Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Efekt filtračných bublín: Defenzívne stratégie a taktiky / The effects of Filter Bubbles: Defensive Strategies and Tactics

Autori: Andrea Hrčková; Tomáš Mirga
Číslo: 3/2018 - ---
Rubrika: Informačné správanie / Information Behavior
Kľúčové slová:

Problematika filtračných bublín označuje efekt uzatvárania sa používateľov do vlastných intelektuálnych bublín v internetovom prostredí. Informačné filtračné bubliny sa v tomto prostredí vytvárajú jednak vďaka automatickej filtrácii obsahu v personalizovaných vyhľadávacích nástrojoch a na sociálnych sieťach, ale aj vplyvom kognitívnych skreslení samotných používateľov. V príspevku sa zameriavame najmä na intelektuálne, ale aj  technologické možnosti riešenia problematiky. Pre úspešný boj proti tomuto fenoménu je  na základe našich zistení potrebná kombinácia viacerých riešení tak na individuálnej, ako aj na celospoločenskej úrovni.


The effects of Filter Bubbles: Defensive Strategies and Tactics

The issue of filter bubbles is described as a process of separating the internet users into their own intellectual bubbles. Automatic filtration of the content in personalized search engines and social networks is a main cause of this isolation. Besides that, cognitive aspects of users play a significant role in the issue as well. This paper mainly focuses on technological and intellectual solutions to filter bubble issue. We found that the most effective strategy is to combine various methods at a time, both individual and social solutions.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 5

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR