Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

O zlepšovaní digitálnych kompetencií knihovníkov / Improving the Digital Competencies of Librarians

Autor: Beáta Bellérová
Číslo: 1/2019 - digitálne technológie v detstve súčasných dvadsiatnikov, knižnica ako platforma kreatívneho priemyslu, prvý slovenský inštitucionálny repozitár v OpenDOAR a ROAR ...
Rubrika: Knihovnícka profesia /Library Profession
Kľúčové slová: knihovnícka profesia, vzdelávanie

 

S cieľom zlepšiť digitálne zručnosti knihovníkov zorganizovala Slovenská poľnohospodárska knižnica v Nitre 5 dňový kurz. Východiskom pre tvorbu obsahu kurzu sa stal The Digital Competence Framework 2.0, konkrétne kompetencie týkajúce sa  komunikácie a spolupráce (interakcie prostredníctvom digitálnych technológií, zdieľanie prostredníctvom digitálnych technológií, spolupráca prostredníctvom digitálnych technológií, netiketa) a tvorby digitálneho obsahu (rozvíjanie digitálneho obsahu, autorské práva a licencie).


In order to improve the digital skills of librarians, the Slovak Agricultural Library in Nitra organized in September 2018 a 5 day course. The background for the course content creation has become The Digital Competence Framework 2.0, specifically communication and collaboration competencies (interactions through digital technologies, sharing and cooperation, netiquette) and digital content creation competencies (digitization, copyright and licencing).

 

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR