Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Smart Lab library v ére Industry 4.0 │ Smart Lab Library in the Industry 4.0 Era

Autori: Eva Kalužáková; Jozef Vaško
Číslo: 2/2019 -
Rubrika: Knižnice / Libraries
Kľúčové slová: knižnice

Vedia to aj žiaci a študenti, ktorí sa o 5 – 10 rokov majú uplatniť v pracovnom procese? Ako môžu dnešné knižnice prispieť k príprave mladých ľudí na život v budúcnosti? Pripravia mladú generáciu na život v budúcnosti len sci-fi knihy a sci-fi filmy? Alebo môže knižnica ponúkať s krásnou a odbornou literatúrou aj priestor pre inšpirovanie k získaniu potrebných digitálnych zručností v období I 4.0 a pochopeniu architektúry súvislostí získaných informácii. Tvorivá práca spojená s využívaním digitálnych technológií rozvíja tvorivé a kritické myslenie všeobecne a u detí a mládeže sa prejavuje tiež v ich emočnej stabilite a zdravom sebavedomí.


Do you know what Industry 4.0 means? If your answer is yes, do the visitors to your library also know? Do the pupils and students who are going to be employed in five to ten years also know it? How can libraries contribute to preparing young people for life in the future? Will it just be science-fiction books and films that do this? Or can a library, with its belles-lettres and specialist literature, provide an inspirational realm for acquiring the necessary digital skills in the I 4.0 era? Can a library also serve to further the understanding of the structure of associations between information gained and creative thinking in emotional stability and in the healthy confidence of a reader?

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR