Issue 2004/

From Slovakia

Projekt KIS3G a cesta k Slovenskej knižnici

Úvod Najprv si ujasnime hlavné pojmy a vzťahy. Projekt KIS3G (Knižnično-informačný systém tretej generácie) je projekt štátneho informačného systému združujúci subjekty, ktoré sa...

From Slovakia

Skúsenosti s implementáciou systému Virtua v ŠVK v Banskej Bystrici

V knihovníckej verejnosti Slovenska je všeobecne známe, že naša knižnica od roku 1996 prevádzkovala knižnično-informačný systém VTLS, v súčasnosti prevádzkovaný firmou VTLS Inc.,...

From Slovakia

Od Librisu k Virtue

S automatizáciou sme v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou začali ešte v roku 1992. V r. 1996 sme mali v systéme Libris retrospektívne spracovaný celý knižničný fond a plne...

From Slovakia

Skepsa knihovníčky a KIS3G

Už rok je realitou slovenského knihovníctva KIS3G – Projekt spoločného knižnično-informačného systému tretej generácie. Asi každý, kto sa profesionálne pohybuje v...

From Slovakia

Súborný katalóg periodík a KIS3G

Podrobné údaje o súbornom katalógu periodík, ktorý je najstarším online knihovníckym systémom u nás, boli naposledy uverejnené na stránkach tohto časopisu pred dvomi rokmi [ 1]. Preto...

From Slovakia

Môj pohľad na projekt KIS3G

V tomto príspevku chcem prezentovať svoj vonkajší, možno subjektívny pohľad na projekt informatizácie knižníc SR, známy pod pracovným ambicióznym názvom KIS3G, čo je skratka pre...

From Slovakia

Knižnično-informačný systém v stredne veľkej verejnej knižnici

(Postrehy, skúsenosti) Zavádzať v akejkoľvek knižnici akýkoľvek informačný systém (nemusí byť nevyhnutne práve tretej generácie) nie je vôbec jednoduchá záležitosť. Úvodom teda...

From Slovakia

Advanced Rapid Library – knižnično-informačný systém SEK

Východiskový stav Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity (SEK) od r. 1994 do polovice roku 2003 využívala na budovanie, spracovanie a sprístupňovanie knižnično-informačných...

From Slovakia

Výmena knižničného systému Libris za Clavius

Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som sa vrátila na chvíľu do minulosti a pripomenula príspevok v odbornom časopise IT lib č. 3/2002. V tomto príspevku som v súvislosti s...

From Slovakia

Stručne o BIS-C, máličko o budúcnosti CVTI SR a nakoniec aj trochu o KIS3G

Niekedy v apríli roku 1993 sa CVTI SR, vtedy vlastne ešte SlTK Bratislava, rozhodlo pre zakúpenie knižničného systému BIS-C. Tento produkt rakúskej firmy DABIS sa síce umiestnil až za...

From Slovakia

Dawinci v Mestskej knižnici Bratislava

  V ére informačnej spoločnosti sú knižnice súčasťou národnej infraštruktúry a ich cieľom je poskytovať a rozširovať kvalitné služby využívajúce moderné informačné a...

From Slovakia

OLIB na STU v Bratislave

   Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave sa od r. 1997 – 1998 používa na automatizáciu knižničných procesov systém OLIB (Oracle Library), ktorý postupne nahradil a...

From Slovakia

FlexLib3i – výpožičný systém Slovenskej poľnohospodárskej knižnice

O úskaliach a problémoch aplikácie “vlastného” knižnično-informačného systému, prípadne systému vytvoreného na zákazku pre jednu konkrétnu knižnicu, sa v prvej polovici 90. rokov...

From Slovakia

Skúsenosti so systémom PROFLIB

Vedecko-informačné stredisko Akadémie Policajného zboru (ďalej VIS) je jediným verejne prístupným odborným informačným pracoviskom v odbore práva v rámci rezortu MV SR so zameraním na...

From Slovakia

Čo prináša Virtua alebo skúsenosti UK v Bratislave

O význame aplikácie prostriedkov výpočtovej techniky v knižnično-informačných procesoch dnes už nikto nepochybuje. Automatizované knižnično-informačné systémy priniesli zvýšenie...

From Slovakia

Využitie CDS/ISIS v Divadelnom ústave

  Divadelný ústav (DÚ) okrem iného systematicky zhromažďuje, spracováva, uchováva a sprístupňuje archívne, dokumentačné, knižničné, audiovizuálne a scénografické materiály o...

From Slovakia

Slovenská chemická knižnica pri FCHPT STU v Bratislave

História knižnice Počiatky vzniku a formovania knižnice sa datujú už od roku 1955. Vedením knižnice, ktorá študijnú literatúru vydávala cez úzke pivničné okienko a realizovala svoju...

From Slovakia

Výučba automatizovaných knižnično-informačných systémov na ŠKIŠ

Keď som v septembri 2003 nastupovala v ŠKIŠ ako nový pedagóg – učiteľ odborných knihovníckych predmetov, s prekvapením som zistila, že už niekoľko rokov sa tu nerealizuje výučba...

From Slovakia

Nič nové, len posúvame veci ďalej

Nedávno sme sa na jednom celoslovenskom stretnutí ocitli v spoločnosti kolegov – knihovníkov. Jedna z kolegýň sa obrátila smerom k nám a vyslovila otázku: “Čo to tam vy na východe...

From abroad

Aleph spája: Knižnice a nové technológie

NSR, Mníchov, Bavorská štátna knižnica, 10. – 16. októbra 2004 Bavorská štátna knižnica – Bayerische Staatsbibliothek (BSB) – je ústrednou knižnicou Slobodného štátu Bavorsko a...

From abroad

Tam a znovu späť: Od integrovaných knižničných systémov k modulárnym

Odkedy sa začiatkom 80. rokov objavili integrované knižničné systémy (IKS), prechádzali neustálym vývojom, až kým sa koncom 90. rokov nedosiahol istý stav nasýtenia. Viaceré IKS...

Step by Step

Desať krokov pri výbere AKIS

Pamäťové inštitúcie – archívy, múzeá, galérie a osobitne knižnice – od nepamäti poskytujú ľuďom prístup k myšlienkam, informáciám a dokumentom a táto skutočnosť sa nezmení...

Infomix

Infomix

www.kniznica-ruzinov.biz Nuž, takíto sme v tej našej knižnici. Častokrát sa hrnieme do niečoho, čo nie je až tak nevyhnutne nutné, vymýšľame, čo by sme ani vymýšľať nemuseli,...

Introducing

Softvér pre malé a stredné knižnice SR

Slovenská národná knižnica (SNK) v Martine sa rozhodla vyriešiť problém dostupnosti vhodného, kvalitného a cenovo dostupného softvéru pre malé a stredné knižnice. Cieľom zámeru SNK je...

Introducing

CVTI SR – 11 rokov distribúcie CDS/ISIS

Databázový a rešeršný systém CDS/ISIS z dielne UNESCO, ktorý sa zrodil takmer súčasne s príchodom prvých personálnych počítačov, dovŕši na budúci rok neuveriteľných 20 rokov...

Introducing

Knižničný systém Clavius

Úvod Knižničný systém Clavius je pomerne mladý moderný integrovaný systém, ktorý začala firma LANius vyvíjať v roku 1998 na základe osemročných skúsenosti v oblasti automatizácie...

Introducing

AKIS DAWINCI – dostupné riešenie automatizácie knižníc

(Automatizácia a digitalizácia) V poslednom čase sledujeme pomerne zásadné zmeny v prostredí knižníc a informačných stredísk. Ide o zmeny štruktúry, financovania, spôsobov komunikácie...

Introducing

Knižnično-informačný systém PROFLIB

CEIT, s. r. o., Biskupická 1, 821 06 Bratislava, www.ceit.sk Firma CEIT, s. r. o., vznikla v Bratislave v roku 1992 ako špecializovaná firma na konverzie a spracovanie dát, najmä slovníkov,...

Introducing

DAIMON – moderný knižničný systém pre veľké a teraz aj MALÉ knižnice

S jedinečnou ponukou na dodanie cenovo veľmi výhodnej štandardnej verzie knižničného systému DAIMON do malých knižníc prichádza spoločnosť SEFIRA. Aj malá knižnica sa tak môže...

From Slovakia

Vzdelávanie (nielen) knihovníkov pod legislatívnou lupou

Kvalitné ľudské zdroje sa vo všeobecnosti považujú za základný predpoklad úspešnosti firmy, odvetvia, zvládnutia odboru, pracovných postupov, profesie. Schopnosti, vedomosti a zručnosti...

From Slovakia

Memorandum o celoživotnom vzdelávaní

  Celoživotné vzdelávanie (CŽV) chápeme ako neustály, nepretržitý proces vzdelávania, ktorý prebieha počas celého života človeka. Aj keď táto myšlienka nie je nová a objavuje...

From Slovakia

Trojstupňový systém vzdelávania v študijnom odbore knižnično-informačné štúdiá na Univerzite Komenského v Bratislave

Reforma vysokoškolského vzdelávania priniesla radikálnu zmenu v systéme štúdia. Bola vypracovaná a schválená nová Sústava študijných odborov (rozhodnutie Ministerstva školstva SR č....

From Slovakia

Mediamatika ako nový študijný odbor knižnično-informačných vied

Prienik počítačov skoro do všetkých sfér nášho života sa okrem iného prejavuje aj vzájomným zbližovaním sa pôvodne oddelených odvetví, ktoré majú, tou či onou formou, do činenia...

From Slovakia

Knižničné a informačné štúdiá na Prešovskej univerzite?

Väčšina z vedúcich pracovníkov knižníc východoslovenského regiónu takmer každodenne pociťuje akútny nedostatok odborne vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov na trhu práce. Je zrejmé,...

From Slovakia

Stredoškolské vzdelávanie knihovníkov a informačných pracovníkov na Slovensku

Na úvod Škola knihovníckych a informačných štúdií v Bratislave (ŠKIŠ) je jedinou odbornou školou svojho druhu na Slovensku, ktorá poskytuje stredoškolské vzdelávanie v oblasti...

From Slovakia

Doškoľovacie stredisko CVTI SR

História doškoľovania v našej inštitúcii začala v 60. rokoch minulého storočia, keď vo vtedajšej Slovenskej technickej knižnici (roku 1996 premenovanej na Centrum vedecko-technických...

From Slovakia

Informačné služby alebo vzdelávacie služby?

Prudký rozvoj informačných technológií v posledných rokoch vyvolal revolúciu v spôsobe získavania, spracovania a sprístupňovania informácií. Mnohé verejné knižnice u nás reagujú na...

From Slovakia

Vzdelávanie knihovníkov v menších verejných knižniciach

Úvod Verejné knižnice dlhodobo zaznamenávajú nedostatočný prísun nových kvalifikovaných knihovníkov, ktorí by boli schopní plniť náročné úlohy vyplývajúce z meniaceho sa...

From Slovakia

Kurz základov práce s počítačom a vyhľadávanie na internete

(Skúsenosti z rovnomenného vzdelávacieho kurzu vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach)   Od 27. novembra 2002 existuje v našej knižnici nové pracovisko –...

From Slovakia

Potreba vzdelávania manažérov

Čoraz rýchlejšie sa meniace vzťahy a väzby v súčasnom globálne prepojenom svete vytvárajú neľahké podmienky pre dnešných manažérov. Niektoré oblasti ekonomiky sú ešte stále...

From Slovakia

Vzdelávacia činnosť Národného osvetového centra

Národné osvetové centrum (NOC) je centrálnou inštitúciou pre rozvoj teórie a praxe kultúrno-výchovnej činnosti a zároveň pracoviskom s vyše päťdesiatročnou praxou v oblasti...

From Slovakia

Vydané neperiodické publikácie za roky 2002 a 2003

Príprava jednotného elektronického formulára pre štatistické zisťovanie v rezorte kultúry (KEŠKULT)   Odbor informatiky Ministerstva kultúry SR vykonáva ročné štatistické...

From abroad

Univerzitné vzdelávanie informačných pracovníkov

Úvodom Na poslednej konferencii Inforum v máji 2004 sa v jednej zo sekcií krátko diskutovalo o otázke pripravenosti pracovníkov našich stredísk vedecko-technických informácií a odborných...

From abroad

Ďalšie vzdelávanie a doškoľovanie knihovníkov – výzva našich dní (rozhovor)

S Dr. Horstom Neisserom, riaditeľom Mestskej knižnice v Kolíne nad Rýnom, sa rozprávala Dr. Sylvia Kováčová. S. K.: Mohli by ste pre našich čitateľov v krátkosti charakterizovať...

From abroad

Získavanie knihovníckej kvalifikácie – úlohy do budúcnosti

“Diplomovaní knihovníci – informační špecialisti. Sú komunikatívni, poskytujú kvalitné služby, sú schopní pracovať v tíme, znášajú zvýšenú záťaž…” Takto sa začína...

From abroad

Hodnotenie informačných špecialistov v európskom meradle

Koncom roku 1990 začalo 12 európskych stavovských zväzov v oblasti informačnej vedy v Európe v rámci programu Développer les EuroCompétences pour l´Information et Documentation (DECIDoc) s...

From abroad

6. výročné zasadnutie skupiny národných predstaviteľov a expertov v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva

(Dublin 27. – 29. júna 2004, Írsko) National Representatives Group (NRG) je medzinárodným koordinačným a poradným orgánom ústredných orgánov a inštitúcií s celoštátnou a...

From abroad

Knižnica – raj pre čitateľa

Medzinárodný knižničný kongres v Salzburgu (23. – 25. jún 2004) Spolok rakúskych knižníc bol založený roku 1948 pod názvom Spolok rakúskych ľudových knižníc a ľudových...

From abroad

Zo zahraničnej literatúry

Knižnice pre mládež a vzdelávanie Taesch, Danielle: Les bibliothčques pour la jeunesse et la formation. In BBF [online]. Paris : Enssib, 2003 [cit.2004-07-07], 2003, 48.n. 1, p. 65-67. Dostupné...

Step by Step

VyGoogleujte si informácie

“Hľadal som na internete nič a vyhľadávač našiel 27 987 384 stránok.” Zenový knihovník Najznámejší internetový vyhľadávač Google založili v roku 1998 dvaja študenti Stanfordskej...

Infomix

Infomix

Splnomocnenec vlády SR pre informatizáciu spoločnosti V apríli t. r. v budove Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pod vedením štátneho tajomníka MDPT Mikuláša Kačaljaka...

Introducing

InfoLib-edu: dištančné vzdelávanie na portáli InfoLib

Internet je dnes samozrejmou súčasťou nášho života. Do popredia sa dostávajú nielen snahy o skvalitnenie vyhľadávania či prezentácie na tomto médiu, ale tiež aj spôsoby, ako súčasne...

Introducing

Kódex etiky českých knihovníků

Knihovny jsou veřejné, demokratické instituce, které shromažďují, uchovávají a poskytují informace všem členům společnosti. Zajišťováním a zpřístupňováním dokumentů a...

From Slovakia

Digitalizácia z nadhľadu

Ak sa pozrieme na proces digitalizácie z nadhľadu a dohodneme sa, že digitalizácia je prevod primárnych dokumentov do digitálnej (teda strojom čitateľnej) podoby, je zrejmé, že je to veľmi...

From Slovakia

Projekty digitalizácie Univerzitnej knižnice v Prešove

Poskytovanie elektronických informačných zdrojov z vlastnej produkcie je nezvratným trendom v našich knižniciach, ktoré svoje uplatnenie nachádza najmä v poslednom období a úzko súvisí s...

From Slovakia

Digitalizačné pracovisko v UK TU Košice

Budovanie digitálnej knižnice v UK TU V roku 2001 vznikla v Univerzitnej knižnici (UK) Technickej univerzity v Košiciach (TU) iniciatíva na budovanie digitálnej knižnice, ktorej súčasťou...

From Slovakia

Budovanie plnotextovej databázy poľnohospodárskej slovacikálnej literatúry – skúsenosti a problémy

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre (SlPK) spracováva Bibliografickú databázu SlPK, ktorá sa skladá z dvoch častí: Agrobibliografia, ktorá obsahuje záznamy slovacikálnej...

From Slovakia

Slovenský výbor pre medzinárodný program Pamäť sveta

Na základe iniciatívy Slovenskej komisie pre UNESCO, Ministerstva kultúry SR, Slovenskej národnej knižnice v Martine, Univerzitnej knižnice v Bratislave, Slovenského národného archívu a...

From Slovakia

Elektronické publikovanie – diaľnice a chodníčky

(Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre a e-publikovanie na univerzite)   Dynamické individuálne metódy práce s informáciami, ktoré prinieslo elektronické prostredie,...

From Slovakia

Digitalizácia galerijných zbierok, archívnych, knižničných fondov a informácií v Slovenskej národnej galérii

Základnou úlohou Slovenskej národnej galérie (SNG) je zhromažďovať, ochraňovať, odborne spracúvať, dokumentovať a sprístupňovať významnú časť kultúrneho dedičstva Slovenska....

From Slovakia

Sú plnotextové medicínske online zdroje naozaj plnotextové?

(Naše poznatky) Kým ešte nedávno sme sa s možnosťami plnotextového prístupu k odborným online informačným zdrojom stretávali len ojedinele, v súčasnosti sa k nám už dostávajú...

From Slovakia

Staré koľaje opustiť je ťažké

V septembri 2003 sme na adrese http://www.snk.sk/odborcin/snk_main_odborcin.html zverejnili Metodiku vecného popisu a iné metodické materiály k vecnému popisu. Následne prebehli semináre o...

From Slovakia

Novelizácia zákona o povinnom výtlačku

Úvod Povinný výtlačok (PV) je zákonné opatrenie, ktoré ukladá vydavateľom povinnosť odovzdať kópie svojich publikácií knižniciam v krajine, v ktorej publikujú. Princíp povinného...

From Slovakia

Knižničný portál InfoLib vykročil...

Medzi vrcholné podujatia Spolku slovenských knihovníkov počas Týždňa slovenských knižníc 2004 patrilo slávnostné uvedenie portálu InfoLib – portálu pre knižničnú a informačnú...

From abroad

Viete, čo je CIPAC?

Medzi skratkami používanými v knihovníctve a informačných vedách nájdeme aj akronym CIPAC, vytvorený zo združeného pomenovania Card- Image Public Access Catalogues. Pred niekoľkými rokmi...

From abroad

Úvahy nad digitálnymi knižnicami – náčrt informačných stratégií pre nasledujúce desaťročie

7. medzinárodná konferencia, 3. – 5. februára 2004, Bielefeld, NSR Na podujatí sa zúčastnilo viac než 400 špecialistov z 30 krajín celého sveta. Odznelo 20 odborných prednášok, 14...

From abroad

Zo zahraničnej literatúry

Digitálne dedičstvo – rešpektovanie práva Barbara Szczepańska: Dziedzictwo cyfrowe – zarządzanie prawami. In EBIB [online]. 2004 [cit. 2004-03-09]. Dostupné na internete:...

Step by Step

Edičná činnosť knižnice na CD-ROM-e

Edičná činnosť Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach vychádzala doteraz jedine v tlačenej podobe. V minulosti to bolo aj niekoľko tisíc výtlačkov z jedného titulu....

Step by Step

Prezentácia jednej knižnice trochu inak alebo možnosti mobilných telefónov

Možností na prezentáciu knižnice, ale aj iných organizácií či objektov je v súčasnosti značné množstvo, hlavne z pohľadu dostupných médií, fyzických nosičov informácií a...

Step by Step

Elektronické knihy

Pojem “E-Book“ = elektronické knihy sa používa v dvoch významoch na označenie: hardvérového zariadenia, ktoré je špeciálne konštruované na čítanie súborov s obsahom odpovedajúcim...

Step by Step

Zo sveta elektronických kníh

V poslednom období k rôznym informačným službám s úplnými textami pribudli aj online služby sprístupňujúce neperiodické publikácie (monografie). Označujú sa ako elektronické knihy...

Step by Step

Internetové katalógy ako služba

Katalógy musia byť čo najväčšmi rozdelené: treba osobitne zostaviť katalóg kníh, katalóg časopisov a vecný katalóg. Knižné tituly treba zasa rozdeliť na nové a staršie. Pravopis v...

Step by Step

GROVE MUSIC ONLINE

http://www.grovemusic.com   Dnes už nikoho neprekvapí, že čoraz viac informačných zdrojov je ponúkaných v elektronickej podobe. Mnohé z nich existujú paralelne s klasickou tlačenou...

Infomix

Infomix

Na úvod Týždňa slovenských knižníc predstavila Univerzitná knižnica v Bratislave nový CD-ROM dokumentov zapísaných do zoznamu UNESCO Pamäť sveta: Basagic´s Collection of Islamic...

On another topic

Príprava projektu a žiadosť o grant z fondov EÚ

Centrum VTI SR zorganizovalo v marci t. r. seminár na tému Príprava projektu a žiadosť o grant z fondov EÚ (Možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ,...

Introducing

Pochváľte sa vlastnou zbierkou...

Moderné zbierky knižníc, archívov a múzeí zhromažďujú neustále narastajúce množstvo digitálnych dokumentov – text, grafické objekty, zvuky a video. Inštitúcie hľadajú nástroje,...

Introducing

Všetko o knižniciach a knihovníctve v Nemecku nájdete na novom knižničnom portáli

Začiatkom apríla sprístupnil Goetheho inštitút na svojej internetovej stránke Knižničný portál: Nemecko, www.goethe.de/bibliotheksportal (nemecky), www.goethe.de/librarypotal (anglicky),...

Introducing

Portál InfoLib získal Cenu INFORUM 2004

Cenami INFORUM 2004 boli na 10. medzinárodnej konferencii INFORUM 2004 v Prahe ocenené najlepšie české a slovenské produkty, služby alebo činy súvisiace s elektronickými informačnými...

From Slovakia

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu o internetizácii knižníc v SR

Odbor informatiky MK SR v spolupráci so SNK v Martine a CVTI SR spracoval v polovici roku 2003 dotazník, na základe ktorého chceli zmapovať situáciu v internetizácii knižníc na Slovensku....

From Slovakia

Meniaci sa svet referenčných služieb

Úvod Transformácii referenčných služieb sa v knižniciach v posledných rokoch venuje stále väčšia pozornosť. S rastúcim konkurenčným prostredím na trhu s informáciami aj knižnice...

From Slovakia

Čo chcem vedieť o EÚ? Elektronická referenčná služba – skúsenosti po roku

  Stručná retrospektíva Presne pred rokom vo februári 2003 naše pracovisko – Európske dokumentačné a informačné stredisko (EDIS) Centra VTI SR – sprístupnilo verejnosti novú...

From Slovakia

Vplyv informačných technológií na poskytovanie služieb MVS

Tak ako vo všetkých oblastiach knižničných služieb, aj v medziknižničných výpožičných službách spôsobilo zavedenie informačných technológií prevratné zmeny. Využívanie...

From Slovakia

Multimediálna študovňa v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici

Permanentné úsilie pracovníkov Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice o skvalitnenie knižnično-informačných služieb vyvrcholilo začiatkom roka 2004 otvorením novej multimediálnej...

From Slovakia

Odstraňovanie technických a informačných bariér v knižnici

Dostupnosť verejných informácií všetkým občanom je nevyhnutnou podmienkou plnohodnotnej a rovnoprávnej účasti na živote spoločnosti. S nárastom využívania elektronických informácií...

From Slovakia

E-služby vo verejnej knižnici

V tomto článku predstavím niektoré z našich elektronických služieb, ktoré poskytujeme používateľom alebo používame pri našej práci. Jedna z najstarších služieb je posielanie...

From Slovakia

Elektronické knižničné a informačné služby

Požiadavka všeobecnej dostupnosti verejných informačných zdrojov bez časového aj územného obmedzenia zohráva dôležitú úlohu aj v zmene charakteru knižničných služieb za posledných...

From Slovakia

Veľká Británia v malom

British Council má po svete sieť vyše 200 informačných centier alebo knižníc. Tri z nich sú na Slovensku: v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Čo je ich poslaním? Ponúknuť...

From abroad

Pýtajte sa knižnice v roku 1

“Pýtajte sa nás“. “Vy sa pýtate – my odpovedáme“. “Pýtaj sa svojho knihovníka“. “Informácie“. “Referencie“. “Pýtajte sa knižnice“ i mnohé ďalšie varianty mena...

From abroad

Virtuálna kooperatívna referenčná služba QuestionPoint

QuestionPoint vyvinuli spoločne Library of Congress a OCLC. V referenčnej sieti “QuestionPoint – Collaborative Reference Service“ participujú členovia globálnej referenčnej siete Global...

From abroad

Služby typu DDS

Každoročne sa vydáva čoraz väčšie množstvo tlačených dokumentov. V posledných rokoch rastie tiež počet publikovaných elektronických dokumentov. Ceny všetkých informačných prameňov...

From abroad

MUDRC pre každého

“Kto vie, kde sa poučiť, je už poučený.“ Tak znie motto webového portálu pre deti a mládež ( www.knihovna.kvary.cz/Portal/UVOD/MUDRC.HTM), ktorý je súčasťou webových stránok...

From abroad

Pražský “bazár nápadov“

Radi by sme sa s vami podelili so skúsenosťami a poznatkami, ktoré sme získali na výročnom stretnutí členských knižníc The European Business School Librarians´Group, ktoré sa konalo v...

From abroad

Online Information 2003

Svetové podujatie – 27. ročník Online Information 2003 – sa už tradične konalo v dňoch 2. až 4. decembra v londýnskom výstavníckom a konferenčnom komplexe Olympia. Tohtoročnou...

From abroad

Zo zahraničnej literatúry

Nové technológie a budúcnosť knižníc Elektronická súčasnosť a budúcnosť Ruskej štátnej knižnice: Interview s riaditeľom pre informatizáciu RŠK A. I. Vislym [Elektronnoje...

Step by Step

Využívajte e-zdroje správne

S narastajúcim počtom platených externých elektronických informačných zdrojov (e-zdrojov) v knižniciach a informačných strediskách sa čoraz častejšie objavujú otázky, aké...

Step by Step

Ročný výkaz o knižnici

Každoročne spracúvame štatistické výkazy za knižnice nášho okresu. Do roku 1998 sme ich spracovávali na “plachtách“. Neskôr sme používali program Excel. V programe sme vytvorili...

Infomix

Infomix

DDS v NK ČR už aj pre jednotlivcov Od januára 2004 je oficiálne sprístupnená služba elektronického dodávania dokumentov z fondov Národnej knižnice ČR, poskytovaná v minulom roku len v...

Introducing

Quantum2: dá vám silu vykonať zmeny

Quantum2 je interaktívny program pre rozvoj návykov, ktorý bol navrhnutý na zvýšenie efektívnosti informačných profesionálov a na to, aby im pomohol stať sa strategickými vodcami v rámci...

Introducing

Doplnkové služby od vydavateľstiev e-zdrojov

V konkurenčnom prostredí zahraničných vydavateľstiev bojujú jednotlivé spoločnosti o svoju pozíciu na trhu rôznymi spôsobmi. Ako dobrý bod sa počíta každá výhoda a každá pozitívna...

Speech

Príhovor

   AKIS, IKIS, CASLIN, KIS3G – a čo ďalej?   V zhone každodenných starostí si možno málokedy uvedomujeme, ako automatizované knižnično-informačné systémy (AKIS) a...

Speech

Príhovor

  doc. RNDr. Ing. Jozef Lipták, CSc., vedúci Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK, Bratislava Mení sa ekonomické prostredie okolo nás, globalizuje sa obchod, trh, informácie....

Speech

Príhovor

  Vážení čitatelia!   Digitalizácia sa zvykne prezentovať ako jedna z trendových metód informačnej práce a zároveň jej výstup, keď dokument dostane alternatívnu,...

Speech

Príhovor

Vážení čitatelia! “Všimli ste si zmeny v štatistikách využívania Vašej knižnice? Ak ste na tom tak ako väčšina knižníc, zrejme ste zaregistrovali stagnáciu, či dokonca pokles...

Main Articles

Transformácia knižničného systému na Slovensku po roku 1990

Transformáciu knižničného systému v Slovenskej republike z prísne hierarchického a ideologicky jednostranného systému k otvorenému a integrovanému systému verejných služieb pre...

Main Articles

Poznámky k súčasnému stavu automatizácie knižničných procesov v ČR

V uplynulých 15 rokoch sa pomery v českom knihovníctve výrazne zmenili. Prispela k tomu nielen zmena politického systému, ale aj využívanie počítačov v knižniciach – teda automatizácia...

Main Articles

Od registra seriálov k novému informačnému systému ISSN

“The Company of the Gods rejoiced, rejoiced, at the coming of Horus, the son of Osiris, whose heart was firm, the triumphant, the son of Isis, the heir of Osiris.” [ 1] Systém ISSN sa rozvinul v...

Main Articles

Vzdelávanie pre knihovníkov v zrkadle času; a čo budúcnosť?

O problematike vzdelania a vzdelávania knihovníkov v minulosti a súčasnosti (v závislosti od zmenených spoločenských podmienok, platnej legislatívy a informačných technológií). Kratšie...

Main Articles

Pohľad na mimoškolské vzdelávanie knihovníkov v Českej republike

Možnosť a nutnosť praktického využívania moderných informačných a komunikačných technológií (IKT) v bežnom živote každého z nás (škola, verejná správa, služby) a rozširovanie...

Main Articles

Pamäť Slovenska – program digitalizácie slovenského kultúrneho dedičstva

Ak máme dnes zodpovedne, kompetentne, ale predovšetkým reálne hovoriť o digitalizačných projektoch v rámci programu Pamäť Slovenska, nemôžeme obísť programové tézy, zámery,...

Main Articles

Program MEMORIA: rukopisy a staré tlače na internete

MEMORIA je názov združujúci iniciatívy, ktoré sa zrodili v súvislosti s prevádzkou a riešením programu Memoriae Mundi Series Bohemica (MMSB). Projekt Memoria smeruje k vybudovaniu...

Main Articles

Knižnice, služby, používatelia (a miesto Slovenskej národnej knižnice v nich)

Vďaka novým technológiám knižnice ponúkajú čoraz rozmanitejšie služby. Kým pred 500 rokmi objav kníhtlače prispel k rozšíreniu kníh, knižníc a poznatkov, dnešná zmena nie je len v...

Main Articles

Služby knižníc v digitálnom prostredí

“…ak chceme, aby všetko zostalo tak, ako je, všetko sa musí zmeniť.“ Tomasso di Lampedusa: Gepard V čase boomu informačno-komunikačných technológií dochádza v dôsledku...

Advertisement

Eurobooks 1

Advertisement