Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Vyhlásenie súťaže KNIŽNICA ROKA 2018

  

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súlade so štatútom súťaže Knižnica roka, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2018, vyhlásilo 1. ročník súťaže Knižnica roka. Súťaž sa riadi Pravidlami súťaže a rokovacím poriadkom odbornej poroty súťaže Knižnica roka, ktoré nadobudli účinnosť 1.januára 2018 a sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

       

 

Cieľom zriadenia súťaže Knižnica roka je každoročne oceniť jednu regionálnu a jednu obecnú, resp. mestskú knižnicu , ktoré poskytujú trvalo kvalitné knižnično-informačné služby a neustále skvalitňujú svoju knižničnú činnosť. Zároveň má ocenenie motivovať ostatné verejné knižnice k zvyšovaniu svojej profesionality.

Každý ročník súťaže sa vyhlasuje k 18. máju pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí. Hodnotené obdobie je od 1. januára do 31. decembra príslušného súťažného ročníka. Víťazovi súťaže je udelený titul Knižnica roka. Titul Knižnica roka sa udeľuje verejnej knižnici v dvoch kategóriách: 1. Kategória – regionálna knižnica, 2. Kategória – obecná/mestská knižnica. Do súťaže a môže prihlásiť verejná knižnica, ktoré je evidovaná v Zozname knižníc Slovenskej republiky vedenom ministerstvom. Prihlášky do súťaže musia knižnice, zaslať do 28. februára 2019 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Prihláška do súťaže Knižnica roka, štatút a pravidlá súťaže sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva kultúry SR http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/kniznicny-system/sutaze-a-podujatia-328.html

Súťaž má tieto dve oblasti:

a)   zabezpečenie knižnično-informačných služieb v knižniciach,

b) posilnenie miestneho a regionálneho významu knižnice pre regionálny rozvoj a komunitné podujatia.

V prvej oblasti sa hodnotia štatistické výsledky knižnice dosiahnuté za predchádzajúci kalendárny rok, napr. počet zakúpených kníh na 1 obyvateľa mesta alebo obce za rok, počet prevádzkových hodín pre verejnosť za týždeň, počet vypožičaných kníh, získané finančné prostriedky vlastnou aktivitou knižnice z iných zdrojov. V druhej oblasti a hodnotí činnosť knižnice, napr. publikačné aktivity knižnice, webové sídlo knižnice, budovanie informačných databáz o regióne, v ktorom knižnica pôsobí, realizácia celoslovenského alebo medzinárodného podujatia pre verejnosť, významný počin – rekonštrukcia knižnice.

 

Informácie poskytuje:

PhDr. Emília Lačná, odbor múzeí, galérií a knižníc

e-mail: emilia.lacna@culture.gov.sk, telefón: 02/20482 423  

   

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR