Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

3D TLAČ AKO SLUŽBA V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI UNIZA/3D PRINTING AS A SERVICE OF THE UNIVERSITY LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF ZILINA

Autori: Maroš Konečný; Tomáš Skupin
Číslo: 1/2020 - digital humanities, sociálne siete
Rubrika: Inovatívne služby a mobilné aplikácie / Innovative services and mobile applications
Kľúčové slová: knižnice, 3D tlač

 

3D tlač sa stala celosvetovým cenovo dostupným fenoménom, ktorý sa postupne rozširuje z prostredia komerčných spoločností priamo do domácností. Článok sa venuje historickému pozadiu 3D tlače a jeho implementácii do služieb knižničnej inštitúcie. Obsahuje technickú špecifikáciu tlačiarne, filamentov a zároveň aj pohľad na 3D tlač ako službu. Vďaka úspešnému začleneniu do služieb Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity v Žiline sú v článku prezentované aj výsledky za 2 mesiace prevádzky.

 


3D PRINTING AS A SERVICE OF THE UNIVERSITY LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF ZILINA

3D printing has become a worldwide affordable phenomenon that is gradually expanding from commercial companies to the homes of users. The article deals with the historical background of 3D printing and its implementation into the services of the library institution. It contains a technical specification of the printer, filaments and also a view of 3D printing as a service. Thanks to the successful integration into the services of the University Library of the University of Zilina, the results for 2 months of operation are also presented in the article.

3D TLAČ AKO SLUŽBA V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI UNIZA

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 6

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR