Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

ITlib. Informačné technológie a knižnice už od roku 1960

ITlib. Informačné technológie a knižnice je v poradí štvrtým názvom časopisu pre knižničných a informačných pracovníkov, ktorý vydáva Centrum VTI SR už od r. 1960.
S pôvodným názvom Metodický spravodaj začal vychádzať s cieľom účinného pôsobenia na rast pracovníkov sústavy vedecko-technických informácií.
V roku 1968 bol premenovaný na Spravodajcu SlTK. Ďalším medzníkom bol rok 1997 - priniesol zmenu vo formáte (namiesto A5 prešiel na formát B5) a v názve - Bulletin Centra VTI SR. Nová koncepcia spočívala v zavedení stálych rubrík a najmä v rozšírení tematického záberu o aktuálne problémy knižničnej a informačnej praxe s prihliadnutím na nové informačné technológie. Zmenou koncepcie sa postupne vyprofiloval do takej miery, že nadobudol význam a úroveň celoslovenského odborného periodika.
Pod vplyvom veľkého rozmachu informačných technológií, ktoré prenikli aj do knižníc a informačných stredísk sa menili spôsoby získavania, spracovávania i sprístupňovania dokumentov a informácií, metódy riadenia i prístupy k používateľom. Preto sa CVTI SR rozhodlo obsahovo zúžiť zameranie časopisu na problematiku využívania moderných IT v knižniciach a informačných strediskách a tomu prispôsobilo i názov. Od roku 2001 nesie časopis názov ITlib. Informačné technológie a knižnice a vychádza vo formáte A4. Slávnostný krst časopisu sa konal v apríli 2001 na medzinárodnej konferencii INFOS 2001 v Starej Lesnej.

Každé číslo do konca roku 2002 malo voľnú prílohu s názvom Z Centra VTI SR, ktorá prinášala informácie o nových prírastkoch vo fonde CVTI SR, ponuku nových služieb a prezentáciu iných aktivít knižnice.
Časopis je určený najmä pre pracovníkov knižníc a informačných stredísk, ako i každému, kto pracuje s dokumentmi a informáciami

Podčlánky

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Pripravujeme

Archív

Inzercia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR