Issue 2002/

From Slovakia

Strategické aspekty kooperácie v knižničných procesoch

Úvod V súčasnosti nadobúda čoraz väčší význam produktívna kooperácia vo všetkých procesoch súvisiacich s vytváraním a využívaním informačných zdrojov. Historicky jedným z...

From Slovakia

Vecné spracovanie v 21. storočí

Úvod Vecné spracovanie ako výsledok obsahovej analýzy dokumentu je dôležitým nástrojom uspokojovania rešeršných požiadaviek používateľov knižníc. Je teda dôležitým nástrojom...

From Slovakia

Súborný katalóg knižníc SR – monografie

Úvod Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach poveruje Slovenskú národnú knižnicu (SNK) starostlivosťou o súborný katalóg monografií knižníc SR. Ten istý zákon poveruje Univerzitnú...

From Slovakia

Súborný katalóg periodík

“Súborný katalóg – katalóg, ktorý obsahuje záznamy dokumentov nachádzajúcich sa vo fondoch viacerých knižníc alebo informačných inštitúcií určitého mesta, okresu, regiónu,...

From Slovakia

Národný program retrokonverzie a konverzie bibliografických databáz a knižničných katalógov

1. Úvod Slovensko vytvorilo a vlastní rozsiahle informačné zdroje, ktoré môže vlastnej krajine i zahraničiu ponúknuť prostredníctvom Slovenskej národnej bibliografie (SNB) a Súborného...

From Slovakia

Online katalógy prístupné cez WWW a virtuálna knižnica Univerzity Komenského v Bratislave

Informácie sú v súčasnosti jedným z najcennejších artiklov, hovorí sa, že žijeme v informačnej spoločnosti. Je veľmi dôležité vedieť sa vo svete informácií orientovať – veď...

From Slovakia

AGROKATALÓG – bibliografický zdroj informácií pre používateľa

Potrebu informácií a rýchly prístup k nim si začínajú čoraz väčšmi uvedomovať pracovníci na všetkých stupňoch riadenia. Jedným zo základných faktorov ďalšieho rozvoja...

From Slovakia

Bibliografická databáza Slovenskej lekárskej knižnice Bibliografia Medica Slovaca

Tvorba bibliografických databáz Tvorba sekundárnych informačných zdrojov o zdravotníckej a biomedicínskej odbornej literatúre bola a je v SlLK zabezpečená budovaním bibliografickej...

From Slovakia

Metadáta v slovenských knižniciach

Veľký rozvoj výpočtovej techniky a zvýšená produkcia elektronických informačných zdrojov spôsobili zvýšenú pozornosť knihovníkov o tieto dokumenty so snahou zahrnúť ich do sféry...

From Slovakia

Súborný katalóg lekárskych periodík v Slovenskej lekárskej knižnici

Periodiká sú pre používateľa zdrojom najaktuálnejších informácií, ktoré sú nevyhnutné najmä v oblasti medicíny. Aby sa dali informácie ľahko vyhľadávať, je potrebné budovať...

From Slovakia

Výkony verejných knižníc

Významným nástrojom riadiacej práce je meranie a hodnotenie výkonov riadenej organizácie. Možnosť porovnávania výkonov vlastnej organizácie s obdobnými pomáha objektivizácii hodnotenia....

From abroad

Knižničné siete a súborné katalógy

V rámci tohtoročného sprievodného programu medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka 2002 okrem vyhodnotenia programu “V čítaní je poznanie” pripravila Slovenská asociácia...

From abroad

Knižnice v sieti (z pohľadu pripojenej knižnice)

Rheinische Landesbibliothek (Rýnska krajinská knižnica) v Koblenzi je vedecká regionálna knižnica s mnohými funkciami. Okrem regionálnej gescie v oblasti literatúry, regionálnej...

From abroad

Sociálne formovanie národných súborných katalógov

Knižnice ako spoločenské a kultúrne inštitúcie sa do značnej miery podieľajú na rozvoji národnej informačnej infraštruktúry. Národné súborné katalógy sú neodmysliteľným...

From abroad

Knihovník budúcnosti – úradník alebo autor?

Kto neovládne svet metadát, toho zmetú! Aká bude úloha knihovníkov v budúcnosti, keď všetky informácie budú prístupné v počítačových sieťach a knižnice sa pretvoria na virtuálne...

Step by Step

Ako citovať elektronické dokumenty

S problematikou citovania sa dnes autori vedeckých prác stretávajú takmer denne. Citovanie elektronických dokumentov je na rozdiel od dokumentov klasických pomerne novou témou, a preto vám...

Step by Step

Vyhľadávanie: AND – OR – NOT je problém?

“Dunčo, hľadaj!” Týmito slovami nás vyzýva na spoluprácu slovenský internetový vyhľadávač Dunčo ( www.dunco.sk). Keď sa rozhodneme využiť jeho služby, radostne zavrtí chvostom:...

Step by Step

ONIX - spolupráca knižníc a vydavateľstiev

ONIX (Online Information eXchange) je štandardný formát požívaný vydavateľmi pri distribúcii elektronických informácií o knihách. Systém bol vyvinutý najmä z toho dôvodu, že každý...

Step by Step

www.sezamotvorsa...

Na doplnenie dominantnej témy tohto čísla nášho časopisu – súborné katalógy – vám ponúkame ďalšie internetové adresy súvisiace s touto tematikou: www.caslin.cz   – SK v ČR...

Infomix

Infomix

Európske trendy v oblasti vzdelávania knihovníkov – EDULIB III V oblasti ďalšieho vzdelávania knihovníkov na Slovensku pripravujú jeho organizátori horúcu novinku, ktorou je...

Introducing

Ochranné systémy v knižniciach

Jedným z námetov, ktoré nám prišli do redakcie v priebehu t. r., boli ochranné systémy pre knižnice. V nasledujúcom príspevku ponúkame skúsenosti tých knižníc, ktoré už niektorý z...

Introducing

Adresár slovenských knižníc

www.cvtisr.sk/kniznice.html je internetová adresa Adresára slovenských knižníc, ktorý Centrum VTI SR vytvorilo a buduje ako základ referenčného systému o knižniciach a informačných...

Introducing

INFOS 2003

  Medzinárodné sympózium o význame a vplyve informácií a nových informačných technológií na človeka a spoločnosť, pôsobení a súčinnosti pamäťových kultúrnych inštitúcií...

Introducing

Tematické zameranie jednotlivých čísiel ITlib – vec spoločná

Vážené kolegyne, kolegovia, redakcia časopisu ITlib. Informačné technológie a knižnice sa rozhodla zverejniť plánované témy jednotlivých čísiel časopisu na rok 2003. Je to iste...

From Slovakia

Spolupráca knižníc v združení KOLIN

Spolupráca knižníc v regióne východného Slovenska sa začiatkom 90. rokov príliš nelíšila od situácie v iných regiónoch Slovenska. Sústreďovala sa takmer výlučne do oblasti...

From Slovakia

Súčasnosť a perspektívy Združenia knižníc východného Slovenska

Súčasnosť a perspektívy Združenia knižníc východného Slovenska   Motto: Temer každá knižnica je niečím výnimočná, jedinečná a vo svojich kamenných múroch uchováva...

From Slovakia

Euroregión Váh – Dunaj – Ipeľ (Knižnice a zahraničná spolupráca)

   Podunajská knižnica v Komárne je už samotnou lokalitou sídla predurčená na pokus o plynulú cezhraničnú spoluprácu s knižnicami v Maďarskej republike. Korene spolupráce...

From Slovakia

Komunikačný dialóg v podmienkach knižničnej spolupráce

Všetky služby verejnosti sú kvalitnejšie, keď knižnice spolupracujú v záujme výmeny informácií, názorov, služieb a odborných znalostí, zdôrazňuje sa v Manifeste verejných knižníc...

From Slovakia

Spolupráca v podtatranskom regióne

Podtatranská knižnica v Poprade je regionálnou kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, kultúrnovzdelávacej a vydavateľskej činnosti;...

From Slovakia

Vieme spolupracovať? Zamyslenie sa nad využívaním Web of Science

Ministerstvo školstva SR v roku 2001 predložilo na rokovanie vlády SR Návrh opatrení na zlepšenie situácie v oblasti používania informačných technológií na vysokých školách. Materiál...

From Slovakia

Elektronické informácie pre knižnice na Slovensku, Projekt Electronic Information For Libraries Direct (EIFL Direct)

V treťom roku existencie je projekt eIFL Direct v slovenskom knihovníckom svete známym pojmom a zdalo by sa, že ho netreba znovu spomínať. Aj napriek tomu bude iste užitočné si pripomenúť,...

From Slovakia

Funguje ešte občianske združenie Pro Scientia?

Presne túto otázku položila redaktorka časopisu ITlib predsedníčke združenia a vyzvala ju, aby o združení niečo napísala do čísla, ktoré bude venované kooperácii knižníc na...

From Slovakia

Prieskum situácie v poskytovaní MVS na Slovensku

Medziknižničné výpožičné služby sú najstarším a súčasne stále jedným zo základných spôsobov spolupráce medzi knižnicami, pretože napomáhajú riešenie problému nedostatočne...

From abroad

Fínsky gambit

“Gambit – otvorenie, pri ktorom sa ponúkne materiálna obeť v záujme urýchleného vývinu figúr, prípadne obsadenia centra alebo zostrenia hry. Názov pochádza z talianskeho (dare il...

From abroad

Kanadská stratégia spoločného využívania informačných zdrojov: to hlavné v národnom plánovaní alebo zastarané v 21. storočí?

Niekoľkoročné spoločné úsilie Národnej knižnice Kanady (BNC) a spoločenstva kanadských knižníc s cieľom vypracovať a zrealizovať technickú a politickú infraštruktúru, ako aj...

From abroad

Plán budovania siete spolupráce knižníc v Poľsku

Navrhovaný poľský projekt siete spolupráce sleduje efektívne využívanie skromných prostriedkov, ktorými disponujú poľské knižnice. Hlavnou úlohou siete je spolupráca knihovníkov...

From abroad

Licencie a knižnice

V súčasnosti knižnice získavajú knižničné materiály nielen cestou nákupu, ale aj platením za prístup k elektronickým publikáciám dostupným na webových stránkach. Aby knižnice...

From abroad

Zásady uzatvárania licenčných zmlúv prijaté organizáciou IFLA

Hoci knihovnícke spoločenstvo pri poskytovaní informácií elektronickou cestou rozhodne podporuje zachovanie výnimiek z výhradného práva autorského, ktoré sú mu priznané, existujú...

Step by Step

Mikrovlnné pripojenie knižnice na internet

Cieľom každej verejnej knižnice je sprístupniť používateľom internetové služby (emailovú komunikáciu a vyhľadávanie informácií z celého sveta), informácie o knižnici na WWW...

Step by Step

Ako spájať svoje sily?

V nasledujúcom príspevku ponúkame prehľad spôsobov združovania fyzických a právnických osôb, ako sú občianske združenia, záujmové združenia, zmluvy o združení, nadácie atď., v...

Step by Step

Moje skúsenosti s výberom knižničného systému

Cieľom môjho príspevku je podeliť sa o svoje skúsenosti s kolegami, ktorí plánujú automatizáciu knižnice a sú momentálne v štádiu rozhodovania o výbere knižničného softvéru....

Step by Step

www.sezamotvorsa...

       www.sezamotvorsa… Články o konzorciách z poľského elektronického časopisu EBIB   Graźyna Piotrowicz Konzorciá školských knižníc –...

Infomix

Infomix

Program elektronizácie slovenských knižníc schválený Koncom júna 2002 bol v pripomienkovom konaní Program elektronizácie knižníc v SR, ktorý vláda Slovenskej republiky schválila na...

Introducing

Podpora retrokatalogizácie fondov a účasti knižníc na tvorbe Súborného katalógu knižníc SR

V júni t. r. sme v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou organizovali odborné podujatie Súborný katalóg – strategická úloha slovenského knihovníctva. Podujatia sa zúčastnilo...

Introducing

Diskusné fórum na www.zvykni.sk

Keď sa snažíme seriózne riešiť nejaký problém, mali by sme sa pokúsiť získať o ňom čo najviac informácií. V lepšom prípade môžem využiť aj skúsenosti iných ľudí s riešením...

Free attachment

Opis a prieskum prameňov. Smernica na podporu digitalizácie a spolupráce knižníc, archívov a múzeí. (edícia PULMAN)

OBSAH ÚVOD K SLOVENSKÉMU VYDANIU OPIS A PRIESKUM PRAMEŇOV PRAKTICKÉ POKYNY: OPIS PRAMEŇOV Metaúdaje Opisy zbierok Riadené slovníky a tezaury Jednotné identifikátory PRAKTICKÉ POKYNY:...

From Slovakia

Zákon o verejnej službe a knihovnícka profesia

Od 1. apríla nadobudol platnosť zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe a jeho novela – zákon č. 166/2002 Z. z. Zavŕšila sa tak viac ako sedem rokov trvajúca snaha o to, aby profesia...

From Slovakia

Prechod na zákon o verejnej službe a systemizácia miest v SNK Základné knihovnícke profesie a činnosti

Na Seminári akademických knižníc 2002, ktorý sa konal 21. mája 2002 v Žiline, v rámci programu odznel príspevok na tému Prechod na zákon o verejnej službe a systemizácia miest v SNK....

From Slovakia

Spoločenské ohodnotenie knižničnej práce

Tragikomickým mottom tohto príspevku by mohla byť otázka adresovaná manželovi pracovníčky našej knižnice: “To tvoja žena s vysokou školou robí v knižnici?” Čo je vlastne...

From Slovakia

Spoveď informačného idealistu?/ realistu? na základe desaťročných skúseností alebo Aké sú šance informačných pracovníkov v neúprosnom svete peňazí alebo Náhoda pomáha pripraveným

Keď ma redakcia časopisu ITlib pred nejakým časom oslovila, aby som napísala príspevok s tematikou, aké je miesto informačného pracovníka, resp. informačného pracoviska v dnešnej...

From Slovakia

Na horúcu tému alebo Kronika zostupu jednej(?) mestskej knižnice

“Ak by sa vám aj po komunikácii so zriaďovateľom zdalo, že svoje významné kultúrne, mravné a sociálne postavenie vo väčšej knižnici nemôžete celkom splniť bez (zdôrazňujem)...

From Slovakia

Systém kvality a firemné informačné pracovisko

Súčasné rýchlo sa meniace ekonomické prostredie stavia podniky, organizácie, inštitúcie pred problém zabezpečenia dlhodobej konkurencieschopnosti. Rozhodujúcim faktorom je kvalita...

From Slovakia

Nahradia moderné informačné technológie knižnično – informačných pracovníkov

Úvod Nové technológie dávajú možnosť knižniciam, aby sa prezentovali ako moderné informačné základne, z ktorých môže verejnosť získavať veľké množstvo informácií a poznatkov....

From Slovakia

Normalizované metódy skúmania výkonu knižníc a potreba hodnotenia kvality a efektívnosti

Pre súčasný trend rozvoja knižničnej a informačnej vedy je charakteristický najmä vplyv nových informačných technológií a orientácia na používateľov informácií, ktoré navodzujú...

From Slovakia

Workshop Virtuálna univerzita v Bratislave

V dňoch 18. – 19. marca 2002 sa v Bratislave konal medzinárodný workshop Virtuálna univerzita, ktorý organizovala Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation v rámci programu...

From Slovakia

Vieme prečo to robíme?

Tretí ročník Týždňa slovenských knižníc sa z iniciatívy Slovenskej asociácie knižníc konal posledný marcový týždeň s cieľom pritiahnuť pozornosť verejnosti na knižnice. Päť...

From Slovakia

E-learning – elektronické vzdelávanie a spracovanie dokumentov

Vývoj vzdelávania v informačnej spoločnosti Informačná spoločnosť označuje ďalšiu etapu vývoja ľudstva, ktorú je možné dosiahnuť uplatnením nových informačno-komunikačných...

From Slovakia

O obludách a ľuďoch

Na niektorom z INFOS-ov istá zástankyňa malých, ale dobre fungujúcich vecí nazvala veľké knižničné systémy vcelku priliehavo OBLUDAMI. Na našom malom Slovensku sa, pochopiteľne, veľa...

From abroad

Knižnice, občania knihovníci a ich postavenie a šance v parlamentnej demokracii (Zamyslenie z praxe)

Približne pre štyrmi rokmi som sa v mojom vystúpení na zjazde SKIP zamýšľala nad úlohou knižníc a politikov a uviedla som ho voľne preloženým citátom známeho britského knihovníka...

From abroad

Register európskych kompetencií v oblasti kníh a informačných služieb – hlavný cieľ projektu DECIDoc

DECIDoc je akronym francúzskeho názvu “Développer les Eurocompétences pour l’Information et Documentation”, po anglicky “Development of Eurocompetencies for Information and...

From abroad

Ako pracovať s informáciami – online kurzy pre používateľov knihovnícko-informačných služieb v akademickom prostredí

Cieľom informačnej prípravy je pomôcť študentom, ale aj všetkým používateľom knižnično-informačných služieb pri zisťovaní, získavaní a spracovávaní informácií z rôznych...

From abroad

Aké bolo INFÓRUM 2002?

  Aké bolo INFÓRUM 2002? Ôsmy ročník konferencie INFORUM sa v Prahe konal v dňoch 21. – 23. mája 2002. V predvečer konferencie (v pondelok 20. mája 2002) sa ako doplnok k odbornému...

From abroad

Ako úspešne (re) prezentovať knižnicu alebo bez publik relations sa knižnice nezaobídu

Tak znela téma jedného z workshopov (workshop: tvorivá dielňa, pracovný seminár), ktoré v pondelok 20. mája t. r. predchádzali konferencii INFORUM v Prahe o elektronických informačných...

Step by Step

Vzdelávanie v digitálnom svete: Vybrané “e – pojmy” a ich charakteristika

Úvod Novodobé informačné a komunikačné technológie prinášajú dramatické zmeny do vzdelávacieho systému na celom svete. Umožňujú vnímanie poznatkov viacerými zmyslami a tým, v...

Step by Step

www.sezamotvorsa

Túto rubriku využívame na informovanie o ďalších informačných zdrojoch ku zvoleným témam, ktoré z priestorových dôvodov nemôžeme uverejniť, ale s témami súvisia, dopĺňajú ich a...

Infomix

Infomix

Výber akcií na 2. polrok 2002 September Knižnica európskeho štandardu – medzinárodná konferencia (Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene) MVS vo svetle novej...

Introducing

Společnost SEFIRA + knihovní systém DAIMON = kvalitní rešení pro automatizaci služeb moderní knihovny

Společnost SEFIRA + knihovní systém DAIMON = kvalitní řešení pro automatizaci služeb moderní knihovny DAIMON – moderní knihovní systém pro moderní knihovnu; Společnost SEFIRA...

From Slovakia

Akvizícia cez web

Napriek tomu, že sa v súčasnosti publikuje viac kníh ako pred 10 alebo 20 rokmi, proces získavania informácií o knihách, ktoré by sme chceli získať pre knižnicu, je oveľa rýchlejší a...

From Slovakia

Metodika popisu elektronických zdrojov vo formáte UNIMARC (Dokumenty zverejnené na CD-ROM, DVD nosiči)

S postupným rozvojom elektronizácie všetkých činností ľudského života sa aj v knihovníctve dostáva do popredia otázka registrácie titulov, ktoré vychádzajú v elektronickej forme a na...

From Slovakia

Uchovávanie elektronických publikácií

Konzervačné zbierky zohrávajú dôležitú úlohu pri zachovaní národného kultúrneho dedičstva. Uchovávané publikácie odzrkadľujú nahromadené a intelektuálne zaznamenané poznatky...

From Slovakia

Používateľ – alfa a omega knižnice?

Dnešná doba má prívlastok informačná alebo elektronická. Toto pomenovanie vyjadruje prudko sa rozvíjajúcu formu komunikácie – elektronickú komunikáciu, ktorá ovplyvňuje všetky...

From Slovakia

Knižnica ako komunitné centrum pre nezamestnaných

Zmeny, ktorými knižnice v poslednom desaťročí prešli (krátenie finančných zdrojov, znižovanie stavu zamestnancov), nezabránili vzniku nových úloh. Skôr naopak. Verejné knižnice sa...

From Slovakia

Počítač v bibliobuse – skutočnosť, či perspektíva?

Pojem bibliobusy v regióne Svidník sa stal realitou pred 9 rokmi na základe projektu Bibliobusy, a to vďaka podpore holandskej vlády, Ministerstva zdravotníctva, sociálnych vecí a kultúry...

From Slovakia

4. nordický festival pojazdných knižníc (bibliobusov)

EBLIDA organizuje v dňoch 16. – 18. augusta 2002 v Turku (Fínsko) 4. nordický festival pojazdných knižníc (bibliobusov) a odporúča, aby sa táto informácia dostala k všetkým, ktorých to...

From Slovakia

Internet s hranicami alebo bez? (Výsledky ankety)

Milé kolegyne a kolegovia, v našom časopise IT lib. Informačné technológie a knižnice č. 2/2001 sa autor editoriálu zamýšľal nad otázkou, či sa má poskytovať v knižniciach prístup k...

From Slovakia

Knihovník a smiech

Len som si tak sedel v kancelárii a rozmýšľal. Pomaly, ale isto mi všetko išlo na nervy. Zdalo sa mi, že celý svet bol len preto stvorený, aby mi ubližoval. Kolegyne videli, že som zle...

From abroad

Navštívili sme vyspelé knižnično-informačné inštitúcie vo Veľkej Británii

Zmeny v knižniciach a nevyhnutnosť riadenia zmien je názov pilotného kurzu vzdelávacieho projektu pre pracovníkov knižníc PROLIB (Professional Development for Librarians), ktorý som...

From abroad

Kvalita informácií pre všetkých a ich cena

Danej problematike bola venovaná medzinárodná konferencia, ktorá sa konala v dňoch 5. – 7. februára 2002 v konferenčných priestoroch Mestskej haly na námestí Willy-Brandt-Platz v...

Step by Step

Registrácia WWW stránky

Internet sa v súčasnosti stáva takmer neodmysliteľnou súčasťou života spoločnosti. Ak chceme udržať krok s dobou a byť konkurencieschopní, musíme sa ním zaoberať aj my. V tomto...

Step by Step

www.sezamotvorsa...

Všetci poznáme tie chvíle, neraz hodiny strávené surfovaním po internetových stránkach, zúfalo hľadajúc niečo, o čom sme presvedčení, že to tam určite musí byť. Čoraz ťažšie sa...

Step by Step

http://www.archive.org/index.html – Celosvetový archív internetu

Dokonalá orientácia na internet a schopnosť v čo najkratšom čase získať všetky požadované informácie sú snom každého používateľa internetu. Napriek bohatosti vyhľadávacieho...

Step by Step

http://www.ipl.org/ - Internet Public Library (IPL)

Internet Public Library vznikla ako projekt Univerzity v Michigane v roku 1995. Je to veľmi vyhľadávaná internetová knižnica, ktorá sa skladá z nasledujúcich oddelení: A. Youth (oddelenie...

From foreign literature

Elektronické knižnice v internete

V súčasnosti mnohí pokladajú samotnú internetovú sieť za svetovú virtuálnu knižnicu. Je takýto prístup správny? V nijakom prípade však internet a vyhľadávacie stroje nezamenia naše...

Infomix

Infomix

8. medzinárodná konferencia Slovensko a internet 2002-04-10 10. apríla 2002 sa v Bratislave uskutoční 8. medzinárodná konferencia, ktorej cieľom je zoznámiť účastníkov s trendmi v...

Introducing

Depozitná knižnica OECD

Mimoriadne čulý ruch s veľkým počtom zástupcov knihovníckej odbornej verejnosti 4. marca 2002 v Centre VTI SR v doobedňajších hodinách naznačoval, že sa bude diať niečo nezvyklé....

Speech

Príhovor

Vážení čitatelia! Katalógy. Majú rôzne mená – katalóg (catalogus), knižnica (bibliotheca), zoznam (repertorium), inventár (inventarium), register (index). Skúsil som si predstaviť, že...

Speech

Príhovor

Vážení čitatelia! Prijal som ponuku redakcie napísať tento editoriál. Nie preto, že som presvedčený, že poviem niečo nové. Ani nie som stúpencom mlátenia prázdnej slamy. Ale keď som...

Speech

Príhovor

       Vážení čitatelia! Rozvoj informačných technológií a zvlášť internetu majú nesporne obrovský vplyv na postavenie a úlohy knižníc v spoločnosti,...

Speech

Príhovor

Vážení čitatelia! Máme za sebou prvý ročník vydávania inovovaného odborného periodika ITlib. Informačné technológie a knižnice. O tom, či bol tento prvý ročník úspešný alebo...

Main Articles

Katalogizačná prax a katalógy v slovenskom knižničnom prostredí (na príklade Slovenskej národnej knižnice)

Úvod Katalogizačná prax prešla v posledných dvoch desaťročiach “minulého storočia” prevratnými zmenami. Písacie stroje, rozmnožovacie blany, katalogizačné lístky, ako aj iné...

Main Articles

Katalóg a druhá informačná kríza

Stalo sa nám, že žijeme v období obrovského prerodu: zasahuje všetky rozhodujúce sféry – politickú, ekonomickú, sociálnu, ako aj kultúrnu. Toto spojenie znamená, že prebieha...

Main Articles

Spoločne každý sám (Zamyslenie sa nad spoluprácou slovenských knižníc)

Vajce alebo sliepka? Čo bolo skôr, knižničný grant alebo spolupráca knižníc? Podoba tejto otázky s onou filozofickou je čisto formálna. Odpoveď na ňu dáva naša každodenná...

Main Articles

Spolupráca: najobtiažnejšia knihovnícka disciplína?

Motto: Ak ste všetci na jednej lodi, pravdepodobne zahyniete, pokiaľ sa nenaučíte cieľavedome spolupracovať. Robert Wright (1) O príspevok na tému spolupráce ma požiadala redakcia časopisu...

Main Articles

Quo vadis, spolupráca v elektronizácii na Slovensku?

V súvislosti s nosnou témou tohto čísla ITlib – spolupráca knižníc – sme oslovili profesora Ing. Štefana Kimličku, PhD., vedúceho Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej...

Main Articles

Otvorené archívy – model systémovej interoperability

Úvod Teória a prax digitálnych knižníc je v súčasnosti zrejme jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí internetu. Výskumy smerujú k hľadaniu riešení, ktoré by maximálne...

Main Articles

Knihovník v čase

Nedávno som pri jednej celkom inej príležitosti listoval v celom rade publikácií našich humoristov – karikaturistov. Okrem väčšej či menšej zábavy som si s prekvapením uvedomil, že...

Main Articles

O aké povolania v knihovníctve ide?

Úvodom Úvahy o tom, čo je a do čoho sa vyvíja knihovníctvo a s ním celá profesia, bývajú dnes často predznamenané veľkým otáznikom. Akú vlastne budú mať knižnice úlohu v...

Main Articles

Informačné zabezpečenie na pomedzí elektronickej spoločnosti

Prenos a spracovanie informácií a poznatkov patrí k dominantným črtám súčasného spoločenského rozvoja. Informačná spoločnosť, inak aj synonymum demokratickej a otvorenej spoločnosti,...