Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

SÚČASNÚ KNIŽNIČNO-INFORMAČNÚ VEDU REPREZENTUJE AJ VIAC AKO STO HESIEL / At Present, the Library and Information Science is Represented by more than One Hundred Entries

Autor: Eva Vašková
Číslo: 3/2020 -
Rubrika: Predstavujeme / Introducing
Kľúčové slová: knižnično-informačná veda, Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK

Jubilujúca Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK pripravila nový výkladový slovník. Vyše stovka hesiel má poskytnúť najmä základnú orientáciu pre študentov a mladých odborníkov v súčasnej informačnej vede.

Aktuálne vydaný výkladový slovník Informačná veda nadväzuje, podľa slov jeho editoriek, na terminologickú prácu Katedry knižničnej a informačnej vedy FiFUK v Bratislave (Informačná výchova. Terminologický a výkladový slovník. Odbor knižničná a informačná
veda. Eds. D. Katuščák, M. Matthaeidesová, M. Nováková. Bratislava: SPN, 1998).

Ako editorky z Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK (KKIV FiF UK), profesorka Jela Steinerová a odborná asistentka Miriam Ondrišová ďalej uvádzajú: „Vybrali sme základné pojmy, ktoré sú nositeľmi obsahu informačnej vedy."

Cieľom slovníka je poskytnúť základnú orientáciu pre odborníkov, študentov aj mladých vedeckých pracovníkov, ktorí vstupujú do štúdia informačnej vedy.“

Výber hesiel podmienil význam termínov v informačnej vede a nové trendy, ktoré sa dotýkajú tak napríklad informačného prieskumu, informačného správania či bibliometrie alebo digitálnych knižníc.

„Aktuálna verzia slovníka je čiastkovým výstupom projektu APVV 15-0508 HIBER s cieľom sústrediť výklady pojmov, ktoré sú v terminológii odboru novšie alebo je potrebné modifikovať ich tradičné chápanie v kontexte moderných informačno-komunikačných technológií, internetu a nových štandardov pre digitálne prostredie,“ konkretizujú v úvode slovníka editorky.

Slovník je určený odborníkom, pedagógom, doktorandom a študentom KKIV FiF UK, ale i ďalšej odbornej verejnosti.

Sto odborných hesiel reprezentuje témy informačnej vedy ako: teória informačnej vedy, organizácia poznania, informačný prieskum, informačné správanie, informačná architektúra, informačné zdroje, informačná gramotnosť, informačné služby, bibliometria a infometria.

„Autoři, a potažmo editoři odvedli, velký kus práce kreativní a systémové a velmi přispívají dalším podstatným střípkem k rozvoji a zachycení aktuální terminologie oboru ‚informační věda‘. Bude využito ve slovenském, ale i českém prostředí informační vědy,“ uvádza na margo slovníka docent Richard Papík zo Slezskej univerzity v Opavě.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR