Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Digitálne technológie v detstve súčasných dvadsiatnikov / Current Twentieth and Digital Technologies in their Childhood

Autor: Pavol Rankov
Číslo: 1/2019 - digitálne technológie v detstve súčasných dvadsiatnikov, knižnica ako platforma kreatívneho priemyslu, prvý slovenský inštitucionálny repozitár v OpenDOAR a ROAR ...
Rubrika: Hlavné články/ Main Articles
Kľúčové slová: digitálne média , digitálna gramotnosť

 

Príspevok prináša zistenia kvalitatívneho výskumu mileniálov (diskurzívna analýza naratívov o životnej ceste, 50 respondentov). Respondenti si spomínali na svoje informačné správanie v detstve, konkrétne na vstup digitálnych technológií do ich životov. Zaoberali sa prvým počítačom, prvým mobilným telefónom, videohrami, sociálnymi sieťami, vplyvom rodiny, rovesníkov a školy.

Prekvapujúcim zistením je, že dvadsiatnici kritizujú dnešné deti za to, že ich život je presýtený technológiami.


The paper summarizes results of the qualitative research of the Millenials (born 1994-99) done by method of discursive analysis of narations of life stories of 50 respondents. The particular and specific aim of the research was to study how digital technologies had entered lives of Millenials during their childhood. The first computer in the household was a desktop PC intended for work of their parents. Respondents most often played computer games on that „big box“. Their favourite game was The Sims 2 and simple on-line games. Memories of the receiving of the first mobile phone usually remind moment of initiation even unwieldiness of the mobile is also mentioned. Usually it was the Nokia 3310 used for short talks to parents and The Snake game.

The first social medium of Slovak Millenials was the local network Pokec. Respondents participated because of their classmates and friends asked them. It was more than fashion, it was „fever“. At its beginnings the Facebook was used for gaming (The Pet Society, The Farmville). The like button and the prophile photo became important later. Parent of Millenials didn´t control computer and on-line activities of their children, but they forbid the access to technologies if bad grades in school emerged. Some respondents gave basics of computer education to their parents. In some households respondents had to „compete“ with their siblings if they would like to use the computer of console. Some grandparents donated technologies to Millenials. Respondents say that the role of schools varied. Only some of them were well equipped and gave effective information and computer education to their pupils. The most unexpected result of the discourse analysis is that Slovak Millenials consider themselves to be the last generation having „nice childhood“ playing ball games out-of-door and speak to their friend face-to-face. They are very critical to contemporary culture of „smartphone children“. That´s the reason why we hesitate to denominate current twentieth as digital natives.

 

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 1

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR