Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

PREFEROVANÉ ZDROJE INFORMÁCIÍ O VEDE A TECHNIKE / PREFERRED SOURCES OF INFORMATION ON SCIENCE AND TECHNOLOGY

Autor: Patrícia Stanová
Číslo: 2/2020 -
Rubrika: Informačné správanie / Information Behavior
Kľúčové slová: informačné zdroje, veda a verejnosť

Prieskumy verejnej mienky zamerané na popularizáciu vedy a techniky, ktoré realizovalo Centrum vedecko-technických informácii SR v rokoch 2013 až 2019 priniesli zaujímavé zistenia o rôznych oblastiach prístupu verejnosti k popularizácii vedy a techniky. Pre čitateľov časopisu ITlib môžu byť zaujímavé najmä informácie týkajúce sa preferencií pri získavaní informácií o vede a technike, ktorým sa v príspevku venujeme.


The aim of the paper is to present the results of public opinion polls focused on the popularization of science and technology, which was carried out by the Slovak Centre of Scientific and Technical Information in 2013 – 2019. One of the areas covered by the surveys was the public‘s preference for sources of information on science and technology. In particular, the survey findings are presented that may be of interest to library and information workers.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR