Štúdia uskutočniteľnosti. Operačný program Informatizácia spoločnosti

Main Articles

Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 – 2013 ako základný dokument o národnej stratégii rozvoja a programovania pomoci z fondov EÚ vymedzuje 11 operačných programov. Jedným z nich je Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), ktorého globálnym cieľom je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku na rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej spoločnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa sú určené 3 prioritné osi.

Cieľom prioritnej osi 2 OPIS je skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia digitálneho obsahu. K naplneniu tohto cieľa dôjde zabezpečením celonárodného prístupu k dátam a službám v oblasti kultúrneho dedičstva a zvýšením dynamiky trhu s digitálnym obsahom. Celková finančná alokácia na prioritnú os 2 OPIS je 192 402 304 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. 

Ochranu kultúrneho dedičstva na Slovensku zabezpečujú národné, regionálne a miestne pamäťové a fondové inštitúcie (ďalej PFI). V záujme zabezpečenia systematickosti, adresnosti a efektívnosti v oblasti digitalizácie je preto potrebné implementovať prioritnú os 2 najmä formou národných projektov. OPIS podmieňuje implementáciu prioritnej osi 2 vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti, ktorá bola vypracovaná konzorciom poradcov CrossCzech, a. s., a Ernst & Young Slovakia, spol. s r. o., a schválená riadiacim orgánom pre OPIS 22. januára 2010. Tento rozsiahly dokument poskytol analýzu súčasného stavu v kultúrnom sektore a navrhol na jej základe projekty a aktivity, ktoré by mali smerovať k naplneniu cieľov prioritnej osi 2 OPIS v horizonte do roku 2015, kedy bude ukončené z vecnej a finančnej stránky aktuálne programové obdobie. Štúdia zároveň definuje ako nutnosť pokračovať v rozbehnutom procese a nadväzujúcich aktivitách aj po skončení tohto programového obdobia. V opačnom prípade sa nezabezpečí udržateľnosť výsledkov projektov, ani ďalšia prevádzka vybudovanej infraštruktúry.

Štúdia uskutočniteľnosti stanovuje členenie projektov z obsahového hľadiska, a to na digitalizačné, infraštruktúrne a podporné. Projekty sú logicky a vecne podmienené a navzájom prepojené, ako to znázorňuje uvedená schéma. Projekty môžu byť realizované aj samostatne, ale ich implementácia v kombinácii s ďalšími projektmi zvýši synergický efekt a efektívnejšie naplní ciele prioritnej osi 2.

Schválený dokument „Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti – Popis východísk, analýza skutočného stavu a návrh riešení“ nájde čitateľ na webovej stránke OPIS. Sú tam uvedené aj ďalšie užitočné informácie – od programových, riadiacich dokumentov až po aktuálne informácie a výzvy.1

antalik1.jpg (618824 bytes)

Zdroj: Autori Štúdie, december 2009

Vzťah medzi systémovými oblasťami
prioritnej osi 2 OPIS a projektmi delenými podľa obsahu a charakteru

Prideľovanie finančných príspevkov pre tieto národné projekty prebieha v intenciách pravidiel riadenia štrukturálnych fondov v programovom období 2007 – 2013. Štúdia uskutočniteľnosti definuje aj žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (NFP) na konkrétne projekty, ktorí budú žiadosť o NFP predkladať, ako aj partnerov, ktorí budú do implementácie projektov zapojení v rôznom rozsahu.

Pre prioritnú os 2 je sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom Ministerstvo kultúry SR – sekcia sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry, ktorá zastrešuje z procesnej stránky implementáciu prioritnej osi 2. Z hľadiska vecnej príslušnosti a koordinačnej pozície sú do implementácie prioritnej osi 2 zapojené aj ďalšie odborné sekcie MK SR – sekcia ekonomiky a projektového riadenia, sekcia kultúrneho dedičstva, sekcia médií a audiovízie, sekcia umenia, sekcia menšinových kultúr, odbor informatizácie a pod.

Podľa návrhu štúdie uskutočniteľnosti by sa ako prvé mali začať realizovať infraštruktúrne projekty a následne projekty digitalizačné.

Navrhnuté projekty v rámci prioritnej osi 2 OPIS

DIGITALIZAČNÉ PROJEKTY

Projekt 1: Digitalizácia textových dokumentov a knižných zbierok, reštaurátorské a konzervátorské práce (celkový rozpočet 41 475 000 €)

Tento digitalizačný projekt bude prebiehať súbežne s väčšinou ďalších digitalizačných projektov, pričom jeho realizácia bude plne v kompetencii žiadateľa (Slovenská národná knižnica v Martine), odborných garantov a partnerov (napr. Slovenský filmový ústav, Slovenská národná galéria a iné) projektu v súlade s predloženým projektom digitalizácie a príslušnými metodickými manuálmi. Digitalizácia textových dokumentov a knižných zbierok (knižnice, dokumentačné zdroje vrátane textových prejavov nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičných zručností) vrátane prípravy objektov na digitalizáciu (deacidifikácia, sterilizácia, konzervovanie, reštaurovanie) bude musieť zároveň prebiehať v úzkej koordinácii s realizáciou ostatných digitalizačných a infraštrukturálnych projektov s cieľom vylúčiť duplicitné aktivity a zaistiť komplementaritu výstupov s technologickými aktivitami. Procesy digitalizácie textových dokumentov a knižných zbierok pozostávajú z niekoľkých, na seba nadväzujúcich špecifických aktivít, pričom zahŕňajú aj všetky prípravné aktivity a procesy po samotnej konverzii: riadenie a publicita, technické a personálne vybavenie digitalizačných buniek, prípravné procesy, konverzia a procesy po konverzii2. Celkovo bude digitalizovaných 1 400 000 objektov.

Projekt 2: Digitalizácia galerijných zbierok, reštaurátorské a konzervátorské práce (celkový rozpočet
16 009 000 €)

Predmetom digitalizácie bude celkovo 160 000 zbierkových predmetov evidovaných v zbierkach galérií na Slovensku. Žiadateľom je Múzeum SNP Banská Bystrica v spolupráci s partnermi, ako napr. Slovenské národné múzeum, Pamiatkový úrad SR a iné. Ide prevažne o 2D a malé 3D umelecké diela, akými sú obrazy, maľby, grafiky, umelecké fotografie, sochy a pod.

Projekt 3: Digitalizácia muzeálnych zbierok, reštaurátorské a konzervátorské práce (21 084 000 €)

Predmetom digitalizácie muzeálnych zbierok budú zbierkové predmety evidované v zbierkach múzeí na Slovensku. Ide prevažne o prírodné, resp. človekom vytvorené 2D a malé 3D muzeálne artefakty. Projekt bude realizovať žiadateľ – Múzeum SNP Banská Bystrica v spolupráci s partnermi (Slovenská národná galéria, Pamiatkový úrad SR) a odborným garantom.

Projekt 4: Digitalizácia pamiatkového fondu, reštaurátorské a konzervátorské práce (9 222 000 €)

Predmetom digitalizácie pamiatkového fondu budú prevažne nehnuteľné pamiatky, prípadne hnuteľné 2D a malé 3D objekty v interiéroch týchto pamiatok, evidované Pamiatkovým úradom SR (celkovo 4 300 objektov).  Žiadateľom je Slovenské technické múzeum Košice v spolupráci s odborným garantom a partnerom – Pamiatkovým úradom SR.

Projekt 5: Digitalizácia filmových materiálov, reštaurátorské a konzervátorské práce (12 783 000 €)

Predmetom digitalizácie filmových materiálov budú v prevažnej miere filmové záznamy v zbierke archíve SFÚ. V menšej miere môže ísť aj o významné filmové materiály v zbierkach a archívoch STV, prípadne iných PFI, celkovo 1 000 objektov. Projekt bude realizovať žiadateľ – Národné osvetové centrum Piešťany v spolupráci s odborným garantom a partnermi, ako je napr. Slovenská televízia či Slovenský filmový ústav.

Projekt 6: Digitalizácia zvukových materiálov, reštaurátorské a konzervátorské práce (3 453 000,00 €)

Predmetom digitalizácie zvukových materiálov budú v prevažnej miere zvukové záznamy v zbierkach a archívoch SRo, STV a SFÚ. V menšej miere môže ísť aj o významné zvukové materiály v zbierkach a archívoch iných PFI (celkovo 30 000 objektov). Realizátorom projektu je žiadateľ – Národné osvetové centrum Piešťany, partneri (napr. Slovenský rozhlas, STV atď.) a odborný garant.

Projekt 7: Digitalizácia videomateriálov a vysielania televízií, reštaurátorské a konzervátorské práce
(3 661 000 €)

Predmetom digitalizácie videomateriálov budú v prevažnej miere videozáznamy v zbierkach a archívoch STV a SFU.
V menšej miere môže ísť aj o významné videozáznamy v zbierkach a archívoch iných PFI (celkovo 30 000 objektov). Žiadateľom je Národné osvetové centrum Piešťany v spolupráci s partnermi (napr. Slovenský filmový ústav, STV a iné).

Projekt 8: Digitalizácia rezortných a mimorezortných archívov, reštaurátorské a konzervátorské práce
(12 787 000 €)

Predmetom digitalizácie rezortných a mimorezortných archívov budú v prevažnej miere textové záznamy v archívoch SNA a desiatich špecializovaných archívoch rezortných PFI (celkovo 1 400 000 objektov). Realizátorom projektu je žiadateľ – Štátna vedecká knižnica Prešov, partneri (napr. Pamiatkový úrad SR, Slovenský národný archív atď.) a odborný garant.

Projekt 9: Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných fondových a pamäťových inštitúcií, reštaurátorské a konzervátorské práce (6 050 305 €)

Predmetom digitalizácie tohto digitalizačného projektu a jeho výziev budú v prevažnej miere kultúrne objekty v zbierkach a archívoch mimorezortných a rezortných PFI, ktorých kultúrna, umelecká alebo historická hodnota ich predurčuje k tomu, aby boli zachované a sprístupnené pre širokú verejnosť, ale sa nedostali do predmetu digitalizácie ostatných digitalizačných projektov v rámci prioritnej osi 2 OPIS (celkovo 200 000 objektov). Projekt budú realizovať žiadatelia – rezortné a mimorezortné PFI v spolupráci s odbornými garantmi a partnermi podľa charakteru projektu.

Projekt 10: Digitalizácia hmotných a nehmotných prejavov, materiálnych a duchovných stránok regionálnej kultúry a marginalizovaných skupín, tradičných zručností, remesiel a ľudovej kultúry (2 603 000 €)

Predmetom digitalizácie tohto digitalizačného projektu budú v kultúrne objekty v zbierke a archíve NOC, zachytávajúce prejavy regionálnej kultúry, tradičných zručností, remesiel a ľudovej kultúry (celkovo 8 200 objektov). Žiadateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum Piešťany v spolupráci s partnermi (rezortné a mimorezortné PFI).

INFRAŠTRUKTÚRNE PROJEKTY

Infraštruktúrne projekty sú opísané priamo v schválenej štúdii uskutočniteľnosti, kde pri opise projektov nájdeme rámcové aj konkrétne aktivity pre projekty, ako aj stručné opisy k projektom, z ktorých vychádzame pri opise v tejto kapitole. V návrhovej časti (návrh riešení) nájdeme aj vysokoúrovňovú architektúru systémovej aplikačnej infraštruktúry, ako aj ďalšie informácie o jednotlivých národných, infraštruktúrnych, digitalizačných a prierezových projektoch. Infraštruktúrne projekty z tohto pohľadu sú dôležitým a nepopierateľným základom úspešnej realizácie ďalších projektov prioritnej osi 2 OPIS, a preto je nevyhnutné projekty vhodne naplánovať a v maximálnej možnej miere aj paralelizovať, aby to bolo efektívne a ušetrili sa zdroje vstupujúce do procesu realizácie, implementácie.

V najbližšom období sa očakávajú prvé výzvy na základné infraštruktúrne projekty.   

Projekt 11: Obsahové a personálne zabezpečenie národných registrov (2 824 000 €); žiadateľ – Národné osvetové centrum Piešťany

Základom je zabezpečenie obsahu potrebného pre národné registre v adekvátnej kvalite a objeme, ale s výnimkou Národného registra autorských práv (samostatný národný projekt). Pod zaistenie a napĺňanie (popisných údajov) obsahu registrov patrí Národný register autorít zabezpečujúci centrálne riadené slovníky, tezaury a autorít, ďalej Národný register kultúrnych objektov zabezpečujúci jednoznačnú, trvalú a globálnu identifikáciu kultúrnych diel a Národný register digitalizácie zabezpečujúci ekvivalentnú identifikáciu digitálnych objektov, ako aj zaznamenávanie priebehu aktivít digitalizácie. Ďalším cieľom tohto národného projektu je skúšobná monitorovaná prevádzka riešenia v záujme vyvíjania centrálnych systémov Slovakiany s potrebným systémovým a aplikačným dohľadom. Tento národný projekt  svojou náplňou vytvára priestor pre odborné kapacity z oblasti kultúry na realizáciu rámcových a konkrétnych aktivít, ako aj cieľov opísaných v štúdii uskutočniteľnosti prioritnej osi 2 OPIS. Vzhľadom  na to primárnym cieľom je personálne zabezpečenie odborných pracovníkov na realizáciu projektu. Realizácia bude prebiehať počas rokov 2010 – 2015.

Projekt 12: Ochrana autorských práv – copyright prezentovaného digitalizovaného obsahu (1 728 000 €); žiadateľ – Národné osvetové centrum Piešťany

„Projekt je svojím obsahom zameraný na digitalizáciu a sprístupňovanie digitalizovaného obsahu verejnosti v kontexte ochrany autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom. Musí byť realizovaný tak, aby nedochádzalo k neoprávnenému zásahu do týchto práv. Naplnenie tohto cieľa si bude vyžadovať dôsledné posúdenie každého objektu digitalizácie, či sa k nemu viažu autorské práva alebo niektoré z práv súvisiacich s autorským právom (práva výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu, vysielateľa, zhotoviteľa databázy sui generis), teda posúdenie, či je objekt digitalizácie predmetom ochrany podľa autorského zákona. Ochranu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom pri sprístupňovaní digitalizovaného obsahu bude nevyhnutné zabezpečiť implementáciou DRM ako  súčasťou aplikačnej vrstvy implementovanej do informačného systému Slovakiana. Technické riešenie musí rešpektovať rôzny rozsah ochrany konkrétnych digitalizovaných objektov, ktoré sú predmetmi ochrany podľa autorského zákona, v nadväznosti na podmienky dohodnuté v licenčnej zmluve. Prevádzkovanie Národného registra autorských práv si bude vyžadovať nielen vybudovanie potrebného technického zázemia pre organizačnú jednotku, ktorá bude zabezpečovať jeho administráciu, ale aj zabezpečenie personálneho aparátu, ktorého odborná kvalifikácia sa bude zvyšovať aj prostredníctvom vzdelávacích aktivít. Náležitú pozornosť bude potrebné venovať aj úprave vzájomných vzťahov medzi PFI a organizačnou jednotkou pre prevádzku Národného registra autorských práv, prípadne aj vzťahov medzi PFI navzájom. Táto úprava by sa mala vzťahovať nielen na podmienky spolupráce, ale aj na náležitú úpravu práv (vzťahov) k digitalizovaným objektom.“3

Projekt 13: Centrálna aplikačná infraštruktúra pre zabezpečenie dlhodobej archivácie, ochrany, správy, spracovania a sprístupnenia digitálneho obsahu – Slovakiana (19 245 000 €); žiadateľ – Národné osvetové centrum Piešťany

Digitálny informačný systém kultúry Slovakiana predstavuje v cieľovej vízii komplexný informačný systém integrujúci ostatné informačné systémy v rezorte kultúry, ktorý na centrálnej úrovni sprístupňuje, organizuje, spracováva a dlhodobo uchováva zdigitalizované objekty kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky z PFI pre potreby širokej laickej aj odbornej verejnosti. Slovakiana komplexnou formou prezentuje digitalizovaný elektronický materiál zo širokého spektra informačných zdrojov, ktorý bude pravidelne dávkovo aktualizovaný a konsolidovaný v jednotnej údajovej štruktúre, bude poskytovať používateľom jednotný prístupový bod k popisným údajom a digitalizovanému obsahu a bude podporovať a integrovať ostatné systémy na realizáciu masovej digitalizácie v rámci prioritnej osi 2 OPIS. Informačný systém bude poskytovať údaje pre služby v rezortnom aj v mimorezortnom prostredí, pre vybrané inštitúcie podľa požiadaviek. Projekt bude využívať existujúci pilotný informačný systém DISK – Slovakiana a integrovať jeho už vytvorené moduly.

Túto víziu Slovakiany je nutné realizovať naplnením týchto základných cieľov:

 • Uchovávanie a prezentácia kultúrneho dedičstva – sem patrí záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie a ochrana digitálneho obsahu, webharvesting, webarchiving, ako aj správa, spracovanie a sprístupňovanie digitálneho obsahu PFI vrátane systému uplatnenia autorských práv pre digitálne objekty.
 • Podpora procesu digitalizácie – sem patrí systematická podpora fyzickej digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva vrátane digitalizácie záznamov audiovizuálneho fondu (textové dokumenty, 2D objekty, 3D malé objekty, 3D veľké objekty, filmy, zvukové záznamy, videozáznamy, televízne vysielanie, hmotné a nehmotné prejavy kultúry).
 • Podporné systémy v rámci poskytovania služieb systému Slovakiany je potrebné vytvoriť systémy na podporu prevádzky, ktoré musia byť súčasťou každého štandardného informačného systému verejnej správy (IS VS). Systém musí spĺňať všetky požiadavky vyplývajúce z príslušných legislatívnych predpisov v zmysle výnosu „Výnos o štandardoch pre ISVS č. MF/013261/2008-132“ a dodržiavať zákon o IS VS podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy, ako aj metodický pokyn Ministerstva financií SR č. MF/28999/2009-132 pre riadenie IT projektov, Bezpečnostnú politiku IS rezortu MK SR, Koncepciu rozvoja IS VS v rezorte kultúry, Národnú koncepciu informatizácie VS v SR a iné.

Komplexný systém, ktorý tvorí základ pre poskytovanie uvedených služieb, je tvorený komponentmi, ktoré sú navzájom prepojené sémantickými i technologickými väzbami. Koncept je predovšetkým v prezentačnej časti inšpirovaný základnou myšlienkou portálu Europeana – sprístupnenie kultúrneho obsahu čo najširšej verejnosti jednoduchým
a dostupným spôsobom.

Projekt 14: Centrálna systémová infraštruktúra pre zabezpečenie dlhodobej archivácie, ochrany, správy, spracovania a sprístupnenia digitálneho obsahu (33 193 918 €); žiadateľ – Národné osvetové centrum Piešťany

„Cieľom NP je v prvom rade vytvorenie hardvérovej platformy pre centrálne aplikačné systémy Slovakiany. V praxi to znamená vytvorenie robustnej infraštruktúry dvoch dátových a výpočtových centier, ktoré vzniknú centralizáciou vybraných služieb v rezorte na jedno miesto tam, kde je to z hľadiska realizácie a nákladov efektívnejšie a ich prepojenie so systémami PFI, ako aj digitalizačných pracovísk.

Z funkčného hľadiska môžeme národný projekt charakterizovať týmito hlavnými cieľmi:

 • Podpora krátkodobej, ale hlavne dlhodobej archivácie a ochrany dát veľkého objemu.
 • Realizácia veľkokapacitného zdieľaného online úložiska pre spracovaný digitálny obsah určený na prezentačné účely.
 • Platforma na sprístupňovanie digitálneho obsahu typu G2C, G2G  a G2B.
 • Poskytovanie hostingových služieb pre dáta i aplikácie PFI.
 • Vytvorenie infraštruktúry na automatizované spracovanie obsahu tam, kde prichádza do úvahy.
 • Poskytovanie sieťových elektronických služieb súvisiacich s podporou digitalizácie.

Z technického hľadiska hovoríme o príprave prostredia a nasadenie technológií a hardvérovej platformy (portálových, aplikačných a databázových serverov, serverov na zálohovanie a archivovanie – HSM, páskových knižníc, diskových polí, sieťovej infraštruktúry). Lokality musia byť od seba vzdialené minimálne 50 km.“4

Projekt 15: Obnova systémovej infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií pre potreby prioritnej osi 2 OPIS (1 402 082 €); žiadateľ – Národné osvetové centrum Piešťany

Tento národný projekt je zameraný najmä na zabezpečenie obnovy hardvérovej infraštruktúry PFI, na ktorej prevádzkujú svoje informačné systémy. V súčasnosti sa však väčšina systémov nachádza práve v Bratislavskom kraji, v dôsledku čoho tieto inštitúcie nemôžu čerpať štrukturálne fondy na túto aktivitu. Z tohto dôvodu, ale aj z dôvodu efektívnosti a účelnosti využitia zdrojov vstupujúcich do projektu je návrh infraštruktúry postavený na centrálnom riešení (NP 14) tak, že nie sú potrebné zásadné rozšírenia hardvérovej infraštruktúry na pôde inštitúcií. Napriek tomu je nevyhnutné, aby bolo zabezpečené nevyhnutné technické vybavenie pre potrebu realizácie a podpory konverzie zo strany PFI, ako aj úložísk v centrálnych uzloch alebo pri digitalizačných pracoviskách. Vzhľadom na absenciu digitalizačných plánov je ponechaná určitá autonómnosť PFI na určenie štruktúry technického vybavenia až do predloženia výzvy (PFI predložia návrh garantovi národného projektu).

Projekt 16: Úprava a harmonizácia informačných systémov pamäťových a fondových inštitúcií pre potreby prioritnej osi 2 OPIS (2 726 000 €); žiadateľ – Národné osvetové centrum Piešťany

Cieľom NP je úprava informačných systémov PFI na zabezpečenie interoperability informačných systémov PFI a icn  prepojenia s centrálnym informačným systémom Slovakiana ako integrovaného celku. Centralizovaný  systém je z tohto hľadiska ďaleko účelnejšie integrovať na nadrezortnú úroveň, ako aj s ďalšími informačnými systémami v EÚ. Pri úprave informačných systémov PFI sa ráta s využívaním centralizácie registrov a bude zahŕňať viacero úrovní integrácie. Zásadným princípom je vytvorenie  technickej, sémantickej a organizačnej interoperability IS PFI.

PODPORNÉ PROJEKTY

Projekt 17: Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry (1 924 000 €)

Cieľom tohto projektu je založenie a vybudovanie odborného pracoviska, ktoré bude zastrešovať problematiku rómskej kultúry na Slovensku. Hlavnou náplňou dokumentačno-informačného centra bude zber a dokumentácia prejavov tradičnej rómskej kultúry (najmä formou dokumentovania aktuálnych prejavov a atribútov rómskej kultúry) – “digitally born” objekty a zaistenie ich zachovania v digitálnej podobe. Predmetom projektu nie je digitalizácia kultúrnych objektov v analógovej podobe.

Oprávnenými aktivitami projektu bude najmä:

 • vybudovanie dokumentačno-informačného centra,
 • technické vybavenie dokumentačno-informačného centra,
 • technické vybavenie na dokumentáciu prejavov tradičnej rómskej kultúry,
 • personálne zabezpečenie prevádzky dokumentačno-informačného centra,
 • personálne zabezpečenie odborných činností (dokumentácia, uchovanie objektov, odovzdávanie do centrálneho úložiska) a služby.

Vzhľadom na obmedzené finančné zdroje sa predpokladá, že dokumentačno–informačné centrum vznikne v existujúcich priestoroch ŠVK Prešov, pričom sa predpokladá vybavenie a zariadenie interiérov pre potreby DIC. Žiadateľom je Štátna vedecká knižnica Prešov.

Projekt 18: Mapovanie a digitalizácia objektov slovenských autorov v zahraničí (232 000 €)

Hlavným cieľom projektu je v prvom rade podpora realizácie jednotlivých krokov a postupov na zabezpečenie vedeckého výskumu a mapovania výskytu hnuteľných a nehnuteľných objektov zahraničných slovacík a zabezpečenie možnosti ich následnej digitalizácie. Samotná digitalizácia objektov by už mala byť zabezpečená v rámci jednotlivých digitalizačných projektov. Prednostne bude potrebné digitalizovať objekty zahraničných slovacík, ktorých jednotlivé súčasti sú rozdelené a uložené v rôznych krajinách tak, aby vznikol komplexný digitalizovaný obraz objektu.

Cieľové krajiny pre mapovanie zahraničných slovacík sú:

 • štáty V4 a Rakúsko,
 • krajiny bývalej Juhoslávie, Rumunsko a Bulharsko,
 • Spojené štáty americké, Kanada a Argentína,
 • ostatné štáty Európskej únie,
 • Ukrajina a Ruská federácia.

Slovacikom sa rozumie predmet kultúrnej hodnoty, ktorý sa podľa autorstva, jazyka, obsahu, miesta nálezu alebo vyhotovenia, vydania a pod. týka Slovenska alebo Slovákov a je uchovávaný v zahraničí. Predmetom kultúrnej hodnoty sa rozumie prírodnina alebo ľudský výtvor, alebo ich súbor, ktorý má trvalý vedecký, historický, kultúrny alebo umelecký význam a ktorý spĺňa nasledujúce kritériá:

 • zbierkový predmet,
 • archívny dokument,
 • vzácne knižné vydania, faksimile, fotografie, reprodukcie, mapy, plány, náhľady, nákresy, skice,
 • dokumenty a fondy spĺňajúce kritériá na vyhlásenie   za historický knižničný dokument a historický knižničný fond,
 • predmet spĺňajúci kritériá na vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku,
 • predmety, ktoré sú originálnym dielom výtvarného umenia autora zo Slovenska alebo Slováka žijúceho v zahraničí,
 • písomné a dokumentárne pozostalosti významných Slovákov žijúcich alebo pôsobiacich v zahraničí vrátane predmetov osobnej potreby,
 • iné predmety viažuce sa k životu a dielu významných Slovákov žijúcich alebo pôsobiacich v zahraničí,
 • architektonické diela alebo ich súčasti v zahraničí, projektované alebo vytvorené autorom zo Slovenska alebo Slovákom žijúcim v zahraničí.

Tento projekt bude prebiehať súbežne s väčšinou ďalších digitalizačných projektov, pričom jeho realizácia bude plne v kompetencii žiadateľa, odborných garantov a partnerov projektu v súlade s predloženým projektom. Výstupy projektu by sa mali zohľadniť v digitalizačných projektoch pri tvorbe digitalizačných plánov. Projekt bude realizovať žiadateľ – Národné osvetové centrum Piešťany v spolupráci s odborným garantom a partnermi (napr. Slovenské národné múzeum, Slovenská národná galéria, Slovenská národná knižnica a iné).

Bližšie aktuálne informácie sú k dispozícii na stránkach Ministerstva kultúry SR5 alebo na stránke SORO pre operačný program 2 OPIS6. Ďalšie odborné informácie môže čitateľ získať aj prostredníctvom metodických manuálov7 schválených a odporúčaných MK SR. 

antalik2.jpg (139656 bytes)

Použité zdroje:

Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti –  Popis východísk, analýza skutočného stavu a návrh riešení (schválená 22. januára 2010).

Dostupné z WWW: http://www.opis.gov.sk/18515/studie-realizovatelnosti-prioritnej-osi-2.php.

 

 


1   http://www.opis.gov.sk/

2   Uvedené procesy sa opakujú vo všetkých digitalizačných národných projektoch, teda NP 1 – NP 10.

3   Konzorcium CrossCzech, a. s., a Ernst & Young Slovakia, s. r. o. Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti – Návrh riešení,  31. 12. 2009.
     347 s.  Dostupné na internete: http://www.opis.gov.sk/data/files/5576.pdf.

4   Konzorcium CrossCzech, a. s., a Ernst & Young Slovakia, s. r. o. Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti – Návrh riešení,  31. 12. 2009. 353,
     354 s. Dostupné na internete: http://www.opis.gov.sk/data/files/5576.pdf.

5   http://www.culture.gov.sk/

6   http://www.opis.culture.gov.sk/

7    http://www.opis.culture.gov.sk/obsah/metodicke-manualy

Share: