Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy

Autor: Rozália Cenigová
Číslo: 4/2009 -
Rubrika: NISPEZ predstavuje
Kľúčové slová:

uiv.jpg (25612 bytes)      isl.jpg (27992 bytes)       spk.jpg (30642 bytes)

Ústav pro informace ve vzdělávání v Prahe – Národní pedagogická knihovna Komenského v Prahe a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného mesiaca školských knižníc vyhlásili česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy, ktorého cieľom bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými a strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou. O priebehu a podmienkach účasti na tomto projekte včas informovali obidve spoluorganizujúce inštitúcie.

Tento česko-slovenský projekt od 2. septembra  2009 propagovala v rámci Slovenskej republiky Slovenská pedagogická knižnica, vyššie územné celky, krajské školské úrady, Metodicko-pedagogické centrum prostredníctvom webových stránok a Učiteľské noviny.

Priebeh česko-slovenského projektu

Základné a stredné školy, ktoré sa chceli zúčastniť česko-slovenského projektu, vyplnili elektronickú prihlášku zverejnenú na internetovej stránke Slovenskej pedagogickej knižnice: a zaslali ju do 18. septembra 2009 na e-mailovú adresu: rozalia.cenigova@spgk.sk.

Prihlášky základných a stredných škôl zaslala Slovenská pedagogická knižnica 21. septembra 2009 Národní pedagogické knihovně Komenského (divízia Ústavu pro informace ve vzdělávání).

Vyhodnotenie česko-slovenského projektu

Do projektu sa prihlásilo:

 • české školy:
  • 55 základných škôl
  • 2 stredné školy
  • 5 643 žiakov základných a stredných škôl
 • slovenské školy:
  • 164 základných škôl
  • 42 stredných škôl
  • 19 447 žiakov základných a stredných škôl

Po zaslaní spracovaných prihlášok slovenských základných a stredných škôl vo forme dvoch tabuliek do Prahy Národní pedagogická knihovna Komenského (divízia Ústavu pro informace ve vzdělávání) vytvorila dvojice medzi 55 českými základnými školami a 60 slovenskými základnými školami podľa počtu prihlásených žiakov a obom školám zaslala kontaktné adresy. Zoznamy nezaradených 104 slovenských základných škôl, 42 slovenských stredných škôl a 2 českých stredných škôl zaslala 29. septembra 2009 naspäť Slovenskej pedagogickej knižnici, ktorá následne vytvorila dvojice medzi slovenskými školami podľa typu škôl a podľa počtu prihlásených žiakov. Každá dvojica dostala vzájomné kontaktné údaje a bola informovaná, že tvorenie záložiek a ich obojstranná výmena bude len v ich pôsobnosti.

30. októbra 2009 Slovenská pedagogická knižnica vyzvala zúčastnené slovenské základné a stredné školy o dobrovoľné vyhodnotenie česko-slovenského projektu, respektíve „slovensko-slovenského“ projektu vzhľadom na veľký počet vytvorených slovenských partnerských dvojíc. Stručnú správu o priebehu realizácie projektu zaslalo 89 základných a stredných škôl.

Prijatie česko-slovenského projektu

Učitelia i žiaci základných a stredných škôl prijali česko-slovenský projekt veľmi pozitívne, hoci sklamanie z pridelenej slovenskej školy namiesto českej školy prejavilo niekoľko škôl. Väčšina slovenských základných a stredných škôl prijala s pokorou svoju partnerskú školu.

Výroba záložiek

Žiaci vyrábali záložky najmä na hodinách výtvarnej výchovy, literárnej, dramatickej, pracovnej i informatickej výchovy. Niektorí ich vyrábali aj v Školskom klube detí alebo v rámci záujmových krúžkov, ojedinele aj doma. Záložky boli vyrábané rôznymi technikami: kreslené, lepené, tvorené kolážami, tkané, paličkované, batikované, vyšívané, háčkované a iné. Na niektoré žiaci písali odkazy svojim budúcim kamarátom. Kvôli pevnosti záložky obšívali, drôtovali alebo zalisovali do fólie. Námety na záložky žiaci hľadali na internete, v časopisoch a knihách. Mnohí využili aj svoju fantáziu, ale hlavne zážitky z prečítaných kníh.

Výmena záložiek

Žiaci okrem samotných záložiek posielali často svojim kamarátom z partnerskej školy propagačné materiály o svojej škole, meste, dedine, školské časopisy, fotografie žiakov, ktorí sa podieľali na tvorbe záložiek, sprievodné listy, v ktorých sa predstavili a opísali aktivity v škole, poprípade priložili rôzne ručné práce.

Prínos česko-slovenského projektu

Výmena záložiek prispela nielen k nadviazaniu nových kontaktov medzi školami, podporila záujem o čítanie, často prispela k zvýšeniu návštevnosti školskej knižnice, ale aj vytvorila priestor pre nadviazanie priateľských vzťahov medzi žiakmi i učiteľmi z partnerských škôl. Viaceré zúčastnené základné a stredné školy si chcú v budúcnosti písať listy, vymieňať si výtvarné práce, vianočné pozdravy, pozdravy k Medzinárodnému dňu učiteľov, Medzinárodnému dňu detí. Niektoré sa rozhodli, že svojim kamarátom pripravia vianočné prekvapenie v podobe malých, vlastnoručne vyrobených darčekov.

Podrobnejšie informácie o novom projekte nájdete na www.spgk.sk.

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR