Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

PROPAGÁCIA VYBRANÝCH ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÝCH ZDROJOV V ONLINE PRIESTORE / Online Promotion of Electronic Information Sources

Autor: Maroš Konečný
Číslo: 3/2020 -
Rubrika: Sociálne siete / Social networks
Kľúčové slová: elektronické informačné zdroje

Elektronické informačné zdroje sú neoddeliteľnou súčasťou knižnice. Cieľom každej knižnice je vytvoriť proces, ktorý maximalizuje ich využívanie. Článok popisuje informačno-marketingovú stratégiu Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity v Žiline pri realizácii skúšobných prístupov a zakúpení EIZ do svojho vlastníctva.

Venuje sa využívaniu komunikačných kanálov pri kľúčových informáciách, ktoré vedú k vyšším štatistikám využívania informačných zdrojov cez webovú stránku, mailovú komunikáciu a sociálne siete. Poukazuje na nové možnosti elektronických foriem propagácie a ich výhod. Prezentuje postupy a príklady dobrej praxe knižnice, ktoré viedli k pozitívnej spätnej väzbe od používateľov a zástupcov vydavateľstiev.


Online Promotion of Electronic Information Sources 

The article describes the information-marketing strategy of the University Library of University of Zilina in the implementation of trial accesses and the purchase of electronic information sources into its ownership. It focuses on the communication of key information, which leads to higher usage statistics of the information resources, through the website, e-mail communication and social networks. It presents procedures and examples of good practice of the library, which led to positive feedback from users and also representatives of publishers.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR