Issue 2003/

From Slovakia

Opýtali sme sa...

PhDr. Pavol Šimunič, CSc. pavol_simunic@culture.gov.sk Po skončení vysokoškolského štúdia na FiF UK v Bratislave (roku 1977, dejepis – filozofia) pracoval do roku 1990 ako odborný a...

From Slovakia

Riadenie knižnice z pohľadu jednej verejnej knižnice

Téma riadenia knižnice je veľmi široká a možno ju rozoberať z rôznych uhlov pohľadu. V tomto príspevku to bude uhol ekonomický, ktorý sa dotýka nielen prevádzky knižnice, ale...

From Slovakia

Štatistika – potrebujeme ju?

O štatistike sa niekedy hovorí, že je to presný súčet nepresných čísel. Je to skutočne tak? Mnohokrát si neuvedomujeme, že aj my sme predmetom štatistického zisťovania, a súčasne...

From Slovakia

Výročné správy a ich význam

Písanie výročných správ nie je žiadne nóvum. Výročné správy existovali v rôznych formách aj v minulosti. Po uplynutí roka okrem rozborov hospodárskej činnosti vypracovávajú...

From Slovakia

Fundraising v knižniciach alebo niekoľko inšpiratívnych zamyslení...

Udomácnené anglické slovo fundraising, ktoré znamená získavanie finančných zdrojov na realizáciu činnosti a aktivít neziskových organizácií, je veľmi často používané v slovníku...

From Slovakia

Tréningy manažmentu kultúry

Nadácia – Centrum súčasného umenia začala v roku 2002 realizovať vzdelávanie v oblasti manažmentu kultúry vo forme praktických tréningov, vedených slovenskými a zahraničnými...

From Slovakia

Akademická knižnica a informačný manažment akademických činností

Systém manažérstva rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje efektívnosť, kvalitu a pružnosť činnosti každej inštitúcie – teda aj vysokej školy (univerzity). Ak má univerzita (a jej fakulty)...

From Slovakia

Vydávanie vlastného periodika – jeden z hlavných pilierov public relations knižnice

Neodmysliteľnou súčasťou knižničného manažmentu na Slovensku sa stal hlavne v priebehu posledného desaťročia marketing – predovšetkým podporovanie pozitívneho obrazu knižnice vo...

From Slovakia

Vývoj knižnično-informačných služieb na pôde SEK EU

Komplex knižnično-informačných činností patrí z používateľského hľadiska medzi najdôležitejšie odborné knižničné aktivity vôbec. Ich kvalita je v celom rozsahu podmienená...

From Slovakia

Public relations Národného informačného strediska Hasičského a záchranného zboru

Čo ponúka? Národné informačné stredisko Hasičského a záchranného zboru (ďalej len NISHaZZ) je špecializované odborné pracovisko s pôsobnosťou pre celú Slovenskú republiku. Jeho...

From Slovakia

Bezpečnostný systém na ochranu KF vo vzťahu k zamestnancom a používateľom

1. Úvod V príspevku popisujeme dôvody zavedenia bezpečnostného systému na ochranu knižničných fondov do verejnej knižnice. Na ilustráciu uvádzame opis konkrétneho zariadenia a...

From Slovakia

Jubilujúce Centrum vedecko-technických informácií SR

Počas svojej existencie sa Centrum vedecko–technických informácií Slovenskej republiky (ďalej CVTI SR), predtým Slovenská technická knižnica, stalo jednou z najvýznamnejších...

From abroad

Obzretie sa za výročím a prezentáciou MKP

Vlaňajšie výročie Mestskej knižnice v Prahe (MKP) sme vnímali nielen ako jednu udalosť, ale predovšetkým ako medzník na ceste komunikácie MKP, ktorá smeruje k čo najlepším vzťahom s...

From abroad

Jubilejná komisia pre služby a Krajská knižnica v Karlových Varoch

Karlove Vary a okolie sú určite jedným z najkrajších miest v Českej republike. V tomto nádhernom prostredí, v meste romantickej architektúry, kolonád a krásnej prírody, v tropickej...

From abroad

Zo zahraničnej literatúry

Obraz inštitúcie v internete Leszek Grocholski Prameň: Wizerunek institucji w Internecie. In EBIB, 2002, 3 (32). Dostupné na internete: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/grocholski.php Internet je...

Step by Step

Ako zmeniť imidž knižnice?

Úlohy zamerané na zlepšenie postavenia knižníc a knihovníckej profesie sú už niekoľko rokov významnou súčasťou knihovníckych strategických materiálov. V tejto veci sa urobilo veľa...

Step by Step

Dva dni z riadenia jedného projektu

Autorka tohto príspevku sa zúčastnila kurzu Manažér kultúry otvorený novým formám (pozri s.18) a na základe nadobudnutých skúseností a vedomostí sa rozhodla pre členov svojho...

Step by Step

Pohľad z druhej strany

Kniha a knižnica, to je pre mňa stále veľké okno do sveta. Veľmi si vážim spisovateľskú obec i tých, ktorí nám v knižniciach pomáhajú zorientovať sa a sú pri nás svojou radou, keď...

Step by Step

Tematické zameranie časopisu na rok 2004

Vážené kolegyne, kolegovia, redakcia časopisu ITlib. Informačné technológie a knižnice zverejňuje plánované témy jednotlivých čísiel časopisu na rok 2004. Našou snahou je umožniť...

Infomix

Infomix

Program elektronizácie knižníc v SR má konkrétny výstup Banskobystrický samosprávny kraj – odbor školstva a kultúry v Banskej Bystrici – v rámci úloh regionálneho rozvoja prijal...

Introducing

InfoLIB

V čísle 3/2003 nášho časopisu sme uverejnili návrh úvodnej stránky nového slovenského portálu o knižniciach a pre knižnice InfoLIB, ktorý je výsledkom projektu realizovaného v...

From Slovakia

Využívanie elektronických zdrojov používateľmi knižníc na Slovensku

Úvod Jedným z aktuálnych výskumných trendov v oblasti informačných systémov je hľadanie typických vlastností a vzorcov správania používateľských skupín v informačnej spoločnosti v...

From Slovakia

Tretia strana mince

Slovenské vedecké a akademické knižnice sa snažia zo všetkých síl zachytiť svetový trend a v rámci pridelených skromných finančných možností zabezpečiť pre svojich používateľov...

From Slovakia

IPAC – nové prostredie informačných zdrojov SEK

Úvod Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave (SEK) používa od roku 1994 na budovanie, spracovanie a sprístup ňovanie knižničnoinformačných fondov integrovaný...

From Slovakia

Elektronické informačné zdroje z oblasti poľnohospodárstva na Slovensku

Rozvoj informačnej spoločnosti a búrlivý vývoj prostriedkov informačných a komunikačných technológií, ako aj kvantitatívny a kvalitatívny rozmach globálnej informačnej siete radikálne...

From Slovakia

Elektronické časopisy v službách Slovenskej lekárskej knižnice

Spoločenská diskusia o význame a vzťahoch tlačených a elektronických foriem dokumentov dospela v súčasnosti k záverom, že pre oblasť vedeckej komunikácie a výmeny odborných...

From Slovakia

Informačný systém EPC TU

Publikačná činnosť v akademickom prostredí patrí k významným interným fondom ťažko dostupnej literatúry, ktorý v spojení s potenciálom digitálnej knižnice môže významne prispieť...

From Slovakia

Oddelenie ENIGMA E-KNIHY

Nepokladám sa za odborníka na informačné technológie, aj keď internet využívam denne, či skôr nočne, ako vydavateľ kníh. A hoci na našej stránke www.enigma.sk nejaké elektronické...

From abroad

Výročná konferencia ALA/CLA (takmer) v tieni SARS

Od 19. do 25. júna 2003 sa v Toronte, v najväčšom kanadskom meste a hlavnom meste provincie Ontario, konala spoločná výročná konferencia American Library Association (ALA) a Canadian Library...

From abroad

Elektronické časopisy s osobitným zreteľom na informačnú vedu a knihovníctvo

S elektronickými časopismi (angl. ejournals, predtým tiež často známe ako ezines) sa dnes na internete stretávame doslova na každom kroku (spomeňme napr. populárne spravodajské servery)...

From abroad

Stanovenie funkčných požiadaviek pre bibliografické záznamy

Roku 1990 sa uskutočnil v Štokholme seminár o bibliografických záznamoch za podpory IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme (UBCIM) a IFLA Division of Bibliographic...

From abroad

Medzinárodná konferencia expertov na katalogizačné pravidlá

V dňoch 28. až 30. júla 2003 sa v Die Deutsche Bibliothek vo Frankfurte nad Mohanom konala prvá medzinárodná konferencia expertov na katalogizačné pravidlá. Zúčastnilo sa na nej 54...

From abroad

Výročné stretnutie členov EBSLG v Prahe

(25. mája – 1. júna 2003) Dnešná spoločnosť býva často označovaná aj prívlastkom informačná, čo znamená, že kladie dôraz na význam znalostí, na schopnosť ich získať,...

From abroad

Renesancia “učenej dišputy” na knihovníckej pôde

Zhrnutie diskusie uskutočnenej 25. júna 2003 v Mestskej knižnici v Prahe Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že učená dišputa má svoje pravé miesto iba pod ochrannými krídlami stredovekej...

From abroad

Fond multimédií v hudobnom oddelení Knižnice mesta Hradec Králové

Špeciálny fond hudobnovzdelávacích CDROMov, v ktorom je v súčasnosti vyše 330 titulov, buduje hudobné oddelenie KMHK od r. 1997. Fond je podrobne rozpracovaný a sprístupnený záujemcom...

Step by Step

Situácia s meraním využívania elektronických informačných zdrojov

Význam merania využívania EIZ Prístup k aktuálnym informáciám z oblasti vedy a výskumu z celého sveta je nevyhnutnou podmienkou rozvoja informačnej spoločnosti. S rozšírením nových...

Step by Step

Systémy dodávania dokumentov

Keďže žiadna knižnica nie je v súčasnosti schopná uspokojovať požiadavky svojich čitateľov výlučne zo svojich fondov, medziknižničné výpožičné služby nadobúdajú čoraz...

Step by Step

Skúsenosti s využívaním systému právnych informácií JASPI v Oravskej knižnici

Moderné informačné technológie kvalitatívne i kvantitatívne menia charakter poskytovaných knižničnoinformačných služieb, pričom sa pozitívne znásobujú možnosti získavať...

Step by Step

Propagácia a využitie elektronických databáz vo verejných knižniciach

Skúsenosti hudobného oddelenia Knižnice mesta Hradec Králové V súčasnosti budú pomaly končiť granty (EBSCO, ProQuest), v rámci ktorých české verejné knižnice využívali bezplatný...

Step by Step

Účtovanie e-zdrojov

Keďže podľa § 13 ods. 2 zákona 183/2000 Z. z. je knižnica povinná vykonávať odbornú evidenciu (prírastkový zoznam, zoznam úbytkov), revíziu a vyraďovanie knižničného dokumentu, radi...

Step by Step

www.sezamotvorsa

Problematika autorských práv je neoddeliteľnou súčasťou našej témy – elektronické informačné zdroje. Nakoľko časopis má obmedzený počet strán, ponúkam niekoľko adries, kde sa o...

Infomix

Infomix

Okno do Ruska Koncom júna tohto roku zavítali do Univerzitnej knižnice v Bratislave (UKB) kolegovia z Ruskej štátnej knižnice – Mari Trifonenková a Sergej Kazancev – s mandátom neziskovej...

Introducing

Unikátne encyklopedické diela

Po niekoľko storočí patrili encyklopédie k najrešpektovanejším druhom publikácií. Autori v nich oddávna prezentovali to najlepšie z ľudského poznania. Moderné encyklopédie, tak ako ich...

From Slovakia

Internetizácia verejných knižníc na Slovensku

Úvod Informatizácia spoločnosti úzko súvisí s rozvojom globálnej informačno-komunikačnej infraštruktúry, ktorá je základom realizácie informatizačných programov všetkých vyspelých...

From Slovakia

Verejné internetové pracovisko v Slovenskej národnej knižnici

V posledných rokoch sa zvýšil záujem o využívanie počítačov, či už vo vzdelávaní, profesionálnej sfére, alebo na súkromné účely. Získavať nové informácie umožňuje internet,...

From Slovakia

Internet a lekárske vedy

Rýchly rozvoj informačných technológií je jednou z najvýznamnejších charakteristík súčasnosti. Výsledkom rozvoja technológií je internet, ktorý sa stal informačným fenoménom...

From Slovakia

Elektronická knižnica časopisov – Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)

Keď sa otvoria stránky veľkých nemeckých knižníc a knižníc v nemecky hovoriacom jazykovom prostredí, nikde nechýba linka na Elektronickú knižnicu časopisov – Elektronische...

From Slovakia

Internet v knižnično-informačných službách Slovenskej poľno- hospodárskej knižnice

Rozvoj informačných a komunikačných technológií komplexne ovplyvňuje celú spoločnosť, správanie a životný štýl ľudí. Formuje sa nová generácia, pre ktorú je samozrejmé...

From Slovakia

Technika a nové technológie v našej knižnici

Knižnice boli – a verím, že aj naďalej budú – dôležitým prvkom v kultúre a vo vzdelávaní spoločnosti, úlohou ktorých je sprostredkovávať slobodný a rovnoprávny prístup občanov...

From Slovakia

Web BIBLIS – Súborná databáza regionálnej bibliografie

Naša knižnica je typická verejná knižnica východného Slovenska. Používame knižničný informačný systém LIBRIS pre knižničné fondy a BIBLIS pre tvorbu bibliografickej databázy....

From Slovakia

Informácie a znalosti na podnikovom webe

Ťažiskom príspevku je pohľad na proces sprostredkovania informácií a znalostí v intranete očami knižničného, resp. informačného pracovníka s dôrazom na stránku informačnú, nie...

From Slovakia

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica

Idea projektu Spoločnej česko-slovenskej digitálnej parlamentnej knižnice vznikla v roku 2001 na rokovaniach riaditeľov Parlamentnej knižnice Poslaneckej snemovne ČR a Parlamentnej knižnice...

From Slovakia

Knižnice pre všetkých

Posledný marcový týždeň sa už tradične slovenské knižnice usilujú upútať na seba pozornosť širokej verejnosti a zvýšenou aktivitou presviedčať o svojej užitočnosti a jedinečnosti...

From Slovakia

Knižnice – mosty informačnej spoločnosti

32. medzinárodné informatické sympózium INFOS 2003 zorganizoval Spolok slovenských knihovníkov v spolupráci s Ústrednou knižnicou SAV a pod záštitou Ministerstva kultúry SR už tradične...

From Slovakia

Možnosti využitia finančných prostriedkov poskytnutých krajinami Európskej únie

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici zorganizovala 23. mája 2003 pracovný seminár Možnosti využitia finančných prostriedkov poskytnutých krajinami Európskej únie v rámci...

From Slovakia

Informačné technológie a naši jubilanti

Typické ospalé nedeľné vidiecke ráno na slovenskom juhu začiatkom 21. storočia. Niekto je v kostole, niekto v hypermarkete (zatiaľ sú otvorené), niekto v krčme a zopár jedincov pracuje na...

From abroad

Internet a digitálne knižnice

Hoci internet ako taký existuje už zhruba 30 rokov, až vytvorenie a rozšírenie WWW technológií začiatkom 90. rokov podporilo explozívny nárast globálneho elektronického informačného...

From abroad

Zo zahraničnej literatúry

Získavanie internetovej kvalifikácie: “bibweb“ – internetový kurz pre knihovníkov Christian Hasiewicz Prameň: Zdobyvanie internetovych kwalifikacji: “bibweb“ – internetowy kurs dla...

Step by Step

Heuréka! Našiel som na internete

V staroveku týmto pokrikom vyjadril radosť Archimedes pri onom známom zákone o telese ponorenom do kvapaliny. Od tohto momentu heuréka symbolizuje radosť, nadšenie z víťazstva nad novým...

Step by Step

Sťahujeme programy z internetu zadarmo

Čarovné slovíčko zadarmo rozjasnieva tváre ľudí už po dlhé stáročia. Prirovnanie o kupujúcich, ktorí sa trhajú o zaujímavý tovar, vyjadrené ustáleným slovným spojením “ akoby...

Step by Step

Nasadenie Linuxu v knižniciach

Na Slovensku by sme len veľmi ťažko hľadali knižnicu, ktorá by denne nezápasila s nedostatkom finančných prostriedkov potrebných na svoj chod. Automatizácia knižnice nám vie ušetriť...

Step by Step

Utility pre systém LIBRIS a BIBLIS

V tomto článku opíšem prácu s drobnými nástrojmi pre systémy LIBRIS a BIBLIS, ktoré používame v našej knižnici (Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Rožňava). Všetky spomenuté...

Step by Step

Vieme dobre citovať?

V čísle 4/2002 nášho časopisu sme sa venovali problematike terminológie v oblasti citovania elektronických dokumentov. Definovali sme dva základné pojmy: citácia a bibliografický odkaz....

Infomix

Infomix

3. slovenský knihovnícky kongres na obzore SSK, SAK a Slovenská národná knižnica v Martine organizujú v Bratislave v dňoch 24. – 25. novembra 2003 pod záštitou Ministerstva kultúry SR 3....

Introducing

Čo chcem vedieť o EÚ? Nová elektronická referenčná služba

Množstvo informácií, ktoré na používateľa útočí zo všetkých strán – najmä z internetu, dostupný interný fond publikácií a presvedčenie malého tímu pracovníkov, že sa v tom...

Introducing

Šanca pre knižnice?

Cieľom projektu www.každom.veku , ktorý je realizovaný v rámci iniciatívy eSlovakia, je vytvoriť podmienky pre vzdelávanie dospelých a pre priblíženie internetu všetkým vekovým...

From Slovakia

Knižnice v slovenskej spoločnosti (anketa)

Dnes už iste nikto nepochybuje o nezastupiteľnosti knižníc v procese informatizácie spoločnosti. Svedčia o tom aj mnohé závažné dokumenty prijímané na najvyššej úrovni nášho...

From Slovakia

Spoločenské funkcie knižníc v dávnej minulosti a najbližšej budúcnosti

Knihovníctvo je sociálny jav, ktorého vývoj sa začal už v staroveku. Knižnice (spočiatku totožné s archívmi) sa zjavili vtedy, keď množstvo dokumentov v zbierkach bolo také veľké, že...

From Slovakia

Akademické knižnice v Slovenskej republike

Každá vysoká škola v Slovenskej republike má svoju akademickú knižnicu. Zákon o knižniciach č. 183/2000 definuje akademickú knižnicu ako vedecko–informačné, bibliografické,...

From Slovakia

Verejné knižnice a reforma verejnej správy

Verejné knižnice vzhľadom na ich počet (2 656) i dosah (679 000 registrovaných používateľov, 24 702 000 výpožičiek) predstavujú významnú zložku knižničného systému u nás....

From Slovakia

Verejné knižnice po apríli 2002

Cieľom článku je stručne charakterizovať súčasný stav usporiadania siete verejných knižníc po uskutočnených zmenách v apríli 2002. V tomto mesiaci sa uskutočnil prechod regionálnych...

From Slovakia

Status lekárskych knižníc v Slovenskej republike

Úvod Niet pochýb, že zdravie je pre každého človeka najvyššou hodnotou. Preto vlády vo vyspelých krajinách venujú zdravotnej starostlivosti mimoriadnu pozornosť a rozvojové programy v...

From Slovakia

Poľnohospodárske knižnice na Slovensku

Na Slovensku je v súčasnosti približne 60 poľnohospodárskych knižníc. Tento údaj sa opiera o priebežné mapovanie stavu, ktoré každoročne realizuje Slovenská poľnohospodárska knižnica...

From Slovakia

Informačné strediská a firemné knižnice v novom informačnom prostredí podniku

V súčasnosti sa ozývajúce výzvy pre informačných pracovníkov, aby sa aktívne zapojili do procesov riadenia informácií a znalostí v podnikoch a stali sa ich integrálnou súčasťou,...

From Slovakia

Knižnice okolo nás

Motto: „Kde bolo tam bolo, bol raz jeden domček, v ktorom boli pekne vedľa seba naukladané všakovaké múdre knižky, a starostlivé tety (a niekedy a niekde aj ujovia) sa o ne každý deň...

From Slovakia

Nové profesie v knižnici

S nástupom informačných technológií a s ich praktickým využívaním v bežnom živote sa začali meniť aj požiadavky verejnosti na knižnice. Okrem bežných služieb, dá sa povedať, že...

On another topic

K výskumu sociálnych aspektov elektronickej komunikácie

Cieľom tohto príspevku je sumarizácia niekoľkých vybraných tém a výsledkov, ktoré boli predmetom výskumov v oblasti sociálnych aspektov elektronickej komunikácie alebo vyšli z nich...

On another topic

Ako sa stať systémovým...

O tom, aký je dôležitý systémový prístup, som sa prvý raz v živote presvedčil už veľmi dávno… Bolo to na jednom kvázikonkurze na pozíciu do výskumného tímu. Pred komisiou sa...

From abroad

Medzinárodná výstava Online Information 2002

Medzinárodná výstava Online Information 2002 spolu s konferenciou a ďalšími sprievodnými akciami bezosporu patrí medzi vrcholné svetové podujatia v oblasti online informačných služieb a...

From abroad

Zo zahraničnej literatúry

Štátna knižničná politika v Rusku: bilancia a perspektívy Kuzmin. E. I. [Gosudarstvennaja bibliotečnaja politika v Rossiji: itogi i perspektivy] Referát z 9. medzinárodnej konferencie Krym...

Step by Step

Komplexná elektronická revízia fondov v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove alebo Máte radi revíziu?

V tradičnej etape alebo predelektronicky fungujúcej knižnici bola revízia knižničných fondov nepríjemnou, až obávanou aktivitou verejných knižníc. Hlavne pre tie, ktorých počet...

Step by Step

Kompetentné odpovede na horúce otázky

V súvislosti s plnením zákona o verejnom obstarávaní väčšinu akvizičných knižničných pracovníkov doslova rozbolela hlava. SNK v Martine preto zorganizovala v januári seminár na túto...

Step by Step

www.sezamotvorsa...

Zásadné dokumenty súvisiaciace s témou tohto čísla IT lib: Programové vyhlásenie vlády SR – www.government.gov.sk/, rubrika Dokumenty, 4. 11. 2002 Stratégia rozvoja slovenského...

Infomix

Infomix

Projekt ACTeN ako podpora rozvoja multimédií a digitálneho obsahu v Európe Nosnou myšlienkou projektu „ACTeN – Anticipating Content Technology Needs: Business Monitor & Know-How...

Introducing

JASPI – bezplatný prístup k právnym informáciám

V júnovom čísle z roku 2001 nášho časopisu sme prvý raz priniesli informáciu o Jednotnom automatizovanom systéme právnych informácií, známom pod skratkou JASPI, ktorý môže bezplatne...

Speech

Príhovor

  Vážení čitatelia! Keď som dostal príležitosť vyjadriť pár poznámok k riadeniu knižnice, úprimne som sa tomu potešil, pretože takto mám dôvod dať dokopy svoje postrehy a...

Speech

Príhovor

Vážení čitatelia! Zdroj – podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka je to predovšetkým miesto, odkiaľ sa niečo čerpá, získava, z čoho niečo vychádza. Ako synonymum je uvedený...

Speech

Príhovor

  Vážení čitatelia!  Sezam, otvor sa! Tieto zázračné slová musel poznať Alibaba na odkrytie jaskyne plnej nevídaných skvostov. Meno, heslo… <klik>. Podobne ako v...

Speech

Príhovor

Vážení čitatelia! Priznám sa, že nie som priveľkou sympatizantkou toho, čo sa všeobecne nazýva súčasná americká kultúra. Neočarili ma ani „steelovky“, ani akčné filmové...

Main Articles

Je stratégia pre knižnice potrebná?

Príspevok hovorí o potrebe strategického riadenia v knižniciach a informačných pracoviskách, o procese tvorby, realizácie a kontrole plnenia strategických cieľov a zámerov. Rozoberá dve...

Main Articles

Manažér alebo líder

“Za správne zaobchádzanie s ľuďmi, za tento dar, by som dal ďaleko viac ako za akúkoľvek inú schopnosť.” Rockefeller, finančník V článku sa hovorí o úlohe manažérov a lídrov v...

Main Articles

Ocenenie ako motivačný faktor rozvoja knižníc

Motivácia predstavuje jeden z dôležitých faktorov riadenia, nech už máme na mysli riadenie menších či väčších kolektívov, alebo činnosť inštitúcií, ktoré sa orientujú na...

Main Articles

Knižnice a elektronické informačné zdroje

Príspevok sa zaoberá problematikou tlačených a elektronických periodík, ich cenou a výhodami online prístupu. Hovorí aj o ponukách vydavateľov a databázových centier/agregátorov a...

Main Articles

Pohľad na prístup k informáciám – čo sa deje vo svete

V článku autorka píše o aktivitách, ktorých cieľom je otvorené šírenie vedeckých informácií a otvorený prístup k zdrojom elektronických informácií, a súvisiacich zmenách v...

Main Articles

Informačná architektúra ako metodológia tvorby webových stránok

Cieľom štúdie je charakterizovať novoznikajúcu vednú disciplínu – informačnú architektúru – a jej vplyv na metodológiu tvorby webových stránok. Charakterizujú sa prístupy k...

Main Articles

Prístup k profesionálnym rešeršným systémom a služby svetových data- bázových centier – príležitosť pre informačnú profesiu a modernú knižnicu

“Mať odvahu, hľadať, nájsť a nevzdávať sa!“ Tennyson, anglický básnik V článku sa autor zaoberá možnosťou modernej knižnice poskytovať prístup k profesionálnym rešeršným...

Main Articles

Úspechy a sklamania alebo Na margo vzťahu spoločnosť a knižnice

P. S. na úvod: …zatváranie okresných nemocníc, znižovanie sociálnych dávok pre ťažko zdravotne postihnutých, štrajk železničiarov kvôli rušeniu regionálnych tratí, suché...

Main Articles

Verejné knižnice v Českej republike a štát

O príspevok ma požiadala redakcia časopisu ITlib s odvolaním sa na to, že Česká republika už niekoľko rokov slúži ako pozitívny príklad v oblasti podpory rozvoja verejných knižníc...