Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Elektronické publikovanie – diaľnice a chodníčky

Autor: Ľubica Jedličková
Číslo: 2/2004 - Digitalizácia v knižniciach
Rubrika: Zo Slovenska
Kľúčové slová:

(Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre a e-publikovanie na univerzite)

 

Dynamické individuálne metódy práce s informáciami, ktoré prinieslo elektronické prostredie, radikálne zasiahli aj do tradičných modelov prezentácie odborných informácií. Elektronické informačné zdroje sa stali integrálnou súčasťou informačného prostredia, pričom elektronický dokument je chápaný ako prostriedok sociálnej komunikácie, ktorý sa od tradičného odlišuje formálnymi a nie obsahovými charakteristikami. Tieto formálne charakteristiky “oslobodzujú“ obsah od materiálneho nosiča. Pochopenie výhod práce s dokumentmi v elektronickej forme stálo pri zrode, ale najmä rozšírení elektronického publikovania. Elektronické publikovanie zamerané na odbornú komunitu sa čoraz viac stáva širokou platformou, na ktorej sa ako plnohodnotný článok snaží uplatniť akademické prostredie univerzít so svojím informačným potenciálom. Výsledkom sú produkty rozmanitého obsahového zamerania aj úrovne . Niekde sú to už komunikačné diaľnice, niekde užšie či širšie chodníčky.

Elektronické publikovanie nemožno však spájať iba s okruhom aktivít zameraných na tvorbu a sprístupňovanie dokumentov v prostredí webu. Neoddeliteľnou súčasťou predmetnej problematiky je totiž potreba archivovať tieto dokumenty a riešiť ochranu autorských práv. Avšak informačný zdroj nestačí len spracovať a zverejniť, základnou podmienkou identifikácie a lokalizácie dokumentu v sieťovom elektronickom prostredí je kvalitná deskripcia informačného zdroja pomocou štandardov a nástrojov, ktoré využíva internet pri spracovávaní dát vo svojom prostredí. Faktorom, ktorý sa v tomto dynamickom prostredí na jednej strane ukazuje síce ako veľká výhoda, avšak zároveň spôsobuje problémy, je v konečnom dôsledku vysoká nestabilita publikovaných zdrojov. Čo je na webe jeden deň, na druhý už používateľ na tejto adrese nemusí nájsť. Preto je základnou úlohou subjektov, ktorí pôsobia v tomto prostredí, zabezpečenie stability informačného zdroja z hľadiska lokácie v spojení s archiváciou zdroja.

Nové modely sprístupňovania dokumentov, ako bolo už spomenuté, využíva aj akademické prostredie a svoju úlohu v tomto procese majú akademické knižnice. Práve špecifiká knižníc ako informačných centier otvárajú priestor na ich aktívne zapojenie sa do procesov tvorby a sprístupňovania elektronických informačných zdrojov, pričom najpriaznivejšie podmienky majú určite knižnice na univerzitách. V tejto súvislosti je potešiteľný fakt, že aj mnohé slovenské univerzity sa dokázali integrovať do procesu elektronického publikovania v prostredí webu ako aktívny prvok informačného reťazca. O tom, že knižnica si môže nájsť adekvátne miesto v uvedených aktivitách, by sme chceli ukázať na príklade Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU v Nitre a projekte elektronického publikovania riešeného v podmienkach SPU v Nitre. Otvorene treba povedať, že je to nielen o hľadaní si svojho miesta v súčasnej realite, ale aj o spôsobe, ako deklarovať opodstatnenosť vlastnej existencie v tejto realite.

Významnú pozornosť riešiteľský kolektív, ktorým je Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU a Centrum informačných technológií Fakulty ekonomiky a manažmentu, venoval a venuje rozpracovaniu formálnych aspektov tvorby a sprístupňovania dokumentov, nakoľko snahou je metodicky pomáhať autorom pri vytváraní dokumentov a orientovať ich na dodržiavanie medzinárodných štandardov platných v oblasti informácií a dokumentácie a ďalších súvisiacich aspektov.

Východiskami formalizácie celého procesu publikovania boli uvedené skupiny otázok:

  • spracovanie platných STN, STN ISO a ISO noriem a ďalších štandardov,

  • metadátový popis dokumentov,

  • rozpracovanie štandardu XML, tvorba aplikácií.

Pri komunikácii s autorskou verejnosťou, ako aj pri širšej propagácii problematiky elektronického publikovania v zahraničí a pri prezentovaní dosiahnutých výsledkov má pomôcť aj webová stránka špeciálne vytvorená pre potreby projektu (obr. 1).

  spu.jpg (110915 bytes)

Obr. 1

Pri spracovávaní platných normatívnych dokumentov boli okrem noriem z oblasti informácií a dokumentácie spracované aj normatívy týkajúce sa používania symbolov, jednotiek, veličín atď., ktoré autori v odbornom texte môžu použiť.

Význam identifikácie a lokalizácie dokumentu v sieťovom elektronickom prostredí, ktorých podmienkou je kvalitná deskripcia informačného zdroja, sme už spomenuli. Vývoj v tomto smere dospel k vytvoreniu minimálneho univerzálneho popisu informačného zdroja, ktorý poznáme pod označením metadáta. Odborníci vyvinuli a rozpracovali niekoľko takýchto schém a štruktúr, ktoré sú v celosvetovom meradle rešpektované. Metadátový popis je akousi obdobou bibliografického záznamu, je súčasťou elektronického dokumentu, ale pre používateľa, ktorý dokument vidí v prehliadači, sa tieto dáta nezobrazujú, nakoľko majú svoju vlastnú formu zápisu (môžu byť priamo súčasťou zdroja). Jednou z metadátových štruktúr, ktorá prenikla do oblasti elektronického publikovania asi v najširšej miere, je metadátová štuktúra Dublin Core Metadata Element Set (Dublin Core Metadata Initiative). Riešitelia projektu e-publikovania na SPU, vychádzajúc z tejto štruktúry, vytvorili metadátový popis pre vybrané skupiny dokumentov – doktorandské dizertácie, časopisy a články z časopisov, zborníky a state zo zborníkov. Okrem voľnej tvorby predmetových hesiel sa pri tvorbe deskriptorov používa multilingválny tezaurus FAO – AGROVOC. Tezaurus poskytla na plné stiahnutie organizácia FAO, snahou je implementovať slovník do príslušnej aplikácie.

Pôvodný zámer riešiteľov – od začiatku v maximálnej miere využiť formát XML – nebolo možné realizovať. Rozsiahlosť problematiky, ale najmä aktuálne možnosti a stav v oblasti tvorby dokumentov na SPU priniesli potrebu prijať alternatívne riešenie. Pri publikovaní plnotextových dokumentov sa pracuje s formátmi HTML a PDF. Prečo formát PDF pri plných textoch?

  • Pri publikovaní plných textov časopisov univerzity (Acta fytotechnica et zootechnica, Acta horticulturae et regiotecturae, Acta oeconomica et informatica a Acta technologica agriculturae) riešitelia spolupracujú s vydavateľstvom SPU, ktoré zdrojové texty spracováva v programe Corel Ventura 8. Ten síce umožňuje konverziu do formátu PDF, ale podpora tohto formátu nie je úplne korektná (súbory sú veľké). Texty sú však publikovateľné.

  • Maximálny objem zdrojových textov na univerzite je vytváraný v editore MS Word, čo nenachádza plnú podporu pri následnom prechode do formátu XML, konverzia do formátu PDF je však bezproblémová.

  • Jedným zo spôsobov získavania zdrojových textov je dodatočná digitalizácia tlačeného dokumentu a v tomto prípade je najvhodnejším riešením publikovanie dokumentu taktiež vo formáte PDF.

Konkrétnymi výsledkami riešenia projektu e-publikovania na SPU v Nitre doteraz sú plnotextové verzie niekoľkých zborníkov, vybrané doktorandské dizertácie prezentované do úrovne abstraktov a vedecké časopisy univerzity (Acta fytotechnica et zootechnica, Acta horticulturae et regiotecturae, Acta oeconomica et informatica a Acta technologica agriculturae), s jednotným grafickým prostredím v dvoch jazykových verziách (SK, EN) a plnými textami (obr. 2).

acta.jpg (113991 bytes)

Obr. 2

V priebehu riešenia projektu sa na univerzite otvorili nové možnosti, ako využiť informačné zdroje sprístupňované v rámci projektu e-publikovania. Slovenská poľnohospodárska knižnica buduje databázu publikačnej činnosti zamestnancov SPU v Nitre. Prechod na systém @RL vytvoril priestor na linkovanie biblio-grafických záznamov o dokumente s plným textom dokumentu, čo knižnica využila, a okrem plných textov sú k niektorým záznamom pripojené aj fotografie.

V názve príspevku je použité prirovnanie stavu v oblasti elektronického publikovania k diaľniciam a chodníčkom. Projekt e-publikovania na SPU v Nitre možno prirovnať k chodníku, ktorý sa má stať základom, i keď nie možno diaľnice, ale kvalitnej cesty určite. Najnovšou aktivitou je sprístupňovanie plných textov autoreferátov doktorandských dizertácií už pred obhajobou, pričom po obhájení práce bude text v prípade potreby upravený. Treba však pravdivo povedať, že prezentovanie autoreferátov je akýmsi východiskom z núdze, pretože sa riešiteľom nepodarilo získať podporu pre publikovanie dizertačných prác. Príčinou vzniknutej situácie boli okrem iného aj faktory, na ktoré poukazujeme v úvodnej časti práce – obava pred porušovaním autorských práv, problémy s etikou publikovania na Slovensku, možno azda aj obavy pred reakciami zo strany odbornej verejnosti. Kriticky si dovolíme poznamenať, že určite aj istá pohodlnosť a neochota opustiť zaužívané stereotypy. Napriek tomu chce kolektív riešiteľov projektu v práci pokračovať a maximálne využívať priestor na spoluprácu so všetkými, ktorí moderné trendy komunikácie najnovších poznatkov v oblasti vedy a výskumu v elektronickom prostredí podporujú a chápu jeho potenciál.

Zoznam bibliografických odkazov:

Projekt e-publikovania na SPU v Nitre [online]. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, publikované: 31. 10. 2002, aktualizácia 10. 7. 2003 [cit. 2004-05-05]. Dostupné na internete: http://www.slpk.sk/dizertacie/epubprojekt.htm

Obhajoby doktorandských dizertácií [online]. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 4. 4. 2004 [cit. 2004-05-05]. Dostupné na internete: http://www.uniag.sk/SKOLA/rvv/phd.htm

DCMI Metadata Terms [online]. Dublin Core Metadata Initiative, 2004 [cit. 2004-05-05]. Dostupné na internete: http://www.dublincore.org/documents/dcmi-terms/

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR