Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Knižnica roka 2018

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súlade so štatútom súťaže Knižnica roka, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2018, vyhlásilo prvý ročník súťaže Knižnica roka.

Hodnotené obdobie bolo od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018. Knižnice súťažili v dvoch kategóriách, do kategórie regionálna knižnica sa prihlásilo 6 knižníc a do kategórie obecná/mestská knižnica sa prihlásili 3 knižnice, takže spolu 9 knižníc.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pri príprave a realizácii súťaže spolupracuje so Slovenskou národnou knižnicou, Slovenskou asociáciou knižníc a Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc. Súťaž hodnotila 5-členná odborná porota zložená zo zástupcov ministerstva a spolupracujúcich inštitúcií. V prvej oblasti boli hodnotené štatistické výsledky knižnice dosiahnuté za rok 2018 napr. počet zakúpených kníh na 1 obyvateľa mesta alebo obce za rok, počet prevádzkových hodín pre verejnosť za týždeň, počet vypožičaných kníh, získané finančné prostriedky vlastnou aktivitou knižnice z iných zdrojov. V druhej oblasti odborná porota hodnotila činnosť knižnice, napr. publikačné aktivity knižnice, webové sídlo knižnice, budovanie informačných databáz o regióne, v ktorom knižnica pôsobí, realizácia celoslovenského alebo medzinárodného podujatia pre verejnosť, významný počin – rekonštrukcia knižnice.

Víťazom súťaže Knižnica roka 2018 v kategórii regionálna knižnica sa stala Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou. Podľa získaných bodov v obidvoch súťažných oblastiach bolo celkové poradie v kategórii regionálna knižnica nasledovné:

  1. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
  2. Kysucká knižnica v Čadci
  3. Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
  4. Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni
  5. Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove
  6. Knižnica P. O Hviezdoslava v Prešove

V kategórii obecná /mestská knižnica sa stala víťazom Mestská knižnica mesta Piešťany. Celkové poradie podľa získaných bodov bolo nasledovné:

  1. Mestská knižnica mesta Piešťany
  2. Miestna knižnica v Petržalke
  3. Mestská knižnica M. Matunáka v Šuranoch 

Ministerstvo kultúry v súlade so štatútom súťaže vyhlásilo 2. ročník súťaže Knižnica roka. Hodnoteným obdobím je 1. január 2019 až 31. december 2019. Do súťaže sa môže prihlásiť verejná knižnica, ktoré je evidovaná v Zozname knižníc Slovenskej republiky vedenom ministerstvom. Prihlášky do súťaže musia knižnice, zaslať do 28. februára 2020.

PhDr. Emília Lačná, Ministerstvo kultúry SR

 


Ako vo všeobecnosti vnímate význam takejto súťaže pre knižnice? Akým spôsobom to môže ovplyvňovať postavenie knižníc, ale možno aj samotnú ich činnosť?


PhDr. Janka Bírová, riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci:

„ ... Vo všeobecnosti súťaž možno vnímať ako prejav záujmu Ministerstva kultúry SR, ústrednej knižnice siete knižníc na Slovensku – Slovenskej národnej knižnice a erudovaných profesných knihovníckych organizácií -  Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov a knižníc o knižnice a ich činnosť. Súťaž upriamila pozornosť na vynikajúcu a bohatú všestrannú  činnosť verejných knižníc so zámerom oceniť profesionalitu výkonov zamestnancov knižníc a zvýrazniť dosiahnutú kvalitu plnenia poslania verejných knižníc a rozsah poskytovaných knižnično-informačných, výchovno-vzdelávacích a relaxačných služieb knižníc a ich transformáciu na komunitné, multikultúrne a informačné centrá. ..."

Ing. Margita Galová, riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany:

Súťaž KNIŽNICA ROKA môže napomôcť tomu, aby sa knižnice neustále posúvali dopredu. Dôležitosť tejto súťaže spočíva však nielen v súťažení knižníc medzi sebou, ale predstavuje to aj zviditeľnenie ich práce a práce knihovníkov. Získanie ocenenia KNIŽNICA ROKA môže viesť k tomu, aby návštevníci a používatelia knižničných služieb vnímali dôležitosť práce a snahu knižnice a knihovníkov."

Mgr. Danka Molčanová, riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou:

Vo všeobecnosti význam tejto súťaže je v tom, že verejné knižnice prostredníctvom zadaných podmienok dostali priestor na prezentovanie vlastnej  činnosti.Jej vyhlasovateľ MK SR nastavilo zrkadlo, do akej miery naše inštitúcie plnia svoje poslanie v dobe  dominancie internetu, sociálnych sietí a využívania IT, pretože našou úlohou je zachytávať tento trend. Toto plníme skvalitňovaním knižnično-informačných  služieb, hľadaním nových foriem práce a prostredníctvom nich ponúkame verejnosti svoje „produkty“.

Takto sme pochopili aj kritéria súťaže vyhlásenej MK SR, ktorá ponúkla priestor na tvorivé a zdravo konkurenčné prostredie v rámci verejných knižníc. Súťaž vytvára možnosť bilancovať  výsledky svojho úsilia, porovnávať sa navzájom  a následne verejne prezentovať svoje úspechy.Prostredníctvom súťaže sa  získané poznatky a skúsenosti môžu uplatňovať v činnosti jednotlivých knižníc."        


Pre vás – ako pre premiérového víťaza súťaže – čo status KNIŽNICA ROKA     znamená? Akou inšpiráciou chcete byť pre ďalšie knižnice?


PhDr. Janka Bírová, riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci:

„ ... Kysuckej knižnici v Čadci udelené historicky prvé Čestné uznanie za bohatú edičnú činnosť v roku 2018 znamená pre knižnicu a všetkých jej zamestnancov veľmi veľa: je to pre nás prejav ocenenia za bohatú a rozmanitú edičnú činnosť našej knižnice v roku 2018 a zároveň potvrdenie, že činnosť našej knižnice spĺňa náročné požiadavky na našu odbornú činnosť v celoslovenskom meradle a že naša knižnica plnohodnotne patrí medzi najlepšie verejné regionálne knižnice na Slovensku....

... Kysucká knižnica v Čadci chce byť vzorom pre mnohé ďalšie verejné regionálne knižnice na Slovensku – prispôsobuje sa novým podmienkam a požiadavkám, aby v konkurencii všadeprítomného online prostredia a digitálneho obsahu obstála; zameriava sa na skvalitnenie a rozvoj knižnično-informačných služieb zameraných na rozvíjanie mediálnej, informačnej a digitálnej gramotnosti a umožňovanie prístupu k hodnoverným relevantným informáciám, vrátane digitálnych. ..." 

Ing. Margita Galová, riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany:

Titul Knižnica roka považujeme za ohodnotenie našej práce, originality našich kultúrno-vzdelávacích podujatí, našej webovej stránky, ako aj propagácie našich aktivít. Zároveň nás získanie titulu motivuje k pokračovaniu v našej práci. Dúfame, že inšpirujeme aj ďalšie knižnice k tvorbe nových druhov knižničných podujatí, ktorými prilákajú nových čitateľov a návštevníkov, podporia záujem detí a mladých ľudí o literatúru a pomôžu búraniu knižničných stereotypov."

Mgr. Danka Molčanová, riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou:

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získalahistorický prvé ocenenie „Knižnica roka“ za dosiahnuté výsledky. Vážime si toto verejné uznanie, lebo sa za ním skrývajú výsledky práce celého kolektívu zamestnancov, každý z nich sa svojou odbornou činnosťou podieľal na tomto úspechu. Je pravdou, že dlhodobo patríme medzi najlepšie verejné regionálne knižnice na Slovensku, avšak až táto súťaž potvrdila, že sme na správnej ceste. Pri hodnotení bola vyzdvihnutá najmä realizácia komunitného podujatia „Komunitná knižnica“ a vydanie a prezentácia publikácie pod názvom „Príbehy dávnych remeselníkov“, ktorá bola  pripravená v spolupráci s obcou Malá Domaša. Osobitne bol vyzdvihnutý významný počin knižnice v oblasti skvalitňovania knižnično-informačných služieb prostredníctvom projektu Fablabik – 3D tlač.

Želáme si , aby naša snaha prinášať do činností Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou kvalitu, kreativitu a príťažlivosť bola inšpiráciou aj pre ďalšie knižnice, nech je vzorom a motiváciou  pri skvalitňovaní knižnično-informačných služieb, pri posilňovaní miestneho a regionálneho významu knižnice pre regionálny rozvoj a komunitné podujatia." 

 

 

 

 

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR