Issue 2005/

From Slovakia

Grantová podpora Ministerstva kultúry SR v oblasti knižníc (alebo pár myšlienok o grantoch)

Na začiatok zopár faktov. Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom Programovom vyhlásení zo dňa 4. novembra 2002 v časti D. Kultúra zaviazala vytvoriť stabilný a transparentný systém...

From Slovakia

Verejný internet v slovenských knižniciach

Verejné knižnice1 vo všeobecnosti nie sú dostatočne pripravené na poskytovanie knižničných a informačných služieb pomocou informačných technológií. Rovnako nie sú pripravené...

From Slovakia

Rozvojové projekty akademických knižníc

Ministerstvo školstva SR (ďalej MŠ SR) už niekoľko rokov prideľuje verejným vysokým školám určitú časť finančných prostriedkov na základe rozvojových projektov. Rozvojové projekty...

From Slovakia

Projekty v akademickej knižnici ako nástroj na jej prezentáciu v rámci univerzity a mimo nej

Tvorba projektov a ich riešenie sa stalo súčasťou každodenného života takmer každej knižnice, či už verejnej, vedeckej alebo akademickej. Tie šťastnejšie, personálne lepšie vybavené,...

From Slovakia

Projekty akademických knižníc pre 21. storočie

V priebehu posledných 10 rokov elektronické zdroje nadobudli a stále nadobúdajú čoraz väčší význam vo vedeckej a odbornej komunikácii. Ich výhody vyniknú najmä vtedy, ak ide o...

From Slovakia

Projekty a ich význam pre rozvoj Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

Knižnice sa nachádzajú v štádiu neustálych premien vyplývajúcich najmä z rýchlo rastúceho vývoja informačných technológií. Hoci v súčasnosti si v knižniciach tlačené dokumenty...

From Slovakia

Zaujímavá príležitosť pre knižnice

Je dostatok príkladov na to, že cezhraničná spolupráca obohacuje kultúrne inštitúcie, ktoré sa na takejto spolupráci zúčast- ňujú. Každá príležitosť tohto druhu je vítaná,...

From Slovakia

Vzdelávanie – brána do budúcnosti

Projekt Vzdelávanie – brána do budúcnosti nadviazal na tréningy realizované v rámci projektu Manažér kultúry otvorený novým formám v roku 2003 (IT lib č. 4, 2003). Vďaka finančnej...

From Slovakia

Kolokvium knižnično-informačných pracovníkov krajín V4

Do programu rokovania ministrov kultúry krajín V4 a Rakúska, Ruska, Slovinska a Ukrajiny, ktoré sa konalo v dňoch 28. a 29. apríla 2005 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, bol...

From Slovakia

Právnická knižnica otvorila bránu informáciám

Deň 13. september 2005 sa v kalendáriu Univerzitnej knižnice UPJŠ (ďalej len UK UPJŠ), ako aj Právnickej fakulty UPJŠ zapísal červeným písmom. V uvedený deň sa totiž uskutočnil...

From Slovakia

Projekt Tisíc dobrých kníh

Po nástupe nových informačných technológií sa o práci s krásnou literatúrou v slovenskom knihovníctve takmer nehovorí. Pritom denná prax, ktorú možno podložiť i štatistickými...

From Slovakia

Viete, že “T-Mobile pomáha komunite”?

Spoločnosť T-Mobile Slovensko v spolupráci s Nadáciou PONTIS realizovala už 2. ročník grantového programu s celoslovenskou pô-sobnosťou s názvom “T-Mobile pomáha komunite”. Program je...

From Slovakia

Súborný katalóg knižníc SR – monografie má svoje pokračovanie

Ciele, východiská a priority, riadiace, organizačné a kooperačné zabezpečenie, model a stav budovania Súborného katalógu knižníc SR – monografie (SKK SR – M) k 28. októbru 2002 bol...

From Slovakia

Projekty a rozvojové aktivity v knižniciach (alebo o džinovi vo fľaši, ktorého by sme všetci radi vypustili)

Čo to je vlastne projekt? Ako súvisí s rozvojovou aktivitou? Čo je a čo vlastne nie je rozvojová aktivita alebo projekt? Kedy je projekt rozvojovou aktivitou a kedy už nie? Mnohé otázky mi...

From abroad

Informační společnost bez hraníc? Obnova a rozvoj spolupráce v oboru informační studia a knihovnictví v rámci zemí V4

V tomto roce realizoval elektronický časopis o informační společnosti Ikaros ( www.ikaros.cz) spolu s partnery z Polska, Maďarska a Slovenska projekt s názvem Information Society without...

From abroad

Dynamický akčný plán na koordináciu digitalizácie

Dňa 16. novembra 2004 sa Rada Európskej únie dohodla na Pracovnom pláne na r. 2005 – 2006, ktorý je zacielený na konkrétne výsledky, úlohy a časové rámce a identifikuje činitele,...

Step by Step

Informačná architektúra a jej vplyv na metodológiu tvorby WWW stránok

Cieľom článku je charakterizovať novoznikajúcu vednú disciplínu informačnú architektúru a jej vplyv na metodológiu tvorby www stránok. Charakterizujú sa prístupy k chápaniu pojmu...

Infomix

Infomix

Nová riaditeľka odboru pre knižničný systém SR Generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice v Martine doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., vymenoval PhDr. Ivetu Kilárovú, PhD., do...

On another topic

Informačné správanie desaťročných detí: aj na Slovensku máme informačne chudobných

Literárne informačné centrum v Bratislave už pravidelne realizuje začiatkom leta výskum čítania a informačného správania. V tomto roku sa výskum zameral na žiakov štvrtých tried...

On another topic

O novom pohľade na bibliografický záznam alebo o FRBR (s dôrazom na vecný popis)

Functional Requirements for Bibliografic Records [1] – Funkčné požiadavky na bibliografický záznam – materiál pripravený v roku 1998 sekciou IFLA pre katalogizáciu. Tento materiál si...

Introducing

Trendy IKT v knižniciach

Úvod V bežnom živote sa často stretávame s výrokom “za všetkým hľadaj ženu”. Možno sa vám to zdá trocha čudné, ale prinajmenšom rodovo to zodpovedá, lebo “linka” je aj v...

Introducing

Portál WWW.INFOGATE.SK

Príspevok sa venuje úvahám na tému sprístupňovania informácií o fondoch na internete, kde cieľovou skupinou nie je len odborná verejnosť, ale aj bežní návštevníci knižníc. Cieľom...

Introducing

RSS – novinka na portáli InfoLib

Tematická skupina INFORMAČNÉ ZDROJE a SLUŽBY na portáli InfoLib ponúka novú službu – RSS. RSS je služba, ktorá vám prostredníctvom RSS čítačky (programu voľne dostupného na...

Introducing

Matching Grant – grantový program pre školstvo a vedu spoločnosti Sun Microsystems

Divízia Education and Research spoločnosti Sun Microsystems vytvára akademické programy pre vzdelávacie inštitúcie a vedeckú komunitu. Hlavným cieľom je pomôcť študentom, učiteľom a...

From Slovakia

Verejné knihovníctvo na Slovensku dnes

Vážení čitatelia, na poslednom stretnutí redakčnej rady časopisu ITlib koncom minulého roka bol jednoznačne prijatý návrh, aby jedno číslo bolo zamerané na problematiku verejného...

From Slovakia

Regionálne knižnice Banskobystrického samosprávneho kraja vo víre legislatívnych zmien

Úvod Cieľom príspevku je stručne opísať, ako sa stále meniace legislatívne prostredie prejavuje v riadení, financovaní a odbornej činnosti verejných knižníc. Mapuje obdobie od prechodu...

From Slovakia

Verejné knižnice v Bratislavskom kraji

Na hodnotenie činnosti verejných knižníc za obdobie ich pôsobenia pod samosprávou vyšších územných celkov od delimitácie v roku 2002 po súčasnosť je ešte prikrátky čas – ani nie...

From Slovakia

Činnosť verejných knižníc v Bratislave

Určite každý z knižničných pracovníkov si pod pojmom činnosť knižníc predstaví širokú oblasť ich výkonov, aktivít a celej agendy, ktorou je podmienená ich existencia. Keďže je to...

From Slovakia

Súčasný stav regionálnych knižníc v Košickom samosprávnom kraji

Súčasný stav regionálnych knižníc v Košickom samosprávnom kraji Priznám sa, že som niekoľko dní premýšľala, ako príspevok o stave knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického...

From Slovakia

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre vznikla v roku 1923 ako mestská knižnica a patrí k najstarším kultúrnym ustanovizniam v tomto starobylom meste. Jej pôsobnosť sa rokmi postupne...

From Slovakia

Ako sa darilo knižniciam v Prešovskom samosprávnom kraji

Činnosť verejných knižníc v Prešovskom kraji v posledných rokoch do značnej miery ovplyvňujú legislatívne a organizačné zmeny týkajúce sa jednak zmien zriaďovateľa a prechodu...

From Slovakia

Elektronizácia Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne a verejných knižníc v Trenčianskom samosprávnom kraji

Počiatky elektronizácie Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne siahajú do konca 90. rokov 20. stor. V tom období si knižnica stanovila cieľ automatizovať knižnično-informačné procesy...

From Slovakia

Verejné knižnice v Trnavskom kraji

V Trnavskom samosprávnom kraji pracuje 247 verejných knižníc: 4 regionálne knižnice, z toho 1 s krajskou pôsobnosťou, 1 mestská knižnica s právnou subjektivitou, 11 mestských knižníc...

From Slovakia

Regionálne knižnice Žilinského kraja v samosprávnom prostredí

V roku 2002 podstúpili aj regionálne knižnice Žilinského kraja ďalšiu zmenu zriaďovateľa. Tentoraz išlo o zmenu radikálnejšiu, a to presun z riadenia štátu do samosprávneho prostredia....

From Slovakia

Knižnice očami zriaďovateľov (anketa)

V snahe získať “pohľad z druhej strany“ a dať možnosť vyjadriť sa i zriaďovateľom knižníc, ktorí často v neľahkých finančných podmienkach a v rámci daných možností o nich...

From Slovakia

Banskobystrický samosprávny kraj

Odpovedá: PhDr. Eva Chylová, odbor kultúry Dovolíme si upozorniť, že prechod kompetencií v oblasti kultúry z Krajského úradu v Banskej Bystrici na Banskobystrický samosprávny kraj (ďalej...

From Slovakia

Bratislavský samosprávny kraj

Odpovedá: Mgr. Renáta Staněková Bratislavský samosprávny kraj je zriaďovateľom (v porovnaní s ostatnými VÚC v SR, ktoré sú zriaďovateľmi viacerých knižníc) iba jedinej takejto...

From Slovakia

Košický samosprávny kraj

Odpovedá: PhDr. Marta Čiderová, odbor kultúry Myslím si, že bol prínosom.   Podľa možnosti. Zastupiteľstvo KSK schválilo dňa 20. júna 2005 pre 5 verejných regionálnych knižníc z...

From Slovakia

Nitriansky samosprávny kraj

Odpovedá: PhDr. Silvia Detvayová Regionálne knižnice i ďalšie kultúrne inštitúcie boli delimitované pod vyššie územné celky k 1. aprílu 2002. Aj po delimitácii pokračovali v plnení...

From Slovakia

Prešovský samosprávny kraj

Odpovedá: Mgr. Anna Trenčéniová, odbor kultúry Sieť regionálnych knižníc poskytuje služby čitateľom a používateľom v rámci celého Prešovského regiónu. Delimitáciou prešli pod...

From Slovakia

Trenčiansky samosprávny kraj

Odpovedá: Ing. Marta Šajbidorová, oddelenie kultúry Presun kompetencií nevyriešil sám osebe žiaden problém. Nevyriešili sa nedostatočné zdroje na nákup literatúry, na mzdy zamestnancov...

From Slovakia

Trnavský samosprávny kraj

Odpovedá: PhDr. Ľubica Malá, odbor kultúry – 2. Dosah decentralizácie kompetencií štátu v oblasti kultúry na regionálne samosprávy v roku 2002 sa v prvom volebnom období existencie...

From Slovakia

Žilinský samosprávny kraj

Odpovedá: PhDr. Janka Bírová, oddelenie kultúry Regionálne knižnice a Krajská štátna knižnica v Žiline boli k 1. aprílu 2002 delimitované z Krajského úradu v Žiline v intenciách...

From Slovakia

Čím a ako žijú verejné knižnice v Bratislave?

Všetkým tým, čím aj iné knižnice na Slovensku. Máme také isté (alebo podobné) problémy ako väčšina verejných knižníc. Pozastavím sa len pri niektorých. Legislatívny rámec...

From Slovakia

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

Malá knižnica – veľké služby Verejnej regionálnej knižnici, ako je naša, často hovoria “malá”. Možno preto, že nemáme vlastnú budovu a sídlime v prenajatých priestoroch...

From Slovakia

Aktivity Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove v práci s čitateľmi

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove prechodom pod VÚC dostala do vienka krajskú metodickú činnosť, ktorou bola dovtedy poverená Štátna vedecká knižnica. Nový rozsah činnosti a nové...

From Slovakia

Práca so znevýhodnenými používateľmi v Staromestskej knižnici v Bratislave

Staromestská knižnica v Bratislave je univerzálnou verejnou knižnicou, ktorá plní funkciu mestskej knižnice pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto. Jej zriaďovateľom je samospráva...

From Slovakia

Prvá súkromná knižnica na Slovensku slúži verejnosti

  Bibliotéka Kaláka v Nových Zámkoch ( kalaka.yweb.sk) Je slnečné sobotné ráno a my spolu s pani Katkou Štrbovou prichádzame do knižnice. Chodí sem trikrát do týždňa už piaty...

From Slovakia

Nové služby Mestskej knižnice v Piešťanoch

Vláda Slovenskej republiky prijala dňa 11. apríla 2001 návrh Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006, v ktorej sa medzi inými zdôrazňujú ciele, ako napr. informatizácia a...

From Slovakia

Možnosti spolupráce verejnej knižnice s organizáciami tretieho sektora

Aktivity občanov v oblasti sociálnej, vzdelávacej, kultúrnej, prípadne aj v niektorých ďalších, čoraz viac zohrávajú dôležitú úlohu v rozvoji miest a obcí. Tieto aktivity rámcované...

From Slovakia

Knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice

Projekt Knižnično-informačný systém tretej generácie (KIS3G) vznikol na základe uznesenia vlády SR, ktoré je venované implementácii informačných a komunikačných technológií v...

From Slovakia

Nenormálne veci

(Prosil by som ctených čitateľov, aby príspevok brali v lepšom prípade ako fejtón, ale úplne spokojne ho môžu zavrhnúť ako nenáležité fantazírovanie.) K napísaniu tohto príspevku ma...

From Slovakia

Marketing a public relations ako faktor úspechu

(Na margo jedného podujatia) Seminár pod názvom Marketing a public relations elektronických informačných služieb prilákal do Banskej Bystrice počas Týždňa slovenských knižníc...

From Slovakia

Quo vadis, Libris? Rozhovor s RNDr. Tiborom Menyhértom

  1. Môžete nám v krátkosti priblížiť firmu Acom Soft a jej produkt knižnično-informačný systém Libris? Systém Libris je na slovenskom trhu automatizovaných knižničných...

Step by Step

Prečo je potrebné dodržiavať štandardy World Wide Web konzorcia

Úvod Súčasnosť je čoraz väčšmi poznačená internetom a nárastom informácií v digitálnej forme. Internet svojím globálnym charakterom ovplyvnil život a prácu ľudí na celej planéte,...

Infomix

Infomix

Ukončenie činnosti EAGLE a perspektívny projekt MGE Súčasné obdobie charakterizuje prudký nárast informácií zaznamenávaných na čoraz modernejších nosičoch a rozširovaných pomocou...

On another topic

Digitalizácia (slovenských) knižníc a archívov?

Na margo jedného workshopu Aj keď archivári a knihovníci by mali mať k sebe vzhľadom na predmet svojho výskumu blízko, k výmenám informácií dochádza zväčša len sporadicky. Pritom...

Introducing

Služba ScholarSFX v Centre VTI SR

Spoločnosť Ex Libris ( www.exlibrisgroup.com) v spolupráci s Google Scholar ponúka knižniciam, ktoré nemajú možnosť využívať “OpenURL resolver”, novú bezplatnú službu ScholarSFX (...

Introducing

Tak ako to je s tou knižnicou?

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo knižnice neustále priťahujú pozornosť skupinky odborníkov a určitého množstva verejnosti? Prečo sa knihovníci stále, napriek všetkým...

From Slovakia

Projekt Budovanie digitálnych akademických knižníc SR

Budovanie digitálnych zbierok akademickej produkcie a ich sprístupňovanie vo forme úplných textov digitálnych dokumentov prístupných cez počítačovú sieť preniká aj do prostredia...

From Slovakia

Význam evidencie publikačnej činnosti pre manažment fakulty

Publikačná činnosť pracovníkov vysokých škôl je jedným z mnohých hodnotiacich kritérií vysokých škôl. Vyžaduje sa pri hodnotení jednotlivcov i fakúlt ako celkov. Stáva sa...

From Slovakia

Trend otvoreného prístupu k odborným informáciám a SciTech navigátor

Jednou z hlavných úloh knižníc v súčasnosti je zabezpečovať potreby čoraz náročnejších a informačne gramotnejších používateľov, ktorí oceňujú rýchly a bezplatný prístup k...

From Slovakia

Veda a výskum na Slovensku

Málokto vie, že sekcia vedy a techniky Ministerstva školstva SR (MŠ SR) spolu s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) "…informuje odbornú a širokú verejnosť o...

From Slovakia

EURO:i:portál – otvorený elektronický priestor pre euroinformácie

EURO: i:portál (EIP) – http://www.edis.sk/index/index.php   – je informačný portál Centra vedecko-technických informácií SR zameraný na Európsku úniu. Je výsledkom viacročnej...

From Slovakia

INFOS 2005

33. medzinárodné informatické sympózium INFOS 2005 bolo v pozornosti nielen knihovníckej verejnosti 25. – 28. apríla 2005, Stará Lesná – Vysoké Tatry Ústrednou témou tohtoročného...

From Slovakia

1. ročník hodnotenia slovenských knižničných webových sídiel “TOP WebLib ´04”

Spolok slovenských knihovníkov vyhlásil roku 2004 súťaž o najlepšie domáce knižničné webové sídlo a vyzval prostredníctvom portálu InfoLib ( www.infolib.sk) knižničnú obec a...

From Slovakia

SAKAČIK 2004

Slovenská asociácia knižníc na záver 5. ročníka Týždňa slovenských knižníc v marci 2004 pre členské knižnice vyhlásila súťaž o cenu Slovenskej Asociácie Knižníc za Aktívny...

From Slovakia

Seminár o používaní databáz Web of Knowledge

Za účasti zástupcov knižnično-informačných pracovísk využívajúcich informačné prostredie (platformu) Web of Knowledge sa 15. marca 2005 konal seminár, ktorý zorganizovala Akademická...

From abroad

Otázky a odpovede týkajúce sa open source

Dňa 2. septembra 2003 Nelsonville Public Library (NPL) – stredne veľký systém 7 knižníc, ktorý poskytuje služby 60 000 obyvateľov Athens County v štáte Ohio – začala využívať nový...

From abroad

Zo zahraničnej literatúry

  Google Scholar sa rozvíja – má Scirus konkurenciu? VÍTŮ, Martin: Google Scholar se rozvíjí – má Scirus konkurenci? In Ikaros [online], 2005, n. 3 [cit. 2005-04-19]. Dostupné na...

Step by Step

OpenOffice.org

V tomto článku predstavím voľne šíriteľný kancelársky balík OpenOffice.org (OOo). Tento balík obsahuje všetky podstatné kancelárske programy pohromade, a to WRITER – textový editor,...

Step by Step

Inštalujeme softvér z internetu

Voľne distribuovaný softvér na stiahnutie patrí k “rodinnému striebru” internetového sveta a jeho vlastnenie poteší každého trošku vyspelejšieho používateľa výpočtovej techniky....

Infomix

Infomix

Európska knižnica   Európska knižnica ako nová digitálna knižnica prístupná cez internet spustila svoju online prevádzku v máji 2005 za plnej podpory Európskej únie. O jej cieľoch,...

On another topic

Hodnoverné informácie o Európe

European Sources Online (ESO) je informačná služba, ktorá umožňuje integrovaný prístup k rozsiahlemu množstvu informačných zdrojov zameraných predovšetkým na Európsku úniu, ale aj na...

Introducing

Rozhovor s Milanom Regecom

V dňoch 19. až 21. februára sa uskutočnilo jedno z najväčších svetových podujatí o elektronickom vzdelávaní E-ducation Without Borders 2005 v Abu Dhabí (...

From Slovakia

Kto si a odkiaľ prichádzaš?!

Úvod Len príďte, tešíme sa na vašu návštevu, sme tu pre vás! Niet azda väčšieho zadosťučinenia pre pracovníkov knižnice ako možnosť privítať čitateľa, opýtať sa ho, čo...

From Slovakia

Bezpečnostné riešenia Knižničného systému SR

Príznačnou vlastnosťou Knižničného systému SR je zabezpečiť maximálnu možnú dostupnosť systému s prakticky nulovým časom plánovaného alebo neplánovaného výpadku. Zároveň je...

From Slovakia

Bezpečnostné riziká implementácie online katalógu na internet

(Úvod do problematiky internetovej bezpečnosti pre knižnice) Úvod Keď chceme uvažovať o bezpečnostných rizikách online katalógov, ktoré sú prístupné prostredníctvom internetu, musíme...

From Slovakia

Kde je Anboeter Cristi?

O tom, ako sa zbierkové poklady nenápadne a nevedno kam strácajú, a niekoľko myšlienok o ochrane historických knižných zbierok. Azda každému, kto sa aspoň v malej miere zaujímal o dejiny...

From Slovakia

Elektronická ochrana fondov v Slovenskej národnej knižnici

Každodennou úlohou knižníc je i ochrana svojich fondov pred úmyselným odcudzením. Keďže k najspoľahlivejšej ochrane pred krádežami patrí elektronická ochrana, čoraz väčší počet...

From Slovakia

Možnosti ochrany knižničných budov, pracovníkov a čitateľov

Som rada, že mám možnosť prezentovať činnosť nie tradičnú pre knihovnícku prácu, no veľmi potrebnú a aktuálnu. Každý z nás, kto pracuje denne v styku s ľuďmi, to môže len...

From Slovakia

Bezpečný (ideálny?) depozit

“Ideálnym” depozitom sa sotva môže pochváliť nejaká slovenská knižnica, hoci mnohé sa o to určite usilujú najmä v posledných rokoch, keď sa ochrane dokumentov venuje zvýšená...

From Slovakia

Ochrana osobných údajov

Do problematiky ochrany knižníc môžeme tiež zahrnúť oblasť ochrany osobných údajov. Právo na ochranu osobných údajov upravuje čl. 19 ods. 3 Ústavy SR, v ktorom sa hovorí, že každý...

From Slovakia

Je potrebná bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v knižniciach?

Jedným zo základných práv, ktoré Ústava SR zabezpečuje všetkým občanom, je právo na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci. Konkrétnym výrazom tohto práva je náš právny poriadok,...

From abroad

Ochrana zbierok, budov a osôb vo Francúzskej národnej knižnici

Počas svojho trojmesačného študijného pobytu vo Francúzskej národnej knižnici som sa oboznámila i s problematikou ochrany zbierok, budov a osôb. Táto činnosť je však taká komplexná,...

From abroad

Piaty ročník konferencie Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2004

Technologické možnosti elektronického sveta roztočili špirálu vízií a projektov a v konečnom dôsledku spôsobili zmenu informačnej paradigmy v spoločnosti. Tento fakt vo veľmi vydarenej...

From abroad

Zo zahraničnej literatúry

Ochrana pamiatok v prípade ozbrojeného konfliktu a krízových situácií Miedziński, Stefan – Niciński, Kazimierz: Ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. In...

Step by Step

Preventívne opatrenia pri práci s počítačmi – pomôžu?!

Všetci tí, ktorí pracujú s počítačom skoro každý deň – takých je veľmi veľa a budú určite stále pribúdať, nám dajú určite za pravdu, že sedenie pri počítači sa na nich...

Step by Step

Ako na bezpečné dáta?

Informačné a komunikačné technológie sú v dnešnom modernom svete všadeprítomné. Počítače prenikajú do väčšiny odborov ľudskej činnosti a my sme nútení čoraz častejšie “žiť...

Step by Step

Vírusy a Slovenská lekárska knižnica

V Slovenskej lekárskej knižnici pracujem asi 3 roky. Za ten čas bolo treba formátovať veľa počítačov, vyskytlo sa množstvo vírusov. Dnes je problémov podstatne menej. Realizovali sa...

Step by Step

Na okraj bezpečnosti systémov Windows a Linux

Každý z nás si pri slove bezpečnosť vybaví niečo v zmysle potreby ochraňovať svoj majetok, o ktorý sa nechceme deliť s niekým iným. Preto si nechávame inštalovať bezpečnostné...

Step by Step

Kde a ako hľadať informácie o bezpečnosti

Zahraničné vydavateľstvá sprístupňujú viacero elektronických informačných zdrojov zameraných na: bezpečnosť z hľadiska ochrany osobných údajov, zabezpečenie informačných...

Infomix

Infomix

SNK v Martine pripravuje novú koncepciu O príprave koncepcie národného programu komplexnej ochrany historických knižničných fondov na Slovensku sa dočítate v Bulletine SAK č. 1/2005....

On another topic

Obzretie sa za seminárom Informačné správanie človeka pri využívaní informácií a percepcii textov

(14. decembra 2004, Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta UK, Bratislava) V názve uvedený seminár sme na Katedre knižničnej a informačnej vedy FiF UK zorganizovali na...

Introducing

Bezpečnost informačních systémů v knihovnách – zkušenosti spol. SEFIRA

  S tím jak se zvyšují možnosti automatizovaných knihovních systémů (KS), roste využívání služeb v knihovnách a vzniká také nutnost řešit bezpečnost těchto systémů....

Introducing

Bezpečnosť v Advanced Rapid Library

Nová doba so sebou prináša nové problémy a, našťastie, aj nové spôsoby riešenia takto vzniknutých problémov. Ak voľakedy stačilo mať na zabezpečenie svojich informácií a dokladov...

Speech

Príhovor

Dobrý nápad Redakcia časopisu ITlib mala bezpochyby dobrý nápad, keď sa rozhodla venovať jedno tematické číslo rozvojovým projektom v knižniciach. Téma je nanajvýš aktuálna. Práve...

Speech

Príhovor

  Knižnice v osídlach informačných technológií? Žijeme vo svete, kde dobro zápasí so zlom, výhry sa striedajú s prehrami, láska s nenávisťou a poznanie s nepoznaním. Aby to...

Speech

Príhovor

  Otvorený elektronický priestor a knižnice Všetci sa dnes chystáme na život v e-svete: rožky a mlieko budeme kupovať v e-obchode za e-peniaze, deti budú zo školy nosiť poznámky v...

Speech

Príhovor

  Kniha v hlavnej úlohe “On nezapálil chrám bohyne v Efeze, tak ako to urobil ten hlupák Hérostratos, aby sa dostal do novín a školských čítaniek.” Tak charakterizuje v úvode...

Main Articles

Niektoré možnosti financovania knižníc

Možnosti financovania činnosti knižníc SR zo štrukturálnych fondov v skrátenom programovacom období 2004 – 2006: operačný program Základná infraštruktúra, sektorový operačný...

Main Articles

Rozvojové projekty Slovenskej národnej knižnice a výhľad do budúcnosti

Vedomosti predstavujú jeden zo základných predpokladov rozvoja informačnej spoločnosti. Rastúci objem informácií sám o sebe nie je prospešný, pokiaľ sa informácie nepremenia na poznatok...

Main Articles

Grantové projekty veřejných knihoven

Základným východiskom finančnej politiky každej knižnice je rozpočet. Príspevok mapuje súčasné možnosti verejných knižníc v Českej republike v oblasti spolufinancovania a dotýka sa...

Main Articles

Grantové a vzdělávací programy EU podporující oblast celoživotního vzdělávání

Celoživotní učení jako komplexní systém zatím v ČR neexistuje. Chybí rámec, který by podporoval rozvoj dalšího vzdělávání dospělých s nezbytnými vazbami na počáteční...

Main Articles

Potrebujeme verejné knižnice?

Autorka analyzuje súčasný stav slovenského verejného knihovníctva a porovnáva jeho vývoj za roky 1970 – 2004 s českým verejným knihovníctvom. Upozorňuje na základné nedostatky vo...

Main Articles

Verejné knižnice v Českej republike – súčasnosť a výhľady

Autor analyzuje situáciu v českom knihovníctve po spoločenských zmenách roku 1989, keď došlo k zásadným zmenám aj v riadení, organizovaní a financovaní knižníc. Konštatuje, že po...

Main Articles

Začiatok nového milénia v znamení otvárania informačného priestoru

Autorka si za cieľ tohto článku vytýčila v skratke zmapovať základné črty, procesy a projekty fenoménu, ktorý sa usiluje prinášať to, čo pre knihovníkov predstavuje to magické slovko...

Main Articles

Digitálne riadenie autorských práv z pohľadu knižníc

Systémy digitálneho riadenia autorských práv (DRAP) predstavujú mechanizmus sprístupňovania informačných obsahov na základe zmluvného vzťahu medzi držiteľom práv a záujemcom o obsah....

Main Articles

Digitálne akademické repozitáre a knižnice

Čas zmien v komunikácii vedeckých poznatkov “Staré tradície a nové technológie sa spojili, aby umožnili bezprecedentné verejné blaho.“ Budapest Open Access Initiative, február 2002...

Main Articles

Preprintové servery

Pod preprintom sa všeobecne rozumie verzia príspevku, ktorý je zo strany autora “výskumne ukončený”, ale z hľadiska publikovania je v procese prípravy na publikovanie. Z hľadiska...

Main Articles

Bezpečnosť v knižniciach

Článok sa zaoberá problematikou bezpečnosti v knižniciach, jej začlenenia v rámci knižničnej prevádzky. Patrí tu ochrana priestorov knižnice, jej zamestnancov i návštevníkov, ochrana...

Main Articles

Riziko záplavy: knihovník medzi prevenciou a nápravou škôd. Skúsenosti z povodní v roku 1997 a 2002

V posledných rokoch museli kultúrne inštitúcie v Čechách čeliť nebezpečenstvu rozsiahlych záplav. Krízové riadenie ponúka riešenie takýchto katastrofických udalostí, overené...