenbergovo dedičstvo: Elektronická kniha“. Témami boli licenčné a...

From seminars and conferences

INFORUM 2006

  Táto už tradične vynikajúca medzinárodná konferencia o profesionálnych informačných zdrojoch sa uskutočnila v máji 2006 v Prahe. Jej usporiadatelia spoločnosť Albertina icome...

From seminars and conferences

UNINFOS 2006

  V dňoch 31. mája až 2. júna 2006 sa v priestoroch    Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konala medzinárodná konferencia UNINFOS 2006 – Univerzitné informačné...

From seminars and conferences

Odborný seminár MVS dnes a zajtra

Medziknižničné výpožičné služby sú služby, ktoré majú v kontexte knižnično-informačných služieb zvláštne postavenie. Na tom, že jedna knižnica požiada druhú knižnicu o...

From seminars and conferences

CASLIN 2006. Spätná väzba alebo robíme to dobre?

Už 13. ročník medzinárodného seminára CASLIN 2006, ktorý organizovala Knihovna Akademie věd České republiky v Prahe, sa konal v dňoch 11. – 15. júna 2006 v krásnom prostredí Českého...

From seminars and conferences

V Salzburgu o digitalizácii európskeho kultúrneho dedičstva

Rakúske Spolkové ministerstvo vzdelávania, kultúry a vedy zorganizovalo v dňoch 21. – 23. júna 2006 v Salzburgu dve významné akcie týkajúce sa digitalizácie kultúrneho dedičstva, a to...

Step by Step

Katalogizácia elektronických zdrojov

V súčasnosti je už väčšina knižničných fondov spracovaná v elektronickej podobe a prezentovaná v sieti internetu. Vlastnosťou elektronického katalógu je, že poskytuje multihľadiskový...

Infomix

Infomix

Koncom júna 2006 uplynulo 15 rokov od založenia spoločnosti ICOME, s. r. o, predchodkyne dnešných Albertina icome Praha, AiP Beroun a AiP Safe. Navyše tento rok oslavuje 10 rokov svojej...

Introducing

Navigačné nástroje CVTI SR – rýchly prístup k e-zdrojom

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) má ambíciu stále zvyšovať atraktivitu svojich služieb a stať sa centrálnym miestom prístupu k čo najväčšiemu počtu kvalitných...

Introducing

Know-how centrum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Poslaním Know-how centra je  zabezpečiť koordináciu a komplexný odborný servis pre pracoviská Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) v oblasti transferu know-how (z praxe na...

Introducing

Knižnica e-dokumentov o európskej integrácii

Súčasťou informačného portálu o európskej integrácii Euro:i:portál (http://www.edis.sk/index/index.php), ktorý vytvára Centrum VTI SR,    je Knižnica e-dokumentov, ktorá spolu...

From Slovakia

Vyhodnotenie súťaže TOP WebLib 2005 o najlepšie webové sídlo knižnice

Úvod Cieľom článku je priblížiť čitateľom vyhodnotenie súťaže TOP WebLIB 2005 o najlepšie webové sídlo knižnice. Ide o úvodný z dvoch článkov, ktorý opisuje organizáciu...

From Slovakia

Hodnotenie webových sídiel nominovaných na cenu TOP WebLib 2005

Cieľom tohto príspevku je predstaviť čitateľom najčastejšie chyby, s ktorými sa porota súťaže Top WebLib 2005 (S. Makulová, M. Regec, A. Fojtu) stretla, predovšetkým z hľadiska...

From Slovakia

Víťazi TOP WebLib 2005

...

From Slovakia

Naša anketa

Po vyhlásení výsledkov súťaže TOP WebLib 2005 sme oslovili víťazné knižnice a položili sme im nasledujúce otázky: 1. Prihlásili ste svoju knižnicu do súťaže sami – iniciatívne,...

From Slovakia

Redakčné systémy a ich pomoc v knihovníckej praxi

V súčasnosti majú vlastnú webovú stránku nielen veľké vedecké a akademické knižnice, ale aj mnohé menšie verejné knižnice. A hoci web a práca s ním je pre mnohé naše knižnice...

From Slovakia

V osídlach webového sídla alebo Knižničný web na druhý pokus

  Pokus prvý… Od apríla 1998 bol web, tvorený svojpomocne v bežnom textovom editore, preklápaný do formátu html; s jednoduchým rámcovým layoutom, ručnou grafikou, obrázkami,...

From Slovakia

Ako som orezal strom, ako som ho aj opravil a som na to pyšný...

(niekoľko poznámok o tvorbe webových stránok a webe vôbec…) Na základe skúseností, ktoré sme v našej Knižnici Ružinov nazbierali pri oboznamovaní sa s ríšou informačných...

From Slovakia

Kniha verzus počítač?

PREDSLOV alebo takmer pesimistická úvaha zameraná na verejné regionálne knižnice Už dlho sa zamýšľam nad tým, čo bude s knihou a knižnicami. Možno aj preto sa mi dosť často v...

From Slovakia

Mŕtve knihy

Kedysi dávno, keď zomrel náš prvý sused, pricestovala zo vzdialeného mesta jeho dcéra a vypratávala po ňom garsónku. Videl som ju, ako do smetí vynáša šatstvo, obuv, riady a kadejaké...

From Slovakia

Pätiny alebo ako som sa trikrát poučil

Povedala mi jedna psychiatrička – kamarátka, že obzrieť sa za niečím pekným nie je len normálne, ale aj zdravé. Tak sa chcem len v mihu obzrieť za ostatným ITlib-om. Určite, psychicky...

Step by Step

Systém navigácie na WWW stránkach

Cieľom článku je charakterizovať systém navigácie na webových sídlach. Charakterizujú sa základné princípy a metódy navigácie na webovom sídle. Osobitný dôraz sa kladie...

Step by Step

Je vaša internetová stránka dostatočne známa?

Každý prevádzkovateľ internetových stránok si určite položí otázku, či je jeho stránka dostatočne známa a sledovaná používateľmi, pre ktorých je určená. Prevádzkovatelia...

Step by Step

Nebojme sa blogovať (Odkrytá záhada blogu alebo prečo nevyužiť všetky možnosti sebaprezentácie)

Blog nie je žiadna novinka Aspoň tak som sa to dočítala na rôznych blogoch o (we)blogoch. Určite každý vie, čo je to web, ale pre úplnosť nazrime do anglicko-slovenského slovníka – a...

Infomix

Infomix

V priestoroch Slovenskej ekonomickej knižnice Ekonomickej univerzity v Bratislave koncom februára 2006 bolo za účasti ministra financiía podpredsedu vlády SR pre ekonomiku Ivana Mikloša...

On another topic

Implementácia knižničného systému CLAVIUS z pohľadu knižnice a knihovníkov

Miestna knižnica Petržalka využívala pre svoje odborné knihovnícke činnosti KS Libris od 1. januára 1998 – akvizícia a katalogizácia KF, od. 1. januára 2000 výpožičné služby na...

On another topic

WORKSHOP – spolupráce mezi pražskými knihovnami

Pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků uspořádala ve spolupráci s Národní knihovnou ČR 30. května t.r. workshop k možnostem a limitům spolupráce mezi...

On another topic

Knižnice v znalostnej spoločnosti. 1. kolokvium knižnično-informačných pracovníkov krajín Višegrádskej skupiny a Bulharska, Ruska, Ukrajiny a Nemecka

Tlačová správa Historicky prvé kolokvium knižnično-informačných pracovníkov krajín V4 a Bulharska, Ruska, Ukrajiny a Nemecka sa uskutočnilo v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej...

Introducing

123web.sk. Raz, dva, tri a máte web!

Budúcnosť tvorby webových sídiel smeruje čoraz k jednoduchšej tvorbe a správe obsahu. Spoločnosť ELET, s. r. o. (www.elet.sk), realizuje projekt, ktorého cieľom je v maximálnej miere...

Introducing

Detské knižnice na InfoLibe

Aj keď pojmy detské knižnice, detské knihovníčky či deckárky nie sú odborné termíny, dovoľujem si ich používať preto, že knihovnícka práca s deťmi je súčasťou knihovníctva ako...

Introducing

Manifest IFLA o prístupe k internetu

Neobmedzený prístup k informáciám je podstatou slobody, rovnosti, všeobecného porozumenia a mieru. Z tohto dôvodu IFLA (International Federation of Library Association and Institutions)...

Introducing

DAWINCI – Od správy fondov po prezentáciu knižnice

Riešite otázku získania automatizovaného knižničného systému? Nemáte internetovú stránku, alebo pracovníka na jej aktualizáciu? Práve pre vás je odpoveďou AKIS DAWINCI. Horúcou...

After five years, extraordinary ...

Päť rokov po...

V roku 2001 vzišlo z dielne Centra VTI SR prvé číslo časopisu ITlib. Jeho predchodcovia – Metodický spravodaj (vydávala ho SlTK od roku 1960), neskôr (od roku 1968) Spravodajca SlTK a od...

After five years, extraordinary ...

Čo hovoria hviezdy o redakčnom tíme

A teraz sľúbené charakteristiky členov tímu, ktorí stoja pri zrode jednotlivých čísiel časopisu, určujú jeho orientáciu a ich jediným cieľom je uspokojiť vás, našich čitateľov....

After five years, extraordinary ...

Prvý slovenský všeknižnično-informačný horoskop

Spracované na základe grantu Open Horoscopus Found, ev. č. 458787/05, pov. roz. e. č. MV SR 45756999/05 OŠVPI tímom nezávislých astrológov vedených známou veštkyňou Isabelou z Tobosu....

After five years, extraordinary ...

Zápasníci

Prali se pod kávovníkem počítačník s knihovníkem. Proč se prali? O co šlo? Copak vám to nedošlo? Šlo o zdroje informační, oba po nich tuze lační. Každý z nich by je chtěl řídit...

After five years, extraordinary ...

Päť rokov IT-čka v číslach (2001 – 2005)

Začiatok roka sa v každej inštitúcii nesie v znamení spracovávania štatistických údajov za uplynulý rok. Napriek tomu, že dobrá štatistika nikdy nie je samoúčelná, ale slúži ako...

On a professional note

Podmíněná budoucnost knihoven

Na sklonku minulého roka nás navždy opustil aj u nás na Slovensku dobre známy vynikajúci český vysokoškolský pedagóg a vedec prof. PhDr. Jiří Cejpek, CSc. Ako spomienku na túto...

On a professional note

O jednej prognóze

Na chvíľu sa v nasledujúcich dvoch príspevkoch vrátime o viac ako štvrťstoročie späť, aby sme vám priblížili isté obdobie slovenského knihovníctva a jeden zaujímavý dokument, ktorý...

On a professional note

Porozprávali sme sa o prognóze

Nie vždy je schopný odborný dokument vypovedať, alebo aspoň medzi riadkami naznačiť, o okolnostiach svojho vzniku. Tak je to aj v prípade Odborovej prognózy rozvoja knihovníctva do roku...

On a professional note

Knihovny a informační profese na začátku 21. století. Můžeme předvídat?

Jisté je jen jedno, že není jisté nic. Plinius Nevím, jaký bude počítačově orientovaný vývoj knihoven a uživatelských rozhraní, když si přečtu, co tvrdí Marvin Minsky z...

On a professional note

Teze Koncepce trvalého uchování knihovních sbírek tradičních a elektronických dokumentů v knihovnách ČR do roku 2010

Úvod V závěru roku 2005 připravili pracovníci Národní knihovny ČR ve spolupráci s kolegy z dalších českých knihoven Koncepci trvalého uchování knihovních sbírek tradičních a...

On a professional note

Najväčší poklad knižnice

S príchodom internetu – už nielen ako technológie, ale predovšetkým v podobe obsahu – nastal pre knižnice i samotných knihovníkov čas začať si klásť existenčné otázky. Ľudia už...

On a professional note

O konferencii ASIS&T 2005: iskry a synergie

Úvod: tematická orientácia – iskrenie medzi výskumom a praxou Konferencie ASIS&T (Americkej spoločnosti pre informačnú vedu a technológie) sú vrcholným podujatím v odbore...

On a professional note

“Librarian” má v škótskej spoločnosti dobrý “kredit”

V septembri 2005 som sa ako jedna z dvoch vybraných kandidátov z východnej a strednej Európy zúčastnila 4-týždňového študijného pobytu v Edinburghu. Pobyt organizovala Edinburská...

On a professional note

Viete, že...

prieskumová agentúra Gartner varuje IT profesionálov? Úspešný IT profesionál sa bude identifikovať nielen s vlastným odborom, ale s celým priemyselným odvetvím, na ktorého procesoch a...

On a professional note

Tak mně napadlo...

Tak mě napadlo… … že každý jednotlivý exemplář knížky, byť by vycházel ve statisícovém nákladu, v nejbanálnější vazbě a na nejobyčejnějším papíře, má (nebo...

On a professional note

Technická univerzita v Košiciach buduje knižničné centrum

Koncom septembra 2005 mnohých kolegov z knižničného prostredia zaiste zaujala správa v tlači a médiách, že Technická univerzita v Košiciach (TU) buduje vo svojom areáli novú budovu –...

On a professional note

Nová databáza na webovej stránke Univerzitnej knižnice v Bratislave

Rozvoj informačných technológií a rozšírenie internetu priniesli na prelome storočí nové možnosti aj v oblasti spracovania historických knižných fondov, starých tlačí a...

Infomix

Infomix

BOBCATSSS 2007 bude v Prahe Budúce sympózium BOBCATSSS sa uskutoční koncom januára 2007 v Prahe v spolupráci s nemeckými školami. Pražské fórum bude mať podnázov Marketing informačných...

For a cheerful note

Zopár dôvodov, prečo by si nás mali všetci vážiť (aj my seba)... alebo Obhajoba stavu knihovníckeho verejného... (Stručný náčrt tvorológie)

V nasledujúcich riadkoch sa zameriavam najmä na verejné knihovníctvo (predtým ľudové), ktoré mi je najbližšie (každý lišiak predovšetkým svoj chvost chváli) a ktoré je – vo vzťahu...

For a cheerful note

Byť riaditeľkou knižnice je úžasné...

Keď ma z redakcie oslovili, aby som napísala príspevok do narodeninového čísla s tým, že mám voľnú ruku, čo sa týka témy i formy, potešila som sa. Vzápätí som si uvedomila, že...

For a cheerful note

Hviezdny čas knižníc v kvadrante qS

Dávno pradávno, na začiatku všetkých začiatkov bol Veľký tresk. Z hviezdneho prachu sa zrodili hviezdy a z hviezd galaxie. Červení obri, slnká, bieli trpaslíci, čierne diery…...

For a cheerful note

Krátka história cleanetu

Internet sa už v najbližších rokoch tak zaspamuje, že bude nutné vytvoriť novú sieť. S funkciami podobnými e-mailu vznikne najskôr služba clean-mail, zabezpečujúca bariéry proti spamu,...

For a cheerful note

Knihovníci a matematika

Každá profesia má svoje zvláštnosti a úchylky. Všetci poznáme syndróm dôležitosti vrátnikov, arogantnosti a neochoty (slovenských) predavačiek či predvolebného sľubovania politikov....

For a cheerful note

Myšlienky v kufri

Väčšina účastníkov knihovníckeho podujatia si nechávala v šatni okrem kabátov aj tašky a kufríky. Preto sa mi šatniarka prihovorila, keď som jej podal iba kabát: “…a kufor?”...

For a cheerful note

Ach, tí Američania, ale nám zas zavarili

Svet sa zmenšil, ba priam by som povedal, že sa zminiaturizoval. Kdekoľvek sa vo svete niečo šuchne, okamžite o tom vieme. Nie inak je tomu aj v knihovníckom svete. Chodia správy z Európy,...

For a cheerful note

5 (k)rokov k víťazstvu – Súťaž

Na...

For a cheerful note

Milí čitatelia!

Keďže sa oslava chýli ku koncu, rozhodli sme sa na záver predložiť trocha duchovného pokrmu. Okrem patróna sv. Vavrinca (230 – 258), ktorý bdie nad knihovníkmi už temer 18. storočí...

For a cheerful note

Výsledky súťaže 5(k)rokov k víťazstvu

Celoslovenský knihovnícky časopis ITlib. Informačné technológie a knižnice oslávil 5. výročie svojho vzniku.   Pri tejto príležitosti pripravila redakcia špeciálne narodeninové...

Speech

Príhovor

   Publikovať alebo nie? Pred desaťročiami som si v pracovni svojho pedagóga prečítala výrazný nadpis Publish or perish – Publikuj alebo zahyň. Hoci som vtedy mala už prvé...

Speech

Príhovor

Odkrývanie trinástej komnaty   Téma e-zdroje v knižniciach je notoricky známa, aj ITlib jej už venoval pomerne veľa pozornosti, samozrejme, v rôznych súvislostiach, pretože je...

Speech

Príhovor

Webové sídlo – vaša vlajková loď Stretávame sa s nimi každý deň. Stali sa súčasťou našich životov. Vedome i podvedome nás ovplyvňujú. Pomáhajú nám, tešia nás a informujú,...

Speech

Príhovor

Aj časopisy majú narodeniny… Jedno je isté – všetko má svoj začiatok. Niečo vznikne a my sledujeme, ako sa mu darí v čase. Občas sa zastavíme, aby sme sa prizreli bližšie....

Main Articles

Elektronické formy publikovania a činnosť knižnice

Úvod Pojmy publikovanie, publikovať (z lat. publicum = verejnosť) označujú aktivitu, ktorej cieľom je niečo verejne sprístupniť, zverejniť. Publikovanie sa najčastejšie chápe ako...

Main Articles

K publikovaniu v knižnici. Jeden pohled z Městské knihovny v Praze

Publikování v knihovně. Spolu s předaným e-mailem z redakce časopisu ITlib si vcelku téměř bezstarostně (chápejte ve smyslu jisté nadsázky) poznamenávám určené téma pro příspěvek...

Main Articles

Elektronické informačné zdroje a ich miesto v knižniciach budúcnosti

Informačné technológie ovplyvňujú všetky sféry ľudskej činnosti a logicky sa nevyhýbajú ani práci knižníc. Existencia elektronických informačných zdrojov ako produktov implementácie...

Main Articles

Přístup k elektronickým informačním zdrojům v knihovnách České republiky

Příspěvek popisuje vývoj a stav v získávání a dostupnosti elektronických informačních zdrojů v knihovnách České republiky od konce 90. let minulého století do současnosti. Uvádí...

Main Articles

Web náš každodenný... (očami knihovníka a používateľa verejnej knižnice)

Začiatok nášho milénia je poznačený novými informačnými technológiami a hlavne rozvíjajúcim sa internetom. Čoraz viac údajov je prístupných v digitálnej podobe a knižnice, pokiaľ...

Main Articles

Rozvoj webových stránek veřejných knihoven v České republice

Podobně jako zahraniční knihovny si i knihovny v České republice brzy uvědomily výhody webové prezentace na internetu: přístupnost z kteréhokoliv místa na naší zeměkouli v kteroukoliv...

Main Articles

Alexandrijský manifest o knižniciach, informačná spoločnosť v akcii

Knižnice a informačné služby prispievajú k fungovaniu komplexnej informačnej spoločnosti. Umožňujú intelektuálnu slobodu tým, že sprístupňujú informácie, myšlienky a umelecké diela...