Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Nevyhnutnosť ekonomicko-manažérskych predmetov v odbore knižnično-informačné štúdia /The Inevitability of Ecomomics and Management Subjects in the Field of Library and Information Studies

Autor: Henrieta Šuteková
Číslo: 3/2018 - ---
Rubrika: Informačné vzdelávanie / Information Education
Kľúčové slová: informačné vzdelávanie

Cieľom príspevku je objasniť nevyhnutnosť zaradenia ekonomicko-manažérskych predmetov do študijného plánu programov spadajúcich do odboru knižnično-informačné štúdia. Uvedená skutočnosť vyplýva z požiadaviek zamestnávateľov, zo súčasných trendov vo svete, ale aj z prognóz vývoja a smerovania pracovných pozícií, resp. profesií do budúcnosti. Taktiež je to v súlade s odporúčaniami niektorých orgánov Európskej únie, ktoré stanovili kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie, čo je nosný pilier v znalostnej spoločnosti.


The Inevitability of Ecomomics and Management Subjects in the Field of Library and Information Studies

The goal of the paper is to clarify the necessity of inclusion of economics and management subjects in the curriculum of programs pertaining to library and information studies. This fact is based on employers’ demands, from current global trends, but also on job developmment and forecasts, which is also in line with the recommendations of some of the European Union bodies that have identified key competences for lifelong learning, which is a pillar of the knowledge society

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 2

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR